Заняття № 2 Галицько-Волинська державаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття № 2 Галицько-Волинська держава1.Зміцнення удільних князівств. Утворення Галицько-Волинської держави.

2. Розквіт Галицько-Волинського князівства. Король Данило Галицький.

3. Занепад Галицько-Волинської держави та її історичне значення для розвитку та

зміцнення української нації та її державності..

 

Завдання для індивідуальної роботи:

Розквіт Київської Русі Х-Х1 ст..

Данило Галицький – король України.

Історичне значення української державності княжої доби.

 

Література:

Галицько-Волинський літопис // Літопис Руський / за Іпатіївським списком/. – К., 1989.

Давня історія України. В 3 т. – К., 1998.

Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.ЛитвинЮ В.Мордвінцев, А.Слюсаренко –К.:Знання-Прес,2002.

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2008

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Лановик Б., Лазаревич М. Історія України. –К., 2001.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Повість минулих літ // Літопис Руський / за Іпатіївським списком. – К., 1991.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник. –Львів, 2004.

 

Методичні поради.

Заняття № 1

 

Розкриваючи перше питання, необхідно висвітлити:

 • дохристиянський період розвитку слов`янської державності на українських землях ; роль племінного союзу полян і м.Києва у державницьких процесах;
 • роль і діяльність Кия, Щека, Хорива, Аскольда і Дира. Аскольдове хрещення Русі;
 • аналіз теорій виникнення Русі: норманської, антинорманської, хозарської;
 • захоплення Києва Олегом ( 882 р. ), утвердження держави. Діяльність цього князя і його наступників Ігоря, Ольги і Святослава по розбудові Київської Русі.

У другому питанні слід розкрити:

 • князювання Володимира Великого як переломний момент у формуванні державності України-Русі;
 • хрещення Русі та його значення, інші реформи князя Володимира;
 • розквіт Київської держави у період Ярослава Мудрого, його внутрішню і зовнішню політику;
 • державний устрій України-Русі Х-ХІ ст. влада великого князя, боярська рада, старша і молодша дружина, віче, адміністративно- територіальний поділ країни, перший звід законів “Руська правда”.
 • розквіт культури і освіти, церква при Ярославі Мудрому;

 

При вивченні третього питання необхідно звернути увагу на:

 • посилення кризових тенденцій у державі після смерті Ярослава Мудрого їх причина;
 • сеньойорат як форма правління державою і його неспроможність стабілізувати політичну ситуацію в країні;
 • спроба реформувати престолонаслідування; Любецький з`їзд (1097 р.);
 • Володимир Мономах та Мстислав : спроба консолідації України-Русі;
 • посилення князівських міжусобиць у другій половині ХІІ ст. – початку ХІІІ ст.,
 • причини розпаду Україним-Русі та його наслідки;
 • Історичне значення Київської Держави в долі українського народу.

 

Заняття № 2.

Характеризуючи перше питання звертаємо увагу на

 • Децентричні тенденції в імперії Київська Русь-Україна та відокремлення порубіжних територій
 • характеристику політичного та соціального розвитку галицьких земель;
 • характеристика політичного та соціально розвитку волинських земель
 • діяльність Романа Мстиславовича по об`єднанню Волині і Галичини. Утворення Галицько-Волинської держави 1199 р.

 

Друге питання висвітлюємо за планом:

 • зростання могутності Галицько-Волинського князівства за Романа Мстиславовича, розширення його території і піднесення його авторитету;
 • Галицько-Волинська держава – спадкоємниця Київської держави;
 • загибель князя Романа і “велика смута” у Галицько-Волинській державі, боротьба за владу;
 • відновлення могутності Галицько-Волинської держави за Данила Галицького;
 • погром Галицько-Волинської держави монголо-татарами;
 • заходи Данила Галицького по створенню антимонгольської коаліції та їх невдача;
 • діяльність спадкоємців династії Романовичів на принці ХШ – поч. Х1V ст.

 

Третє питання аналізуємо

 • боротьба Польщі, Угорщини і Литви за галицько-волинську спадщину;
 • захоплення польським королем Казимиром Великим галицьких земель;
 • перехід Волині з 1382 р. під васалітет Польщі;
 • історичне значення державницьких традицій Галицько-Волинського держави.

 

 

Тема 3. Українські землі в складі Великого Литовського

Князівства та Польщі (2 год.)

 

План

1.Перехід українських земель під владу литовських князів.

Формування Великого Литовського князівства.

2. Литовсько-Руська держава в кінці XIV ст. – середині XV ст. та ліквідація

автономного устрою українських земель

3. Посилення польсько - шляхетського гніту на українських землях та

вихід на історичну арену козацтва.

4. Козацько-селянські повстання наприкінці ХV1 на початку ХVП ст..

П.Конашевич-Сагайдачний.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Повстання під проводом Михайла Глинського.

2. Люблінська унія та її вплив на соціально-економічне становище українців.

3. Берестейська церковна унія та її значення для долі українських земель.

Література:

Бойко О. Історія України: Посібник для студ.вузів –К. Академія,2005.

Довідник з історії України (А-Я) // за ред. І.Підкови, Р.Шуста. –К.:Ґенеза, 2001.

Історія України /. Ю.Зайцев., В.Баран, Я.Грицак та ін. -2 вид. – Львів: Світ 2002..

Історія України. Навч.посіб./ В.Внрстюк, О.Гарань, О.Гуржий та ін.. –К.: Альтернатива, 2002

Історія України. Підручник з ред.. М.Скрипника. – К., 2003.

Історія України: навч.-метод.посіб. для семінарських занять / В.Литвин та ін.. К. 2006

Історія України та її державності. Вид-ня четверте і доп., вид-во «Бескид Біт», Львів,

2008.

Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від

княжих часів до 20- років ХХ ст..) / Упорядник Б..Якимович – 4-те вид., -Львів, 1992.

Курс лекцій з історії України та її державності..- Львів: в-во НУ „ЛП” 2005.

Олійник М., Ткачук І. Історія України. Навч.посібник., Львів, 2005.

Остафійчук В. Історія України: Сучасне бачення:Навч.посіб. –К.:Знання-Прес,2003.

Семененко В.,Радченко Л. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч.посіб. –Харків.:Торсінг, 2003

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В.Литвин, В.Смолій, М. Шпаковський. – К: Альтернатива, 2002.

Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVШ ст.

Навч.посібник.- Ґенеза, 1997

Методичні поради.

При висвітленні першого питання розкриваємо проблеми:

 • Послаблення українських князівств, входження Волині, Полісся, Київщини, Брацлавщини і Чернігово-Сіверщини до складу Литовського князівства
 • Становище Литовського князівства при Мендовзі, Пройдені, Гедимінові та Ольгерді;
 • Формування полі етнічної литовсько-українсько-білоруської держави з елементами федеративного устрою і автономією українських і білоруських земель;
 • Внутрішня політика князів Гедиміна, Ольгерда та ін..

 

Аналізуючи друге питання висвітлюємо такі аспекти:

 • Ягайло та його політика зближення з Польщею;
 • Кревська (1385 р.) унія між Литвою і Польщею;
 • Діяльність Вітовта та посилення влади литовських князів;
 • Грюнвальдська битва та участь у ній українських полків;
 • Політика Свидригайла, Казимира Ягайловича і ліквідація автономії українських земель
 • Московсько-литовські протиріччя та їх вплив на українські землі.

 

У третьому питанні слід розглянути:

 • Кримська Орда та її вплив на становище українських земель;
 • Наслідки Лівонської війни для Литви та її державності;
 • Підписання Люблінської унії (1569 р.) та її наслідки для українських земель;
 • Зростання магнатського та шляхетського землеволодіння та остаточне закріпачення . українського селянства; Литовські статути ( 1529, 1566, 1588 рр.);
 • Формування та вихід на історичну арену українського козацтва;
 • Територія розселення козаків, їх заняття і побут;
 • Перші провідники козацтва, князь Дмитро Вишневецький (Байда) та заснування Запорозької Січі на о.Мала Хортиця;
 • Організація реєстрового козацтва (1572 р.) його завдання та участь у народних рухах;
 • Історичне значення формування козацтва для збереження державницьких традицій України.

 

Розглядаючи четверте питання розкриваємо:

 • Посилення економічного, національно – релігійного гноблення українського народу Річчю Посполитою;
 • Селянсьеі повстання 90-х років ХV1 ст. під проводом К.Косинського і С.Наливайка;
 • Діяльність П.Конашевича-Сагайдачного по зміцненню авторитету і впливу українського козацтва;
 • Козацько-селянські повстання 20-30-х років ХVП ст.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.009 с.)