І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

²МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ²

(для студентів спеціальності „Економічна кібернетика”

Денної та заочної форм навчання)

 

ВІННИЦЯ - 2008


ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра економічної кібернетики

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

²МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ²

(для студентів спеціальності „Економічна кібернетика”

Денної та заочної форм навчання)

 

Затверджено на засіданні

кафедри економічної кібернетики

Протокол № 1

від 26.01.2008 р.

 

 

ВІННИЦЯ - 2008


Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни ²Моделювання економіки² (для студентів спеціальності „Економічна кібернетика денної та заочної форм навчання). – Вінниця: ВФЕУ, 2008. - 14 с.

Українською мовою.

 

 

Укладач:Соловйова О.М..

 

 

Редактор: Паюк І.М.

 

 

Відповідальний за випуск: проф. Яровий А.М.

 


ВИТЯГ

з ²Положення про організацію навчального

процесу у вищих навчальних закладах²,

Затвердженого наказом Міносвіти України

Від 2 червня 1993 р. № 161.

 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов¢язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається вищим навчальним закладом.

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється , як правило, найбільш кваліфікованими викладачами.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової комісії) за участю керівника проекту (роботи).

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюється за чотирибальною шкалою (²відмінно², ²добре², ²задовільно², ²незадовільно²). Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі (предметній або цикловій комісії) протягом одного року, потім списуються в установленому порядку (ст. 7, 8).

 


В С Т У П

Моделювання економічних процесів, тісно пов’язане з комп’ютерізацією, в останні роки є напрямом економічної науки, який швидко розвивається. Том курс «Моделювання економіки» - є один з провідних в процесі підготовки сучасного фахівця з економічної кібернетики.

В підготовці таких фахівців дуже важливе місце має підготовка і виконання курсової роботи з дисципліни ²Моделювання економіки².

Цінність курсової роботи полягає в в наступному: 1) поглиблене вивчення теоретичних знань про якісні властивості економічної системи, кількісних взаємозв’язках і закономірностях економічного розвитку, механізмах управління; 2) оволодіння методологією і методикою побудови, аналізу і застосування математичних моделей економічних процесів; 3) вивчення найбільш характерних моделей і отримання навичків практичної роботи з моделями, що використовуються на практиці або підготовленими до впровадження.

Таким чином виконання курсової роботи з дисципліни ²Моделювання економіки² має одночасно теоретичне, методологічне, методичне і конкретно-прикладне значення. Основна направленість курсової роботи – аналіз теоретичних і прикладних проблем економіки засобами математичного моделювання, а не вивчення власне математичних методів, що застосовуються в економіці. Інакше кажучи, первинна економічна проблематика, а математичний апарат – другорядне. Тому значне місце в курсовій роботі слід приділити логічному аналізу економіки і її альтернативним модельно-теоретичним представленням, структуризації проблем планування і управління економікою. У роботі слід показати , що математичне моделювання суттєво розширить можливості економічного аналізу, дозволяє сформулювати нові постановки економічних задач, призводить до нових теоретичних результатів, інтенсифікує фінансово-управлінську діяльність, підвищує якість управлінських рішень, що приймаються.

Виконання курсової роботи потребує математичної підготовки з лінійної алгебри, диференціальним рівнянням, математичному програмуванню, математичній статистиці, теорії ігор, теорії оптимального управління.

 

 


І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг курсової роботи: 25-30 сторінок формату А4. Студент обирає тему самостійно, тема затверджується за студентом рішенням кафедри і не підлягає зміні протягом курсового проектування.

Тематика курсових робіт подана у додатку 1.

Курсова робота виконується студентом самостійно, на основі глибокого вивчення і осмислення рекомендованої літератури, узагальнення статистичного матеріалу об’єкту, що досліджується . Робота повинна продемонструвати знання студента з обраної теми. Переказ прочитаних джерел та їх простий виклад не допускається.

При розкритті змісту роботи студент повинен показати вміння використовувати метод наукової абстракції, аналізу і синтезу, для усвідомлення суті досліджуваних економічних явищ та процесів; оволодіння методикою проведення аналізу і планування основних показників діяльності підприємства з обраної теми.

Зміст роботи повинен відповідати розробленому плану, викладення матеріалу логічно – обумовлене, стиль – науковий.

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно вимог, що передбачаються даними методичними вказівками, підписана студентом та науковим керівником.

 

 

ІІ. ВИБІР ТЕМИ

 

Тему курсової роботи обирає студент. У процесі вибору теми роботи студент може отримати у викладача необхідну консультацію та рекомендації. Зміна теми курсової роботи є небажаною, хоча й допускається зі згоди кафедри.

Студент може запропонувати своє формулювання та зміст теми курсової роботи у випадку необхідності такої розробки для підприємства, для чого він має представити технічне завдання підприємства або обґрунтування необхідності такої розробки, та отримати дозвіл завідуючого кафедрою.

 

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

 

Після затвердження теми студенти вивчають рекомендовану літературу. В даних методичних вказівках наведено перелік основних інформаційних джерел. Даний перелік необхідно доповнити спеціальною та монографічною літературою, публікаціями у періодичній пресі та фактичними даними з підприємства, за матеріалами якого виконується курсова робота.

З цією метою студенту необхідно відвідати довідково-бібліографічний відділ бібліотек інституту та міста, ознайомитись із наявними публікаціями з обраної теми курсової роботи. Особливу увагу варто звернути на вивчення фахових періодичних видань.

Джерелами фактичного матеріалу виступають загальні та галузеві статистичні збірники й довідники, а також друковані звіти Держкомстату про хід соціально-економічного розвитку країни.

Можливим є використання у курсовій роботі інформації отриманої із мережі Internet.

 

 

ІV. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

Успішне виконання курсової роботи багато в чому визначається правильно складеним планом. План повинен бути підпорядкований меті курсової роботи. У плані повинні бути ключові пункти та розділи, у яких дається відповідь на поставлені питання.

Розробка плану є важливим і обов¢язковим етапом у написанні курсової роботи. Від правильного його складання залежить зміст і якість роботи.

Загальна структура плану курсової роботи:

Вступ.

І. Організаційно-економічна характеристика об'єкта дослідження

2. Формалізація і постановка завдання моделювання

3. Побудова економіко-математичної (імітаційної) моделі та алгоритм її розв'язування .

4. Методика підготовки вхідної інформації для побудови моделі.

5. Побудова числової моделі та розв’язання її на ПЕОМ

6. Аналіз результатів розв’язання моделі та адаптація до реальних управлінських рішень

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури.

Додатки: 1. Звітні обліково-статистичні форми

2. Розрахункові таблиці

3. Машинограми розв’язання моделі

 

VІІ. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Подана на кафедру робота реєструється та перевіряється науковим керівником. У відгуку на курсову роботу керівник дає оцінку науковому рівню роботи, достатність використаної літератури, характеризує позитивні та негативні сторони роботи, робить висновок про допуск курсової роботи до захисту. Якщо робота, на думку наукового керівника, не відповідає встановленим до неї вимогам, тоді вона повертається на доопрацювання.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у відповідності до графіка, затвердженого завідуючим кафедрою. Студент доповідає про основні результати роботи протягом 10 хв., після цього відповідає на питання членів комісії. На захисті можуть бути присутні студенти, викладачі, зацікавлені особи, які теж мають право задавати питання доповідачу.

Оцінка курсової роботи оголошується після закінчення захисту.

Оцінку "відмінно" отримує та робота, в якій автор показує глибокі знання офіційних документів та спеціальної літератури по темі, коли фактичний матеріал зібраний, проаналізований та узагальнений самостійно, коли студент здатний творчо мислити, самостійно викладати матеріал і робити правильні висновки, цікаві пропозиції та рекомендації, запровадження яких у практику мало б відповідний позитивний ефект.

Оцінку "добре" отримує робота, автор якої показав знання теми, літературних джерел, здатен їх творчо використовувати, має навички збору та узагальнення фактичного матеріалу, здатні самостійно мислити, відстоювати свою точку зору по досліджуваній проблемі.

Оцінку "задовільно" отримують ті студенти, які достатньо глибоко знають суть теми, самостійно, ясно та чітко викладають матеріал, оформлення роботи відповідає вимогам, але при аналізі теоретичних питань теми допущені теоретичні помилки, що говорить про недостатність знань курсу, слабо використовується фактичний матеріал, обґрунтування частини теоретичних положень роботи має декларативний, а під час захисту студент не чітко трактує ті чи інші питання і не здатен відстоювати їх.

Оцінка "незадовільно" ставиться тоді, коли у тексті роботи і під час її захисту студент не показує здатності самостійно викласти матеріал, слабо знає теоретичні питання теми, допустив помилки у оформленні роботи.

Студент, який отримав оцінку "незадовільно", проконсультувавшись у викладача, переробляє курсову чи пише нову по іншій темі. Повторна робота здається на кафедру, рецензується і, якщо вона отримує позитивний відгук, допускається до захисту на загальних умовах.

 


Додаток 1

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

 

Додаток 2

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни ²Моделювання економіки²

 

на тему:

² Інформаційна система з автоматизації обліку сировинної бази і видобутку природного газу та нафти²

 

Виконав: студент групи 1 ЕК-04 Іванов Іван Іванович

 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мартинюк П.С.

 

Допущено до захисту _______________

(підпис)

__________________

(дата)

 

 

Вінниця - 2008


 

Навчальне видання

 

 

Соловйова О.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ ²МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ² (для студентів спеціальності „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання)

 

 

 

 

Верстка та оригінал-макет –

Вінницький фінансово-економічний університет,

м. Вінниця, вул. Пирогова, 71 а

 

Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7×42 . Папір офсетний

Друк різографічний. Ум. Друк. Арк. _________

Наклад 40 примірниів

Замовлення№___

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

²МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ²

(для студентів спеціальності „Економічна кібернетика”Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.012 с.)