Види господарських товариствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види господарських товариств1)АТ є госп. тов-ство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

2) (ТОВ) визнається засноване одним або декількома особами господарче товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними коштів.

3) Товариство з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

4)Повне товариство є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

5) Командитне товариство є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Види об’єднань підприємств

1. Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

2Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами

Організаційно-правові форми об'єднань підприємств

1. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій .

2.Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації

3. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).

4Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Структура зовнішнього середовища підприємства.

Зовнішнє середовище - це сукупність господарських суб'єктів; економічних, суспільних і природних умов; національних та міжнародних інституціональних структур; інших зовнішніх (відносно підприємства) умов та чинників, що діють у глобальному оточенні.

Мікросередовище це середовище прямого впливу на підприєм­ство, яке утворюють споживачі, конкуренти, постачальники та дер­жавні органи. Держава за допомогою законодавчих актів, інструкцій та положень впливає на діяльність підприємств. Державні органи за­безпечують обов'язковість виконання законів, умови свободи під­приємництва, розподіл і перерозподіл обмежених ресурсів шляхом податкових пільг, субсидій, цінової політики тощо.

Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інститути й інші чинники, що вплива­ють на підприємства і їх мікросередовище опосередковано. Основ­ними компонентами макросередовища є становище держави і тери­торії, де розташовані підприємства. Розрізняють довкілля природ­не, демографічне, науково-технічне, економічне, екологічне, політичне та міжнародне.

Організаційна структура підприємства

При лінійній організаційній структурі управління підлеглі перебувають у прямому підпорядкуванні керівнику. Така структура, як правило, є жорстко регламентованою, і її перевагою є висока швидкість руху управлінської інформації. Недоліки лінійної структури певною мірою можуть бути усунені функціональною структурою, у якій виконання окремих функцій по конкретних питаннях покладається на фахівців, поєднуваних у спеціалізовані структурні підрозділи (відділи). Наприклад, відділ маркетингу, плановий відділ, бухгалтерія тощо. Різновидом лінійно-функціональної структури є дивізійна структура підприємства. У цьому випадку відбувається розподіл підприємства на елементи і блоки за видами товарів і послуг чи групами покупців із різних географічних регіонів. Причому ці блоки виступають як юридичні особи − дочірні підприємства материнської фірми.

На підприємствах із високими темпами науково-технічного прогресу і частою зміною продукції, що випускається, одержали поширення організаційні структури «проектного управління».

На підприємствах із масовим характером виробничих процесів програмно-цільові структури формуються на основі схеми «упровадження нововведень».

Серед програмно-цільових структур найбільше поширення одержали «матричні» структури, що поєднують функціональне і проектне управління.

Процес створення підприємства. Державна реєстрація підприємств

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня реєстрації в єдиному реєстраційному центрі. Для держреєстрації підприємства необхідно надати наступні документи:

а) рішення власника про створення підприємства;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно і заявою;

в) документ, що засвідчує внесення плати за держреєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником внеску в статутний фонд;

д) статут (якщо це необхідно для створюваної організаційно-правової форми підприємства - для приватних підприємств, акціонерних товариств (АТ), товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ);

е) установчий договір (якщо це необхідно для створюваної організаційно-правової форми підприємства - для АТ, ТОВ, ТДВ, повних товариств (ПО) і командитних товариств (КО).

Реорганізація підприємств

Основними видами реорганізації підприємства є:

1. Злиття - припинення діяльності 2 і більше підприємств. Усе їхнє майно, права та обов'язки переходять до підприємства-правонаступника, що виник в результаті реорганізації.

2. Приєднання - припинення діяльності підприємства та передача всіх його прав і обов'язків іншому підприємству.

3. Поділ - припинення діяльності 1 підприємства з передачею всіх прав і обов'язків кільком підприємствам-правонаступникам, що виник у результаті реорганізації.

4. Виділення - до 1 або декільком новим підприємствам-правонаступникам переходить частина прав і обов'язків реорганізується.

Перетворення - зміна організаційної форми або форми власності підприємства.

Класифікація, якісна і кількісна характеристика персоналу підприємства

1. По характеру виконаних ними робіт:Спеціалісти; Службовці Керівники Робочі

2. в залежності від участі в виробництві:Персонал основної діяльності Персонал не основної діяльності

3. Робочі в цілях аналізу: Основні робочі Допоміжні робочі

4. За статтю:Чоловіки ЖінкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)