Тема 7. Основні типи сучасних виборчих системМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Основні типи сучасних виборчих системПоняття і типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система. Взаємозв’язок форм правління партійних і виборчих систем. Особливості виборчої системи України.

 

Змістовий модуль 3. Суспільна і етнонаціональна політика. Політичні еліти

Тема 8. Економічна і соціальна політика

Сутність і цілі економічної політики. Суб'єкти і об’єкти економічної політики. Структура економічної політики. Політика в умовах економічної кризи. Соціальна політика, як один із видів політики. Соціальна справедливість як міра досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи. Соціальні суб'єкти політики. Основні різновиди соціальної політики.

Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини

Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація. Поняття «Національне» та «націоналізм». Національні відносини та національна політика. Національна політика України.

 


Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство

Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. Людина як суб’єкт політики та основні параметри її діяльності.

Ознаки політичного лідера. Функції політичного лідера. Типологія політичного лідерства. Сучасні концепції еліт. Характерні риси та критерії ефективності діяльності політичної еліти. Фактори існування та функції політичних еліт. Типологія еліт. Проблеми формування політичних еліт у сучасній Україні.

 

Змістовий модуль 4. Людина і політика

Тема 11. Політична культура і соціалізація

Поняття та сутність політичної культури. Структура політичної культури. Функції політичної культури. Суб’єкти і фактори формування політичної культури. Особливості політичної культури українського суспільства. Сутність політичної соціалізації.

 

Тема 12. Політична свідомість та ідеологія

Сутність політичної свідомості та її місце в системі суспільної свідомості. Типи та компоненти політичної свідомості. Рівні політичної свідомості. Особливості політичної свідомості в Україні. Поняття та функції політичної ідеології. Типологія ідеологій. Ідеологічні орієнтації українського суспільства.

 

Тема 13. Світовий політичний процес

Поняття міжнародних відносин, місце в них політичних відносин. Основні форми міжнародної політики. Принципи міжнародної політики. Причини виникнення міжнародних конфліктів та їх види. Тероризм та його різновиди. Способи врегулювання міжнародних політичних конфліктів. Роль міжнародних організацій у системі міжнародних політичних відносин. Україна в сучасному світі. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу.

 

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль І. Політологія

Змістовий модуль 1. Історія і теорія політичної науки

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- значення вивчення політології для формування демократичної політичної свідомості студентів;

- значення вивчення політології як навчальної дисципліни для формування високого рівня політичної культури студентів.

План вивчення теми

1. Поняття «політологія».

2. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної культури студентів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Для якісного висвітлення питання студент повинен використовувати ряд знань, набутих під час прослуховування лекції з цієї теми. У першу чергу студент повинен чітко розрізняти політологію як науку і як навчальну дисципліну. У той же час необхідно розуміти їх спорідненість, оскільки політологія як наука виникає раніше і визначає зміст навчальної дисципліни “Політологія”.

При вивченні цього питання доцільно виділити три взаємопов’язані групи причин, які визначають необхідність вивчення політології як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.

По-перше, це комплекс причин, пов’язаних з наданням людині загальних знань про політику як невід’ємну складову життя суспільства і тісно пов’язаних з функціями політології як науки.

По-друге, це комплекс причин, пов’язаних зі змінами у політичній системі нашої держави, які передбачають перехід від тоталітарного до демократичного політичного режиму, який побудований на принципі активної участі народу у здійсненні влади.

По-третє, причини вивчення дисципліни “Політологія” студентами вузів саме економічного профілю, пов’язані з тісним взаємозв’язком політики і економіки в житті суспільства.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає відмінність між політологією як наукою та політологією як навчальною дисципліною?

2. Які функції виконує політологія як наука?

3. Якими причинами пояснюється необхідність вивчення політології у вищих навчальних закладах України?

Бібліографічний список

Основна література:(I: 1-20).

Додаткова література: (ІІ:1-2);(ІІІ: 1-10).

Тема 2. Історія світової політичної думки

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- ідейні джерела виникнення утопічного соціалізму;

- політичні ідеї утопічного соціалізму;

- ідеальний суспільний устрій з точки зору соціалістів-утопістів.

 

План вивчення теми

 

1. Виникнення утопічного соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла).

2. Аналіз політичних ідей раннього утопізму.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При вивченні даного питання у першу чергу необхідно звернути увагу на аналіз джерел виникнення ідей утопічного соціалізму, якими виступили гуманізм та антропоцентризм епохи Відродження та суспільно-політичні ідеї Відродження та Реформації.

Аналіз політичних ідей раннього утопізму стосовно ідеального політичного устрою доцільно провести за такими напрямками:

- форми власності та принципи розподілу матеріальних благ;

- критерії відбору правителів;

- органи державного управління, які повинні існувати в ідеальній державі;

- ступінь участі народу в управлінні державою.

Студент, однак, не повинен обмежуватись механічним перерахуванням вище означених позицій. Він повинен провести їх аналіз з точки зору їх прогресивності, відповідності ідеям гуманізму і природних прав людини, можливості їх реального втілення.

Питання для самоконтролю

 

1. Визначте ідейні джерела виникнення утопічного соціалізму в Європі.

2. Кого з мислителів можна віднести до соціалістів-утопістів?

3. У чому зміст політичних ідей Т. Мора і Т. Кампанелли?

4. Яким видавався європейським соціалістам ХVІ-ХVІІ ст.ст. ідеальний суспільний устрій?

 

Бібліографічний список

Основна література:(I: 1-20).

Додаткова література: (ІІ:1-2);(ІІІ: 1-10).

 

 


Тема 3.Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- ідейні джерела формування сучасної політичної думки в Україні;

- проблеми формування політичної думки в Україні;

- основні напрямки політичної думки сучасної України.

План вивчення теми

1. Політична думка сучасної України.

2. Виначення, аналіз аспектів розвитку політичної думки України на сучасному етапі.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні даного питання студент повинен усвідомлювати, що політична думка сучасної України розвивається у складних умовах трансформації політичної системи суспільства з тоталітарної до демократичної. У зв’язку з цим відбуваються значні, часто докорінні переміни у всіх сферах життя суспільства, у суспільній свідомості, що знаходить відображення у появі нових напрямків української політичної думки, але, в той же час, ставить перед нею ряд проблем. Студент повинен уміти визначити та проаналізувати ці аспекти розвитку політичної думки України на сучасному етапі.

Обов’язково потрібно відзначити, що на перший план виходить дослідження таких сторін суспільно-політичного життя сучасної України як:

- форми та перспективи суспільної трансформації України;

- становлення української державності на сучасному етапі, у зв’язку з чим вивчається досвід державотворення та політичні ідеї мислителів минулих часів;

- перспективи розвитку політичної системи;

- становлення багатопартійності, парламентаризму;

- формування політичної еліти в Україні тощо.

Ефективність вирішення цих завдань українськими політологами залежить від того, наскільки швидко українська політична думка відійде від традицій командно-адміністративної системи, покаже свою здатність до запозичення передових досягнень зарубіжних політологічних ідей та концепцій, наскільки плідно зможе трансформувати їх у відповідності з вимогами української дійсності.

Питання для самоконтролю

1. На які ідейні джерела спирається у своєму розвитку політична думка України сьогодні?

2. Які основні напрямки розвитку сучасної політичної думки в Україні?

3. Які основні проблеми виникають у процесі розвитку сучасної політичної думки в Україні?

 

Бібліографічний список

Основна література:(I: 1-20).

Додаткова література: (ІІ:1-2);(ІІІ: 1-10).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.013 с.)