Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємстваВиди продукції Коефіцієнт використання виробничої потужності
при виробництві продукції згідно проекту плану при виробництві продукції згідно затвердженого плану
Виріб № 1 0,863 0,914
Виріб № 2 0,814 0,956
Виріб № 3 0,842 0,950
Виріб № 4 0,841 0,959

 

 

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва

продукції трудовими та матеріальними ресурсами

 

Визначений в попередньому розділі затверджений плановий обсяг валової продукції складається з двох частин:

1 – випуск продукції згідно проекту плану, виробництво якої забезпечене на підприємстві необхідними ресурсами — обладнанням, матеріальними та трудовими ресурсами;

2 – додатковий обсяг продукції. Виробництво цього обсягу продукції, затвердженого в межах резерву виробничої потужності, забезпечене лише необхідним обладнанням.

Отже, необхідно розрахувати потребу в додаткових трудових ресурсах та потребу в додаткових матеріальних ресурсах.

Для обчислення потреби в додаткових трудових ресурсах необхідно спочатку визначити трудомісткість додаткового затвердженого обсягу виробництва продукції. Під час обчислень користуються довідковою інформацією. Розрахунок проводимо в табличній формі (табл. 2.6)

Таблиця 2.6

Розрахунок трудомісткості додаткового обсягу виробництва

Продукції

Види продукції Додатковий затверджений обсяг виробництва продукції, шт. Трудомісткість, люд.–год.
одного виробу додаткового обсягу
Виріб № 1 16,3
Виріб № 2 7,6 12228,4
Виріб № 3 11,4
Виріб № 4 3,8 592,8
Разом     22990,2

 

Тоді потреба в додатковій чисельності робітників буде визначатись:

 

=22990,2/2000=11(чол.)

 

де ΣТм- сумарна трудомісткість додаткового обсягу виробництва продукції, люд.-год.; КФРЧр - корисний фонд робочого часу одного робітника в рік, год. (довідкова інформація).

Необхідно також розрахувати потребу в додаткових матеріальних ресурсах, які б забезпечили виробництво запланованого обсягу продукції.

Для виготовлення продукції на підприємстві використовуються наступні види матеріалів:

– виріб № 1 — алюмінієвий прокат;

– виріб № 2 — алюмінієвий прокат та пиловник;

– виріб № 3 — труби, лаки та фарби, пиловник;

– виріб № 4 — труби, лаки та фарби.

Норми витрат матеріалів для виготовлення одиниці продукції наведені в довідковій інформації.

Результати розрахунків зводимо в таблицю (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Розрахунок потреби в додаткових матеріальних ресурсах

 

Види продукції Додатковий затверджений обсяг виробництва продукції, шт. Норма витрат на одиницю продукції Потреба на додатковий обсяг
Алюмінієвий прокат, кг
Виріб № 1
Виріб № 2
Виріб № 3 - -
Виріб № 4 - -
Разом - -
Труби, кг
Виріб № 1 = -
Виріб № 2 = -
Виріб № 3
Виріб № 4
Разом - -
  Лаки та фарби, кг
Виріб № 1 - --
Виріб № 2 - -
Виріб № 3
Виріб № 4
Разом - -
Пиловник, м3
Виріб № 1 - -
Виріб № 2 6,2 9975,8
Виріб № 3 1,5
Виріб № 4 - -
Разом - - 10305,8

 

РОЗДІЛ III. Розробка плану організаційно-технічних заходів підприємства та їх вплив на ефективність діяльності підприємства

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

 

План організаційно-технічних заходів на підприємстві розробляється з метою:

- забезпечення планового росту продуктивності праці;

- покриття потреби в матеріальних та трудових ресурсах для додаткового випуску продукції.

План організаційно-технічних заходів складається з двох розділів.

Впровадження заходів, передбачених розділом 1 плану, повинно забезпечувати економію чисельності працівників в кількості, достатній для досягнення запланованого росту продуктивності праці.

Економія чисельності (умовне вивільнення) визначається за формулою:

ΔЧпр.пл. = ( ΔПП х Чпр.пл. ) / ( 100 + ΔПП ) (7)

 

де ΔПП – приріст продуктивності праці в плановому періоді,%; Чпр.пл. – чисельність працівників за проектом плану, осіб (вихідні дані).

Розробка заходів у розділі 2 плану організаційно-технічних заходів повинна узгоджуватись з потребою в додаткових матеріальних ресурсах, а також потребою в додатковій чисельності робітників, які були обгрунтовані в попередньому розділі курсової роботи.

Для розробки плану організаційно-технічних заходів використовують п.6 довідкової інформації.

План організаційно-технічних заходів оформлюється у вигляді таблиці (табл.3.1).

При обиранні заходів, які включаються до плану, потрібно пам’ятати, що впровадження певних заходів може вимагати чи не вимагати додаткових капітальних вкладень. Загальна сума капітальних вкладень, які підприємство може направити на впровадження заходів плану, не повинна перевищувати величини коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки (п.8 вихідних даних).

Одночасно з розробкою плану організаційно-технічних заходів проводять розрахунок економії матеріалів, якої можна досягнути за рахунок впровадження заходів другого розділу плану. Цей розрахунок відображають в табличній формі окремо для кожного виду матеріалів (табл. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4). При цьому необхідно пам’ятати, що впровадження заходів стосується всієї діяльності підприємства, тобто економію потрібно рахувати на весь обсяг валової продукції підприємства.

 

 

Таблиця 3.1

План організаційно–технічних заходів підприємства

Організа-ційно–технічні заходи Еконо-мія чисель-ності, осіб Зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції, % Додаткові капітальні вкладення, тис. грн.
алюмі-нієвий прокат труби лаки і фарби пилов-ник
Розділ 1. Організаційно–технічні заходи згідно проекту плану на рік
1.            
2.            
3.            
             
             
Разом по розділу 1    
Розділ 2. Організаційно–технічні заходи згідно додаткових зобов’язань
1.            
2.            
3.            
             
             
Разом по розділу 2            
Всього            

 

Норми витрат матеріалів, необхідних для виготовлення одиниці продукції, наведені в п.5 довідкової інформації.

Крім того, необхідно порівняти заплановану величину економії матеріалів з потребою в додаткових матеріальних ресурсах, розрахованою в таблиці 2.7. Економія матеріалів повинна, з однієї сторони, — досягати і перевищувати додаткову потребу, а з іншої — не перевищувати її більше, ніж на 5 – 7 %.

Таблиця 3.2.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.008 с.)