СИГНАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ ТА ЗНАКИ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИГНАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ ТА ЗНАКИ



МАРШРУТНІ ПОКАЖЧИКИ

У тих випадках, коли необхідно вказати колію приймання чи напрямок руху поїзда або маневрового состава, застосову­ються маршрутні світлові покажчики напрямку білого кольо­ру(цифрові, літерні чи положення), що розміщуються на щог­лах світлофорів або на окремій щоглі (рис. 8.1).

Для зазначення номера колії, з якої дозволяється рух поїзда, на групових вихідних і маршрутних світлофорах вста­новлюються маршрутні світлові покажчики зеленого кольору(рис. 8.2).


Ці покажчики можуть використовуватися і для зазначення номера колії, з якої дозволено рух маневрового состава, за наяв­ності на груповому вихідному чи маршрутному світлофорі місячно-білого вогню.

СТРІЛОЧНІ ПОКАЖЧИКИ

5.2.1 Освітлювані стрілочні покажчики поодиноких стрілок з обох боків показують:

Стрілка установлена по прямій колії:

удень - білий прямокутник вузького боку покажчика(рис. 8.3);

Рисунок 8.3



уночі - молочно-білий вогонь(рис. 8.4); Стрілка установлена па бокову колію: удень - широкий бік покажчика(рис. 8.5); уночі - жовтий вогонь(рис.

8.6).

 

 

5.2.2 Положення перехресних стрілок позначається двома звичайними стрілочними покажчиками, які показують, що стрілки установлені:

По прямій колії:

удень - на обох покажчиках білі прямокутники вузького боку покажчиків;

уночі - молочно-білі вогні(рис. 8.7).

Рисунок 5.7

Із перехрещенням прямої колії:

удень - на обох покажчиках широкі боки покажчиків;

уночі - жовті вогні (рис. 8.8).

  Рисунок 8.8

 

З прямої на бокову колію:

удень на ближньому покажчику видно широкий бік покаж­чика,а на дальньому - білий прямокутник вузького боку по­кажчика;

уночі - на ближньому покажчику жовтий вогонь,а на дальньому - молочно-білий вогонь(рис. 8.9).

Рисунок 8.9

 

Із бокової на пряму колію:

удень на ближньому покажчику видно білий прямокутник вузького боку покажчика,а на дальньому.- широкий бік по­кажчика;

уночі - на ближньому покажчику молочно-білий вогонь,а на дальньому - жовтий вогонь(рис. 8.10).

 



5.2.3 Неосвітлювані стрілочні покажчики показують: стрілка установлена по прямій колії - стрілоподібний по­кажчик направлений ребром уздовж колії(рис. 8.11);

 

 

стрілка установлена на бокову колію - стрілоподібний по­кажчик направлений у бік бокової колії (рис. 8.12).

 


 

ПОКАЖЧИКИ КОЛІЙНОГО ЗАГОРОДЖЕННЯ

Покажчики колійного загородження показують:"Колія загороджена":

удень - видно білий круг із горизонтальною чорною смугою;

Уночі - молочно-білий вогонь із тією ж чорною смугою

(рис. 8.13).

 

 

"Загородження з колії знято":

удень - видно білий круг чи прямокутник із вертикальною чорною смугою;


уночі - молочно-білий вогонь із тією ж чорною смугою

(рис. 8.14).

Покажчики колійного загородження на упорах встановлюються на правому кінці бруса і дають сигнальне показання ли­ше в бік колії (рис. 8.15). Ці покажчики можуть бути освітлюва­ними й неосвітлюваними, що визначається технічно-розпоряд­чим актом станції. Неосвітлювані покажчики повинні мати світловідбиваючі елементи або покриття.

Як сигнальні прилади колійного загородження дозволяється використовувати типові стрілочні ліхтарі.

ПОКАЖЧИКИ ГІДРАВЛІЧНИХ КОЛОНОК

5.4.1 Покажчик гідравлічної колонки - ліхтар - показує вночі червоний вогоньв обидва боки, якщо поворотна частина колонки установлена поперек колії; вдень видно саму поворот­ну частину колонки,пофарбовану в червоний колір, - сигнал "Стій!" (рис 8.16).

Якщо поворотна частина колонки установлена вздовж колії, вночі видно в обидва боки прозоро-білий вогонь.

 

ПОКАЖЧИКИ ПЕРЕГРІВУ БУКС

На ділянках залізниць, де установлені засоби автоматично­го контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда, можуть застосовуватись сигнальні світлові покажчики, що розміщуються на окремих щоглах, а у виняткових випадках на опорах контактної мережі (рис. 8.17).

Поява на сигнальному покажчику смуг прозоро-білого кольору, що світяться,сигналізує про наявність перегрітих букс у складі поїзда, при цьому машиніст зобов'язаний вжити заходів до плавного зниження швидкості до 20 км/год. службо­вим гальмуванням, прямувати з особливою пильністю, спос­терігаючи за составом поїзда і готовністю негайно зупинитися при виникненні аварійної ситуації, проїхати поїздом вхідну стрілку станції зі швидкістю не більше 15 км/год., зупинити

состав поїзда на колії приймання незалежно від показання вихідного (маршрутного) сигналу світлофора, якщо за допомо­гою радіозв'язку машиніст не отримав інформації щодо зупин­ки поїзда на перегоні.

Нормально покажчики перегріву букс не світяться і сиг­нального значення не мають.


 


ПОКАЖЧИКИ МЕЖІ БЛОК-ДІЛЯНОК

На ділянках залізниць, де застосовується автоматична ло­комотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, на межах блок-ділянок установлюються сигнальні зна­ки із світловідбивачами та цифровими літерними табличками(рис. 8.18).

 


 

5.7 ПОКАЖЧИКИ "ОПУСТИ СТРУМОПРИЙМАЧА"

На електрифікованих ділянках постійного струму перед повітряними проміжками, де у випадку несподіваного зняття напруги в одній із секцій контактної мережі не допускається прохід електрорухомого складу з піднятими струмоприймача­ми, застосовуються сигнальні світлові покажчики "Опусти струмоприймача", що розміщуються па опорах контактної ме­режі чи окремих щоглах (рис. 8.19).

При появі на сигнальному покажчику мигаючої смуги прозо­ро-білого кольору, що світиться, машиніст зобов'язаний не­гайно вжити заходів щодо проходження огородженого повітря­ного проміжку з опущеними струмоприймачами.

Нормально сигнальні смуги покажчиків не горять, і у цьо­му положенні покажчики сигнального значення не мають.

ПОСТІЙНІ СИГНАЛЬНІ ЗНАКИ

До основних постійних сигнальних знаків відносяться: "Газ", "Нафта", "Початок гальмування", "Кінець гальмування", "Увага! Струмоподіл", "Опусти струмоприймача", "Підніми струмоприймача", "Межа станції", "Межа під'їзної колії", "По­чаток небезпечного місця", "Кінець небезпечного місця", "Поча­ток розмивного місця", "Кінець розмивного місця", знак "С", "Зупинка локомотива", "Зупинка першого вагона", "Вимкни струм", "Увімкни струм на електровозі", "Увімкни струм на електропоїзді", "Кінець контактної підвіски".

Постійні сигнальні знаки встановлюються на окремих стовпчиках, а на електрифікованих ділянках залізниць допус­кається їх встановлення на опорах контактної підвіски. Поря­док і місце встановлення постійних сигнальних знаків визна­чається комісійно та затверджується начальником залізниці.

5.8.1 Постійні сигнальні знаки "Газ" і "Нафта" (рис. 8.20 і 8.21) установлюються у місцях пересічень залізничних колій нафтогазопродуктопроводами безпосередньо на опорах кон­тактної мережі чи окремих стовпах і вказують на необхідність прямування до місця пересічення з підвищеною увагою (пильністю).


5.8.2 Постійні сигнальні знаки "Початок гальмування" (рис. 8.22) та "Кінець гальмування" (рис. 8.23) указують ма­шиністу локомотива місця випробування автогальм на шляху прямування.

 


 

5.8.3 У випадку застосування сигнальних знаків "Опусти струмоприймача" попереду них установлюється постійний сиг­нальний знак із відбивачами "Увага! Струмоподіл" (рис. 8.24). Постійний сигнальний знак "Підніми струмоприймача" із відбивачами на ньому установлюється за повітряним проміжком у напрямку руху (рис. 8.25).

 

 

Схема установки сигнальних знаків Опусти струмоприй­мача" і постійних сигнальних знаків "Підніми струмоприй­мача" та "Увага! Струмоноділ" показана на рисунку 8.26. Розміщення їх не повинно погіршувати видимість і сприйняття постійних сигналів.

При обертанні 12-вагонних електропоїздів відстань від повітряного проміжку до постійного знака "Підніми струмо­приймача" має бути не менше 250 м.

5.8.4 Опори контактної мережі, що обмежують повітряні проміжки, повинні мати розпізнавальний знак - чотири чорні та три білі горизонтальні смуги, що чергуються.Перша опора за напрямком руху поїзда, крім того, додатково позначається вертикальною чорною смугою(рис. 8.27).

 

Знаки можуть наноситися безпосередньо на опори або щи­ти, закріплені на опорах (рис. 8.28). На багатоколійних ділян­ках допускається установка вказаних знаків на конструкціях контактної мережі над віссю колії.

Зупинка електрорухомого складу з піднятими струмоприй­мачами між цими опорами (знаками) забороняється.

5.8.5 Граничні стовпчики вказують місце, далі якого на колії не можна ставити рухомий склад у напрямку стрілочного пере­воду чи глухого пересічення. Фарбування граничних стовп­чиків головних і приймально-відправних колій (рис. 8.29) по­винно відрізнятись від фарбування граничних стовпчиків інших колій (рис. 8.30).

 

5.8.6 Постійні сигнальні знаки "Початок небезпечного місця" (рис. 8.31) та "Кінець небезпечного місця" (рис. 8.32) зі світловідбивачами на них указують межі ділянки, що вимага­ють проходження її поїздами із зменшеною швидкістю. Сиг­нальний знак "Кінець небезпечного місця" розміщується на зворотному боці знака "Початок небезпечного місця".

 


 

5.8.7 Постійні сигнальні знаки "Початок розмивного місця" (рис. 8.33) та "Кінець розмивного місця" (рис. 8.34) указують межі ділянки, що вимагають проходження її поїздами із змен­шеною швидкістю. Сигнальний знак "Кінець розмивного місця" розміщується на зворотному боці знака "Початок роз­мивного місця".

 

 

5.8.8 Знак "Межа станції" (рис. 8.35) вказує межу станції на двоколійних і багатоколійних ділянках. Напис на знаку має бу­ти з обох боків.

 

5.8.9 Знак "Межа під'їзної колії" (рис. 8.36) вказує межу під'їзної колії. Напис на знаку має бути з обох боків.

5.8.10 Попереджувальні сигнальні знаки: знак "С" - подача свистка - установлюється перед тунеля­ми, мостами, переїздами тощо (рис. 8.37); "Зупинка локомотива" (рис. 8.38);


"Зупинка першого вагона" (рис. 8.39) установлюється на ділянках, де обертаються моторвагонні поїзди, при умові дов­жини платформи менше, або значно більше довжини моторва­гонного поїзда, для позначення місця зупинки першого вагона.

 

Рисунок 8.39


5.8.11 Попереджувальні сигнальні знаки зі світловідбивачами встановлюються на електрифікованих ділянках:

- "Вимкни струм" (рис. 8.40) - перед нейтральною вставкою;

 

- "Увімкни струм на електровозі" (рис. 8.41);

- "Увімкни струм на електропоїзді" (рис. 8.42) - за нейтральною вставкою.

Схема установлення цих знаків показана на рисунку 8.43.

Сигнальний знак "Кінець контактної підвіски" (рис. 8.44) установлюється на контактній мережі у місцях, де закінчується робоча зона контактного проводу.

 

ТИМЧАСОВІ СИГНАЛЬНІ ЗНАКИ

До тимчасових сигнальних знаків відносяться: "Підготуйся до опускання струмоприймача", "Опусти струмоприймача", "Підніми струмоприймача", "Підготуйся підняти ножа та зак­рити крила", "Підніми ножа, закрий крила", "Опусти ножа, відкрий крила".

5.9.1 У місцях, де не допускається проходження електрору­хомого складу з піднятими струмоприймачами (при несправ­ності контактної мережі, проведенні планових ремонтних і будівельних робіт, коли під час проходження поїздів необхідно опускати струмоприймачі), установлюються тимчасові сиг­нальні знаки з відбивачами, які показують:

"Підготуйся до опускання струмоприймача" (рис. 8.45);

"Опусти струмоприймача" (рис. 8.46);

"Підніми струмоприймача" (рис. 8.47).

Схема установлення цих знаків показана на рис. 8.48.

 

 

Якщо на двоколійній ділянці ведуться планові ремонтні колійні та будівельні роботи з пропуском поїздів по одній із колій і укладанням тимчасових з'їздів, не обладнаних контакт­ною мережею, сигнальний знак "Опусти струмоприймача" ус­тановлюється на відстані не менше 100 м від огородженої ділянки. Інші сигнальні знаки установлюються за вказаною на рисунку 8.48 схемою.

У випадку несподіваного виявлення пошкодження кон­тактної мережі, що не допускає прямування електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами, працівник дистанції електропостачання, який виявив це пошкодження, зобов'яза­ний відійти на 500 м у бік очікуваного поїзда та подавати ма­шиністу поїзда, що наближається, ручний сигнал "Опусти стру­моприймача" (рис. 8.49):

удень - повторними горизонтальними рухами правої руки перед собою при піднятій вертикально лівій руці;

уночі - повторними вертикальними і горизонтальними ру­хами ліхтаря з прозоро-білим вогнем.

Машиніст зобов'язаний: подати сповіщувальний сигнал, при відсутності струму в електричному колі опустити струмо­приймачі та з особливою пильністю проїхати місце пошкоджен­ня, переконавшись у справності контактної мережі, підняти струмоприймачі та продовжувати рух.

5.9.2 На ділянках, де працюють снігоочисники, установлю­ються тимчасові сигнальні знаки:

"Підніми ножа, закрий крила" - перед перешкодою (рис. 8.50);

"Опусти ножа, відкрий крила" - після перешкоди (рис. 8.51).

На ділянках, де працюють швидкісні снігоочисники, перед знаками "Підніми ножа, закрий крила" установлюються, крім того, тимчасові сигнальні знаки "Підготуйся підняти ножа та закрити крила" (рис. 8.52).

Схеми установлення знаків на ділянках, де працюють сніго­очисники, показані на рисунку 8.53, а де працюють швидкісні снігоочисники, - на рисунку 8.54.

 

 

При двох близько розташованих перешкодах, коли між ни­ми робота снігоочисника неможлива, на жердині установлю­ються два знаки один під одним (рис. 8.55).

5.9.3 У необхідних випадках відповідно до вказівок Держав­ної адміністрації залізничного транспорту України деякі сиг­нальні знаки можуть бути світловими чи освітлюваними.



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.017 с.)