Прогнозування і оцінка можливої обстановки на промисловому об'єкті.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогнозування і оцінка можливої обстановки на промисловому об'єкті.Для виявлення характеру і ступеня втрат і зав­часного проведення заходів, які обмежують масштаби уражень проводиться моделюван-ня уразливості об'єкта та його елементів до дії уражаючих факторів як при аварії на самому об'єкті, так і на інших об'єктах, розташованих поблизу.

Моделювання уразливості об'єкта проводиться в такій послідовності:

І) Виявляються всі можливі джерела уражень: внутрішні і зов­нішні. Внутрішні є на самому підприємстві, наприклад склади нафто­продуктів і паливномастильних матеріалів, склади вибухонебезпечних речовин, вибухо-небезпечні технологічні установки, перекриття буді­вель, які обрушуються при визначеному надлишкованому тиску у фронті ударної хвилі та інші.

Зовнішні джерела розташовуються за межою об'єкта, наприклад, хімічні та нафтопереробні заводи, греблі ГЕС, АЕС, холодильники, нафтобази та інші.

2) Визначається відстань від об'єкту до кожного можливого джерела ураження. Відстань визначається вимнрюванням безпосередньо на місцевості або на карті /Плані/ місцевості /об'єкта/.

3) Визначається характер уражающої дії /пожежи, затоплення, зараження, надлишковий тиск/.

Для оцінки стійкості роботи об'єктів може проводиться спеціальне дослідження.

Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити вразливі місця в роботі об'єкту у надзвичайних ситуаціях і виробити найбільш ефективні пропозициі та рекомендації, скеровані на підвищення, його стійкості.

Надалі ці рекомендації включаються у план заходів по підвищен­ню стійкості роботи об'єкту, який реалізується.

Вихідні дані для проведення розрахунків:

- місцезнаходження об'єкту відносно центру категорованного міста, в якому районі /характерному стихійними лихами / розташо­ваний об'єкт/;

- очікувана потужність вибуху /потужність реактора/, а у воєнний час - потужність ядерного боєприпасу і вид вибуху;

- метеоумови /середній вітер, напрям, швидкість/;

- склад і характеристика об'єкту /цеху/;

- кількість сховищ та їх місткість;

- склад найбільшої працюючої зміни;

- забезпеченість засобами індивідуального захисту;

- встановлена доза радіації.

Проведення досліджень ведеться три етапи:

1-й етап - підготовчий,

2-й етан - оцінка стійкості об'єкту;

3-й, етап - розробка заходів, які підвищують стійкість роботи об'єкту;

На першому етапі розробляються керівні документи, визначається склад учасників дослідження та організовується їх підготовка.

Основними документами для організації дослідження стійкості об'єкту є:

- наказ керівника підприємства;

- календарний план оснновних заходів по підготовці до прове­дення дослідження;

- план проведення дослідження.

Наказ директора підприємства /керівник дослідження/ розробля­ється на основі вказівок старшго начальника із врахуванням осо­бливостей та конкретних умов, пов"язаних з виробничою діяльністю об'єкту.

В наказі вказуються:

- мета завдання дослідження;

- час проведення робіт;

- склад учасників дослідження;

- склад та завдання дослідницьких груп;

- терміни готовності звітньої документації.

Календарний план підготовки до проведення дослідження стій­кості роботи об'єкту визначає основні заходи і терміни їх прове­дення, відповідальних виконавців, сили та засоби, які залучаються для виконання поставлених завдань.

План проведення дослідження стійкості роботи об'єкту виступає основним документом, який визначає зміст роботи керівника дослід­ження та дослідницьких груп спеціалістів.

У плані вказуються: тема, мета і тривалість дослідження, склад дослідницьких груп і зміст їх роботи, порядок дослідження.

Тривалість дослідження встановлюється в залежності від об'єму робіт та підготовки учасників, які залучаються до виконання завдань, і може тривати 2-3 місяці .

В залежності від складу основних виробничо-технічких служб, на об'єкті можуть створюватись наступні дослідницькі групи:

- начальника відділу капітального будівництва;

- головного енергетика;

- головного технолога;

- головного механіка;

- відділу матеріально-технічного постачання;

Крім цього, створюється група штабу ЦО об'єкту, в яку входять начальники служб: оповіщення та зв"язку, противорадіаційного та протихімічного захисту, сховищ та схованок, медична, охорони гро­мадського порядку, матеріально-технічного постачання. До дослід­ження можуть бути залучені спеціалісти вищої кваліфікації з міні­стерств, інститутів та науково-дослідних установ. Для узагальнення отриманих результатів та вироблення загальних пропозицій створюється група керівника дослідження на чолі з головним інженером.

У підготовчий період з керівниками дослідницьких груп проводи­ться і спеціальне заняття, на якому керівник підприємства доводить до виконавців план роботи, ставить завдання перед кожною групою, і призначає терміни проведення дослідження.

На другому етапі ведеться безпосередньо дослідження стійкості роботи об'єкту у надзвичайних ситуаціях.

У ході дослідження визначаються умови захисту робітників та службовців, проводиться оцінка уразливості виробничого комплексу, визначається характер можливих поражень від вторинних поражаючих факторів, вивчається стійкість системи постачання та кооперативних зв'язків об'єкту з підприємствами постачальниками тз звязків з споживчими, виявляються вразливі місця у системі управління виробництвом. Кожна група спеціалістів оцінює стійкість елементів виробничого комплексу і проводить необхідні розрахунки.

- Група начальника відділу капітального будівництва на основі анализу характеристик стану виробничих будівель та споруд об'єкту визначає ступінь їх стійкості, оцінює розміри можливих втрат від дії вторинних поражаючих факторів, проводить розрахунок сил та засобів, необхідних для відновлення виробничих споруд при різних ступенях руйнувань. Крім того, група досліджує і оцінює захисні властивості сховищ та сховано, визначає необхідну потребу в захисних спорудах на території об'єкту і у позаміській зоні.

- Група головного технолога розробляє технологію виробництва
із врахуванням переведення об'єкту на режими роботи у надзвичайних ситуаціях.

Оцінює стійкість технологічного процесу, розробляє пропозиції що до організації виробничого процесу у надзвичайних ситуаціях.

- Група головного енергетика оцінює стійкість систем електро­постачання, водопостачання каналізації, подачі газу інших видів палива, визначає можливий характер і масштаби їх руйнувань.

- Група головного механіка оцінює стійкість технологічного обладнання, визначає можливі втрати верстатів, приладів при різних ступенях руйнувань, способи збереження та захисту унікального обладнання; потреби в силах і засобах, терміни і об'єм відновлювальних робіт, можливість створення резер­ву обладнання.

- Група начальника відділу матеріально-технічного постачання аналізує систему забезпечення виробничого процесу всім необхідним для випуску продукції у надзвичайних ситуаціях.

Визначає необхідні запаси сировини, вивчає стійкість зв'язків з підприємствами по кооперативному постачанню.

- Група штабу цивільної оборони оцінює загальний стан ЦО об'єкту визначає заходи для забезпечення захисту робітни­ків. До цієї групи входить ряд служб, які виконують відповідні функції.

- Служба оповіщення та зв'язку вивчає та оцінює надійність сис­тем оповіщення, повноту обладнання пунктів управління і вузла зв'язку.

- Служба сховищ і схованок оцінює правильність експлуатації схо­вищ і схованок, готовність їх до використання по прямому призначен­ню. Розраховує час на оповіщення робітників і службовців, збір і захист їх у захисних спорудах, подає заявку на необхідну кількість продуктів для сховищ.

- Служба протирадіаційного і протихімічного захисту. Оцінює можливість роботи об'єкту при різних рівнях радіації і визначає режим захисту робітників, аналізу забезпе­ченість їх засобами Індивідуального захисту /ЗІЗ/.

Розробляє заходи щодо санітарної обробки людей, знезараження одягу, транспорту, техніки і території.

- Медична служба розробляє заходи що до організації медичного обслуговування робітників на об'єкті, під час проведення рятівних та інших невідкладних робіт.

- Служба охорони громадського порядку розробляє заходи щодо підсилення пропускного режиму, охорони матеріальних цінностей, за­безпечення громадського порядку - на об'єкті і в ході евакуації і розсередження.

На третьому етапі підводяться підсумки проведених досліджень.

Керівники груп готують доповіді, і яких викладаються висновки та пропозиції по захисту робітників і службовців та підвищення стій­кості оцінюваних елементів виробництва.

Група керівника дослідження на основі доповідей груп спеціаліс­тів, їх вивчення та анализу оцінює стійкість об'єкту в цілому і розробляє план заходів по підвищенню його стійкості в екстремальних ситуаціях.

В плані відображаються вартість накреслених заходів, джерела фінансування, сили і засоби, необхідні матеріали, терміни виконання і відповідні виконавці.

Перелік заходів які проводяться силами ЦО об'єкту, затверджує­ться керівником підприємства - начальником ЦО об'єкту, а заходи, які вимагають великих матеріальних затрат - підлягає затвердженню в міністерстві /відомстві/.

Правильність проведених заходів перевіряється на спеціальному навчанні тривалістю 2-3 доби, яке проводиться під керівництвом началь­ника ЦО об'єкту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.009 с.)