Вимоги до кадрового забезпечення освітньої діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до кадрового забезпечення освітньої діяльностіУ сфері вищої освіти

  Назва показника (нормативу) Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти
Початковий рівень (короткий цикл) Перший (бакалавр-ський) рівень Другий (магістер-ський) рівень Третій (освітньо-науковий) рівень
2.1. При започаткуванні освітньої діяльності
2.1.1. У закладі освіти створено або призначено відповідальний за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділ/кафедру + + + +
2.1.2. У складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу є проектна група науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю; осіб, не менше 3, з них 1 з науковим ступенем або вченим званням з науковими ступенями та/або вченими званнями з науковими ступенями та вченими званнями, з них 1 доктор наук або професор 3, усі з науковими ступенями та/або вченими званнями, з них не менше 2 докторів наук
2.1.3. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) має:        
2.1.3.1 науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю + + + +
2.1.3.2 стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років (до 6 вересня 2019 року для початкового рівня враховується також стаж педагогічної роботи) + + + +
2.2. При здійсненні освітньої діяльності
2.2.1. Лекції з навчальних дисциплін проводять науково-педагогічні (наукові) працівники відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток від визначеної навчальним планом кількості годин):        
2.2.1.1 які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня враховуються також педагогічні працівники, які мають вищу категорію)
2.2.1.2 які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора  
2.2.2. Лекції з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, проводять науково-педагогічні (наукові) працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток від визначеної навчальним планом кількості годин):        
2.2.2.1 дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом    
2.2.2.2 практичної роботи за фахом    
2.2.3. Лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття проводять, курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями керують науково-педагогічні (наукові) працівники, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п'ять років: принаймні трьох з умов підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.19 принаймні трьох з умов підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.16 принаймні трьох з умов підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.16 принаймні трьох з підпунктів 2.2.3.1 – 2.2.3.12
2.2.3.1 наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection;
2.2.3.2 наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв та/або патентів у загальній кількості 5 досягнень;
2.2.3.3 видання навчального посібника або підручника, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском), що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти;
2.2.3.4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав диплом про присудження наукового ступеня;
2.2.3.5 участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи;
2.2.3.6 проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
2.2.3.7 робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), або Акредитаційної комісії України (далі – АКУ), або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти АКУ, або трьох експертних комісій МОН/Національного агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;
2.2.3.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до Переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
2.2.3.9 керівництво студентом, який здобув призове місце або участь у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародних студентських олімпіад/ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів/ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
2.2.3.10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (у науковій установі)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (у науковій установі)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступників;
2.2.3.11 участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;
2.2.3.12 присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;
2.2.3.13 наявність авторських свідоцтв та /або патентів у загальній кількості 2 досягнення;
2.2.3.14 наявність видань: навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій тощо у загальній кількості 3 найменування;
2.2.3.15 присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання диплома про другу вищу освіту;
2.2.3.16 керівництво студентом, який здобув призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) або участь у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов'язків куратора групи;
2.2.3.17 організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка має професійне спрямування;
2.2.3.18 наявність публікацій: науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних з наукової або професійної тематики у загальній кількості 3 публікації;
2.2.3.19 поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності;
2.2.4. Наявність випускової кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки (іншого випускового підрозділу), яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:        
2.2.4.1 доктор наук або професор       +
2.2.4.2 з науковим ступенем та вченим званням     +  
2.2.4.3 з науковим ступенем або вченим званням   +   +    
2.2.5. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу + + + +

 

 


 

§ 3. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

3.1. При започаткуванні та здійсненні освітньої діяльності
3.1.1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (квадратних метрів на 1 особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням змінності) 2,4 2,4 2,4 2,4
3.1.2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток від кількості аудиторій)
3.1.3 Наявність соціально-побутової інфраструктури:        
3.1.3.1 бібліотеки, у т.ч. читальної зали + + + +
3.1.3.2 пунктів харчування + + + -
3.1.3.3 актової чи концертної зали + + + -
3.1.3.4 спортивної зали + + + -
3.1.3.5 стадіону та спортивних майданчиків + + + -
3.1.3.6 медичного пункту + + + +
3.1.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток від потреби)
3.2. При здійсненні освітньої діяльності
3.2.1. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних планів + + + +

§ 4. Вимоги до навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освітиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.005 с.)