Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силуДо складу вартостi робочоi сили входять:

- безпосередньо заробiтна плата;

-натуральнi виплати,якi надаються працiвникам пiдприeмцями;

- витрати роботодавцiв на соцiальне страхування. Установленi законом внески на соцiальне забезпечення. Добровiльнi чи договiрнi внескив системi соцiального забезпечення i приватне страхування.Безпосереднi виплати трудiвникам у зв'язку з вiдсутнiстю на роботi через хворобу, нещасний випадок тощо. Вартiсть медичного й санiтарного обслуговування. Вихiдна допомога;

- витрати на професiйну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii персоналу, професiйну орieнтацiю та пiдбiр кадрiв;

- витрати на соцiально-побутове обслуговування;

податки, якi розглядаються як витрати на робочу силу.

На доходи i витрати сiмей впливають фактори , обумовленi типом сiм’i, який у свою чергу , залежить вiд чисельного i соцiально – демографiчного складу .

Еволюцiя полiтика доходiв у свiтовiй практиці

Державне регулювання являe собою систему заходiв i норм законодавчого, виконавчого i контролюючого характеру i спрямоване на створення умов, якi сприяють нормальному вiдтворенню робочоi сили i ii розвитку, послабленню соцiальноi напруженостi.

Полiтика доходiв грунтуeться на певних принципах, що закрiпленi в Конституцii та в iнших законодавчих актах. Такими принципами e: соцiальна справедливiсть; соцiальне партнерство i солiдарнiсть усiх верств населення; iндивiдуальна вiдповiдальнiсть за своe матерiальне становище; право на працю i достойна винагорода; право на професiональнi об'eднання; економiчна доцiльнiсть тощо.

Прожитковий мiнiмум являe собою показник обсягу i структури споживання основних матерiальних благ та послуг на мiнiмально допустимому рiвнi, що забезпечуe пiдтримування активного фiзичного стану рiзних соцiально-демографiчних груп населення. Проте цей показник призначаeться для певного перiоду подолання кризового стану економiки.

В Украiнi у квiтнi 1997 р. було ухвалено закон, який передбачаe iндексацiю доходiв населення за iнфляцii бiльше 5 % .

Функцii ЗП

Як важлива соцiально-економiчна категорiя заробiтна плата в ринковiй економiцi маe виконувати такi функцii: вiдтворювальну; стимулюючу; регулюючу; соцiальну.

Проте в сучасних умовах становлення ринку в Украiнi заробiтна плата не може виконати цих функцiй, ii рiвень забезпечуe не бiльш як 21 % вiдтворення робочоi сили, що не вiдшкодовуe навiть прямих затрат працi i не викликаe заiнтересованостi в переорieнтацii робочоi сили на прiоритетнi сфери дiяльностi.

Сьогоднi заробiтна плата виконуe iншi функцii, а саме:

збереження зайнятостi, запобiгання безробiттю цiною заниження заробiтноi плати;

забезпечення соцiальних гарантiй;

збереження попереднього статусу, пов'язаного з попереднiмробочим мiсцем;

стримування iнфляцii;

перерозподiл зайнятих по галузях i сферах економiки;

поширення нелегальноi дiяльностi та вторинноi зайнятостi;

посилення мобiльностi робочоi сил

Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП

Розрiзняють номiнальну i реальну заробiтну плату. Номiнальна заробiтна плата - це сума коштiв, яку одержують працiвники за виконання обсягу робiт вiдповiдно до кiлькостi i якостi затраченоi ними працi, результатiв працi. Точнiшою характеристикою доходiв працiвникiв e реальна заробiтна плата. Вона вiдображаe сукупнiсть матерiальних i культурних благ, а також послуг, якi може придбати трудiвник на номiнальну заробiтну плату. Розмiр реальноi заробiтноi плати залежить вiд величини номiнальноi заробiтноi плати i рiвня цiн на предмети споживання i послуги. Якщо цiни на товари зростають швидше, нiж номiнальна заробiтна плата, то реальна заробiтна плата знижуeться. » Пiдвищення рiвня реальноi заробiтноi плати та забезпечення стабiльних темпiв ii зростання, а отже i пiдвищення купiвельноi спроможностi населення, може бути досягнуто лише двома способами: суттeвим пiдвищенням номiнальноi заробiтноi плати; стримуванням зростання цiн на споживчi товари та послуги, запровадженням ефективного механiзму iндексацii заробiтноi плати з метою пiдтримання ii купiвельноi спроможностi, а також грошових доходiв i збережень громадян. Залежно вiд часу проведення розрiзняють iндексацiю попереджувальну i ретроспективну. Попереджувальна iндексацiя маe на метi випередити iнфляцiю i передбачаe пiдвищення заробiтноi плати з урахуванням прогнозованого зростання споживчих цiн. При ретроспективнiй iндексацii заробiтна плата пiдвищуeться вiдповiдно до зростання споживчих цiн за минулий перiод.

Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи

Органiзацii заробiтноi плати властивi певнi принципи.

1.Оплата працi найманого працiвника залежно вiд його особистого трудового вкладу, кiлькостi i якостi витраченоi працi. 2. Надання самостiйностi пiдприeмствам у виборi форм i систем оплати працi i визначеннi ii розмiру.

3. Спiввiдношення в оплатi працi рiзних категорiй i профе сiйно-квалiфiкацiйних груп з урахуванням складностi виконуваних робiт i умов працi, ii престижностi.

4. Стимулювання пiдвищення технiчного й органiзацiйного рiвня виробництва, зниження собiвартостi й пiдвищення якостiпродукцii.

5. Регулювання розмiрiв мiнiмальноi заробiтноi плати, якiмають забезпечувати просте вiдтворення робочоi сили працiвни кам рiзноi квалiфiкацii.

6. Забезпечення випереджувальних темпiв зростання продуктивностi працi порiвняно з темпами пiдвищення заробiтноi плати.

7. Посилення соцiального захисту працiвникiв.

8. Яснiсть i простота.

Основнi принципи органiзацii оплати працi здiйснюються за допомогою таких ii складових елементiв, як система угод i договорiв на рiзних рiвнях економiки, а також через: установлення норм трудових затрат, тобто нормування працi; установлення норм оплати працi, а саме застосування тарифноi системи, або системи пайовоi участi працiвника у фондi оплати працi пiдприeмства; визначення системи оплати працi, тобто способу урахуванняпри оплатi iндивiдуальних i колективних результатiв працi; установлення порядку змiн в органiзацii оплати працi наокремих пiдприeмствах i його структурних пiдроздiлах. Кожний з елементiв маe точно окреслене призначення, проте вони взаeмодiють мiж собою, що забезпечуe за правильного iх застосування дiйову систему матерiальноi заiнтересованостi у досягненнi певних виробничих показникiв.

Характеристика елементiв ОЗП на пiдприeмствi

Органiзацiя заробiтноi плати на пiдприeмствi - це система ii диференцiацii i регулювання за категорiями персоналу залежно вiд складностi виконуваних робiт, а також iндивiдуальних i колективних результатiв працi при забезпеченнi гарантованого заробiтку за виконання норми працi.

Головною вимогою до органiзацii заробiтноi плати на пiдприeмствi e забезпечення необхiдного пiдвищення заробiтноi плати при зниженнi ii затрат на одиницю продукцii, а також гарантова-ностi виплати заробiтноi плати за рахунок результатiв дiяльностi пiдприeмства. Згiдно iз законом Украiни «Про оплату працi» органiзацiя оплати працi здiйснюeться на пiдставi: законодавчих та iнших нормативних актiв; генеральноi угоди на державному рiвнi; галузевих, регiональних угод; колективних договорiв; трудових договорiв. Оплата за працею передбачаe порiвняння працi рiзноi якостi. Диференцiацiя заробiтноi плати працiвникiв на пiдприeмствi залежно вiд складностi й умов працi здiйснюeться за допомогою тарифноi системи.

Спосiб формування заробiтноi плати кожне пiдприeмство вибираe самостiйно - або на основi тарифноi системи, або на основi безтарифноi системи. Удосконалення органiзацii заробiтноi плати маe здiйснюватися разом iз проведенням загальноi соцiально-економiчноiполiтики.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.01 с.)