Знайдіть одну або декілька правильних відповідейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Знайдіть одну або декілька правильних відповідей 

1. Знайдіть правильне визначення кредитних відносин.

1) грошові відносини, що пов’язані з процесом розподілу та перерозподілу капіталу;

2) грошові відносини, що виникають у сфері виробництва продукції для їх використання;

3) відносини, що пов’язані із заборгованістю одного з учасників економічної чи фінансової операції;

4) відносини, що пов’язані з необхідністю забезпечення безперервності зміни форм вартості валового національного продукту в процесі його руху.

 

2. Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту.

1) кредит – це форма руху позикового капіталу, що надається на умовах повернення;

2) кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитодавцем і кредитоодержувачем;

3) кредит – це рух вартості у сфері товарного обігу;

4) кредит – це позика в грошовій або товарній формах на умовах повернення.

 

3. Об’єктами кредитування можуть бути.

1) грошові кошти;

2) товарно-матеріальні цінності

3) виконані роботи чи надані послуги;

4) банки;

5) держава;

6) підприємства та господарські товариства.

 

4. На які цілі надається банківський кредит?

1) фінансування оборотного капіталу;

2) покриття збитків від господарської діяльності;

3) викуп приватизованого підприємства;

4) на збільшення статутного фонду банку;

5) для внесення платежів у бюджет.

 

5. На які цілі забороняється видача кредитів?

1) на покриття поточних витрат підприємства;

2) на покриття збитків від господарської діяльності;

3) на придбання об’єктів приватизації;

4) на придбання цінних паперів.

 

6. Хто встановлює розміри відсоткових ставок за видачі кредиту комерційними банками?

1) Верховна рада України;

2) Національний банк України;

3) комерційні банки самостійно;

4) позичальники, виходячи зі своїх інтересів.

 

7. З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом?

1) з моменту підписання кредитної угоди;

2) з моменту надходження кредиту на рахунок позичальника;

3) з моменту погашення першої частини кредиту позичальника;

4) з моменту отримання доходу від використання кредиту.

 

8. Що таке кредитоспроможність?

1) здатність позичальника в повному обсязі і в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов’язаннями;

2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;

3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов’язання перед клієнтами;

4) правильної відповіді немає.

 

9. Бланковий кредит – це кредит, забезпечений

1) товарами;

2) товаророзпорядчими документами;

3) валютними цінностями;

4) соло-векселями.

 

10. Консорціумний кредит представляє собою:

1) кредит, що надається великим об’єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;

2) кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності;

3) кредит, що надається банком суб’єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об’єднання (консорціуму;

4) усі відповіді правильні.

 

11. Під ломбардним кредитом розуміють:

1) кредит, який надається фізичними особами одна одній;

2) кредит під заставу депонованих у банку цінних паперів;

3) кредит, який надається під заставу майна;

4) різновид споживчого кредиту.

 

12. Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між:

1) підприємствами;

2) комерційним підприємствами і банками;

3) державою та комерційним банками;

4) державою та підприємствами.

 

 

13. Кредитна лінія – це:

1) угода, за якою банк зобов’язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

2) це згода, але не зобов’язання комерційного банку надати кредит позичальнику;

3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;

4) ліміти видачі кредитів.

 

14. Непряме кредитування передбачає:

1) надання кредиту небанківськими установами;

2) надання кредиту позичальникам через позичальників;

3) надання кредитів кредиторам на вимогу позичальника в міру потреби в ньому;

4) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.

 

15. Який вид договору представляє собою договір про обмін відсотковими ставками з метою оптимізації витрат по обслуговуванню кредитів?

1) валютний арбітраж;

2) своп;

3) відсотковий арбітраж;

4) страхування.

 

16. Під розрахунками у кредит розуміють:

1) позику експортера імпортеру;

2) авансування експортера імпортером;

3) всі відповіді правильні;

4) немає правильної відповіді.

 

17. Позики за забезпеченням бувають:

1) забезпечені;

2) валютні;

3) товарні;

4) бланкові.

 

18. До видів банківського кредиту належать:

1) овердрафт;

2) контокорентний кредит;

3) обліковий кредит;

4) екцептний кредит;

5) авальний кредит;

6) комерційний кредит;

7) лізинг;

8) державний кредит.

 

19. Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта понад залишку коштів на його рахунку?

1) овердрафт;

2) акцептний кредит;

3) факторинг;

4) форфейтування.

 

20. Знайдіть неправильну відповідь

Позики за призначенням бувають:

1) проміжні;

2) валютні;

3) фінансові;

4) комерційні.

 

21. Види кредиту, що оформлюються векселем:

1) державний;

2) комерційний;

3) банківський;

4) споживчий;

5) ломбардний.

 

22. Дисконтування векселів – це:

1) приведення вартості вексельної суми на момент платежу за векселем до теперішньої вартості;

2) оплата векселя при настанні вказаної в ньому дати;

3) відшкодування вексельної суми векселедержателю банком за мінусом плати.

 

23. Операція з обліку векселів передбачає:

1) відображення вексельних сум на рахунках підприємства;

2) відображення вексельних сум на банківських рахунках;

3) купівлю банком векселів з правом або без права регреса;

4) всі відповіді правильні.

 

24. Авальний кредит – це:

1) кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги;

2) офіційне повідомлення про виконання розрахункової послуги;

3) різновид споживчого кредиту, де гарантами виступають члени колективу на засадах кругової поруки;

4) кредит, який надається одним підприємством іншому.

 

25. Факторинг – це:

1) купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

2) діяльність комерційного банку за дорученням;

3) посередництво в одержанні клієнтом боргу;

4) здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування.

 

26. Факторинг, як і облік векселів, є сенс застосовувати:

1) в усіх випадках;

2) якщо вигода від негайного одержання грошей більша, ніж від одержання у свій строк;

3) коли є сумніви в надійності платника.

 

27. Яка форма кредиту представляє собою різновид торговельно-комісійної операції, пов’язаної з кредитуванням оборотних коштів?

1) овердрафт;

2) вексельний кредит;

3) форфейтування;

4) факторинг.

 

28. При якій формі кредитування експорту відбувається купівля банком без обороту на продавця векселів і інших боргових вимог?

1) вексельний кредит;

2) акцептний кредит;

3) форфетування;

4) факторинг.

 

29. Об’єктом лізингу можуть бути:

1) машини та обладнання;

2) транспортні засоби;

3) засоби обчислювальної техніки;

4) виробничі будівлі та споруди;

5) земельні ділянки та інші природні об’єкти;

6) об’єкти оренди державного майна.

 

30. Погашення кредиту частинами, що зменшуються, називається:

1) достроковим погашенням;

2) одночасним погашенням;

3) погашенням із розстрочкою платежу;

4) регресивним погашенням.

 

31. Кредитні кошти ЄБРР спрямовані на:

1) придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання;

2) придбання імпортної продукції з метою подальшого її використання у виробництві;

3) придбання цінних паперів діючих підприємств і нерухомості;

4) реконструкцію народногосподарського комплексу.

 

32. Приватизовані підприємства кредитуються:

1) Національним банком України;

2) уповноваженими комерційними банками України;

3) Фондом державного майна України.

 

33. Лізинговий кредит – це:

1) надання суб’єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги;

2) надання суб’єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності;

3) взаємна передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу;

5) правильної відповіді немає.


* Розділ укладено спільно з доц. Петруком О.М.

* Для розрахунку приймаються середньоарифметичні залишки за рікПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.013 с.)