Який тиск визначається пружинним манометром?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який тиск визначається пружинним манометром?в) Надлишковий тиск в точці підключення.

35 Яка залежність служить для визначення абсолютного гідростатичного тиску рабс в точці М на глибині h?

. в)Рабс = р0 + ρgh + ратм.  

46 Яка залежність служить для визначення абсолютного гідростатичного тиску pабс в точці М, розташованій на глибині h?

а)pабс = pатм + rgh;  

48 Яка залежність служить для визначення надлишкового гідростатичного тиску pнадл в точці М, розташованій на глибині h?

  б) pнадл = pм + rgh ;  

49 Яка залежність служить для визначення абсолютного тиску pабс в точці М, розташованій на глибині h?

  в)pабс = pм + ратм + rgh.  

Яка залежність служить для визначення абсолютного тиску?

а) рабс = ратм + ρgh.

Які поверхні є поерхнями рівня?

б) Поверхні рівного тиску

Які масові сили діють на рідину, що знаходиться в стані відносного спокою?

б) Сила тяжіння, відцентрова сила

Як розташована (в загальному вигляді) лінія дії сили надлишкового гідростатичного тиску, що діє на плоску фігуру будь-якої форми?

б) Лінія дії нормальна до площини, в якій розташована фігура, і проходить через центр тиску

8 Яке з положень правильне:

а) рівняння Бернуллі – рівняння балансу питомої енергії;

Яке спiввiдношення між верхньою та нижньою критичною швидкiстю ?

а) uкр.в. > uкр.н.;

Як знаходиться середня швидкість потоку ?

в) .

Який параметр потоку не впливає на режим течiї ?

д) середнє значення швидкостi по довжинi трубопроводу.

39 Якщо рух рідини зумовлюється дією сили _____, то умовою динамічної подібності є .

б) тяжіння

Як зміниться коефіцієнт гідравлічного тертя в напірній трубі сталого діаметра із збільшенням температури, якщо зберігається ламінарний режим і швидкість потоку в трубі залишається постійною?

б)Зменшиться.

Яка формула використовується для визначення коефiцiєнта гiдравлiчного опору, якщо рiдина рухається в зонi гладкостiнного тертя?

а)

Яка формула використовується для визначення коефiцiєнта гiдравлiчного опору l, якщо рiдина рухається в зонi змiшаного тертя ?

Як змiниться коефiцiєнт гiдравлiчного тертя в напiрнiй трубi сталого дiаметра iз зниженням температури, якщо зберiгається ламiнарний режим i швидкiсть потоку в трубi залишається сталою?

а) Збiльшується.

Якi з нарисованих епюр вiдносяться до епюр швидкостi при ламiнарному режимi?

а)

Яка з нарисованих епюр вiдноситься до епюр швидкостей при турбулентному режим ?

б)

Яка формула використовується для визначення коефіцієнта гідравлічного опору l у зоні гладкостінного тертя ?

а)

Як впливає підігрів рідини (при постійній витраті) на втрати напору в трубах ?

в) зменшує, але не завжди.

Яка витрата вимiрюється за допомогою витратомiрних пристроїв?

в) поточна, а, отже, i середня на основi поточних значень.

64 Явище пульсації швидкостей полягає в тому, що місцеві швидкості безпосередньо змінюються, коливаючись навколо деякої постійної величини, що називається місцевою _________ швидкістю.

б) осередненою

68 Якщо товщина ламінарного підшару δ більша виступів шорсткості ∆, то труби гідравлічно ______.

б)гладкі ;

69 Якщо товщина ламінарного підшару δ менша виступів шорсткості, то труби гідравлічно _________.

б) шорсткі;

Яка швидкiсть визначалася для знаходження дослідного значення коефiцiєнта мiсцевого опору?

а) середня швидкiсть в перерiзi основного трубопроводу пiсля мiсцевого опору;

6 Якщо рiдина рухається в зонi квадратичного опору, то величина коефiцiєнта мiсцевого опору повинна залежати:

в) вiд геометричної форми місцевого опору.

Яку величину не потрібно знати для визначення еквiвалентної довжини мiсцевого опору?

в) Довжину трубопроводу.

Яка швидкість визначалась для знаходження дослідного значення коефіцієнта місцевого опору?

в) середня швидкість в перерізі основного трубопроводу за місцевим опором;

Яку величину не потрібно знати для визначення еквівалентної довжини місцевого опору?

д) Час течії рідини через місцеві опори.

19 Якщо рідина рухається в зоні квадратичного опору, то величина коефіцієнта місцевого опору повинна залежати:

в) від геометричної форми вузла.

25 Якщо Re = 105, , то коефіцієнт гідравлічного опору потрібно рахувати за формулою:в) ;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.009 с.)