Сутність і властивості інвестиційного проектуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність і властивості інвестиційного проектуСутність і властивості інвестиційного проекту

Реальні інвестиції оформляються у вигляді так званого інвестиційного проекту (далі ІП).

Інвестиційний проект– комплекс взаємозв'язаних заходів, розроблених для досягнення певної мети впродовж певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він має назву "інвестиційний проект". Звичайно кожний новий проект підприємства в тій чи іншій мірі пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект - це спеціальним чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує певну ціль (мету).

В економічній літературі інвестиційний проектрозглядається, з одного боку, як діяльність, що передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення визначеної мети, а з іншого — є системою організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення певних заходів, що містять їх опис.

Таким чином, можна дати визначення інвестиційного проекту як комплексу документів, що містять систему взаємопов'язаних у часі й просторі та узгоджених з ресурсами організаційних заходів і дій, спрямованих на розвиток економіки підприємства. Інвестиційний проект характеризує зміст та умови реалізації відповідних заходів для досягнення поставлених цілей (розвиток техніко-технологічної бази виробництва чи діяльності, організація виготовлення нової продукції, здійснення нових методів і форм організації діяльності тощо) при встановлених ресурсних обмеженнях. Отже проект — це інвестиційна акція, що передбачає вкладення ресурсів з метою досягнення певного запланованого результату і становить сукупність взаємопов'язаних заходів, які спрямовуються на досягнення завдань при встановленому обмеженому бюджеті протягом певного періоду. Інвестиційне проектування є складовою інвестиційної діяльності, це форма планування і реалізації інвестицій.

Ретельне обґрунтування інвестиційного проекту створює у майбутніх інвесторів впевненість у надійності своїх інвестицій, а керівництву підприємства дає якнайповнішу картину становища підприємства.

Інвестиційні проекти мають декілька основних властивостей:

−вимірність— це можливість кількісного визначення діяльності або очікуваних результатів;

−часовий горизонт — це характерний обмежений час розробки і реальність проекту;

−чітке визначення послідовних подій, які пов'язані з окремими видами діяльності;

−цільова спрямованість.

В інвестиційному проекті детально розглядаються науково-технічні, технологічні, організаційні, соціальні, фінансові та інші аспекти господарської діяльності підприємств. Ретельно розроблений інвестиційний проект дає експертам і керівникам відповіді на такі основні запитання: який необхідний обсяг інвестиційних витрат для реалізації проекту; яким чином передбачається залучити інвестиції у проект; що в цьому інвестиційному проекті може бути привабливим для потенційних інвесторів; у який термін окупляться здійснені у проект інвестиційні витрати; яка економічна ефективність (фінансова рентабельність) проекту; чи придатні висунуті у проекті бізнес-ідеї до практичної реалізації; яку організаційну підготовку слід провести для створення нового бізнесу; які переваги матиме запропонований бізнес порівняно з конкурентами; чи достатній внутрішній ринок збуту для продукції підприємства; як буде організовано забезпечення виробничими ресурсами бізнесу; чи відповідає кваліфікація працівників і менеджерів підприємства для реалізації проекту?

Таким чином, інвестиційний проект допомагає реально оцінити висунуті ідеї, задокументувати, оцінити їх, визначивши економічну ефективність та реальність втілення у життя, передбачити спосіб керування процесом реалізації інвестиційного проекту.

 

Визначення вартості капіталу

Середньозважена вартість капіталу, WACC – це сума вартості компонентів кожного капіталу.

Середньозважена вартість капіталу розраховується за формулою

 

WACC = Wd · Cd · (1 − T) + Wp · Cp + We · Ce ,

WACC=0,5*0,28+0,5*0,1155=20%

 

де Wd, Wp, We – відповідно частки залучених кошт, привілейованих акцій, власного капіталу (звичайні акції та нерозподілений прибуток);

Cd, Cp, Ce – вартості відповідних часток капіталу; Т – ставка податку на прибуток.

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу наведено у таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1 – Джерела фінансування

 

Спосіб фінансування Доля Сума Вартість капіталу
Власний капітал 0,5 17,5 0,28
Залучений капітал 0,5 17,5 0,15(1-0,23)
Усього 1 35 0,3955
WACC     20%

 

Оцінка ефективності інвестиційного проекту за допомогою схеми власного капіталу

1) Скласти графік обслуговування довга.

2) Спрогнозувати величину чистого прибутку та грошових надходжень інвестиційного проекту.

3) Оцінити ефективність інвестиційного проекту шляхом порівнювання прогнозованих грошових надходжень з об’ємом тільки власних інвестицій.

Ця схема має наступні особливості:

- в якості показника дисконтування при оцінці NPV проекту використовується вартість власного капіталу проекту, причому в якості розрахункового об’єму інвестицій приймається тільки власні інвестиції;

- у процесі прийняття рішення на основі IRR метода значення внутрішньої норми прибутковості проекту порівнюється з вартістю власного капіталу;

- при прогнозуванні грошових потоків враховуються відсоткові платежі та погашення основної частки довгу.

Складемо графік обслуговування довгу.

Річні виплати розраховуються шляхом розподілу суми позиченого капіталу на відповідне даному проекту значення ануїтету.

Річні виплати=17,5/3,7845=4,6241(млн. грн.)

Погашення довгу – це різниця між річною виплатою та відсотками.

Погашення довгу1рік =4,6241-2,625=1,9991(млн. грн.)

Кінцевий баланс довга розраховується наступним чином: із суми початкового балансу та відсотків відраховується річна виплата.

Кінцевий баланс довга 1рік=17,5+2,625-4,6241=15,5009(млн. грн.)

Графік обслуговування довгу наведено у таблиці 2.3.

 

Таблиця 2.3 – Графік обслуговування довгу (млн. грн.)

 

Рік
Початковий баланс довгу 17,5 15,5009 13,2019 10,5581 7,5171 4,19006
Річна виплата 4,6241 4,6241 4,6241 4,6241 4,6241 4,6241
Відсотки 2,625 2,3251 1,9803 1,5837 1,1277 0,43404
Погашення основної частки довгу 1,9991 2,3251 2,6438 3,0404 3,4964 4,19006
Кінцевий баланс довгу 15,5009 13,2019 10,5581 7,5171 4,19006 0,00

 

Сутність і властивості інвестиційного проекту

Реальні інвестиції оформляються у вигляді так званого інвестиційного проекту (далі ІП).

Інвестиційний проект– комплекс взаємозв'язаних заходів, розроблених для досягнення певної мети впродовж певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він має назву "інвестиційний проект". Звичайно кожний новий проект підприємства в тій чи іншій мірі пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект - це спеціальним чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує певну ціль (мету).

В економічній літературі інвестиційний проектрозглядається, з одного боку, як діяльність, що передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення визначеної мети, а з іншого — є системою організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення певних заходів, що містять їх опис.

Таким чином, можна дати визначення інвестиційного проекту як комплексу документів, що містять систему взаємопов'язаних у часі й просторі та узгоджених з ресурсами організаційних заходів і дій, спрямованих на розвиток економіки підприємства. Інвестиційний проект характеризує зміст та умови реалізації відповідних заходів для досягнення поставлених цілей (розвиток техніко-технологічної бази виробництва чи діяльності, організація виготовлення нової продукції, здійснення нових методів і форм організації діяльності тощо) при встановлених ресурсних обмеженнях. Отже проект — це інвестиційна акція, що передбачає вкладення ресурсів з метою досягнення певного запланованого результату і становить сукупність взаємопов'язаних заходів, які спрямовуються на досягнення завдань при встановленому обмеженому бюджеті протягом певного періоду. Інвестиційне проектування є складовою інвестиційної діяльності, це форма планування і реалізації інвестицій.

Ретельне обґрунтування інвестиційного проекту створює у майбутніх інвесторів впевненість у надійності своїх інвестицій, а керівництву підприємства дає якнайповнішу картину становища підприємства.

Інвестиційні проекти мають декілька основних властивостей:

−вимірність— це можливість кількісного визначення діяльності або очікуваних результатів;

−часовий горизонт — це характерний обмежений час розробки і реальність проекту;

−чітке визначення послідовних подій, які пов'язані з окремими видами діяльності;

−цільова спрямованість.

В інвестиційному проекті детально розглядаються науково-технічні, технологічні, організаційні, соціальні, фінансові та інші аспекти господарської діяльності підприємств. Ретельно розроблений інвестиційний проект дає експертам і керівникам відповіді на такі основні запитання: який необхідний обсяг інвестиційних витрат для реалізації проекту; яким чином передбачається залучити інвестиції у проект; що в цьому інвестиційному проекті може бути привабливим для потенційних інвесторів; у який термін окупляться здійснені у проект інвестиційні витрати; яка економічна ефективність (фінансова рентабельність) проекту; чи придатні висунуті у проекті бізнес-ідеї до практичної реалізації; яку організаційну підготовку слід провести для створення нового бізнесу; які переваги матиме запропонований бізнес порівняно з конкурентами; чи достатній внутрішній ринок збуту для продукції підприємства; як буде організовано забезпечення виробничими ресурсами бізнесу; чи відповідає кваліфікація працівників і менеджерів підприємства для реалізації проекту?

Таким чином, інвестиційний проект допомагає реально оцінити висунуті ідеї, задокументувати, оцінити їх, визначивши економічну ефективність та реальність втілення у життя, передбачити спосіб керування процесом реалізації інвестиційного проекту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.007 с.)