Організація поточного модульного контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація поточного модульного контролюОцінювання знань студентів з цивільного процесу здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми, засвоєння яких перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка оволодіння та розуміння навчального матеріалу відповідного модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів з цивільного процесу є:

– успішність на практичних заняттях;

– виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модуля.

Компонентами оцінювання поточного модульного контролю є:

– успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу), рівень знань за результатом практичних занять, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань – від 0 до 2-х балів;

– оцінка за модульну контрольну роботу – від 0 до 3-х балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестування.

Перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК здійснюється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК при вивченні навчальної дисципліни ”Цивільний процес” складає 30 балів. Кожен модуль оцінюється у 5 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента і враховуються при визначенні балів при підсумковому контролі знань.

У разі невиконання модульних контрольних робіт з об’єктивних причин студенти мають право за дозволом деканату виконати контрольну роботу до наступного ПМК. Час та порядок складання визначається деканатом разом з кафедрою.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи студента навчального характеру. Вона спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального курсу.

Під час самостійної роботи студент повинен самостійно опрацювати конспекти лекцій, літературу, нормативні акти, судову практику до тем, що виносяться на практичні заняття.

Формами самостійної роботи є:

– виконання домашніх завдань;

– доопрацювання матеріалів лекції;

– робота в інформаційних мережах;

– опрацювання додаткової літератури;

– складання конспектів тем, що виносяться для самостійного вивчення;

– підготовка контрольних навчальних заходів.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”, затвердженого наказом ректора університету від 27 травня 2006 р. № 68-А, індивідуальна робота студентів з цивільного процесу включає:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис тощо;

– узагальнення судової практики;

– есе за вузькоспеціальною проблематикою;

– моделювання процедур цивільного судочинства;

– складання термінологічних словників;

– формування матеріалів цивільної справи тощо.

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з кафедрою на початку навчального року. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за академічною групою. За виконання індивідуальної роботи студент отримує 20 балів.

Індивідуальна робота надається для перевірки за 20 днів до початку екзаменаційної сесії.

Навчальна діяльність студентів, які виконують курсові роботи з цивільного процесу та займаються науково-дослідною роботою як члени студентського наукового гуртка кафедри (за результатами захисту курсових робіт та виконання науково-дослідних завдань), зараховується як за індивідуальну роботу.


8. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

 

1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.

2. Поняття правосуддя в цивільних справах.

3. Поняття цивільного процесу та його структура.

4. Провадження цивільного судочинства та інстанційні цикли.

5. Цивільне судочинство та інші форми судочинства.

6. Цивільне процесуальне право як галузь права.

7. Статус і функції Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ).

8. Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах.

9. Характеристика права на справедливий судовий розгляд.

10. Характеристика всесвітнього руху доступу до правосуддя.Доступність цивільного судочинства як міжнародний стандарт правосуддя.

11. Джерела цивільного процесуального права.

12. Структура ЦПК України.

13. Застосування Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод.

14. Значення практики Європейського суду з прав людини для цивільного судочинства.

15. Значення рішень Конституційного Суду щодо офі-ційного тлумачення норм цивільного процесуального права.

16. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань цивільного процесу.

17. Етапи розвитку науки цивільного процесуального права.

18. Предмет і система науки цивільного процесуального права (цивільного судочинства).

19. Поняття та система принципів цивільного процесуального права.

20. Загальновизнані принципи й норми міжнародного права та їх застосування судом.

21. Принципи верховенства права.

22. Принцип права на суд.

23. Принцип правової визначеності.

24. Принцип правової ефективності.

25. Принцип верховенства прав людини.

26. Принцип законності в цивільному процесі.

27. Гласність та відкритість судового розгляду.

28. Принцип усності та безпосередності в цивільному процесі.

29. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

30. Принцип змагальності в цивільному процесі.

31. Принцип рівноправності сторін в цивільному процесі.

32. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).

33. Система судів цивільної юрисдикції. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

34. Склад суду. Підстави для відводу суддів.

35. Апарат суду. Відвід працівників апарату суду.

36. Особи, які беруть участь у справі. Їх процесуальні права та обов’язки.

37. Поняття сторін у цивільному процесі. Права та обов’язки сторін.

38. Співучасть у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

39. Необхідна та факультативна співучасть.

40. Неналежний відповідач та порядок його заміни.

41. Процесуальне правонаступництво.

42. Порядок вступу до процесу правонаступника та його правове становище.

43. Треті особи в цивільному процесі (поняття та під-стави їх участі).

44. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.

45. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, від первісних позивачів та співпозивачів.

46. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

47. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).

48. Участь у цивільному процесі, органів та осіб, яким законом надано право захищати права та свободи інших осіб.

49. Поняття судового представництва.

50. Добровільне представництво в суді.

51. Законне представництво в суді.

52. Повноваження представника в суді.

53. Поняття зловживання процесуальними правами.

54. Види зловживання процесуальними правами.

55. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя. Їх процесуальні права та обов’язки

56. Поняття та види строків у цивільному процесі, їх обчислення. Продовження та поновлення процесуальних строків.

57. Поняття та види судових витрат.

58. Заходи процесуального примусу.

59. Цивільна юрисдикція та її види.

60. Види проваджень цивільного судочинства.

61. Наказне провадження.

62. Окреме провадження в структурі цивільного процесу.

63. Юрисдикція Конституційного Суду України.

64. Поняття та види підсудності.

65. Інстанційна система цивільних судів та їх функціо-нальна компетенція.

66. Порядок передачі справи до іншого суду.

67. Поняття доказування в цивільному процесі.

68. Поняття судових доказів. Поняття засобів доказування в цивільному процесі.

69. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

70. Предмет доказування.

71. Факти, що не потребують доказування.

72. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків та їх правовий імунітет.

73. Показання свідків, порядок їх дослідження. Імунітет свідка.

74. Письмові докази.

75. Речові докази. Порядок їх дослідження.

76. Висновок експерта.

77. Судові доручення, порядок їх дачі та виконання.

78. Забезпечення доказів. Підстави й порядок забезпечення доказів.

79. Оцінка судових доказів.

80. Розгляд заяви про фальшивість доказів.

81. Поняття позову та його елементи.

82. Види позовів.

83. Право на пред’явлення позову.

84. Пред’явлення позову. Відкриття провадження по справі.

85. Позовна заява, її реквізити. Об’єднання й роз’єднан-ня кількох позовних вимог.

86. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

87. Мирова угода.

88. Відмова від позову, визнання позову. Процесуальний порядок прийняття відмови від позову і визнання позову.

89. Матеріально-правові й процесуальні наслідки порушення цивільної справи.

90. Підстави для відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті заяви.

91. Провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

92. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики й повідомлення.

93. Поняття і значення судового розгляду.

94. Судове засідання. Порядок судового засідання.

95. Підготовча частина судового засідання.

96. Розгляд справи по суті як частина судового засідання.

97. Судові дебати.

98. Порядок прийняття і проголошення судового рішення.

99. Фіксування цивільного процесу

100. Зауваження щодо технічного запису судового засі-дання, журналу судового засідання та їх розгляд.

101. Підстави й наслідки відкладення розгляду справи.

102. Підстави й наслідки зупинення провадження у справі.

103. Підстави й наслідки закриття провадження у справі.

104. Підстави й наслідки залишення заяви без розгляду.

105. Поняття й види судових рішень.

106. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

107. Зміст судового рішення як процесуального документа.

108. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

109. Додаткове рішення.

110. Роз’яснення рішення.

111. Виправлення описок та явних арифметичних помилок у судовому рішенні.

112. Законна сила судового рішення. Об’єктивні та суб’єктивні межі законної сили судового рішення.

113. Види ухвал суду першої інстанції.

114. Загальна характеристика заочного розгляду справи.

115. Порядок заочного розгляду справи.

116. Порядок перегляду заочного рішення.

117. Оскарження заочного рішення.

118. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

119. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

120. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

121. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

122. Розгляд судом справ про усиновлення.

123. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

124. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

125. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність.

126. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

127. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

128. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталіза-цію до протитуберкульозного закладу.

129. Розгляд судом справ про розкриття банками інфор-мації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

130. Загальна характеристика апеляційного провадження.

131. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Форма і зміст апеляційної скарги.

132. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції.

133. Повноваження суду апеляційної інстанції.

134. Підстави для скасування рішення суду в апеляцій-ному порядку і передачі справи на новий розгляд.

135. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції і ухвалення апеляційним судом нового рішення.

136. Зміст ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

137. Оскарження ухвал суду першої інстанції.

138. Загальна характеристика касаційного провадження.

139. Право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень та порядок його здійснення. Форма і зміст касаційної скарги, подання.

140. Підготовка касаційного розгляду справи.

141. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

142. Повноваження суду касаційної інстанції.

143. Підстави для скасування судових рішень.

144. Характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України.

145. Порядок розгляду заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

146. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

147. Характеристика перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами судових рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили.

148. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

149. Відновлення втраченого судового провадження

150. Загальна характеристика виконавчого провадження, як частини судового розгляду.

151. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

152. Органи примусового виконання судових постанов.

153. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового виконання рішень.

154. Порядок і умови здійснення виконавчого провадження.

155. Поворот виконання судових рішень.

156. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

157. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.

158. Цивільні процесуальні права іноземних осіб.

159. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

160. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

161. Провадження у справах за участю іноземних осіб

162. Поняття господарського процесу.

163. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

164. Учасники господарського процесу.

165. Докази в господарському процесі.

166. Порушення справ у господарському суді та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.

167. Перегляд рішень, ухвал, питань господарського суду в апеляційному порядку.

168. Завдання адміністративного судочинства.

169. Адміністративна юрисдикція і підсудність.

170. Учасники адміністративного процесу.

171. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

172. Рішення адміністративного суду.

173. Перегляд рішень адміністративного суду.

174. Поняття нотаріату.

175. Види нотаріальних дій.

176. Міжнародний обіг нотаріальних актів.

177. Органи і службові особи, які вчиняють нотаріальні дії та їх компетенція.

178. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

179. Поняття та правовий статус і види третейського суду.

180. Міжнародний комерційний арбітраж.

181. Міжнародно-договірна уніфікація міжнародного ко-мерційного арбітражу

182. Цивільне судочинство та медіація.

183. Види та принципи медіаційної процедури.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Цивільний процес”

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з цивільного процесу здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від
0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50
балів.

Підсумковий контроль знань студентів з цивільного процесу проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що
потребують творчої відповіді та уміння використовувати отримані знання.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, визначається кафедрою і доводиться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, три питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ у балах.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до шкали, як показано
нижче.

 

Oцінка за шкалою ЕСТS     Визначення Оцінка за національною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НУ “ЮАУ”
1 2 3 4
А Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок 90-100
В Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89

Закінчення

1 2 3 4
C Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75-79
D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків       70-74
Е Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’яз-ковий повторний курс 1-34

 

 


Зміст

 

1.Вступ............................................................................................3

2.Програма навчальної дисципліни “Цивільний

процес”.........................................................................................5

3.Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.......................................................14

4.Завдання до практичних занять та самостійної

роботи.........................................................................................17

Тема 1. Доступність правосуддя та предмет цивільного

процесуального права…………………………....…….17

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права….…......18

Тема 3. Склад суду, апарат суду, відводи……………………..22

Тема 4. Цивільна юрисдикція……………………………….….24

Тема 5. Підсудність цивільних справ...………………….…......31

Тема 6. Сторони в цивільному процесі………………….…......34

Тема 7. Треті особи в цивільному процесі………………….......39

Тема 8. Органи та особи, яким законом надано право

захищати права, свободи та інтереси інших осіб…….42

Тема 9. Представництво в суді…………………………….…...47

Тема 10. Особи, що сприяють здійсненню правосуддя…..…....51

Тема 11. Цивільні процесуальні правовідносини……….……..53

Тема 12. Зловживання процесуальними правами……….……..53

Тема 13. Процесуальні строки…………………………….……....55

Тема 14. Судові витрати………………………………….………..57

Тема 15. Заходи процесуального примусу………………………60

Тема 16. Доказування та докази в цивільному процесі….…….61

Тема 17. Позов……………………………………………………65

Тема 18. Пред’явлення позову. Відкриття провадження

у справі……………………………………...……….….69

Тема 19. Провадження у справі до судового розгляду……..….72

Тема 20. Судовий розгляд цивільних справ…………………....76

Тема 21. Рішення суду першої інстанції……………….……….82

Тема 22. Заочний розгляд справи……………………….………88

Тема 23. Наказне провадження………………………….………91

Тема 24. Окреме провадження………………………….……….93

Тема 25. Апеляційне провадження………………………….....100

Тема 26. Касаційне провадження……………………………...106

Тема 27. Перегляд судових рішень Верховним

Судом України………………………………………..111

Тема 28. Провадження у зв’язку з нововиявленими

обставинами……………………………………….…..114

Тема 29. Виконавче провадження………………………….….116

Тема 30. Відновлення втраченого судового провадження…...121

Тема 31. Міжнародний цивільний процес…………………….124

Тема 32. Конвенційний механізм захисту прав людини

Європейським судом з прав людини………………..132

Тема 33. Господарське судочинство…………………………..133

Тема 34. Адміністративне судочинство…………………….....138

Тема 35. Нотаріат і нотаріальний процес………….…………..142

Тема 36. Третейське судочинство………………….…………..147

Тема 37. Міжнародний комерційний арбітраж…….…………149

Тема 38. Медіація та цивільний процес……………………….149

5.Поточний (модульний) контроль знань студентів...............151

6.Самостійна робота...................................................................152

7.Індивідуальна робота студентів.............................................153

8.Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільний

процес”.....................................................................................154

9.Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Цивільний процес”...........................................161

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.057 с.)