Розрахунок чистого прибутку та грошових потоків за схемою власного капіталуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок чистого прибутку та грошових потоків за схемою власного капіталу 

Прогнозування чистого прибутку та грошових потоків наведено у

таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Прогнозування чистого прибутку, грошові потоки (млн. грн.)

 

Рік
1. Виручка від реалізації (без ПДВ) 91,52 95,1808 98,988 102,9476 107,0655
2. Змінні витрати 64,24 66,8096 69,4819 72,26124 75,15 78,1578
3. Постійні витрати без амортизації 14,2633 14,2633 14,2633 14,2633 14,2633 14,2633
4. Амортизація 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367
5. Прибуток до сплати відсотків та податку 6,16 7,1104 8,098816 9,12676 10,1976 11,30768
6. Відсоткові платежі 2,625 2,3251 1,9803 1,5837 1,1277 0,43404
7. Прибуток до оподаткування 3,535 4,7853 6,1185 7,54306 9,0699 10,8736
8. Податок на прибуток 0,81305 1,1006 1,40726 1,7349 2,0861 2,5009

Закінчення таблиці 2.4

9.Чистий приб. 2,72195 3,6847 4,7112 5,80816 6,9838 8,37266
10. Грошовий потік (стр.4+стр.9)   6,05865 7,0214 8,0479 9,1449 10,3205 11,70936
  11. Погашення довгу   1,9991   2,3251   2,6438   3,0404   3,4964   4,19006
12.Залишкова вартість обладнання           2,73
13. Вивільнення оборотних засобів           12,25
14.Чистий грошовий потік (стр.10 – стр11) 4,05955 4,7223 5,40414 6,10446 6,8241 25,836

 

 

Рисунок 2.4-Діаграма грошового потоку по роках

 

Проведемо оцінку ефективності інвестиційного проекту розрахуємо NPV, PІ, DPP,IRR.

Дана схема має такі особливості:

- В якості показника дисконту при оцінці NPV проекту використовується вартість власного капіталу проекту, причому в якості розрахункового обсягу інвестицій приймаються тільки власні інвестиції;

- У процесі прийняття рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої норми прибутковості проекту порівнюється з вартістю власного капіталу;

- При прогнозі грошових потоків враховуються процентні платежі та погашення основної частини боргу.

Після визначення дисконтованої вартості припливів і відтоків грошових коштів чиста поточна вартість визначається як різниця між зазначеними двома величинами. Отриманий результат може бути як позитивним, так і негативним.

Таким чином, чиста поточна вартість показує, чи досягнуто інвестиції за економічний термін їх життя бажаного рівня віддачі.

Метод чистої теперішньої вартості – NPV (net present value).Для застосування цього методу спочатку знаходимо теперішню вартість кожного грошового потоку, підсумовуємо ці дисконтовані грошові потоки і отриманий результат порівнюємо з інвестиційними витратами (IC) .

.

Ставку дисконтування візьмемо вартість власного капітал 28%,а інвестиції це доля власного капіталу 50% тобто 35*0,5=17,5 млн гривень.

NPV=-17,5+2,4779+1,7593+1,2287+0,847+0,627=-10,56(млн/грн)

Якщо NPV > 0, то проект доцільно прийняти; у протилежному випадку від нього необхідно відмовитися. В даному випадку від проекту слід відмовитися.

Тому як в нашому випадку NPV негативний то розраховувати інші показники немає сенсу,бо і так можна сказати,що індекс прибутковості у нас буде менше одиниці,період окупності більш чотирьох років,а за для того щоб зайти внутрішню норму прибутковості треба ставку дисконтування брати десь 5%,а це дуже мало і дуже ризиковано.

 

 

ВИСНОВКИ

Інвестування є одним з найбільш важливих аспектів діяльності будь-якої комерційної організації, що динамічно розвивається. Для планування і здійснення інвестиційної діяльності особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє ухваленню розумних і обгрунтованих управлінських рішень. Головним напрямом попереднього аналізу є визначення показників можливої економічної ефективності інвестицій, тобто віддача від капітальних вкладень, які передбачаються проектом. Як правило, в розрахунках береться до уваги часовий аспект вартості грошей. Термін окупності інвестицій – один з найпростіших методів і широко поширений в світовій практиці; не передбачає тимчасової впорядкованості грошових надходжень. Алгоритм розрахунку терміну окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Його вживання доцільне за ситуації, коли в першу чергу важлива ліквідність, а не прибутковість проекту, або коли інвестиції зв'язані з високим ризиком.

При оцінці ефективності капітальних вкладень слід обов'язково враховувати вплив інфляції. Це досягається шляхом коректування елементів грошового потоку або коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції. Такий самий принцип покладений в основу методики обліку ризиків. У реальній ситуації проблема аналізу капітальних вкладень може бути вельми непростою. Не випадково дослідження західної практики ухвалення інвестиційних рішень показали, що переважна більшість компаній, по-перше

розраховує декілька критеріїв і, по-друге, використовує отримані кількісні оцінки не як руководство до дії, а як інформацію до роздуму. Тому слід ще раз підкреслити, що методи кількісних оцінок не мають бути самоціллю, так само як і їх складність не може бути гарантом безумовній правильності рішень, прийнятих з їх допомогою.

І так, пріоритет у кожному конкретному випадку віддається тим критеріям, які в даний момент найбільшою мірою відображають інтереси власників або інвесторів. У даному курсовому проекті були використані наступні критерії ефективності: NPV=-15 млн.гривень, це свідчить про збитки фірми, оскільки значення чистої справжньої вартості проекту NPV < 0;

Термін окупності проекту складає 35 років, тобто за цей період доходи від експлуатації порівняються з витратами інвестованого капіталу. Настільки великий термін окупності свідчить про низьку інвестиційну привабливість проекту;

Очевидно, що отримані дані свідчать про те, що даний проект є недоцільним і від нього слід відмовитися, тобто говорять про те, що даний проект варто пускати в розробку, він не є прибутковим і не принесе інвесторам примноження вкладеного капіталу.

Нами було також проведено розрахунок чистого прибутку та грошових потоків за схемою власного капіталу завдяки цій схемі ми визначили, що якщо підприємство буде використовувати тільки власні засоби інвестування то це буде не вигідно бо чиста прибутковість проекту в даному випадку є відємною. Це свідчить про те що даному проекту потрібні зовнішні інвестиції.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472с.

2. Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук В.Я., П.С. Рогожин. – К.: Генеза, 1997. – 383с.

3. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст] : научное издание. Т. 1 / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр,Эльга-Н, 2001. – 536 с.

4. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия [Текст] : научное издание / И. А. Бланк. – К. : Ника - Центр, Эльга, 2003. – 480 с.

5. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособ. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

6. Решетняк Е.В. Инвестирование : текст лекций / Е.В. Решетняк, Т.И. Кочетова, А.В. Котлярова. – Харьков НТУ «ХПИ» 2005. – 44 с.

7. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: учеб. пособ. / Я.С. Мелкумов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 248с.

8. Методичні вказівки з організації самостійної роботи по вивченню курсу Інвестування уклад. Решетняк О.В., Кочетова Т.І., Котлярова А.В. – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – 35 с.

9. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий / В. П. Савчук. – К: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

10. Беренс В. Порадник щодо оцінки ефективності інвестицій / В. Беренс, П. Хавранок . – М.: ІНФРА-М, 1995. – 527с.

11. Бромовіч М. Аналіз економічної ефективності капіталовкладень / М. Бромовіч. – М.: ІНФРА-М, 1996. – 425с.

12. Бірман Г. Економічний аналіз інвестиційних проектів / Г. Бірман, С. Шмідт. – М.: ЮНІТІ, 1997. – 631с.

13. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Є. Ф. Брігхем. : КП ”ВАЗАКО” Київ, 1997.

14. Норткотт Д. Принятие инвестиционних решений / Д. Норткотт. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 287 с.

15. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 141 с.

16. Завлин П. Н. Основы инновационного менеджмента : Теория и практика / П. Н. Завлин. – М.:ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.

17. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство: учеб. пособ. / В. Г. Медынский. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 240 с.

18. Величко О.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності / О. В. Величко. – Фінанси України, – 2000. – № 10.

19. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства / Ю. М. Воробйов. – Фінанси України, – 2001. – № 2.

20. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу / Ю. М. Воробйов. – Фінанси України, – 2001. – № 7.

21. Данілов О.Д. Інвестування : навч. посіб. / О.Д. Данілов. – Видавничий Дім “Комп’ютер прес”, 2001. – 364 с.

22. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: навч. посіб. / Я.О. Лудченко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 208 с.

23. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств / Ю. В. Петренко. – Фінанси України, 2000. – № 6.

24. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Т. В. Теплова. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.

25. Татаренко Н.О. Теорія інвестицій : навч. посіб. / Н.О. Татаренко, А.М. Підручник. – К. КНЕУ, 2000. – 160с.

26. Ушакова Н.Н. Инвестирование. Финансирование. Кредитование / Н. Н. Ушакова. – К.: КНТЭУ, 1997.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.027 с.)