ТОП 10:

Класифікація негативних чинників середовища життєдіяльностіТехногенне та антропогенне середовище створене людиною для задоволення своїх потреб у комфортному житлі та вигідних і безпечних умовах праці і, відповідно, поділяється на побутове та виробниче

Техногенне середовище життєдіяльності може бути закритим (наприклад, у приміщенні) чи відкритим (наприклад, на вулиці).

Людину при перебуванні у такому середовищі супроводжують чинники середовища, які поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та соціальні. Вони можуть бути сприятливими, негативними чи небезпечними.

Сприятливі чинники забезпечують комфорт і безпеку перебування людини у середовищі. Негативні – призводять до втоми, втрати працездатності, виникнення професійних захворювань. Небезпечні виникають при надзвичайних ситуаціях і викликають загрозу для життя і здоров’я людини.

· Фізичні чинники техногенного середовища ( справляють на людину енергетичний вплив). Вони можуть бути:

· метеорологічні (температура, вологість, швидкість руху повітря); термічні (дія високої температури, пожежі);

· механічні (вібрація, прискорення, удари);бароакустичні (тиск, шум, ультразвук; інфразвук); електромагнітні (електричні та магнітні поля, лазерне, світлове, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання),

· іонізаційні (рентгенівське, α-, β-, γ- та нейтронне випромінювання);електричні (електричне поле, статична електрика).

· Метеорологічні чинники (Самопочуття людини залежить від метеорологічних умов середовищау якому вона перебуває.)

· Термічні чинники (Теплове випромінювання у виробничих умовах виникає від нагрітих поверхонь печей, котлів, хімічної апаратури, відкритого полум'я, розплавленого скла тощо)

o Механічні чинники (Машини і механізми, що рухаються, рухливі частини устаткування, хиткі конструкції, предмети, що падають, гострі предмети створюють небезпеки, які відносяться до механічних.) Вібрація – це коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування споруд, що сприймаються організмом людини як струс. Послабити дію вібрації на людину можна засобами віброгасіння, вібропоглинання та віброізоляції.

· Бароакустичні чинники (Акустичне середовище є важливим компонентом в загальному середовищі буття: людина існує в світі звуків.) Шум – це сукупність звуків різноманітної частоти та інтенсивності, що виникають в результаті коливного руху частинок у пружніх середовищах (твердих, рідких, газоподібних). Шум викликає передчасну втому, ослаблення пам'яті та уваги, зниження продуктивності праці.Людина відчуває звукові коливання в межах від 16 до 20000 Гц. Звуки, що мають коливання нижчі 16 Гц, називаються інфразвуками, а вищі 20000 Гц - ультразвуками. Слух людини найбільш чутливий до коливань з частотою від 1000 до 4000 Гц. Звукоізоляція - це здатність загороджуючих конструкцій відбивати і послаблювати падаючу на них звукову енергію. Звукоізолююча здатність конструкції тим більша, чим більша її поверхнева густина, тобто маса 1 м2 стіни, перекриття, загородки, стінки кожуха. Тому ці конструкції виготовляють з металу, товстого скла, залізобетону, цегли.

o Електромагнітні чинники (Земля постійно перебуває під впливом ЕМП, які випромінюються Сонцем. Це електромагнітне випромінювання включає в себе інфрачервоне (ІЧ), видиме ультрафіолетове (УФ), ренгенівське та γ – випромінювання.)

· Іонізаційні чинники (Радіоактивні речовини знаходять широке застосування у багаттох галузях. Радіоактивні ізотопи використовуються для дефектоскопії металів, при розділі речовин чи синтезі хімічних сполук, в апаратах і приладах, що виконують контрольно-сигнальні функції, в медицині тощо. )

· Електричні чинники. Електричний струм при проходженні через тіло людини може викликати як місцеві, так і загальні ураження. Місцеві електротравми - це опіки, електричні знаки на шкірі, металізація поверхні шкіри, електроліз органічних рідин, механічні пошкодження (розрив м'язів), електроофтальмія (ураження очей під дією ультрафіолетових променів від електричної дуги).Проходячи через тіло людини, електричний струм чинить на нього складний вплив:

· а) термічний - нагрівання тканин живого організму;б) біологічний - подразнення і збудження нервових волокон та інших тканин організму;в) електролітичний - розпад крові і плазми. Захисне заземлення - навмисне електричне з'єднання металевих неструмоведучих частин електроустановки, які можуть опинитися під напругою в разі пошкодження ізоляції, з заземлювальним пристроєм. Опір заземлення у багато разів менший опору тіла людини і становить не більше 4 Ом. Занулення - навмисне електричне з'єднання металевих неструмоведучих частин електроустановок, які можуть випадково опинитись під напругою, з нульовим захисним проводом. Захисне вимикання - швидкодійний захист, який забезпечує автоматичне вимикання електроустаткування при виникненні в ньому небезпеки ураження струмом. Це забезпечується пристроєм захисного вимикання, основною частиною якого є швидкодіюче реле, що спрацьовує за час, менший 0,2 с. Мала напруга - напруга у 36, 24, 12 та 6 В - значно знижує небезпеку, але не гарантує повної безпеки. В установках з напругою до 1000 В основними захисними засобами є: діелектричні ізолюючі рукавички, струмошукачі, а додатковими - діелектричні калоші, гумові діелектричні підстілки, ізолюючі підстілки. Всі захисні засоби зберігаються у визначених місцях, випробовуються за певними нормами у визначені строки та оглядаються перед кожним використанням. Забраковані засоби слід негайно вилучити з використання.

· Хімічні небезпечні чинники (Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих ре­човин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоро­в'я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу.) Токсичними (отруйними) називаються такі речовини, які потрапляючи в організм людини, викликають помітні фізіологічні зміни його окремих систем і органів і тим самим призводять до порушення його нормальної життєдіяльності. Найбільш розповсюдженою отрутою крові є оксид вуглецю (чадний газ), який спричиняє кисневий голод організму, реагуючи з гемоглобіном крові. До ферментних отрут належать: синильна кислота, нітрили, пари ртуті і ін. Ферменти є біологічними каталізаторами і порушення їх діяльності веде до тяжких отруєнь. Наприклад, синильна кислота і нітрили, діючи на дихальні ферменти, позбавляють тканини здібності засвоювати кисень і викликають різке термічної переробки або неповному спалюванні горючих речовин, в тому числі при палінні. За ступенем впливу на організм кисневе голодування - асфіксію, що нерідко веде до смертельного наслідку. До мутагенних отрут (що впливають на генетичний апарат клітин організму) відносяться: етиленамін, уретан, формальдегід, сполуки свинцю та інші. До канцерогенів (таких, що викликають ракові захворювання) належать поліциклічні ароматичні вуглеводні, які утворюються під час всі токсичні речовини поділено на 4 класи небезпечності: клас 1 - речовини надзвичайно небезпечні (РНН) (пари ртуті, свинець і його неорганічні сполуки, діоксид хлору, озон...); клас 2 - речовини високонебезпечні (РВН) (хлор, сірчана кислота, сірчаний ангідрид, бензол, сірководень, сірковуглець...); клас 3 - речовини помірно небезпечні (РПН) (метиловий спирт, оцтова кислота...); клас 4 - речовини малонебезпечні (РМН) (аміак, нафталін, оксид вуглецю, ацетон, бензин-розчинник, керосин...)

· Біологічні небезпечні чинники (Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відносять макроорганізми (рослини та тварини) і патогенні мікроорганізми, збудники інфекцій­них захворювань (бактерії, віруси, грибки, рикетсії, спірохети, най­простіші).) За ступенем токсичності рослини поділяють на:

отруйні (біла акація, бузина, конвалія, плющ тощо) ;

дуже отруйні (наперстянка, олеандр тощо);

смертельно отруйні (білена чорна, беладона, дурман звичайний),,

Дезінфекція — це знищення або вилучення хвороботворних мікробів із зовнішнього середовища. Поряд з дегазацією та дезактивацією дез­інфекція входить у поняття спеціальної обробки різних об'єктів з метою ліквідації наслідків застосування бактеріологічної зброї.

Дезінсекція проводиться для знищення шкідливих для людини комах та кліщів — збудників інфекційних захворювань.

Дератизація проводиться для боротьби з гризунами, що можуть бути джерелом або переносниками інфекцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.003 с.)