РОЗДІЛ 3.ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 3.ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

3.1. Здійснювати оплату праці працівників, а також виплачувати доплати, надбавки, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати відповідно до Положення про корпоративну систему оплати праці працівників філій Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яке є невід’ємною частиною цього Договору [1], та інших законодавчих нормативно-правових актів України, які регулюють питання оплати праці.

3.2. Оплату праці працівників, які залучаються до робіт з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу, здійснювати згідно з Положенням, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[10]

3.3. Оплату праці працівників, зайнятих на роботах з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна, проводити відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[11]

3.4. Установити, що основними професіями на залізничному транспорті у вантажному русіє машиніст електровоза та машиніст тепловоза.

3.5. З метою забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати працівників Товариства на ринку праці підвищувати її реальний розмір по мірі зростання продуктивності праці та ефективності діяльності Товариства.

3.6. Годинна тарифна ставка першого розряду першого рівня Єдиної тарифної сітки для оплати праці робітників встановлюється нормативними документами ПАТ «Укрзалізниця», є мінімальним розміром оплати праці в ПАТ «Укрзалізниця» іне може бути нижче 120 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

3.7. При підвищенні тарифних ставок і посадових окладів працівників коригування середнього заробітку (в усіх випадках його збереження) проводити за рішенням керівництва ПАТ «Укрзалізниця» з урахуванням фінансової можливості.

3.8. Щомісячно здійснювати виплату надбавки за вислугу років працівникам в залежності від їх стажу роботи:

 

роки % відмісячноїтарифної ставки (посадового окладу)
від 1 до 3 років
від 3 до 5 років
від 5 до 10 років
від 10 до 15 років
від 15 до 20 років
від 20 до 25 років
більше 25 років

 

Умови виплати надбавки за вислугу років регулюються Положенням, що є невід’ємною частиною цього Договору.[4]

3.9. Відшкодування витрат працівникам, робота яких постійно проходить в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниць, у тому числі при роз’їздах за межі України, проводити відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[12]

3.10. Для працівників зпересувним характером робіт (робота яких пов’язана з частими передислокаціями або з відривом від постійного місця проживання) проводити виплату надбавки відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[13]

3.11. Час простою не з вини працівника оплачувати з розрахункуне нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу).

За час простою, що був спричинений небезпечною для життя виробничою ситуацією, не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

3.12. За роботу в нічний час (з 22 до 06 годин) встановлюється доплата у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

3.13. Доплата за роботу у нічний час не нараховується на години простою, час слідування пасажиром, а також за час чергування вдома.

3.14. Заробітну плату виплачувати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

3.15. Заробітну плату за першу половину місяця (аванс) виплачувати не пізніше 21 числа поточного місяця, остаточний розрахунок – не пізніше 7 числа наступного місяця.

3.16. Заробітна плата за першу половину місяцявиплачується у розмірі, не меншому оплати за фактичновідпрацьований час, з розрахункутарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.17. Виплату індексації грошових доходів проводити згідно з діючим законодавством України.

3.18. У випадку порушення строків виплати заробітної плати виплачувати працівникам компенсацію в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством і нормативно-правовими актами України.

3.19. Здійснювати виплату винагороди за підсумками роботи за рік згідно із Положенням, яке є невід’ємною частиною Договору.[2]

3.20. При направленні працівника у відрядження керуватись порядком встановленим у Товаристві.

3.21. Проводити тарифікацію робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам та категорій професіоналам, фахівцям та технічним службовцям, які відображають складність виконуваних робіт з дотриманням вимог «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» за результатами рішення атестаційної комісії.

3.22. Проводити розробку нових та перегляд застарілих норм виробітку,часу обслуговування, чисельності при їх технічному обґрунтуванні та прогресивності у разі зміни технологічного процесу, впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизованих систем управління, зміни умов праці за погодженням з профспілками та запроваджувати їх, попередивши при цьому працівників не менше, ніж за два місяці до їх введення, згідно з Положенням про організацію нормування праці на залізничному транспорті, яке є невід’ємною частиною Договору.[15]

У зв’язку з виробничою необхідністю експлуатації морально і фізично застарілого рухомого складу переглядати трудомісткість на ремонтах локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вантажних вагонів.

3.23. Зберігати за працівниками, робота яких пов'язана з безпекою руху поїздів, що не пройшли медичну комісію, середню заробітну плату за період підготовки (перепідготовки) новим професіям, але не більше 6 місяців.

3.24. Оплачувати технічне та дистанційне навчання працівників, яке проводиться у неробочий час, з розрахунку годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину навчання.

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

3.25. Надавати консультації з питань оплати праці працівникам Товариства.

3.26. Вживати необхідних заходів, виступати з пропозиціями щодо удосконалення організаціїпраці і заробітної плати.

3.27. Здійснювати контроль за дотриманнямзаконодавстватанормативнихдокументів, що діють у Товаристві, у сфері оплати та нормування праці.

3.28. Направляти до державних органів, до компетенції яких відносяться питання оплати праці та соціального захисту населення, пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері економічного та соціального захисту працівників залізничного транспорту.

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

4.1. Розробляти та виконувати Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

4.2. Забезпечувати виділення коштів для фінансування заходів з охорони праці у встановленомузаконодавством розмірі.

4.3. Щорічно аналізувати стан професійної захворюваності в Товаристві та вживати профілактичних заходів щодо усунення причин.

4.4. Компенсувати працівникам протягом двох місяців з дати прийняття на посаду витрати, пов’язані із обов’язковим медичним оглядом під час прийняття на роботу, на підставі наданих документів, які підтверджують їх оплату.

4.5. Кількість робочих днів проходження обов’язкових медичних оглядів встановлюється колективними договорами філій, але не більше 3-х робочих днів.

4.6. Забезпечувати видачу працівникам, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно молока або інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного харчування, а у разі пересувного або роз’їзного характеру праці виплачувати грошову компенсацію на їх придбання.

4.7. Вживати заходів щодо розслідування нещасних випадків та медичної допомоги працівникам при роботі за межами України відповідно до Угоди держав-учасниць Співдружності.

4.8. Проводити в Товаристві не рідше одного разу на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових актів.

4.9. За результатами проведеної атестації робочих місць надавати пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

Спецодяг

4.10. Забезпечувати працівників безоплатно спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і знешкоджуючими засобами відповіднодо нормативів.

4.11. Видавати додатково понад встановлені нормативи спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби, якщо фактичні умови праці, у тому числі при виконанні разових робіт, вимагають їх застосування.

4.12. У випадку невидачі працівникові спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів у встановлені нормами строки компенсувати йому всі витрати на їх придбання за власні кошти.

4.13. У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника проводити їх заміну за рахунок коштів Товариства.

4.14. Зберігати за працівниками, яких звільнено з Товариства на пенсію чи за скороченням штату, спецодяг та спецвзуття без виплати їх залишкової вартості.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

4.15. Приймати участь у комісіях з розслідуваннянещаснихвипадків на виробництві.

4.16. Сприятивиконаннюзаходів з охоронипраці, створеннюбезпечних і здорових умов праці, належного стану виробничих і санітарно-побутовихприміщень.

4.17. Здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками Товариства вимог охорони праці.

4.18. Здійснювати заходи впливу, які направлені на виконання працівниками вимог законодавства з питань обов’язку проходження попередніх та періодичних медичних оглядів.

4.19. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу щодо виконання обов’язків з питань охорони праці.

4.20. Надавати практичне сприяння керівникам філій та інших структурних підрозділів Товариства, службам і фахівцям з охорони праці у вирішенні питань охорони праці.

4.21. Проводитинавчаннягромадськихінспекторів і членівкомісії з охоронипраці.

4.22. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

4.23. Брати участь в комісіях по атестації робочих місць.

4.24. Здійснювати контроль за дотриманнямзаконодавства і нормативно-правовихактів з питань охоронипраці.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.01 с.)