Інші вимоги у сфері вищої освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інші вимоги у сфері вищої освіти 

7.1. Ліцензіат повинен забезпечити дотримання стандартів освітньої діяльності відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами нормативів при започаткуванні та постійно під час провадження освітньої діяльності.

7.2. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл освітньої діяльності певного рівня (рівнів) вищої освіти, для нього застосовуються нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних рівнів.

7.3. Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його спеціальності за дипломом про освіту або науковою спеціальністю, або науковим ступенем, або ученим званням, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України, або виданням підручника чи навчального посібника з цієї дисципліни (опублікованих згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України).

7.4. При розрахунку показників у підпунктах 2.2.1.1 і 2.2.1.2 для спеціальностей галузей знань 01 "Освіта", 02 "Культура і мистецтво", 19 "Архітектура та будівництво" звання "народний артист", "народний художник", "народний архітектор", "заслужений тренер" прирівнюються до вченого звання професора, "заслужений артист", "заслужений художник", "заслужений архітектор", "заслужений майстер спорту", "заслужений майстер народної творчості України" – до вченого звання доцента.

7.5. У підпункті 2.2.1.2 до докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які на час публікації були включені до наукометричних баз Scopus чи Web of Science Core Collection.

7.6. У підпункті 2.2.2.:

7.6.1. Визнаним професіоналом з досвідом дослідницької роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу наукової роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими до змісту відповідної дисципліни.

7.6.2. Визнаним професіоналом з досвідом управлінської роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу роботи на посадах керівників (заступників керівників) підприємств (організацій та установ), їх підрозділів, які передбачають безпосереднє керівництво працівниками, виконуючими роботу за професіями, що відповідають або є спорідненими до змісту відповідної дисципліни.

7.6.3. Визнаним професіоналом з досвідом інноваційної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу роботи, спрямованої на створення об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторської пропозиції, сортів рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комерційної таємниці, комп'ютерних програм, компіляції баз даних), їх використання і комерціалізацію.

7.6.4. Визнаним професіоналом з досвідом творчої роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу роботи, спрямованої на створення об'єктів права інтелектуальної власності (літературний твір, переклад літературного твору, твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, скульптурний, графічний, фотографічний твір, твір дизайну, музичний твір, аудіо- та відеотвори, передачі (програми) організацій мовлення, медіатвір, сценічна постановка, кінотвір, анімаційний твір, аранжування твору, рекламний твір), їх використання і комерціалізацію.

7.6.5. Визнаним професіоналом з досвідом практичної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (педагогічний) працівник, який має не менше десять років стажу трудової діяльності за основним місцем роботи за професіями, що відповідають або є спорідненими до змісту відповідної дисципліни. До цього стажу включається також робота на посадах керівників (заступників керівників) підприємств (організацій та установ), їх підрозділів, яка передбачає безпосереднє керівництво працівниками, які виконують роботу за професіями, що відповідають або є спорідненими до змісту відповідної дисципліни.

7.7. У пункті 2.2.3. при визначенні рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватись здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватись на час перерви в роботі з об’єктивних причин (відпустка по пологах та догляду за дитиною, призов/мобілізація на військову службу, тривала хвороба тощо). Для викладачів – випускників вищих навчальних закладів ці вимоги розраховуються пропорційно до стажу їх науково-педагогічної (наукової) роботи; до викладачів зі стажем науково-педагогічної (наукової) роботи до двох років ці вимоги не застосовуються.

7.8. Ліцензіат забезпечує виконання вимог, передбачених у підпунктах:

2.2.1 і 2.2.2 – вперше за результатами виконання освітньої програми, надалі – постійно під час виконання освітньої програми;

2.2.3 – 2.2.5 – постійно під час виконання освітньої програми.

7.9. Навчальні приміщення повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Заклад освіти забезпечує безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та іншої його інфраструктури для осіб з особливими потребами з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я, згідно із законодавством України.

7.10. У підпункті 3.2.1. враховується комп’ютерна техніка зі строком експлуатації не більше восьми років.

7.11. У підпункті 4.2.1.1 складовими Робочої програми дисципліни є: опис дисципліни, заплановані результати навчання, програма дисципліни, структура (тематичний план) дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів з дисципліни, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в мережі Інтернет.

7.12. У підпункті 4.2.1.2 складовими Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни є: навчальний контент (конспект або короткий чи опорний конспект, або розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, набір питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання комплексної контрольної роботи для післяатестаційної діагностики набутих знань і вмінь з дисципліни.

7.13. У підпункті 4.2.2 належною забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників, посібників, конспектів лекцій, хрестоматій тощо за списком рекомендованої літератури в паперовій формі з розрахунку 1 примірник на 5 осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу при розширенні освітньої діяльності або в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням норм законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.

 

 

Форма заяви про отримання (розширення) ліцензії

У сфері вищої освіти

Форма 8.1

(на бланку)

____________________________________________________________________

(найменування закладу освіти – юридичної особи)

 

ЗАЯВА

    _____________________________________ (найменування органу ліцензування)

 

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію / або розширити ліцензію (вказується вид розширення) на освітню діяльність у сфері вищої освіти _____________________________________________________________________ (вказується вид освітньої діяльності, рівень вищої освіти, _____________________________________________________________________ код та найменування спеціальності) з ліцензованим обсягом ______ осіб Заявник _________________________________________________________, (повне найменування закладу освіти – юридичної особи) _____________________________________________________________________ (найменування відокремленого структурного підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*   Керівник _________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові) Ідентифікаційний код юридичної особи_______________________________ Організаційно-правова форма _______________________________________ Форма власності ___________________________________________________ Орган управління __________________________________________________ Місцезнаходження ________________________________________________; (юридичної особи) _____________________________________________________________________ (відокремленого структурного підрозділу) Місце провадження освітньої діяльності ______________________________ Тел. ______________, факс _____________, e-mail ______________________ Поточний рахунок № __________________ у __________________________ (найменування банківської установи) _____________________________________________________________________ З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати. Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними. Бажаний спосіб одержання документів _______________________________ Керівник ______________________ __________ _____________________ (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) М. П. __________ * У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого структурного підрозділу.  


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)