Розділ ІІІ. ПРОВАДЖЕННЯ З ПереглядУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ ІІІ. ПРОВАДЖЕННЯ З ПереглядУСудових рішень

 

Моделі оскарження та перегляду судових рішень. Судові помилки, їх причини та класифікація. Право на оскарження судових рішень та право на справедливий судовий розгляд. Форми перегляду судових рішень. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ та роль Верховного Суду України у формуванні судової практики.

Апеляційне провадження. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал судом апеляційної інстанції.

Касаційне провадження. Сутність та значення перегляду судових рішень в касаційному порядку. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення. Підготовка справи до розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал судом касаційної інстанції. Оскарження ухвал суду першої інстанції.

Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України. Суб’єкти та об’єкти оскарження рішень Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.

Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Сутність та значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

РозділІV. Виконавче провадження.

Відновлення втраченого

Судового провадження

Виконавче провадження у структурі цивільного процесу. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу. Учасники виконавчого провадження. Роль суду у стадії виконання судових рішень. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах

Загальні правила виконавчого провадження. Підстави виконання та виконавчі документи. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження. Заходи примусового виконання.

Окремі виконавчі дії. Звернення стягнення на майно боржника. Звернення стягнення на будинки. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходиться в інших осіб або належить боржникові від інших осіб. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та стипендію боржника. Звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. Розподіл стягнутих сум між стягувачами. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій.

Поворот виконання та судовий контроль. Поворот виконання судових рішень. Порядок, строки, особливості повороту виконання в окремих категоріях цивільних справ. Судовий контроль за виконанням судових рішень, його правова природа. Право сторони виконавчого провадження на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця та порядок його реалізації. Розгляд скарги та судове рішення за скаргою.

Відновлення втраченого судового провадження. Поняття втрати судового провадження. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження.

 

РозділV. Міжнародний цивільний

Процес

Природа міжнародного цивільного процесу. Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного цивільного процесу. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі.

Окремі питання міжнародного цивільного процесу. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Провадження у справі за участю іноземної особи до судового розгляду. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським судом з прав людини. Статус Європейського суду з прав людини. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках.

РозділVІ. ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ

ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ

Господарське судочинство. Система господарських судів. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ господарським судам. Учасники господарського процесу. Представництво в господарському процесі. Порушення провадження у справі та розгляд справ господарськими судами. Перегляд рішень господарського суду. Виконання рішень господарських судів.

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди та їх система. Адміністративна юрисдикція. Підсудність справ. Учасники адміністративного судочинства. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Судові рішення. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Перегляд рішень адміністративних судів. Виконання рішень адміністративних судів.

 

Розділ VІІ. Нотаріат і нотаріальний процес

 

Нотаріат і суд. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу. Правовий статус нотаріуса. Компетенція нотаріальних органів. Страхування цивільної відповідальності нотаріуса. Контроль за діяльністю нотаріуса.

Нотаріальний процес. Поняття нотаріального процесу. Принципи нотаріального процесу. Суб’єкти нотаріального процесу. Стадії нотаріального процесу. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальні провадження. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірного права. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів. Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили платіжним зобов’язанням і борговим документам. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів.

Взаємодія національного й іноземного нотаріатів. Міжнародно-правове співробітництво в нотаріальній сфері. Міжнародний обіг нотаріальних актів. Міжнародний союз нотаріату.

 

 

РозділVІІІ. АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ

РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ

Третейське судочинство. Третейські суди. Значення третейського розгляду цивільно-правових спорів. Порядок розгляду спорів третейським судом. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.

Міжнародний комерційний арбітраж. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу. Рішення міжнародного комерційного арбітражу та їх виконання.

Медіація в судочинстві. Сутність медіації. Принципи медіаційної процедури. Присудова медіація. Зовнішня медіація. Практика застосування медіації.

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ п/п Тема Всього годин У тому числі
лекції практичні заняття самостійна робота
1 2 3 4 5 6
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення цивільного судочинства–36 год  
Доступність правосуддя та предмет цивільного процесуального права 2*
Принципи цивільного судочинства
Склад суду, апарат суду, відводи - -
Цивільна юрисдикція
Підсудність цивільних справ
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Учасники цивільного процесу – 34 год  
Сторони в цивільному процесі
Треті особи в цивільному процесі
Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Представництво в суді
Особи, що сприяють здійсненню правосуддя

 

_______

*Колоквіум


Продовження табл.

1 2 3 4 5 6
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬIII. Умови процесуальної діяльності, докази та об’єкти цивільного процесу – 34 год
Цивільні процесуальні правовідносини 22*
Зловживання процесуальними правами
}   Процесуальні строки Судові витрати
Заходи процесуального примусу
Доказування та докази в цивільному процесі
Позов
Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬIV. Провадження в суді першої інстанції – 40 год  
Провадження у справі до судового розгляду
Судовий розгляд цивільних справ
} Рішення суду першої інстанції Заочний розгляд справи
Наказне провадження
Окреме провадження
               

 

 


Закінчення табл.

1 2 3 4 5 6
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Провадження по перегляду судових рішень та інші види проваджень – 32 год
Апеляційне провадження
} Касаційне провадження Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами
Виконавче провадження
Відновлення втраченого судового провадження
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬVI. Інші процесуальні форми захисту – 36 год
Міжнародний цивільний процес
Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським судом з прав людини             –    
Господарське судочинство
Адміністративне судочинство
Нотаріат і нотаріальний процес
} Третейське судочинство Міжнародний комерційний арбітраж
Медіація та цивільний процес
Наскрізний змістовий модуль
Індивідуальна робота – 22 год
Разом
                 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.013 с.)