Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладами освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладами освітиЛіцензійні умови провадження освітньої діяльності закладами освіти

Вимоги до кадрового забезпечення освітньої діяльності

У сфері вищої освіти

  Назва показника (нормативу) Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти
Початковий рівень (короткий цикл) Перший (бакалавр-ський) рівень Другий (магістер-ський) рівень Третій (освітньо-науковий) рівень
2.1. При започаткуванні освітньої діяльності
2.1.1. У закладі освіти створено або призначено відповідальний за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділ/кафедру + + + +
2.1.2. У складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу є проектна група науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю; осіб, не менше 3, з них 1 з науковим ступенем або вченим званням з науковими ступенями та/або вченими званнями з науковими ступенями та вченими званнями, з них 1 доктор наук або професор 3, усі з науковими ступенями та/або вченими званнями, з них не менше 2 докторів наук
2.1.3. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) має:        
2.1.3.1 науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю + + + +
2.1.3.2 стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років (до 6 вересня 2019 року для початкового рівня враховується також стаж педагогічної роботи) + + + +
2.2. При здійсненні освітньої діяльності
2.2.1. Лекції з навчальних дисциплін проводять науково-педагогічні (наукові) працівники відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток від визначеної навчальним планом кількості годин):        
2.2.1.1 які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня враховуються також педагогічні працівники, які мають вищу категорію)
2.2.1.2 які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора  
2.2.2. Лекції з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, проводять науково-педагогічні (наукові) працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток від визначеної навчальним планом кількості годин):        
2.2.2.1 дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом    
2.2.2.2 практичної роботи за фахом    
2.2.3. Лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття проводять, курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями керують науково-педагогічні (наукові) працівники, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п'ять років: принаймні трьох з умов підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.19 принаймні трьох з умов підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.16 принаймні трьох з умов підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.16 принаймні трьох з підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.12
2.2.3.1 наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection;
2.2.3.2 наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв та/або патентів у загальній кількості 5 досягнень;
2.2.3.3 видання навчального посібника або підручника, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском), що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти;
2.2.3.4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав диплом про присудження наукового ступеня;
2.2.3.5 участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи;
2.2.3.6 проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
2.2.3.7 робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), або Акредитаційної комісії України (далі – АКУ), або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти АКУ, або трьох експертних комісій МОН/Національного агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;
2.2.3.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до Переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
2.2.3.9 керівництво студентом, який здобув призове місце або участь у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародних студентських олімпіад/ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів/ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
2.2.3.10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (у науковій установі)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (у науковій установі)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступників;
2.2.3.11 участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
2.2.3.12 присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;
2.2.3.13 наявність авторських свідоцтв та /або патентів у загальній кількості 2 досягнення;
2.2.3.14 наявність видань: навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій тощо у загальній кількості 3 найменування;
2.2.3.15 присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання диплома про другу вищу освіту;
2.2.3.16 керівництво студентом, який здобув призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) або участь у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов'язків куратора групи;
2.2.3.17 організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка має професійне спрямування;
2.2.3.18 наявність публікацій: науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних з наукової або професійної тематики у загальній кількості 3 публікації;
2.2.3.19 поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності;
2.2.4. Наявність випускової кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки (іншого випускового підрозділу), яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:        
2.2.4.1 доктор наук або професор       +
2.2.4.2 з науковим ступенем та вченим званням     +  
2.2.4.3 з науковим ступенем або вченим званням   +   +    
2.2.5. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу + + + +

 

 


 

§ 3. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

3.1. При започаткуванні та здійсненні освітньої діяльності
3.1.1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (квадратних метрів на 1 особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням змінності) 2,4 2,4 2,4 2,4
3.1.2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток від кількості аудиторій)
3.1.3 Наявність соціально-побутової інфраструктури:        
3.1.3.1 бібліотеки, у т.ч. читальної зали + + + +
3.1.3.2 пунктів харчування + + + -
3.1.3.3 актової чи концертної зали + + + -
3.1.3.4 спортивної зали + + + -
3.1.3.5 стадіону та спортивних майданчиків + + + -
3.1.3.6 медичного пункту + + + +
3.1.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток від потреби)
3.2. При здійсненні освітньої діяльності
3.2.1. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних планів + + + +

§ 4. Вимоги до навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

4.1. При започаткуванні та здійсненні освітньої діяльності
4.1.1. Наявність Опису освітньої програми + + + +
4.1.2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього + + + +
4.2. При здійсненні освітньої діяльності
4.2.1. Для кожної дисципліни навчального плану:        
4.2.1.1 наявність Робочої програми дисципліни + + + +
4.2.1.2 наявність Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни + + + +
4.2.2. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик + + + +
4.2.3. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної дисципліни навчального плану + + + +
4.2.4. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів + + + +

У сфері вищої освіти

5.1. При започаткуванні та здійсненні освітньої діяльності
5.1.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному доступі (найменувань, не менше):
5.1.1.1 із доступом до баз даних англомовних періодичних наукових видань відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування доступом кількома закладами освіти)     + + +    
5.2. При здійсненні освітньої діяльності
5.2.1. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти з основною інформацією про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік дисциплін, правила прийому, контактна інформація) + + + +
5.2.2. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану, у тому числі в системах дистанційного навчання (мінімальний відсоток від кількості дисциплін)

У сфері вищої освіти

Форма 8.1

(на бланку)

____________________________________________________________________

(найменування закладу освіти – юридичної особи)

 

ЗАЯВА

    _____________________________________ (найменування органу ліцензування)

 

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію / або розширити ліцензію (вказується вид розширення) на освітню діяльність у сфері вищої освіти _____________________________________________________________________ (вказується вид освітньої діяльності, рівень вищої освіти, _____________________________________________________________________ код та найменування спеціальності) з ліцензованим обсягом ______ осіб Заявник _________________________________________________________, (повне найменування закладу освіти – юридичної особи) _____________________________________________________________________ (найменування відокремленого структурного підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*   Керівник _________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові) Ідентифікаційний код юридичної особи_______________________________ Організаційно-правова форма _______________________________________ Форма власності ___________________________________________________ Орган управління __________________________________________________ Місцезнаходження ________________________________________________; (юридичної особи) _____________________________________________________________________ (відокремленого структурного підрозділу) Місце провадження освітньої діяльності ______________________________ Тел. ______________, факс _____________, e-mail ______________________ Поточний рахунок № __________________ у __________________________ (найменування банківської установи) _____________________________________________________________________ З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати. Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними. Бажаний спосіб одержання документів _______________________________ Керівник ______________________ __________ _____________________ (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) М. П. __________ * У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого структурного підрозділу.  

У сфері вищої освіти

Форма 9.1

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

 

Найменування закладу освіти ________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)____________________________________

Код та найменування спеціальності ___________________________________

 

№ з/п Перелік документів Відмітка про наявність документів
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності  
2. Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи  
3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)  
4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності  
5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)  
6. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми  
7. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього  
8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  
9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  
10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  
11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності  
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (дипломів про вищу освіту і науковий ступінь, атестата про вчене звання)  
13. Копія відповідного рішення президії Національної академії наук України, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)  

 

 

Форма 9.2

Опис документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти при збільшенні ліцензованого обсягу

 

Найменування закладу освіти ________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)____________________________________

Код та найменування спеціальності ___________________________________

№ з/п Перелік документів Відмітка про наявність документів
1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності  
2. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності  
3. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)  
4. Копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та пояснювальна записка до нього  
5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  
6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  

 

Форма 9.3

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за програмами іноземних закладів освіти

 

Найменування закладу освіти ________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ____________________________________

Код та найменування спеціальності ___________________________________

№ з/п Перелік документів Відмітка про наявність документів
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності  
2. Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи  
3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)  
4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності  
5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)  
6. Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими здійснюватиметься освітня діяльність  
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності  
11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (дипломів про вищу освіту і науковий ступінь, атестата про вчене звання)  
12. Копія відповідного рішення президії Національної академії наук України, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)  
13. Копія документа про реєстрацію закладу освіти – іноземної юридичної особи – в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально  
14. Дозвіл закладу освіти – іноземної юридичної особи – на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання  
15. Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально  

 

Форма 9.4

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

 

Найменування закладу освіти ________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)____________________________________

Код та найменування спеціальності ___________________________________

№ з/п Перелік документів Відмітка про наявність документів
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності  
2. Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи  
3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)  
4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності  
5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)  
6. Копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими здійснюватиметься освітня діяльність  
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності  
11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (дипломів про вищу освіту і науковий ступінь, атестата про вчене звання)  
12. Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)  
13. Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально  

Прикінцеві положення

11.1. Ці Ліцензійні умови застосовуються при започаткуванні та здійсненні освітньої діяльності у сфері вищої освіти за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147) та в інших випадках, передбачених п. 1.2.1 розділу 2.

11.2. Ці Ліцензійні умови застосовуються з 1 вересня 2017 року до завершення навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями при здійсненні освітньої діяльності у сфері вищої освіти за напрямами та спеціальностями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877) та постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2406).

При цьому до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти застосовуються вимоги до підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста застосовуються вимоги до підготовки здобувачів ступеня бакалавра.

11.3. До 31 серпня 2017 року при здійсненні освітньої діяльності у сфері вищої освіти за напрямами та спеціальностями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877) та постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2406), застосовуються Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 24 грудня 2003 року № 847, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 75/8674 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 3, ст. 154).

 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладами освітиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.011 с.)