ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТАКваліфікаційна наукова робота друкується з допомогою комп'ютерного набору на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210x297) через полуторний міжрядковий інтервал з використанням шрифту Times New Roman розміру 14pt. Текст роботи необхідно друкувати, установивши такі параметри сторінки: лівий край – 30 мм, правий – 20 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм [14]. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен становити півтора інтервала.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок; номер сторінки на ній не зазначають.

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Номери проставляють внизу посередині нижнього поля сторінки без розділових знаків на відстані від тексту, що дорівнює двом інтервалам. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. На кінцевій полосі номер сторінки не зазначають. Рисунки і таблиці, розташовані на окремих аркушах, зміст, список літератури та додатки включають до загальної нумерації.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць, рисунків подають цифрами без знака №.

Кожний розділ починають з нової сторінки. Зміст, Вступ, РОЗДІЛ, Висновки, Список використаних джерелДОДАТКИ як назви складових частин роботи друкують посередині рядка, великими літерами, не нумерують, крапку в кінці назви не ставлять. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ". Після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підрозділів (1.1, 1.2 тощо) друкують малими літерами з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів (1.1.1., 1.1.2 тощо) друкують малими літерами з абзацного відступу в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Назви розділів та підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом.[14]

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблицю або рисунок, розміри якого більше формату А 4, розміщують у додатках (дивись додаток В).

Ілюстрації, вміщувані у тексті, іменують рисунками та позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунка чи схеми, між якими ставиться крапка. Наприклад, Рисунок 1.2 – (другий рисунок першого розділу)

Рисунок може мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Найменування повинно відображати зміст рисунка та бути коротким. Його розміщують після номера рисунка через тире і виконують малими літерами з першої великої.

Приклад подання ілюстрації:

 
 

 

 


Передній мозок: 1 – кора великих півкуль мозку; 2 – гіпокамп; 3 – мигдалина;
4 – мозолисте тіло; середній мозок: 5 – таламус; 6 – гіпоталамус; 7 – гіпофіз;

задній мозок: 8 – міст; 9 – довгастий мозок; 10 – ретикулярна формація; 11– мозочок (адаптовано за M. Kage, P. Arnold ).

Рисунок 5. 1 – Структура мозку (медіальна поверхня, сагітальний зріз, ліва півкуля)

 

Зверніть увагу: елементи рисунка нумерують у порядку зростання за годинниковою стрілкою.

Таблиці використовують для подання цифрового матеріалу або іншої інформації.

Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, у якому йдеться про таблицю або про наведені у ній дані, чи на наступній сторінці. Якщо у тексті посилаються на дані таблиці, то в логічно зручному місці в круглих дужках зазначають (табл. 2) або записують "…як це видно з табл. 2".

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що подані у додатках) у межах розділу. Слово "Таблиця" зазначають зліва над першою частиною таблиці. Найменування таблиці записують після її номера через тире з великої літери.

Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, лаконічною й відповідати змісту таблиці. Якщо таблицю переносять на наступні сторінки, то назву не повторюють, а пишуть "Продовження табл. 3" або "Закінчення табл. 2". Назву можна не давати, якщо таблиця не має самостійного значення, тобто потрібна по ходу читання основного тексту. У продовженні таблиці на наступних сторінках допускається заміна заголовків граф їх нумерацією арабськими цифрами. При цьому в головці таблиці необхідно подати нумерацію граф. Нумерація граф і рядків таблиці застосовується й тоді, коли на них треба робити посилання в тексті документа. Для розмежування рядків таблиці використовують горизонтальні та вертикальні лінії. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається. Увесь текст таблиці має бути набраний через один інтервал шрифтом ґарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів (додаток В).

Приклад:

 

Таблиця 4.2 – Коефіцієнти кореляції рівнів адаптивності (Ад) і самоефективності (СЕ) у досліджуваних групах

    Загальна група Студенти Хворі Школярі
Ад СЕ Ад СЕ Ад СЕ Ад СЕ
Ад 1,000 0,531 1,000 0,530 1,000 0,550 1,000 0,542
Самоприйняття 0,759 0,486 0,750 0,653 0,592 0,273 0,818 0,592
Прийняття інших 0,546 0,157 0,514 0,164 0,503 0,275 0,456 0,050
Емоційний комфорт -0,124 -0,066 0,870 0,340 -0,018 -0,023 -0,451 -0,315
Інтернальність 0,858 0,452 0,774 0,182 0,847 0,450 0,910 0,589

 

 

Таблиця 5.3 – Розташування первинних і вторинних полів аналізаторів

 

Вид аналізатора Первинне поле Вторинне поле
Зоровий 18,19
Слуховий 42, 22
Шкірно-кінестетичний 1, 2, частково 5
Моторний 6, 8

 

 

Діаграми та графіки застосовують для унаочнення результатів статистичного опрацювання даних, одержаних у процесі дослідження.

У діаграмах і графіках необхідно зазначити такі елементи:

Ø -назва;

Ø -словесне пояснення умовних позначень та окремих елементів;

Ø -осі координат, шкала масштабу, числова сітка;

Ø -числові дані показників графіка.

Назву та всі дані діаграми друкують 14-м шрифтом.

 

 
 

Приклад подання діаграми:

 

Рисунок 2 – Середні значення показників соціально-психологічної адаптації у досліджуваних групах: R_А – адаптивність; R_S – самоприйняття; R_L – прийняття інших; R_E – емоційний комфорт; R_I – інтернальність; R_D – прагнення домінувати; R_ESC – ескепізм; SE – самоефективність

Формулинумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули або рівняння зазначають арабськими цифрами на рівні формули (рівняння) в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Приклад: U = I R . (6.1)

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з нового рядка зі слова "де" без двокрапки у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Після формули перед словом "де" ставиться кома. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати через крапку з комою в рядок.

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують після розшифрування.

Примітки до тексту і таблиць, у яких наводять довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки.

Примітки вміщують у рукописі за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому самому рядку подають текст примітки.

Приклад:

Примітка. ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад:

Примітки:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________

Правила посилання та цитування. У тексті посилання позначається цифрою у квадратних дужках відповідно до номера джерела у списку використаних джерел, наприклад [5] чи [35; 123]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на літературне джерело, зазначити сторінку, наприклад [123, с. 24], [7, таблиця 34, с. 98].

Спочатку наводиться література українською та російською мовами (кирилицею), а потім джерела, набрані латинським шрифтом. [14]

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Загальні вимоги до цитування такі: а) текст цитати починається і закінчується лапками; б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та перекручень думок автора, пропуску слів, речень, абзаців; в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)