ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАКОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

На 2016 рік


ЗМІСТ

Основні поняття____________________________________________________3

Розділ 1.Загальні положення_________________________________________5

Розділ 2.Робочий час та час відпочинку_______________________________6

Робочий час_________________________________________________________6

Відпустки__________________________________________________________7

Розділ 3. Оплата та нормування праці_________________________________8

Розділ 4.Охорона праці_____________________________________________11

Спецодяг__________________________________________________________12

Розділ 5.Соціально-трудові гарантії__________________________________13

Квитки____________________________________________________________13

Організація навчання________________________________________________13

Матеріальна допомога______________________________________________14

Нагороди та заохочення_____________________________________________15

Охорона здоров’я___________________________________________________15

Житло____________________________________________________________16

Соціальна підтримка пенсіонерів та пільгових

категорій працівників Товариства_____________________________________16

Індивідуальний соціальний пакет залізничника___________________________18

Розділ 6.Гарантії профспілковоїдіяльності ___________________________19

Розділ 7. Заключні положення_______________________________________20

Перелік положень __________________________________________________22


Основні поняття:

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі - Товариство) – юридична особа, що утворена відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” на базі підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014°р. №°200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Спільний представницький орган первинних профспілкових організацій (далі – СПО профспілок) –представникпрацівників та пенсіонерівТоваристваприукладанні цього колективного договору у складі Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, Вільної профспілки машиністів України та Вільної профспілки залізничників України.

Спільний представницький орган Товариства (далі – СПО Товариства) – представники Товариства та Федерації залізничників України при укладанні цього колективного договору.

Сторони –учасники підписання цього колективного договору в особі СПО Товариства таСПО профспілок.

Колективний договір (далі - Договір)– угода, якавстановлює права та обов’язки Сторін, регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини в Товаристві(за виключенням господарських товариств, зазначених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200).

Роботодавець – Правління Товариства, керівники філій та структурних підрозділів.

Професійні спілки (далі – Профспілки)–профспілкові організації, які діють в Товаристві.

Філія–підрозділ Товариства без статусу юридичної особи, який здійснює свою діяльність на підставіположення.

Мінімальна заробітна плата (далі – мзп)–встановленийрозмірзаробітної плати відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці». Матеріальна допомога, що визначена у Договорі, надається у тому розмірі мзп, що склався у державі на момент настання події.

Працівники Товариства – фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством.

Члени сім’ї працівника Товариства – батьки, діти, чоловік або дружина, особи, які мають спільний побут, але не перебувають у шлюбі.

Система соціальної підтримкипрацівників Товариства–комплекс гарантій, компенсацій та можливостей, які Товариство надає працівникам з метою збереження та/або підвищення рівня їх трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів.

Система соціальної підтримки персоналуТовариства включає в себе гарантії та компенсації:

- передбачені законодавством України;

- пов’язані з особливостями праці на залізничному транспорті;

- допомогу (матеріального та нематеріального характеру) від Товариства працівникам та пенсіонерам;

- індивідуальний соціальний пакет залізничника.

Індивідуальний соціальний пакет залізничника– елемент системи соціальної підтримки працівників Товариства, представлений переліком благ, визначених Товариством.

В основу покладено принцип «кафетерію», що передбачає встановлення ліміту коштів та кількості благ, на які ці кошти можуть бути витрачені. Працівник має право сформувати власний набір благ на період календарного року в межах встановлених коштів.

На період 2016 року ліміт встановлених коштів становить 1000 грн.

Пенсіонери Товариства– особи, які пропрацювали на залізничному транспорті не менше 5 років тазвільнилися на пенсію з Товариства, у тому числі з Державної адміністрації залізничного транспорту, залізниць, підприємств, організацій, установ (медичних закладів),правонаступником яких відповідно до чинного законодавства є Товариство, та з виборних (після закінчення терміну повноважень) і штатних посад профспілковихорганізацій:

1. вперше на пенсію за власним бажанням:

- за віком,

- за віком на пільгових умовах,

- за вислугу років,

- по інвалідності,

2. за рік до досягнення пенсійного віку (за умови відсутності будь-яких трудових відносин протягом цього року)у зв’язку:

- зі змінами в організації виробництва і праці (пункт 1 статті 40 КЗпП України)

- з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я (пункт 2 статті 40 КЗпП України)

Система гарантій та прав, передбачена цим Договором, розповсюджується лишена пенсіонерів Товариства, які на дату отримання відповідних гарантій та компенсацій не мають трудових відносин з Товариством.


 

РОЗДІЛ 2. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

Робочий час

2.1. Режими роботи, тривалість робочих змін, час початку та закінчення роботи і обідньої перерви працівників Товариства встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку[16] відповідно до Кодексу законів про працю України.

2.2. Графіки роботи та чергувань погоджувати з профспілками та доводити до відома працівників не пізніше, як за три дні до початку їх введення в дію.

2.3. При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку. [16]

2.4. Для працівників, у яких за технологічним процесом не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, запроваджується підсумований облік робочого часу з обліковим періодом місяць, квартал, півріччя, рік відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною до цього Договору.[8]

2.5. У разі проведення довготривалих робіт поза місцем постійного проживання працівників застосовувати вахтовий метод роботи відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною до Договору.[14]

2.6. Для працівників, зайнятих на роботах з обслуговування устаткування залізниць, які залучаються до чергування для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту та безпеки руху поїздів на об’єкті і вдома, здійснювати за графіками чергування згідно з Положенням,яке є невід’ємною частиною до цього Договору[7]:

- години чергування на об’єкті в денний та нічний час зараховувати до робочого часу з розрахунку – 1 година чергування за 0,75 годин робочого часу;

- години чергування вдома (без права відлучатися з дому) на випадок виклику для виконання аварійних і невідкладних робіт зараховувати до робочого часу з розрахунку – 1 година чергування за 0,25 годин робочого часу.

2.7. Залученняпрацівників до роботи у вихідні, святкові та неробочідніпроводити з дотриманнямвимогзаконодавства.

2.8. Регулювання робочого часу і часу відпочинку, умов праці окремих категорій працівників залізничного транспорту, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів і обслуговуванням пасажирів, проводити з урахуванням Положення, яке є невід’ємною частиною до цього Договору[9].

2.9. Зберегти 38-годинний робочий тиждень для жінок: оглядачів вагонів, слюсарів з ремонту рухомого складу, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів.

2.10. У разі проживання на відстані більше 2 кілометрів доставку працівників локомотивних бригад з 23.00 до 7.00 годин до місця роботи, а після її закінчення – до місця проживання здійснювати службовим автотранспортом.

Відпустки

2.11. Встановити тривалість основної відпустки для працівників Товариства 28 календарних днів.

2.12. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем оплачувану додаткову відпустку до 7 календарних днів з врахуванням фактичного навантаження і кола покладених на них обов’язків, відповідно до Переліків посад з ненормованим робочим днем. [6]

2.13. Надавати додаткову відпустку працівникам за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці відповідно до чинного законодавства України.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

2.14. Взаємодіяти з Товариством, керуючись принципами соціального партнерства, поваги, взаємних інтересів Сторін.

2.15. Здійснювати контроль за дотриманнямзаконодавства, галузевихнормативнихдокументів та Договору щодо режиму праці та відпочинкузалізничників і вживати заходів для усуненнянедоліків.

2.16. Сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.17. Сприяти Товариству в реалізації норм Договору, не допускати соціального напруження в трудових колективах.

2.18. Не допускати проведення страйків, трудових конфліктів в період дії цього Договору за умови виконання Товариством норм та положень, встановлених законодавством про працю та Договором.

2.19. Брати участь в розглядіколективнихтрудовихспорів, пов’язаних з порушенням чинного законодавства про працю, цього Договору та іншихнормативнихактів.

2.20. Надавати консультації працівникам щодо їх трудових прав та соціальних гарантій.

2.21. Сприяти підвищенню культури обслуговування пасажирів на вокзалах та поїздах.

 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

4.1. Розробляти та виконувати Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

4.2. Забезпечувати виділення коштів для фінансування заходів з охорони праці у встановленомузаконодавством розмірі.

4.3. Щорічно аналізувати стан професійної захворюваності в Товаристві та вживати профілактичних заходів щодо усунення причин.

4.4. Компенсувати працівникам протягом двох місяців з дати прийняття на посаду витрати, пов’язані із обов’язковим медичним оглядом під час прийняття на роботу, на підставі наданих документів, які підтверджують їх оплату.

4.5. Кількість робочих днів проходження обов’язкових медичних оглядів встановлюється колективними договорами філій, але не більше 3-х робочих днів.

4.6. Забезпечувати видачу працівникам, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно молока або інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного харчування, а у разі пересувного або роз’їзного характеру праці виплачувати грошову компенсацію на їх придбання.

4.7. Вживати заходів щодо розслідування нещасних випадків та медичної допомоги працівникам при роботі за межами України відповідно до Угоди держав-учасниць Співдружності.

4.8. Проводити в Товаристві не рідше одного разу на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових актів.

4.9. За результатами проведеної атестації робочих місць надавати пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

Спецодяг

4.10. Забезпечувати працівників безоплатно спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і знешкоджуючими засобами відповіднодо нормативів.

4.11. Видавати додатково понад встановлені нормативи спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби, якщо фактичні умови праці, у тому числі при виконанні разових робіт, вимагають їх застосування.

4.12. У випадку невидачі працівникові спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів у встановлені нормами строки компенсувати йому всі витрати на їх придбання за власні кошти.

4.13. У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника проводити їх заміну за рахунок коштів Товариства.

4.14. Зберігати за працівниками, яких звільнено з Товариства на пенсію чи за скороченням штату, спецодяг та спецвзуття без виплати їх залишкової вартості.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

4.15. Приймати участь у комісіях з розслідуваннянещаснихвипадків на виробництві.

4.16. Сприятивиконаннюзаходів з охоронипраці, створеннюбезпечних і здорових умов праці, належного стану виробничих і санітарно-побутовихприміщень.

4.17. Здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками Товариства вимог охорони праці.

4.18. Здійснювати заходи впливу, які направлені на виконання працівниками вимог законодавства з питань обов’язку проходження попередніх та періодичних медичних оглядів.

4.19. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу щодо виконання обов’язків з питань охорони праці.

4.20. Надавати практичне сприяння керівникам філій та інших структурних підрозділів Товариства, службам і фахівцям з охорони праці у вирішенні питань охорони праці.

4.21. Проводитинавчаннягромадськихінспекторів і членівкомісії з охоронипраці.

4.22. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

4.23. Брати участь в комісіях по атестації робочих місць.

4.24. Здійснювати контроль за дотриманнямзаконодавства і нормативно-правовихактів з питань охоронипраці.

 

 

Квитки

5.6. Видавати транспортні вимоги та квитки за особистими потребами працівника, виборним і штатним працівникам профспілкових організацій підрозділів відповідно до порядку видачі,встановленому у Товаристві.

 

Організація навчання

5.7. Не рідше, як один раз на 5 років організовувати підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців Товариства та його підрозділів у закладах підвищення кваліфікації з відривом чи без відриву від виробництва.

5.8. З метою задоволення потреб Товариства у працівниках відповідної професійної кваліфікації проводити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників на базі вищих навчальних закладів, галузевих технічних шкіл та учбових центрів Товариства.

5.9. Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки здійснювати згідно з Положенням, що є невід’ємною частиною Договору.

5.10. Організацію підготовки у рамках програми Євросоюзу TEMPUS-IV фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для роботи на залізничному транспорті України здійснювати згідно з Положенням, яке є невід’ємною частиною Договору .[21]

5.11. Проводити атестацію працівників Товариства не частіше ніж один раз на три роки згідно з Положенням, що є невід’ємною частиною Договору.

5.12. Здійснювати оплату навчання працівників Товариства або їх дітей у навчальних закладах І-ІVрівня акредитації згідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Договору.[20]

 

Матеріальна допомога

5.13. Надавати одноразову матеріальну допомогу у розмірі2-х мзпу наступних випадках:

a) працівникам:

- при вступі до шлюбу(одному з подружжя),

- при народженні (усиновленні) дитини,

- в разі смерті його чоловіка (дружини) та близьких родичів (батьків, дітей, ріднихбратів і сестер),

- при мобілізації на військову службу,

- мобілізованим при поверненні на роботу;

b) сім’ям померлих працівників у випадку смерті працівників.

У разі смерті працівників, які не мають родичів та близьких, брати на себе витрати з організації їх поховання.

5.14. Надавати матеріальну допомогу працівникам та пенсіонерам Товариства на медичні та інші цілі відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Договору.

5.15. Надавати працівникам Товариства матеріальну допомогу на оздоровлення при виході у щорічну відпустку не менше 14 календарних днів у розмірі 3-х мзп.

5.16. Надавати одному з членів сім'ї працівників, загиблих у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов’язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов’язаних з виробництвом) одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. на підставі заяви та відповідних підтверджуючих документів, а поховання загиблих працівників, які не мають родичів та близьких, здійснювати за рахунок коштів підрозділів.

(в окремих випадках зазначена допомога може надаватися особам, які не є членами сім’ї)

5.17. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам, пораненим у ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов’язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов’язаних з виробництвом) у розмірі 3-х мзп.

Нагороди та заохочення

5.18. За сумлінну працю та досягнення в роботі представляти працівників Товариства до нагородження державними, урядовими, іншими видами нагород та нагородами відповідно до діючих у Товаристві Положень.

5.19. Встановлювати доплату працівникам, яким під час роботи на залізничному транспорті присвоєні наступні почесні звання:

Нагорода Розмір доплати, % посадового окладу (тарифної ставки)
«Заслужений працівник транспорту України» та інші почесні державні звання відповідно до спеціальності 15 %
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України
знак «Почесний(ому) залізничник(у)» 10 %
знак «Залізнична слава» трьох ступенів

 

При наявності права на встановлення доплати з двох чи більше підстав, встановити одну, більшу за розміром, доплату.

Охорона здоров’я

5.20. Сприяти розвитку системи добровільного медичного страхування у Товаристві.

Відшкодовувати працівникам 50% страхових внесків на добровільне медичне страхування за базовими програмами.

Забезпечуватиобслуговування пенсіонерів Товариства в медичних закладах Товариства відповідно до діючих у Товаристві та філіях програм добровільногомедичного страхування пенсіонерів.

5.21. Щорічно аналізувати рівень захворюваності в Товаристві, причин, що призвели до тимчасової втрати працездатності, та вживати профілактичних заходів щодо їх усунення.

5.22. Сприяти збереженню здоров’я працівників Товариства за рахунок реалізації медичних програм.

5.23. З метою популяризації спорту та здорового способу життя серед працівників Товариства проводити за спільним рішенням із СПО Профспілок Спартакіаду з різних видів спорту.

5.24. Видачу путівок на оздоровлення пенсіонерів, працівників Товариства та членів їх сімей здійснювати відповідно до Порядку затвердженого на рівні Товариства та погодженого із СПО профспілок.

5.25. Забезпечувати в межах фінансової можливості виділення коштів на:

- придбання та здешевлення вартості путівок на оздоровлення і відпочинокзалізничників, членів їх сімей в санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку тощо,

- дитяче оздоровлення,

- утримання об'єктів відпочинку та оздоровлення Товариства,

- придбання новорічних подарунків для дітей працівників.

Житло

5.26. Розподіл, надання службових жилих приміщень працівникам Товариства, виключення жилих приміщень із числа службового житла здійснювати відповідно до Положення, діючого в Товаристві.[17]

5.27. Відшкодовувати витрати з найму житла працівникам відповідно до Порядку надання компенсації для вирішення житлових питань працівників залізничного транспорту України, який є невід’ємною частиною Договору.[18]

РОЗДІЛ 7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Контроль за виконанням Договору здійснюється сторонами, що уклали Договір.

7.2. Сторони в першому кварталі календарного року звітують про виконання зобов’язань по Договору на конференції трудового колективу Товариства.

7.3. У випадку невиконання окремих положень Договору Сторони інформують одна одну з метою вжиттянеобхідних заходівдля реалізації Договору в повному обсязі.

7.4. Тлумачення та роз’яснення окремих положень Договору здійснюється спільно Товариством та СПО профспілок.

7.5. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до прийняття нового.

7.6. Продовження дії цього Договору, внесення змін та доповнень до нього можливе при взаємній згоді Сторін.

7.7. Після закінчення строку дії цей Договір продовжує діяти до підписання нового або перегляду цього Договору.

7.8. Договір укладений в 2-х примірниках, які зберігаються в кожної із Сторін, та мають рівну юридичну силу.

 


 

Перелік положень

Положення про корпоративну систему оплату праці. [1]

Положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік.[2]

Положення про встановлення та виплату надбавок за професійну майстерність, за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи на певний строк.[3]

Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам залізничного транспорту.[4]

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів персоналу ПАТ «Укрзалізниця».[5]

Перелікпосад працівників апарату Укрзалізниці з ненормованим робочим днем, яким згідно з Законом України «Про відпустки» надається додаткова відпустка тривалістю 4 або 7 календарних днів.[6]

Положення про порядок та умови організації чергування працівників залізничного транспорту на об’єкті та вдома.[7]

Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу працівників залізничного транспорту.[8]

Положення про особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов’язанихіз забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів.[9]

Положення про умови оплати праці працівників, які залучаються до роботи з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу на залізницях України.[10]

Положення про порядок застосуваннясистемиорганізаціїоплати праціпрацівників, зайнятих на роботах з поточного утриманняколії, штучнихспоруд та земляного полотна на залізницяхУкраїни.[11]

Положення про порядок і умови відшкодування витрат працівникам залізничного транспорту, робота яких постійно проходить в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниці, в тому числі при роз’їздах за межами України.[12]

Положення про порядок і розміри виплати надбавки працівникам з пересувним характером робіт.[13]

Положення про умови і порядок застосування вахтового методу організації робіт.[14]

Положення про організацію нормування праці на залізничному транспорті.[15]

Правила внутрішнього трудового розпорядку. [16]

Положення про службові жилі приміщення[17]

Порядок надання компенсації для вирішення житлових питань[18]

Положення про надання безпроцентної позики на навчання працівників або їх дітей у навчальних закладах І-ІVрівня акредитації, безпроцентної позики або компенсації по відсоткам іпотечного кредитування для індивідуального, кооперативного житлового будівництва працівникам Товариства[19]

Положення про оплату навчання працівників або їх дітей у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації[20]

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

На 2016 рік


ЗМІСТ

Основні поняття____________________________________________________3

Розділ 1.Загальні положення_________________________________________5

Розділ 2.Робочий час та час відпочинку_______________________________6

Робочий час_________________________________________________________6

Відпустки__________________________________________________________7

Розділ 3. Оплата та нормування праці_________________________________8

Розділ 4.Охорона праці_____________________________________________11

Спецодяг__________________________________________________________12

Розділ 5.Соціально-трудові гарантії__________________________________13

Квитки____________________________________________________________13

Організація навчання________________________________________________13

Матеріальна допомога______________________________________________14

Нагороди та заохочення_____________________________________________15

Охорона здоров’я___________________________________________________15

Житло____________________________________________________________16

Соціальна підтримка пенсіонерів та пільгових

категорій працівників Товариства_____________________________________16

Індивідуальний соціальний пакет залізничника___________________________18

Розділ 6.Гарантії профспілковоїдіяльності ___________________________19

Розділ 7. Заключні положення_______________________________________20

Перелік положень __________________________________________________22


Основні поняття:

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі - Товариство) – юридична особа, що утворена відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” на базі підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014°р. №°200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Спільний представницький орган первинних профспілкових організацій (далі – СПО профспілок) –представникпрацівників та пенсіонерівТоваристваприукладанні цього колективного договору у складі Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, Вільної профспілки машиністів України та Вільної профспілки залізничників України.

Спільний представницький орган Товариства (далі – СПО Товариства) – представники Товариства та Федерації залізничників України при укладанні цього колективного договору.

Сторони –учасники підписання цього колективного договору в особі СПО Товариства таСПО профспілок.

Колективний договір (далі - Договір)– угода, якавстановлює права та обов’язки Сторін, регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини в Товаристві(за виключенням господарських товариств, зазначених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200).

Роботодавець – Правління Товариства, керівники філій та структурних підрозділів.

Професійні спілки (далі – Профспілки)–профспілкові організації, які діють в Товаристві.

Філія–підрозділ Товариства без статусу юридичної особи, який здійснює свою діяльність на підставіположення.

Мінімальна заробітна плата (далі – мзп)–встановленийрозмірзаробітної плати відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці». Матеріальна допомога, що визначена у Договорі, надається у тому розмірі мзп, що склався у державі на момент настання події.

Працівники Товариства – фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством.

Члени сім’ї працівника Товариства – батьки, діти, чоловік або дружина, особи, які мають спільний побут, але не перебувають у шлюбі.

Система соціальної підтримкипрацівників Товариства–комплекс гарантій, компенсацій та можливостей, які Товариство надає працівникам з метою збереження та/або підвищення рівня їх трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів.

Система соціальної підтримки персоналуТовариства включає в себе гарантії та компенсації:

- передбачені законодавством України;

- пов’язані з особливостями праці на залізничному транспорті;

- допомогу (матеріального та нематеріального характеру) від Товариства працівникам та пенсіонерам;

- індивідуальний соціальний пакет залізничника.

Індивідуальний соціальний пакет залізничника– елемент системи соціальної підтримки працівників Товариства, представлений переліком благ, визначених Товариством.

В основу покладено принцип «кафетерію», що передбачає встановлення ліміту коштів та кількості благ, на які ці кошти можуть бути витрачені. Працівник має право сформувати власний набір благ на період календарного року в межах встановлених коштів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.027 с.)