КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.НАУКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

1. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права .......... 9

2. Система галузі конституційного права України. Конституційно-правові норми і конституційно-правові інститути............... 18

3. Конституційно-правові відносини та їхні особливості ............. 24

4. Відповідальність у конституційному праві ................................ 31

5. Джерела галузі конституційного права........:...........................:.. 39

6. Наука конституційного права ...................................................... 43

7. Конституційне право України як навчальна дисципліна .......... 47

Розділ II ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

1. Поняття та функції конституції ................................................... 49

2. Види конституцій .......................................................................... 64

3. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні ............ 67

4. Властивості Конституції України. Охорона Конституції України 76

Розділ III

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

1. Поняття конституційного ладу та його засад ............................. 80

2. Гуманістичні засади конституційного ладу України................. 85

3. Республіканська форма правління ............................................... 89

З

 

4. Унітарний державний устрій ....................................................... 92

5. Характеристики України як конституційної держави ............... 94

6. Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу ................................................................... 102

7. Захист конституційного ладу України ...........................'............. 108

Розділ IV

ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ

І ГРОМАДЯНИНА

1. Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України ................................................................................. 1Ю

2. Громадянство України.................................................................. 122

3. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина ... 139

4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина............................ 150

5. Правовий статус іноземців в Україні .......................................... 155

Розділ V НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ВИБОРИ, РЕФЕРЕНДУМ)

1. Вибори, виборче право, принципи виборчого права України ... 173

2. Виборча система України............................................................. 190

3. Виборчий процес в Україні .......................................................... 195

4. Референдум .................................................................................... 220

Розділ VI

КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

1. Поняття та ознаки органу державної влади................................ 227

2. Система органів державної влади України................................. 232

3. Принципи організації та діяльності органів державної влади .... 237

Розділ VII

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

1.Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади .............................................................................................. 240

2. Чисельний склад і структура Верховної Ради України ............. 246

3. Статус народного депутата України............................................ 248

 

 

4. Компетенція Верховної Ради України ........................................ 258

5. Акти Верховної Ради України...................................................... 263

6. Організація Верховної Ради України .......................................... 266

7. Порядок роботи Верховної Ради України................................... 274

8. Законодавчий процес та його стадії ............................................ 281

Розділ VIII

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади............................................................... 289

2. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень ................................................................................................ 292

3. Функції та компетенція Президента України ............................. 301

4. Акти Президента України ............................................................ 307

5. Адміністрація Президента України ............................................. 309

Розділ IX

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

1. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади ............................................................................ 314

2. Центральні органи виконавчої влади .......................................... 324

3. Місцеві органи виконавчої влади ................................................ 332

Розділ X

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

1. Конституційні засади правосуддя в Україні............................... 336

2. Конституційний Суд України ...................................................... 346

3. Конституційно-правовий статус прокуратури ........................... 351

Розділ XI ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

1. Поняття територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України ................................. 361

2. Конституційний статус Автономної Республіки Крим ............. 369

 

 

Розділ XII

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Політико-правова природа та історико-теоретичні основи місцевого самоврядування................................................................. 374

2. Сучасна законодавча концепція місцевого самоврядування .... 391

3. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування ..... 399

4. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні........ 402

5. Основи місцевого самоврядування в Україні ..............................418

6. Система місцевого самоврядування ............................................ 425

7. Сфера компетенції та повноваження місцевого самоврядування 448

8. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування ................... 463

Рекомендована література.............................................................. 467

Програма навчальної дисципліни «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ».............................................'............................................. 471

МАЛАЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (глосарій основних понять і термінів, використаних у посібнику)..... 479

 

Вступ

Конституційне право - провідна галузь національного права України, яка закріплює демократичні принципи організації публічної влади, взаємовідносин влади з людиною та громадянським суспільством.

У процесі розбудови незалежної Української держави та становлення конституційного ладу, творення Конституції України 1996 p., новітньої конституційної реформи набуто значного досвіду демократичного державно-правового розвитку. Він, своєю чергою, потребує відповідного наукового аналізу конституційної моделі організації влади, розроблення термінологічного апарату, яким оперує наука конституційного права, та його роз'яснення, що є важливим завданням науки конституційного права.

Особливість місця і ролі конституційного права в системі права, його динамізм, інтенсивний розвиток вітчизняної науки конституційного права обумовлюють ту увагу, яка приділяється вивченню конституційного права в процесі підготування кваліфікованих юристів. Системне вивчення навчальної дисципліни конституційного права є передумовою формування професійної свідомості сучасного фахівця-юриста, дозволяє належним чином орієнтуватися у складних питаннях державо- і нормотворення, дає можливість зіставляти практику державного будівництва в Україні зі світовими та європейськими нормами.

Пропонований посібник базується на конституційних та інших нормативно-правових приписах, що стосуються організації конституційного ладу України, гарантій прав і свобод людини і громадянина, форм здійснення народовладдя, конституційно-правового статусу органів державної влади, засад місцевого самоврядування в Україні і т. ін.

Мета видання - надання допомоги студентам, слухачам і курсантам юридичних закладів освіти у засвоєнні навчальної дисципліни «Конституційне право України», в оволодінні сучасною конституційно-правовою термінологією.

Матеріал у посібнику подано відповідно до програми вищих юридичних закладів освіти, в основу якої, своєю чергою, покладено структуру Конституції України, що передбачає такі розділи:

1. Загальна характеристика галузі конституційного права України. Наука конституційного права.

2. Основи вчення про конституцію.

 

3. Загальні засади конституційного ладу України.

4. Основи правового статусу людини і громадянина.

5. Народне волевиявлення (вибори, референдум).

6. Конституційна система органів державної влади України.

7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

8. Конституційно-правовий статус Президента України.

9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади.

10. Конституційно-правові основи побудови судової системи та системи органів прокуратури.

11. Територіальний устрій України.

12. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.

Зрозуміло, що галузь конституційного права не вичерпується лише Конституцією України. Але, на думку автора, подібна структура навчальної дисципліни «Конституційне право України» дозволяє краще відтворити внутрішню логіку Конституції України як цілісного правового документа, показати послідовність закріплення в ній різних інститутів та визначити їхній зміст.

Слід зауважити: можливо, що деякі із запропонованих у посібнику визначень викличуть певні заперечення деяких вчених-консти-туціоналістів. Це цілком природно, адже сучасна вітчизняна наука конституційного права перебуває на етапі становлення і якісного оновлення, що й зумовлює наукові дискусії.

Автор намагався чітко, і доступно викласти максимум корисної інформації, подати матеріал таким чином, щоб читач зміг отримати базові концептуальні знання з конституційного права України, зорієнтуватися в розмаїтті наукових поглядів щодо основних конституційно-правових явищ.

 

Розділ І

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

НАУКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)