Розділ 1. Загальні положенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Ці Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту" та "Про дошкільну освіту".

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1 освітня діяльність у сфері вищої освіти – діяльність вищих навчальних закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями (в тому числі: за переліком спеціальностей, затвердженим Кабінетом Міністрів України; за програмами іноземних навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що провадиться за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав – членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим спеціальностям відповідного навчального закладу); вищих духовних навчальних закладів зі спеціальності "Богослов'я"; навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

1.2.2 освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти – діяльність професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійно-технічної (професійної) освіти, а також перепідготовки, підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010, за програмами іноземних навчальних закладів, а також професійних (професійно-технічних) навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

1.2.3 освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти – діяльність загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, які забезпечують реалізацію права громадян на отримання загальної середньої освіти: початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти; корекцію психологічного і фізичного розвитку дітей шкільного віку;

1.2.4 освітня діяльність у сфері дошкільної освіти – діяльність дошкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності, які забезпечують розвиток дітей дошкільного віку; корекцію психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

1.2.5 заклад освіти – це:

вищий навчальний заклад відповідного типу, що здійснює освітню діяльність, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наукові установи, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;

професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров’я.

загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу, незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;

дошкільний навчальний заклад відповідного типу, незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи дошкільної освіти;

1.2.6 місце провадження освітньої діяльності – є об’єкт (приміщення, будівля, частина будівлі, земельна ділянка та/або територія та/або їх сукупність), що знаходиться за певною адресою, в якому здійснюється повний цикл освітнього процесу певного рівня (рівнів) вищої освіти, повний цикл освітнього процесу певної професії професійно-технічної освіти, повний цикл освітнього процесу на певному освітньому рівні загальної середньої освіти, певний вид дошкільної освіти.

1.2.7 керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – науково-педагогічний або науковий працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Керівник проектної групи може одночасно виступати гарантом лише однієї освітньої програми.

Інші терміни вживаються у значенні, встановленому Законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту" та "Про дошкільну освіту".

1.3. Ліцензування освітньої діяльності закладів освіти – процедура визнання спроможності закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до Ліцензійних умов:

у сфері вищої освіти – на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю;

у сфері професійно-технічної освіти – за певною професією, спеціальністю або за класами класифікаційних угруповань (при ліцензуванні професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);

у сфері загальної середньої освіти – за певним освітнім рівнем, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом;

у сфері дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти.

1.4. Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії і підтверджують відповідність закладу освіти цим Ліцензійним умовам, які є обов’язковими для виконання здобувачем ліцензії та ліцензіатом. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

Ліцензійні умови для сфери вищої освіти визначають стандарти освітньої діяльності (мінімальні вимоги до кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу закладу освіти на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю), організаційні та інші вимоги.

Вимоги Ліцензійних умов встановлюються стосовно кожного місця провадження освітньої діяльності.

1.5. Ліцензіат здійснює освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу провадження такої діяльності, що встановлює максимальну кількість осіб, які навчаються одночасно:

для сфери вищої освіти – на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання;

для сфери професійно-технічної (професійної) освіти – на кожному курсі навчання за певною професією; якщо строк навчання становить менше року, ліцензований обсяг визначається максимальною кількістю осіб, які навчаються одночасно;

для сфери загальної середньої освіти – на певному освітньому рівні загальної середньої освіти;

для сфери дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері вищої та професійно-технічної освіти допускається у разі поновлення на навчанні осіб, які робили перерву з визначених законодавством причин, а також у випадках, встановлених законом.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері загальної середньої та дошкільної освіти не допускається.

1.6. Започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу, крім випадків, передбачених Законом України "Про вищу освіту", є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі (філії) закладу освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення частини освітньої діяльності – за певною спеціальністю, певним рівнем, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії)) та зменшення ліцензованого обсягу – є звуженням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

1.7. Започаткування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти у відокремленому структурному підрозділі (філії) закладу освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення частини освітньої діяльності – за певною професією, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії)) та зменшення ліцензованого обсягу – є звуженням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

1.8. Започаткування освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за іншим освітнім рівнем загальної середньої освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері загальної середньої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення частини освітньої діяльності – за певним освітнім рівнем загальної середньої освіти та зменшення ліцензованого обсягу – є звуженням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері загальної середньої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

1.9. Започаткування освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти за іншим видом дошкільної освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері дошкільної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення частини освітньої діяльності – за певним видом дошкільної освіти та зменшення ліцензованого обсягу – є звуженням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері дошкільної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

 

Розділ 2. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

 

§ 1. Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

1.1. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання (розширення) ліцензії подає такі документи:

1.1.1 копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);

1.1.2 копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);

1.1.3 копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

1.1.4 копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою);

1.1.5 копії освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу), навчального плану, за якими здійснюватиметься освітня діяльність, пояснювальну записку до навчального плану;

1.1.6 відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності;

1.1.7 відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);

1.1.8 копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (дипломів про вищу освіту і науковий ступінь, атестата про вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності при збільшенні ліцензованого обсягу);

1.1.9 копія відповідного рішення президії Національної академії наук України, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються.

1.2. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, то додатково подаються такі документи:

1.2.1 копія документа про реєстрацію закладу освіти – іноземної юридичної особи – в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

1.2.2 дозвіл закладу освіти – іноземної юридичної особи – на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання або копія відповідної угоди;

1.2.3 документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

1.2.4 освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими здійснюватиметься освітня діяльність.

1.3. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, то додатково подаються такі документи:

1.3.1 копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

1.3.2 документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

1.3.3 копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими здійснюватиметься освітня діяльність.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.006 с.)