На період 2016 року ліміт встановлених коштів становить 1000 грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На період 2016 року ліміт встановлених коштів становить 1000 грн.Пенсіонери Товариства– особи, які пропрацювали на залізничному транспорті не менше 5 років тазвільнилися на пенсію з Товариства, у тому числі з Державної адміністрації залізничного транспорту, залізниць, підприємств, організацій, установ (медичних закладів),правонаступником яких відповідно до чинного законодавства є Товариство, та з виборних (після закінчення терміну повноважень) і штатних посад профспілковихорганізацій:

1. вперше на пенсію за власним бажанням:

- за віком,

- за віком на пільгових умовах,

- за вислугу років,

- по інвалідності,

2. за рік до досягнення пенсійного віку (за умови відсутності будь-яких трудових відносин протягом цього року)у зв’язку:

- зі змінами в організації виробництва і праці (пункт 1 статті 40 КЗпП України)

- з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я (пункт 2 статті 40 КЗпП України)

Система гарантій та прав, передбачена цим Договором, розповсюджується лишена пенсіонерів Товариства, які на дату отримання відповідних гарантій та компенсацій не мають трудових відносин з Товариством.


 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір укладений на 2016 рік між Сторонами на добровільній та рівноправній основі.

1.2. Договір укладений відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законівУкраїни «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та інших нормативно-правових актів.

1.3. Договір є обов'язковим для застосування та основою при укладанні колективних договорів філій Товариства з метою урахуваннятериторіальності, специфіки роботи.

1.4. Положення Договорупоширюються на:

 

  Обсяг поширення Пункти Договору
працівників Товариства уповному обсязі  
пенсіонерів Товариства частково 4.14 5.12 5.20 5.24 5.28 – 5.34
членів сім’ї працівника або пенсіонера Товариства частково 5.13 5.16 5.24-25 5.28
виборних та штатних членів Профспілок уповному обсязі  

 

1.5. Роботодавець повинен ознайомити працівників з Договором, у тому числі при прийнятті на роботу.

1.6. Сторонивизнають спільний обов’язок щодо безумовногододержання вимог та умов цього Договору та визнання пріоритетів законів та інших нормативно-правових актів України.

1.7. Сторони визнають соціальне партнерство, як необхідну форму співпраці та елемент формування умов, за яких надається можливість регулювання, попередження та вирішення соціальних конфліктів, формування соціальної злагоди в колективі, затвердження цивілізованих форм соціально-трудових відносин між працівником та Товариством.

1.8. Сторони не можуть без взаємної згоди в односторонньому порядку припинити виконання положень Договору. Зміни і доповнення до Договору протягом строку його дії провадяться за взаємною згодою Сторін відповідно до вимог чинного законодавства.

1.9. Витрати, пов’язані з наданням гарантій та компенсацій, передбачених Договором, здійснюються за рахунок Товариства в межах фінансової можливості.

1.10. В разі прийняття нормативно-правового акта, що забезпечує більш високі гарантії, ніж передбачені Договором, Сторонами за згодою вносяться відповідні зміни до Договору.

1.11. Товариство вживає заходів щодо запобігання корупційним та економічним правопорушенням.

1.12. Товариство створює для працівників гідні умови праці, необхідні для виконання ними виробничих завдань, реалізації своїх здібностей до продуктивної і творчої праці.

1.13. Відповідальність за організацію виробничого процесу покладається на керівників філій та структурних підрозділів Товариства.

1.14. Забезпечення виконання заходів соціально-економічного розвитку, спрямованих на продуктивну зайнятість працівників.

1.15. Звільнення працівників проводити лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості.

1.16. Заняття вакантних посад при скороченні штату (чисельності) здійснювати відповідно до Кодексу законів про працю України.

1.17. Скорочення чисельності працівників у випадку зменшення обсягів робіт проводити відповідно до Кодексу законів про працю.

1.18. Сприяти працевлаштуванню вивільнюваних у разі скорочення штату працівників, вживати необхідних заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників на інші філії та підрозділи Товариства.

1.19. Працевлаштовувати працівників згідно з чинним законодавством у випадку реорганізації, яка тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників.

1.20. Звільнення за скороченням чисельності або штату допускається, якщо неможливо перевести працівника за його письмової згоди на іншу наявну в Товаристві роботу (як на вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і на вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням стану її здоров'я. Товариство зобов'язане пропонувати працівникові всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, наявні у нього в адміністративно-територіальних межах населеного пункту, де розташоване робоче місце працівника, у тому числі в підрозділах філій та інших структурних підрозділах Товариства, розташованих там же.

 

РОЗДІЛ 2. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

Робочий час

2.1. Режими роботи, тривалість робочих змін, час початку та закінчення роботи і обідньої перерви працівників Товариства встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку[16] відповідно до Кодексу законів про працю України.

2.2. Графіки роботи та чергувань погоджувати з профспілками та доводити до відома працівників не пізніше, як за три дні до початку їх введення в дію.

2.3. При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку. [16]

2.4. Для працівників, у яких за технологічним процесом не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, запроваджується підсумований облік робочого часу з обліковим періодом місяць, квартал, півріччя, рік відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною до цього Договору.[8]

2.5. У разі проведення довготривалих робіт поза місцем постійного проживання працівників застосовувати вахтовий метод роботи відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною до Договору.[14]

2.6. Для працівників, зайнятих на роботах з обслуговування устаткування залізниць, які залучаються до чергування для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту та безпеки руху поїздів на об’єкті і вдома, здійснювати за графіками чергування згідно з Положенням,яке є невід’ємною частиною до цього Договору[7]:

- години чергування на об’єкті в денний та нічний час зараховувати до робочого часу з розрахунку – 1 година чергування за 0,75 годин робочого часу;

- години чергування вдома (без права відлучатися з дому) на випадок виклику для виконання аварійних і невідкладних робіт зараховувати до робочого часу з розрахунку – 1 година чергування за 0,25 годин робочого часу.

2.7. Залученняпрацівників до роботи у вихідні, святкові та неробочідніпроводити з дотриманнямвимогзаконодавства.

2.8. Регулювання робочого часу і часу відпочинку, умов праці окремих категорій працівників залізничного транспорту, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів і обслуговуванням пасажирів, проводити з урахуванням Положення, яке є невід’ємною частиною до цього Договору[9].

2.9. Зберегти 38-годинний робочий тиждень для жінок: оглядачів вагонів, слюсарів з ремонту рухомого складу, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів.

2.10. У разі проживання на відстані більше 2 кілометрів доставку працівників локомотивних бригад з 23.00 до 7.00 годин до місця роботи, а після її закінчення – до місця проживання здійснювати службовим автотранспортом.

Відпустки

2.11. Встановити тривалість основної відпустки для працівників Товариства 28 календарних днів.

2.12. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем оплачувану додаткову відпустку до 7 календарних днів з врахуванням фактичного навантаження і кола покладених на них обов’язків, відповідно до Переліків посад з ненормованим робочим днем. [6]

2.13. Надавати додаткову відпустку працівникам за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці відповідно до чинного законодавства України.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

2.14. Взаємодіяти з Товариством, керуючись принципами соціального партнерства, поваги, взаємних інтересів Сторін.

2.15. Здійснювати контроль за дотриманнямзаконодавства, галузевихнормативнихдокументів та Договору щодо режиму праці та відпочинкузалізничників і вживати заходів для усуненнянедоліків.

2.16. Сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.17. Сприяти Товариству в реалізації норм Договору, не допускати соціального напруження в трудових колективах.

2.18. Не допускати проведення страйків, трудових конфліктів в період дії цього Договору за умови виконання Товариством норм та положень, встановлених законодавством про працю та Договором.

2.19. Брати участь в розглядіколективнихтрудовихспорів, пов’язаних з порушенням чинного законодавства про працю, цього Договору та іншихнормативнихактів.

2.20. Надавати консультації працівникам щодо їх трудових прав та соціальних гарантій.

2.21. Сприяти підвищенню культури обслуговування пасажирів на вокзалах та поїздах.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.008 с.)