Організація обліку утримань із заробітної платиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація обліку утримань із заробітної платиЗ нарахованої працівникам організації заробітної плати виробляють різні утримання. У відповідність з Трудовим Кодексом Республіки Казахстан ці відрахування можуть провадитися тільки випадках, безпосередньо передбачених у ТК РК або інших законах. Залежно від підстав розрізняють три види утримань, що здійснюються із належних на користь фізичних осіб сум заробітної плати чи інших винагород:

- Обов'язкові;

- Утримання з ініціативи адміністрації;

- Утримання, вироблені за згодою між фізичною особою і роботодавцем.

Обов'язкові утримання проводяться відповідно до податкового законодавства та іншими нормативними актами РК. Для їх виробництва не потрібно видання наказу адміністрації організації та письмової згоди працівника.

До обов'язкових належать утримання:

1. Податок на доходи фізичних осіб регулюється Податковим кодексом РК. Відповідно до НК РК податкова ставка на 2009 рік на доходи фізичних осіб встановлюється в розмірі 10%. Податкова ставка в розмірі 35% встановлюється щодо наступних доходів:

- Вартості будь-яких виграшів та призів, одержуваних у вироблених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт і послуг, в частині перевищення встановлених НК РК розмірів;

- Страхових виплат за договорами добровільного страхування в частині перевищення встановлених НК РК розмірів;

- Процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої, виходячи з діючої ставки рефінансування Національного Банку РК, протягом періоду, за який нараховані відсотки, 10% за вкладами у тенге (за винятком термінових пенсійних вкладів, внесених на строк менше 6 місяців) та 9% річних за вкладами в іноземній валюті;

- Суми економії на відсотках при одержанні платником позикових коштів у частині перевищення, встановлених НК РК розмірів, за винятком доходів у вигляді матеріальної вигоди, отриманої від економії на відсотках за користування платниками податків цільовими позиками (кредитами), отриманими від кредитних або інших організацій РК і фактично витраченими ними на нове будівництво або придбання на території РК житлового будинку, квартири, або частки в них на підставі документів, що підтверджують використання таких коштів.

Податкова ставка в розмірі 30% встановлюється щодо всіх доходів, одержуваних фізичними особами, які не є резидентами РК, у розмірі 6% - щодо доходів від пайової участі в діяльності організації, отриманих у вигляді відсотків за облігаціями з іпотечним покриттям, емітованими до 01.01. 2007 р., а також за доходами засновників довірчого управління іпотечним покриттям, отриманим на підставі придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих керуючими іпотечним покриттям до 01.01.2007 р.

2. Утримання по виконавчим листам.

Порядок утримання аліментів регулюється Трудовим Кодексом РК, аліменти виплачуються на підставі наступних документів:

а) угоду про сплату аліментів, яка укладається між особою, зобов'язаною сплачувати аліменти, та їх одержувачем, а при недієздатності зазначених осіб - між їхніми законними представниками.

Угода укладається в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і має силу виконавчого листа;

б) рішення суду за виконавчим листом (при відсутності угоди про сплату аліментів);

в) заяви платника аліментів, якщо він виявив добровільне бажання платити аліменти (без рішення суду або вказаної раніше угоди) і подав заяву про сплату аліментів у бухгалтерію за місцем своєї роботи.

Надійшли в бухгалтерію організації виконавчі листи або заяви платника реєструють у спеціальному журналі або картці і зберігають як бланки суворої звітності. Про надходження виконавчих документів, бухгалтерія повідомляє судового виконавця і стягувачу. У письмових заявах працівників про добровільну сплату аліментів вони зобов'язані вказати такі дані: ПІБ заявника та одержувачів аліментів, дата народження дітей або інших осіб, на утримання яких стягуються аліменти, адреса особи, яка буде отримувати аліменти, розмір аліментів. Відповідно до кодексу аліменти на утримання неповнолітніх дітей встановлюються у твердій грошовій сумі або розмірі: на 1 дитину - ¼ на 2 дітей - 1 / 3, на 3 і більше - 50% заробітку (доходу), але не менше суми, встановленої законодавством. На утримання потребують допомоги батьків, подружжя, інших осіб аліменти встановлюються у твердій грошовій сумі.

Якщо працівник, добровільно сплачувати аліменти, подав заяву про припинення стягнення або змінив місце роботи, організація зобов'язана повідомити до суду за місцем знаходження організації і стягувача про припинення стягнення. Стягнення аліментів провадиться з усіх видів доходу і додаткової винагороди, як за основною, так і за сумісництвом роботі, з дивідендів, допомоги з державного соціального страхування, сум, що виплачуються на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я.

Аліменти не стягуються із сум матеріальної допомоги, одноразових премій, компенсаційних виплат за роботу в шкідливих і екстремальних умовах та інших виплат, що не носять постійного характеру.

Утримані суми аліментів бухгалтерія зобов'язана протягом 3 днів з дня виплати заробітної плати видати стягувачу особисто з каси, перевести поштою акцептованим платіжним дорученням (з віднесенням витрат за переведенням на стягувача) або перерахувати на рахунок стягувача за вкладами у відділення Ощадного банку на підставі письмової заяви заявника. Якщо адреса заявника не відомий, то утримані суми перераховують на депозитний рахунок суду за місцем знаходження.

До утриманню з ініціативи адміністрації належать такі утримання:

- Для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати;

- Для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках;

- Для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника в не виконанні норм праці;

- При звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, при цьому утримання за такі дні не виробляються, якщо працівник звільняється з таких причин, як:

* Ліквідація організації;

* Скорочення чисельності або штабу працівників організації;

* Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботи, внаслідок стану здоров'я працівника, відповідно до медичного висновку;

* Зміна власника майна організації;

* Заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє, альтернативну цивільну службу;

* Відновлення на роботу працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або суду;

* Визнання працівника повністю непрацездатним, відповідно до медичного висновку;

• смерть працівника, а також визнання працівника без вісті зниклим;

* Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду РК або органу державної влади відповідного суб'єкта РК.

Крім цього, роботодавець вправі робити утримання у відшкодування, з винного працівника, суми заподіяної шкоди.

Розрізняють повну та обмежену матеріальну відповідальність.

Повна матеріальна відповідальність виникає при укладенні договору про повну матеріальну відповідальність між організацією та працівником, відповідає за збереження відповідного майна. Договір укладається у двох примірниках, один з яких зберігається в організації, а другий - у працівника.

Обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, готових

виробів, інструментів, спеціального одягу та інших предметів, виданих в особисте користування, якщо шкода заподіяна в ході трудового процесу. Ця відповідальність не може перевищувати середнього місячного заробітку винного працівника на день виявлення шкоди. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається у випадках, передбачених ТК РК або іншими нормативними актами.

Утримання із нарахованої заробітної плати відображають:

За дебетом рахунка 3350 «Короткострокова заборгованість з оплати праці" і кредитом рахунків:

3120 «Індивідуальний прибутковий податок» - на суму податку на доходи фізичних осіб;

3220 «Зобов'язання з пенсійних відрахувань» - на суму внеску;

8110 «Основне виробництво» - на суму утримань з винуватця шлюбу;

1250 «Короткострокова дебіторська заборгованість працівників» - на суми за товари, продані в кредит, по позиках банків, за наданими позиками.

1254 «Заборгованість працівників щодо недостач» - на суми, стягнені на відшкодування нестач, сплачених штрафів, розтрат і розкрадання;

1280 «Інша короткострокова дебіторська заборгованість» - на суми за виконавчими документами інших рахунків.

До утримань, виробленим за погодженням між роботодавцем і фізичними особами, відносяться такі утримання:

- Кредитів, позик, позик, виданих працівнику;

- Сум за особистим страхуванням;

- В погашення зобов'язань по підписці на акції;

- Вартості відпущеної продукції або наданих послуг.

Такі утримання проводяться на підставі письмових (в ряді випадків - усних) зобов'язань фізичних осіб перед роботодавцем, які оформляються, наприклад, у вигляді розписок, договорів позики, купівлі-продажу з розстрочкою платежу і т.п.

Загальний розмір всіх утримань при кожній виплаті заробітної плати, відповідно до ТК РК, не може перевищувати 20%, а у випадках, передбачених Законом про працю в Республіці Казахстан - 50% заробітної плати, належної працівнику. І тільки утримання, вироблені за погодженням між працівником і роботодавцем, можуть здійснюватися понад встановлені обмежувальних сум.

При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником повинна бути збережено 50% заробітної плати, і тільки в тому випадку, якщо на підставі виконавчих документів проводяться утримання із заробітної плати при відбуванні виправних робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем здоров'ю працівника, відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника та відшкодування шкоди, заподіяної злочином, то загальний розмір утримань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70%. Не допускаються утримання із виплат, на які відповідно до Закону РК «Про працю в Республіці Казахстан» не звертається стягнення.

Висновок

Серед всіх ресурсів, що використовуються в процесі діяльності будь-якої організації, виняткове місце належить праці. Значущість і актуальність даної теми полягає в тому, що тільки праця, як доцільна діяльність людини, здатний створювати додаткову вартість і забезпечувати отримання фінансових результатів.

Одним з основних мотивів взаємин людини, як носія здібностей до праці та організації, як інституту їх реалізації, є відносини з приводу оплати праці. У цьому розрізі важливими і рівнозначними для розуміння є питання сутності, функцій, принципів організації та обліку оплати праці персоналу.

В умовах переходу до ринкової економіки змінюється політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Підприємства шукають нові моделі оплати праці, які ламають зрівнялівку і дають простір розвитку особистої матеріальної зацікавленості. Вони самостійно встановлюють форми, системи і розміри заробітної плати, матеріального стимулювання і його результати.

Робота в умовах ринкових відносин дозволяє працівникам отримувати додаткові доходи у вигляді дивідендів, відсотків, коли вони є акціонерами або учасниками господарських товариств, які мають свою частку і голос в управлінні організацією.

Трудові доходи кожного працюючого визначаються його особистими вкладами, з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується.

Питання оплати праці в даний час вирішуються безпосередньо організацією, їх регулювання зазвичай здійснюється у відповідності з Трудовим Кодексом РК або з іншим рівносильним законодавчим актом. Таким чином, заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-економічного життя кожної країни, колективу, людини.

Багато авторів присвячують свої праці темі «Облік розрахунків з персоналом з оплати праці», так як, вони розуміють, що високий рівень заробітної плати може зробити благотворний вплив на економіку в цілому, забезпечуючи високий попит на товари і послуги. Вони також упевнені, що висока заробітна плата стимулює зусилля керівників підприємства ефективно використовувати робочу силу, модернізувати виробництво.

В умовах ринкової економіки з організацією заробітної плати на підприємствах пов'язані вирішення найважливіших завдань обліку праці та заробітної плати:

- Своєчасно (у встановлені терміни) проводити розрахунки з персоналом з оплати праці (нарахування заробітної плати та інших виплат, сум до утримання і видачі на руки);

- Своєчасно і правильно відносити на собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати і відрахування органами соціального страхування;

- Збирати і групувати показники по праці і заробітній платі для цілей оперативного керівництва і складання необхідних розрахунків.

Облік праці і заробітної плати повинен забезпечувати оперативний контроль за кількістю і якістю праці, цьому сприяє застосування уніфікованих форм первинних документів.

У своїй роботі я намагалася якомога ширше розкрити питання обліку праці та заробітної плати, тому що він по праву займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва та обігу. Для розкриття даної теми мною було опрацьовано понад 20 джерел спеціальної літератури.

Матеріал даної курсової роботи викладений на базі Закону про бухгалтерський облік, нового плану рахунків та Податкового Кодексу, а також з урахуванням трудового законодавства, викладеного у виданні для фахівців по роботі з кадрами, бухгалтерів, юристів, керівників організації «Труд-зарплата-пенсія в Казахстані »

Головною метою даної курсової роботи було розкриття порядку обліку операцій з оплати праці та пов'язаних з нею розрахунків. У відповідності з поставленою метою визначалися завдання:

- Ознайомитися з поняттям складу та чисельності персоналу підприємства;

- Вивчити порядок організації заробітної плати, форми і системи оплати праці;

- Розглянути документальне оформлення обліку особистого складу та використання робочого часу;

- Ознайомитися з аналітичним і синтетичним обліком оплати праці;

- Приділити увагу організації обліку утримань із заробітної плати.

Грамотне і своєчасне нарахування заробітної плати важливо, як для обчислення підсумків праці, так і для гарного психологічного клімату в середовищі працівників. Якщо людина знає, що його праця цінується і оплачується гідно, правильно і вчасно, настрій і бажання працювати підвищується. Відповідно зростає продуктивність праці, що приносить додатковий прибуток.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)