Зразок титульного листа рефератуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок титульного листа реферату 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевченка

 

 

Кафедра професійної освіти

та безпеки життєдіяльності

 

РЕФЕРАТ

 

 

Тема"Система охорони та рівень здоров’я населення України"

 

 

з курсу (Безпеки життєдіяльності)

(Основи безпеки життєдіяльності та основи охорони праці)

 

 

Виконав:студент 4 курсу

технологічного факультету

42 групи

МолибогаА.Д.

 

Перевірив:

к.п.н., доцент

КривошапкаА.В.

 

Чернігів – 2012
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ

 

1. Структура наук про безпеку. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.

2. Генеалогічне дерево наук, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності.

3. Правове регулювання безпеки життєдіяльності.

4. Джерела небезпеки та їх класифікація.

5. Природні джерела небезпек. Чинники природних небезпек.

6. Техногенні джерела небезпек. Чинники техногенних небезпек.

7. Сутність соціальних небезпек. Чинники соціальних небезпек.

8. Джерела політичних небезпек.

9. Комбіновані небезпеки.

10. Небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори.

11. Системний аналіз та його застосування у безпеці життєдіяльності.

12. Система «людина – життєве середовище» та її компоненти.

13. Людина як компонент системи «людина – життєве середовище».

14. Рівні системи «людина – життєве середовище».

15. Загальна характеристика окремих елементів життєвого середовища людини – природного, техногенного та соціального.

16. Ризиковий баланс та оцінка ризику. Серйозність та ймовірність небезпек.

17. Концепція прийнятного (допустимого) ризику.

18. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек, його різновиди.

19. Попередній аналіз небезпек. Аналіз дерева небезпек.

20. Біологічні та соціальні ознаки людини.

21. Діяльність і потреби людини. Фізична і розумова діяльність людини

22. Праця людини як форма діяльності. Характеристика трудової діяльності

23. Загальні поняття середовища життєдіяльності людини.

24. Характеристики природного середовища.

25. Техносфера як одна із умов життєдіяльності людини.

26. Рівновага в системі «людина – життєве середовище».

27. Будова і властивості аналізаторів людини.

28. Характеристика основних аналізаторів у безпеці життєдіяльності.

29. Гомеостаз у забезпеченні здоров’я і безпеки людини.

30. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

31. Вплив властивостей людини на її дії, вчинки в процесі життєдіяльності.

32. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

33. Взаємозв’язок суспільного, групового та індивідуального рівня здоров’я

34. Біологічна та соціальна сутність здоров’я.

35. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.

36. Вплив негативних факторів на здоров’я людини.

37. Система охорони здоров’я та рівень здоров’я населення України.

38. Вплив шуму і вібрації на організм людини.

39. Основні характеристики іонізуючих випромінювань.

40. Джерела іонізуючих випромінювань.

41. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живий організм.

42. Радіаційна безпека.

43. Загальна характеристика електронно-магнітних промінів.

44. Вплив електронно-магнітних промінів на організм людини. Мобільні телефони

45. Джерела інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань і методи зниження їх впливу на людину.

46. Дія електричного струму на організм людини.

47. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин.

48. Характеристика шкідливих речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини.

49. Поняття гранична допустимої концентрації шкідливих речовин.

50. Загальна характеристика біологічних факторів небезпек. Отруйні тварини і рослини.

51. Методи захисту від біологічних факторів небезпек.

52. Класифікація і загальна характеристика психофізіологічних факторів небезпек.

53. Надзвичайна ситуація: її ознаки, види, рівні.

54. Евакуація населення і тимчасове розселення громадян у безпечних районах в разі надзвичайної ситуації.

55. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

56. Перша долікарська допомога та загальні принципи її надання.

57. Організація першої долікарської допомоги на підприємствах та в організаціях.

58. Надання першої допомоги при ураженні діяльності мозку.

59. Організаційна структура управління безпекою життєдіяльності.

60. Безпека життєдіяльності як наука і складова частина стратегічного розвитку людства.

61. Організація Об’єднаних Націй і концепція сталого людського розвитку.

62. Характеристика та аналіз основних понять у БЖД.

63. Європейська програма навчання в галузі наук з ризиків.

64. Життя – вища форма існування матерії.

65. Безпека життєдіяльності як наука. Споріднені науки і дисципліни.

66. Діяльність (праця) як специфічна людська форма активності, як необхідна умова існування людського суспільства.

67. Класифікація небезпек – перший крок до забезпечення безпеки людини.

68. Озоновий криза. Монреальський протокол 1990 року про заборону та використання у промисловості озоноруйнуючих фреонів.

69. Психофізіологічні особливості людини.

70. Рамкова Конвенція зміни клімату. Кіотський протокол 1997

71. Найбільші природні катастрофи в світі як приклад порушення безпеки системи «людина – довкілля».

72. Основні причини виникнення небезпечних природних явищ. Характеристика небезпечних тектонічних і геліографічних явищ природи.

73. Характеристики НС природного характеру, які найчастіше виникають на території України.

74. Найбільші техногенні катастрофи у світі як приклад порушення безпеки системи «людина – середовище проживання».

75. Взаємодія людини і техносфери. Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання.

76. Хімічно небезпечні виробництва. Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Їх вплив на безпеку людини.

77. Методи, використовувані для якісного виконання аналізу небезпеки.

78. Вода як найважливіший фактор середовища життєдіяльності людини.

79. Поняття «навколишнє середовище» і «екосистема». Їх характеристики та джерела забруднення біосфери.

80. Пожежі та вибухи на ОХД. Причини і наслідки цих аварій і катастроф.

81. Діяльність – специфічна форма активності людини, необхідна умова існування суспільства.

82. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.

83. Теорія В.І. Вернадського про розвиток біосфери. Ноосфера.

84. Фактори, які становлять загрозу для генофонду української нації.

85. БЖД в системі «людина – природне середовище».

86. Політичні конфлікти в Україні: причини виникнення та способи їх вирішення.

87. Ризик. Види ризиків. Оцінка ризику. Основні принципи управління ризиком.

88. Прогнозування небезпечних ситуацій і захист від них.

89. Системний аналіз і його застосування в БЖД.

90. Вплив виробничої діяльності людини на навколишнє середовище.

91. Аналіз «дерева» небезпек. Причинно-наслідкові зв’язки, (на прикладі, взятому з життя).

92. Аналізатори людини та їх характеристика.

93. Єдина державна система запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру.

94. Психологічні особливості людини та її емоційні якості.

95. Соціально-політичні проблеми тероризму.

96. Джерела небезпеки та їх класифікація.

97. Безпека життєдіяльності в системі «людина – побутова середовище».

98. Забезпечення комфортних умов життєдіяльності.

99. Негативні фактори виробничого середовища.

100. БЖД в системі «людина – виробниче середовище».

101. Поняття надзвичайної ситуації. Класифікація надзвичайних ситуацій.

102. Енергетичне забруднення біосфери.

103. Системи сприйняття людиною стану зовнішнього середовища.

104. Вплив негативних чинників на організм людини та їх нормування.

105. Ідентифікація шкідливих факторів і захист від них.

106. Законодавча база та основний Закон України, що захищають права кожного громадянина в усіх сферах життєдіяльності.

107. Загальний стан техногенної обстановки в Україну.

108. Загальний стан природної та екологічної обстановки в Україну.

109. Основні параметри, що характеризують стан здоров’я людини.

110. Соціально-політичні небезпеки.

111. Причини погіршення загального стану здоров’я населення України.

112. Психофізіологічний закон Вебера – Фехнера.

113. Навколишнє середовище і здоров’я людини.

114. Роль ЦНС людини в забезпеченні його життєдіяльності.

115. Значення ергономіки в системі безпеки життєдіяльності людини.

116. Психологічні особливості людини.

117. Залежність здоров’я людини від кліматичних умов навколишнього середовища.

118. Значення психологічного клімату в колективі.

119. Облік біоритмів в управлінні життєдіяльністю людини.

120. Позитивне та негативне використання хімічних речовин людством.

121. Проблеми шуму і вібрації в навколишньому середовищі.

122. Біологічні фактори небезпеки.

123. Міжнародна організація «Червоний хрест і червоний півмісяць»: історія виникнення та основні принципи діяльності.

124. Злочинність як соціальна проблема сучасного суспільства.

125. Іонізуючі випромінювання та забезпечення радіаційної безнебезпеки.

126. Характеристика електромагнітних випромінювань та їх вплив на здоров’я людини.

127. Радіація – головний ворог людства.

128. Аварія на ЧАСЕС: причини і наслідки.

129. Шляхи підвищення радіаційної безпеки в Україні.

130. Соціально небезпечні явища в суспільстві. Алкоголізм, куріння, наркоманія.

131. Соціальні хвороби у суспільстві. Туберкульоз, венеричні та онкологічні захворювання в Україні.

132. СНІД – чума XX – XXI століття.

133. Найбільші в світі стихійні лиха, техногенні катастрофи, епідемії.

134. Наркотики. Види наркотиків. Небезпека наркоманії.

135. Соціально-політичні конфлікти. Види і форми конфліктів. Причини їх виникнення та шляхи вирішення проблем.

136. Війни. Причини і аналіз міждержавних конфліктів.

137. Екологічні наслідки бойових дій.

138. Тероризм. Причини і наслідки цього соціально небезпечного явища.

139. Загальні закономірності прояву природних стихійних лих.

140. Злочинність – проблема сучасності. Криміногенна обстановка в Україну.

141. Види сучасної зброї масового ураження. Їх коротка характеристика.

142. Екологічні проблеми в Україні.

143. Харчові отруєння та інфекції: шляхи попередження і профілактика.

144. Урбанізаційні та демографічні проблеми України.

145. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС.

146. Правове регулювання БЖД та організаційна структура управління БЖД, діюча в Україні.

147. Організація ліквідації наслідків НС різного характеру.

148. Способи захисту населення і територій при загрозі виникнення НС різного характеру.

149. Засоби захисту населення в умовах НС різного характеру.

150. Загальні принципи надання першої (долікарської) допомоги постраждав.

151. Природна (біологічна) та соціальна сутність людини.

152. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

153. Вплив техносфери на навколишнє середовище.

154. Урбанізаційні процеси в Україні. Демографічні проблеми України.

155. Медичні аспекти можливих наслідків промислових аварій і катастроф.

156. Найбільші в світі катастрофи, стихійні лиха, епідемії.

157. Основні закони України, що регламентують безпеку життєдіяльності населення України.

158. Анатомо-фізіологічна структура людини.


ПИТАННЯ ДОЗАЛІКУЗ КУРСУ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

1. Структура наук про безпеку. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.

2. Генеалогічне дерево наук, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності.

3. Правове регулювання безпеки життєдіяльності.

4. Джерела небезпеки та їх класифікація.

5. Природні джерела небезпек. Чинники природних небезпек.

6. Техногенні джерела небезпек. Чинники техногенних небезпек.

7. Сутність соціальних небезпек. Чинники соціальних небезпек.

8. Джерела політичних небезпек.

9. Комбіновані небезпеки.

10. Небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори.

11. Системний аналіз та його застосування у безпеці життєдіяльності.

12. Система «людина - життєве середовище» та її компоненти.

13. Людина як компонент системи «людина - життєве середовище».

14. Рівні системи «людина-життєве середовище».

15. Загальна характеристика окремих елементів життєвого середовища людини - природного, техногенного та соціального.

16. Ризиковий баланс та оцінка ризику. Серйозність та ймовірність небезпек.

17. Концепція прийнятного (допустимого) ризик}.

18. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек, його різновиди.

19. Попередній аналіз небезпек. Аналіз дерева небезпек.

20. Біологічні та соціальні ознаки людини.

2 І. Діяльність і потреби людини. Фізична і розумова діяльність людини

22. Праця людини як форма діяльності. Характеристика трудової діяльності

23. Загальні поняття середовища життєдіяльності людини.

24. Характеристики природного середовища.

25. Техносфера як одна із умов життєдіяльності людини.

26. Соціально-політичне середовище.

27. Рівновага в системі «людина - життєве середовище».

28. Будова і властивості аналізаторів людини.

29. Характеристика основних аналізаторів у безпеці життєдіяльності.

30. Гомеостаз у забезпеченні здоров'я і безпеки людини.

31. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

32. Вплив властивостей людини на її дії, вчинки в процесі життєдіяльності.

33. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

34. Взаємозв'язок суспільного, групового та індивідуального рівня здоров'я

35. Біологічна та соціальна сутність здоров'я.

36. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.

37. Вплив негативних факторів на здоров'я людини.

38. Система охорони здоров'я та рівень здоров'я населення України.

39. Вплив шуму і вібрації на організм людини.

40. Основні характеристики іонізуючих випромінювань.

41. Джерела іонізуючих випромінювань.

42. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живий організм.

43. Радіаційна безпека.

44. Загальна характеристика електронно-магнітних промінів.

45. Вплив електронно-магнітних промінів на організм людини. Мобільні телефони

46. Джерела інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань і методи зниження їх впливу на людину.

47. Дія електричного струму на організм людини.

48. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин.

49. Характеристика шкідливих речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини.

50. Поняття гранична допустимої концентрації шкідливих речовин.

51. Загальна характеристика біологічних факторів небезпек. Отруйні тварини і рослини.

52. Методи захисту від біологічних факторів небезпек.

53. Класифікація і загальна характеристика психофізіологічних факторів небезпек.

54. Надзвичайна ситуація: її ознаки, види, рівні.

55. Евакуація населення і тимчасове розселення громадян у безпечних районах в разі надзвичайної ситуації.

56. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

57. Перша долікарська допомога та загальні принципи її надання.

58. Організація першої долікарської допомоги на підприємствах та в організаціях.

59. Надання першої допомоги при ураженні діяльності мозку.

60. Організаційна структура управління безпекою життєдіяльності.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВ

ОХОРОНИ ПРАЦІ»

 

1. Основні складові безпеки життєдіяльності, їх зміст і завдання

2. Безпека життєдіяльності як наука. Її завдання та призначення.

3. Управління та нагляд за БЖД. Державні та громадські організації

4. Охарактеризувати принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності.

5. Психологія безпеки життєдіяльності. Психологічні чинники небезпек.

6. Що таке небезпека. Номенклатура небезпек. Причини і наслідки небезпек

7. Характеристика природних небезпек. Загальні закономірності виникнення.

8. Гідросферні небезпеки. Види, способи попередження.

9. Літосферні небезпеки. Види, способи попередження.

10. Загальні закономірності виникнення небезпек техногенного характеру

11. Атмосферні небезпеки. Види, способи попередження.

12. Космічні небезпеки. Види, способи попередження.

13. Соціальні небезпеки. Алкоголізм, тютюнопаління. Вплив на здоров’я людини.

14. Соціально-політичні небезпеки. Закономірності їх виникнення. Війни, тероризм.

15. Вплив техногенних небезпек на природне середовище та людину.

16. Поняття про ризик. Концепція допустимого ризику. Категорії чинників ризику.

17. .Навколишнє, виробниче і побутове середовище, їх характеристики та особливості.

18. Фізіологічні і психологічні властивості людини, їх характеристики.

19. Біологічні фактори небезпек. Отруйні тварини та рослини.

20. Патогенні мікроорганізми. Інфекційні захворювання. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація.

21. Зоровий, нюховий, слуховий, смаковий аналізатори людини, їх характеристики

22. Хімічні фактори небезпек. Загальна характеристика хімічних речовин. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин.

23. Які психологічні властивості людини забезпечують їй психологічну надійність з точки зору безпеки життєдіяльності людини.

24. Радіаційна безпека. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань.

25. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Дезактивація.

26. Чинники схильності та протидії людини до небезпек. Залежність їх від віку та статі людини.

27. Загальна характеристика електромагнітних полів. Дія електромагнітного поля на людину.

28. Поняття про стрес. Причини та прикмети стресового напруження.

29. Фізіологічні зміни в організмі людини під дією стресу.

30. Визначити загальні положення закону „Про пожежну безпеку”.

31. Вплив дії стресу на працездатність людини та методи послаблення негативної дії стресу на організм людини

32. СНІД – небезпека захворювання. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Профілактика СНІДу.

33. Планування заходів забезпечення безпеки життєдіяльності.

34. Визначити основні положення закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”.

35. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Види небезпек.

36. Визначити вимоги до організації, життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

37. Охарактеризувати основні положення закону „Про охорону праці”.

38. Значення води в житті людини. Забруднення атмосфери міст ата питної води. Основні шляхи поліпшення екологічного стан міст.

39. Причини виникнення та класифікація НС.

40. Назвати порядок ліквідації наслідків НС. Дезактивація, дегазація, дезінфекція.

41. Основи законодавства України про охорону здоров’я громадян.

42. Ознайомитися з вимогами до систем сповіщення, зв’язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду.

43. Назвати перелік підприємств Чернігівської області за видами небезпек техногенного характеру.

44. Визначити правові основи безпеки життєдіяльності. Закони які входять до її складу.

45. Невроз та його основні симптоми

46. З якими стресовими факторами найчастіше зустрічається робітник на підприємстві.

47. Дайте визначення поняття біологічним ритмам та перелічіть основні групи

48. Проаналізуйте добові ритми людини.

49. Дайте визначення ступеням ризику (інженерний, модельній, експертний, соціологічний).

50. Дайте визначення "допустимий рівень ризику". Поясніть його

51. Що таке національні інтереси держави? Наведіть приклад стосовно України.

52. Назвіть заходи, які застосовуються для захисту загальнонаціональних інтересів в сфері економіки.

53. Що таке раціональне та здорове харчування. Яка між ними різниця.

54. Дайте визначення поняттю білки,жири, вуглеводи та їхню роль в життєдіяльності людини

55. Охарактеризуйте групи вітамінів

56. Яка послідовність розрахунку часу евакуації

57. Який порядок розробки та впровадження плану евакуації?

58. Вимоги до графічної частини схеми евакуації.

59. Поняття "мікроклімат". . Вплив мікроклімату на працездатність людини.

60. Поняття "мікроклімат" та його основні параметри.

61. Надання першої медичної допомоги при теплових та сонячних ударах

62. Надання першої медичної допомоги при утопленнях

63. Надання першої медичної допомоги при отруєнні препаратами побутової хімії.

64. Надання першої медичної допомоги при отруєнні харчовими продуктами.

65. Надання першої медичної допомоги при отруєнні чадним газом.

66. Надання першої медичної допомоги при термічних опіках.

67. Надання першої медичної допомоги при переохолодженнях.

68. Надання першої медичної допомоги при укусах.

69. Перша допомога при ураженні струмом

70. Перша медична допомога при кровотечах.

71. Правила накладання пов'язок

72. Надання допомоги при переломах

73. Як характеризуються різні ступені опіків?

74. Надання першої медичної при опіках.

75. Способи обробки ран. Правила зупинки кровотечі

76. Ознаки клінічної та біологічної смерті

77. Організація та засоби долікарської допомоги.

78. Характеристика різних ступенів переохолодження?

79. Загальна характеристика комбінованих небезпек.

80. Послідовність дій при наданні першої допомоги.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.03 с.)