ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»Мета: формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

- здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

- здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

- здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

- здатність працювати у команді;

- прихильність до етичних цінностей та дотримання законодавчих норм.

Системні компетенції:

- здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

- здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій;

- здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

- володіння понятійно-категоріальним апаратом політології;

- розуміння суб’єктів, об’єктів та функцій політики;

- усвідомлення особливостей взаємодії політики з іншими сферами життя суспільства;

- знання історії розвитку світової та вітчизняної політичної думки;

- усвідомлення структури та функцій політичної системи, її головних інститутів;

- вміння аналізувати суть і функції держави як головного інституту політичної системи суспільства;

- усвідомлення специфіки політичної влади, її сутності, характерних ознак й функцій;

- орієнтація в проблемах форм державного устрою і форм державного управління;

- уявлення про сутність та функції політичних партій і політичних організацій та рухів, види партійних та виборчих систем;

- уміння давати характеристику сутності політичної культури та політичної соціалізації, їх ролі у житті суспільства;

- уміння давати психологічну характеристику ознак та функцій політичного лідера, сутності політичних еліт;

- отримання навичок аналізу сутності та типів політичної свідомості, поняття та функцій у суспільстві політичної ідеології;

- розуміння ролі основних сучасних політичних течій у житті суспільства;

- отримання уявлення про сутність та характерні риси міжнародних відносин, місце в них міжнародної політики;

- орієнтація у міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України у сучасному світі;

- уміння формувати активну життєву позицію, вміння її відстоювати;

- здатність брати участь у виборчих кампаніях, вносити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, міжпартійних відносин.

 


1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми  
 
 
Модуль І. Політологія  
Змістовий модуль 1. Історія і теорія політичної науки  
Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства  
Тема 2. Історія світової політичної думки  
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність  
Тема 4. Сучасні політичні течії  
Змістовий модуль 2. Влада і суспільство. Політична система та її інститути  
Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада  
Тема 6. Політична система суспільства, її інститути  
Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем  
Змістовий модуль 3. Суспільна і етнонаціональна політика. Політичні еліти  
Тема 8. Економічна і соціальна політика  
Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини  
Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство  
Змістовий модуль 4. Людина і політика  
Тема 11. Політична культура і соціалізація  
Тема 12. Політична свідомість і ідеологія  
Тема 13. Світовий політичний процес  
Модуль ІІ  
Індивідуальне науково-дослідне завдання  
Підсумковий контроль: ПМК  

 


Зміст навчальної дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Модуль І. Політологія

Змістовий модуль 1. Історія і теорія політичної науки

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Політика як суспільне явище. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет вивчення політології. Її взаємодія з іншими науками. Методи, функції, категорії політології. Формування і розвиток політології в сучасній Україні.

 

Тема 2. Історія світової політичної думки

Політичні вчення Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Арістотель про політику, державу, політичну справедливість. Політична думка часів Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсілій Падуанський). Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки (Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла). Політична думка епохи Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін). Політична думка епохи Просвітництва (Ф. Бекон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо). Політичні погляди представників німецької класичної філософії (І. Кант, Г.Ф.Гегель). Політичні погляди К. Маркса і Ф. Енгельса. Політичні погляди середини ХIХ кінця ХХ ст. (О. Конт, В. Парето, Р. Міхельс, М. Вебер, К. Каутський, К. Поппер, З. Бзежинський, О. Тоффлер).

 

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

Політична думка Київської Русі. Політична думка в Україні ХІV-ХVІІ ст. Українська полемічна література (Г. Смотрицький, Х. Філарет, І Вишенський). Ідеї волі і демократії у політичному житті козацтва. Конституція П. Орлика як втілення української державницької ідеї. Києво-Могилянська академія як осередок культури і освіти на Україні, центр основних політичних сил у боротьбі за національну незалежність (П. Могила, С. Яворський, Ф. Прокопович). Політичні ідеї українських просвітників (С. Десницький, В. Каразін, Я. Козельський). Ідеї свободи та державності в українській суспільно-політичній думці ХІХ ст. (Кирило-Мефодіївське братство, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський). Політична наука в Україні у ХХ ст. (В. Липинський, Д. Донцов, М. Хвильовий, В. Винниченко). Політична думка сучасної України.

 

Тема 4. Сучасні політичні течії

Політична ідеологія, її функції та рівні. Концепція деідеологізації. Сучасні різновиди політичних ідеологій. Марксистська ідеологія, соціал-демократична, лібералізм, неолібералізм, ідеологія консерватизму і неоконсерватизму, анархізм, технократизм.


Змістовий модуль 2. Влада і суспільство. Політична система та її інститути

Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

Політика як соціальне явище. Структура політики. Суб’єкти та об’єкти політики. Функції політики. Особливості взаємодії політики та економіки. Влада як явище суспільного життя. Суб’єкти та об’єкти влади. Гілки влади. Сутнісні риси політичної влади. Ресурси влади. Проблема легітимності влади. Традиційні форми політичної влади. Проблеми функціонування влади в Україні.

 

Тема 6. Політична система суспільства, її інститути

Структура політичної системи. Функції політичної системи. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України.

Держава у політичній системі суспільства. Функції держави. Типологія держав. Типи політичних режимів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава. Поняття та принципи демократії. Сучасна модель демократії, її риси. Сучасні концепції демократії. Протиріччя становлення демократії в Україні.

Партія як політичний інститут, ознаки політичної партії. Функції політичних партій. Риси політичних партій України. Класифікація політичних партій України. Поняття і типи партійних систем. Поняття політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичній системі суспільства. Особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці 80 - 90-х років. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.009 с.)