ІІІ рівень складності (оцінюється 15-ма балами).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ рівень складності (оцінюється 15-ма балами).1.Розкрийте освітні процеси в Україні в добу Ренесансу.

Головними осередками культури, як у попередні часи, залишалися князівські двори, монастирі та церкви. У них зосереджувалися освічені люди, велось літописання, пере-писували й перекладали книги. Найбільш освіченим на Україні у той час було духовенство, в руках якого зосереджувались школи. Значна частина письменних людей була серед шляхти і- ремісників. Школи, як правило, існували при монастирях, церквах або маєтках великих феодалів. Учні отримували в них елементарні знання з письма та арифметики. Більш повну освіту можна було здобути при великих монастирях, однак монастирська освіта була обмеженою, навчання велося латинською мовою. Крім православних шкіл у деяких містах Галичини і Закарпаття діяли школи при католицьких костьолах. Найстарішою серед них була школа Львівської латинської кафедри, у якій у середині XVI ст. навчання мало схоластичнї?й характер. У XV—першій половині XVI ст. багато вихідців з України здобували освіту в Краківському, Празькому та Болонському університетах. У другій половині XVI—першій половині XVII ст. на Україні продовжували діяти елементарні школи при церквах і монастирях, однак це вже не відповідало вимогам часу. У цей час виникає новий тип школи — греко-слов'яно-латинська, в якій давньоруські культурно-освітні традиції поєднувалися з позитивними досягненнями західноєвропей-ської школи і науки того часу. Даний тип школи став ви-значальним у розвитку освіти на східно-слов'янських землях протягом тривалого часу.
Першою навчальною установою такого типу на Україні стала Острозька вища школа, заснована близько 1576 р. відомим діячем і меценатом української культури князем Костянтином Острозьким (1526—1608 рр.). Сучасники називали її «тримовним ліцеєм», бо навчали в ній трьох мов:
грецької, церковно-слов'янської й латинської, а ще — «Греко-слов'янською Академією».

За рівнем викладання та глибиною наукових знань, що їх отримували учні, Київська колегія була близькою до за-хідноєвропейських університетів. У ній викладали відомі вчені та громадські діячі, педагоги з філософії — Ісая Козловський, поетики — Антоній Пацієвський, риторики — Сильвестр Косов.
У першій половині XVII ст. Київська колегія стала своєрідним центром розвитку наукових знань на Україні

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

І рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами)

1. Термін "цивілізація" в перекладі з латини означає:

а)громадський; б)матеріальний; в)доглянутий; г)соціальний.

2. Верховним богом в язичницькому пантеоні давніх слов’ян був проголошений:

а)Перун; б)Стрибог;

б)Ярило; г)Велес.

3. Таємний циркуляр міністра Валуєва вийшов :

а) 20 січня 1862 р.; в)20 грудня 1866 р.;

б)20 липня 1876 р.; г)20 липня 1863 р..

4. О.Кульчицька – відома українська:

а) письменниця; б) акторка; в) художниця; г) режисер.

5. Автором історичної статті «Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції)» 1966 р. є:

А. І.Крип’якевич; Б. В.Чорновіл; В. М.Брайчевський.

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1.Назвіть пам’ятки оригінальної літератури Київської Русі.

а) «Слово про закон і благодать».; б) «Повість минулих літ»; в) «Повчання дітям», «Слово о полку Ігоревім»

2. Що вас відомо про діяльність Г.Смотрицького? ректор Острозької академії, автор передмови до Острозької біблії, полеміст

 

3. Які українські письменники та поети вважаються представниками українського літературного модерну? Які напрями та жанри вони розвивали?

а)Л.Українка.; б) М.Вороний; в) І.Франко, В.Винниченко та інші

4.Архітектурні споруди доби неокласицизму (1930-ті роки) в Україні це:

а) будинок Верховної ради УРСР; б) будинок Кабінету міністрів УРСР;

5. Назвіть вищі навчальні заклади, які були засновані урядами Центральної Ради та П.Скоропадського? (не менше 3-х) вже було названо

ІІІ рівень складності(оцінюється 15-ма балами).

1. Представники та значення руху шістдесятників в національно-культурному житті України.

Основу руху шістдесятників склали письменники Іван Драч, Микола Вінграновський, В.Дрозд, Гр. Тютюнник, Василь Симоненко, ,Ліна Костенко, Є. Гуцало, художники Алла Горська, , літературні критики Іван Дзюба, Юрій Іллєнко, Шістдесятники протиставляли себе офіційному догматизмові, сповідували свободу творчого самовираження, культурний плюралізм, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими. Значний вплив на їх становлення справила західна гуманістична культура, традиції «розстріляного відродження» та здобутки української культури кінця XIX — початку ХХ ст.

Шістдесятники розвинули активну культурницьку діяльність, яка виходила за межі офіціозу: влаштовували неформальні літературні читання та художні виставки, вечори пам'яті репресованих митців, ставили замовчувані театральні п'єси, складали петиції на захист української культури. Організовані у 1960 р. Клуб творчої молоді в Києві та в 1962 р. клуб «Пролісок» у Львові стали справжніми осередками альтернативної національної культури. Шістдесятники відновили традиції класичної дореволюційної інтелігенції, якій були притаманні прагнення до духовної незалежності, політична відчуженість, ідеали громадянського суспільства та служіння народові.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

 

І рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами.)

1. Уперше поселення Трипільської культури було знайдено археологом В.Хвойкою у:

а)1886; б)1894; в)1895; г)1896.

2.Перше видання альманаху "Русалка Дністрова" було здійснено у:

а)1837р.; б)1847р.;

б)1840р.; г)1853р..

3. "Тіні забутих предків" - це твір:

а) О.Кобилянської; в) М.Коцюбинського;

б)І.Франка; г) В.Стефаника.

4.Приміщення бібліотеки АН України ім. В.Стефаника у Львові побудовано у стилі :

а)модерн; б)класицизм; в)Ренесанс; г)бароко.

5.На 2010 р. в Україні вищих навчальних закладів із статусом національний було:

А. більше 90; б. більше 100; в. більше 110

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1. М.Грушевський називає її "першою українською академією наук". Про який навчальний

заклад йдеться? Назвіть студентів та викладачів цього закладу.

а).Острозька академія.; б) Г.Смотрицький; в) П.Сагайдачний, можуть назвати інших осіб

2. До представників реалізму в українській культурі відносяться:

а)Т.Шевченок; б) М.Вовчко; в) І.Нечуй-Левицький, можуть написати М.Старицького, П.Мирного

3."Розстріляне відродження" – це період духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 30-х рр. XX ст. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису,музики, театру, і яке знищив тоталітарний сталінський режим.

4.Назвіть центри розвитку романтичної культури в Україні:

а) Полтава; б) Харків; в) Київ

5.Архітектурні споруди у стилі еклектика-історизм у Львові це:

а) Оперний театр ; б) гол.корпус Львівської політехніки; в) будинок Крайового сейму (гол.корпус університету І.Франка) та інші

ІІІ рівень складності( правильна відповідь на кожне питання оцінюється 15-ма балами).

1. Роль української культури на етапі проголошення незалежності України (1980 – початок 90-х років).

Кінець 1989 р. – перша половина 1990 р. пройшли під знаком

нових моральних перемог опозиції. 28 жовтня 1989 р. Верховна Рада

УРСР прийняла закон «Про мови в Українській РСР», яким ук-

раїнській мові надано статус державної в УРСР. Роль першопрохідців у захисті української культури, навколишнього

середовища, «білих плям» історії відіграла Спілка письменників України та її

центральний орган – газета «Літературна Україна».

Проголошення 24 серпня 1991 р. державної незалежності

України започаткувало новий етап розвитку української культури.

Адже після хвилі національного піднесення, певної ейфорії Україна

поринула в складний і тривалий процес подолання тоталітарної

спадщини, утвердження державної незалежності та суверенітету. Не

оминуло це і українську культуру, яка на тлі економічної слабкості

фінансується за залишковим принципом, є заручницею складного

історичного минулого, що передусім відображається у культурній

відмінності регіонів. Найбільшим добутком культурного життя стало ліквідування

відкритих чи прихованих перепон на шляху розвитку національної

культури. Суспільство звільнилося від ідеологічних штампів марк-

сизму-ленінізму, вперше за багато десятиліть одержало вільний до-

ступ до надбань світової культури.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

І рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами)

1. Термін "імпресіонізм" в перекладі означає:

а)вираження; б)надреальний; в)враження; г)умовний.

2. Заснування виробництва кераміки характерне для:

а)палеоліту; б)неоліту;

б)мезоліту; г) енеоліту

3.Становлення нової української літературної мови відбулося завдяки виходу в світ:

а) альманаху "Русалка Дністрова"; в) "Лісової пісні" Л.Українки;.

б)"Енеїди" І.Котляревського; г)"Чорної Ради" П.Куліша.

4.Домініканський собор у Львові побудований у стилі:

а) бароко; б)Ренесанс; в)готичному; г)романському.

5.Першим президентом Української Академії Наук був:

а)М.Грушевський; б)Г.Нарбут; в)А.Кримський; г)В.Вернадський.

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1 Назвіть шість видів мистецтва:

Література, архітектура, живопис, графіка, скульптура, танець, театр, кінематограф, музика

2. До найвідоміших скіфських курганів відносяться?

а) Товста Могила ; б) Солоха ; в) Куль-оба, Гайманова могила та інші

3. Засновником якого жанру в українському кіномистецтві є О.Довженко? Які фільми цього режисера Ви можете назвати?

а) кіноповість ; б) Земля ; в) Арсенал, Україна в огні

4.Літературний критик, лідер дисидентського руху в Україні, автор роботи "Інтернаціоналізм чи русифікація" це:

І.Дзюба

5. Хто входив в "Руську трійцю"?

а) Маркиян Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич. ; б) ІІІ рівень складності (оцінюється 15-ма балами).

1. Українська література в добу «українізації» - 1920-ті роки.

молоде покоління літераторів заявило про себе на повний голос. Політика українізації 20-х років викликала духовний ренесанс, розмаїття літературних організацій і об’єднань. Літературно - художні об’єднання виникали і розпадались, дискусії спалахували з новою силою.

Найвідомішими об’єднаннями цього часу були: "Плуг" - спілка селянських письменників (П. Панч, А. Головко), "Гарт" - спілка пролетарських письменників (В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий, В. Сосюра), ВАПЛІТЕ - Вільна Академія Пролетарської Літератури (П. Тичина, М. Бажан, Ю. Смолич, Ю. Яновський). Виділялися групи неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, Ю. Клен), символістів (П. Тичина, Ю. Меженко), футуристів та ін. Великою популярністю користувалися твори драматургів І. Кочерги, М. Куліша.

Отже, у 20-х роках українська література та мистецтво переживали бурхливе піднесення. Пройнята національною духовністю, всупереч ідеологічним обмеженням, українська культура досягла світового рівня.


 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

 

І рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами.)

1.Яке судження вірне?(обвести потрібну літеру):

а)матеріальна та духовна культура існують цілком відірвано одна від одної;

б)матеріальна і духовна культура становлять одну систему культури як її складові частини;

в)поняття матеріальної культури не існує взагалі.

2.Першою оригінальною літературною пам’яткою часів Київської Русі вважають:

а)"Руську Правду"; б)"Слово о законє і благодаті";

б)"Повість минулих літ"; г)"Слово о полкє Ігоревім".

3.Українські митці М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель творили в галузі:

а) архітектури; в) образотворчого мистецтва;.

б)літератури; г)музики.

4.Успенський Собор Почаївської лаври побудований у стилі:

а) бароко; б)Ренесанс; в)готичному; г)романському.

5.І.Мечников - це відомий український:

а) архітектор; б)скульптор; в)медик; г)літературний критик; д)художник.

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1. До найпоширеніших ремесел східних слов’ян у дохристиянську добу відносяться:

а) гончарство.; б) ковальство в) ювелірне ремесло можуть назвати інші ремесла

2. Визначною пам’яткою лицарького епосу княжої доби є твір «Слово о полку Ігоревім», написаний у 1187 р., що докладно описує похід князя Ігоря проти половців. (заповнити пробіл).:

3. Хто в українській літературі вперше виступив з гаслами модернізму?

а)М.Вороний: б) Л.Українка;в) І.Франко

4.Назвіть архітектурні пам’ятки еклектики-історизму в Україні:

а) оперний театр в Києві:б) оперний театр в Одесі; в) оперний театр у Львові, можуть назвати інші пам’ятки

 

5.Назвіть найвідоміших сучасних українських прозаїків (письменників)

а) Ю.Андрухович б) Ю.Курков в) Ю.Жадан та багато інших

 

ІІІ рівень складності( правильна відповідь на кожне питання оцінюється 15-ма балами).

1. Особливості української культура в ХУ – першій половині ХУІ ст. Передвідродження.

У другій половині XV ст. головними центрами суспільно-культурного руху на Україні були Київ і Галицька земля (Львів, Перемишль). Політичне відродження Київського князівства у цей час сприятливо вплинуло на його економічний і культурний розвиток. Саме тоді Київ став центром раціоналістично-гуманістичного руху, який охопив українсько-білоруські землі Великого князівства Литовського.
Помітні зрушення у сфері духовної культури відбуваються в той час і в Галичині, яка входила до складу польської феодальної держави і перебувала в безпосередній близькості до країн Західної Європи. 1491 р. в Кракові у друкарні німця Швайпольта Фіоля старанням галицьких культурних діячів виходять у світ перші друковані книги слов'янсько-руською мовою: «Осьмигласник», «Часословець», «Тріодь пісна» і «Тріодь цвітна». Хоча ці видання були здійснені поза межами східнослов'янського етнічного ареалу, немає сумніву, що їх поява була викликана перш за все потребами і запитами культурно-національного піднесення, яке переживали в той час українсько-білоруські землі. Якісно нові зміни спостерігаються і в мистецтві західних земель України того часу. На ньому дедалі виразніше позначаються перші спалахи емпіричного споглядання природи, все відчутніше зростає зацікавлення людською особистістю, її внутрішнім духовним світом. До живопису проникають життєві елементи з фольклорним забарвленням. Друга половина XV — початок XVI ст. в історії України позначені значними соціально-політичними зрушеннями. Зростання ролі міст в економічному житті країни, посилення соціальних рухів і класової боротьби у місті і на селі, загострення політичної боротьби з виразним народно-визвольним підтекстом, розширення економічних та культурних зв'язків із західноєвропейським світом — все це спричиняло до певних змін і в сфері суспільної надбудови, зокрема в духовній культурі.
В даний період духовна культура України дедалі більше звільняється від середньовічних церковних пут.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

І рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 3-ма балами.)

1. Олена Теліга відома українська:

а)художниця; б)скульптор; в) режисер; г) поетеса.

2.Харківський університет офіційно було відкрито у :

а) 1800 р.; б)1807 р.;

б)1805р.; г) 1834 р..

3.Спасо-Успенський собор Києво-Печерської лаври перебудований у стилі:

а) романському; в) бароко;.

б)готичному; г)Ренесанс.

4. «Звіриний стиль» характерний для мистецтва:

а) скіфів; б)кімерійців; в)готів; г)гунів.

5.Автором 10-ти томної «Історії України-Руси» є:

а)В.Чорновіл; б)І.Дзюба; в)М.Грушевський; г)М.Горинь.

ІІ рівень складності (правильна відповідь на кожне питання оцінюється 6-ма балами).

1 Хто і коли надрукував «Апостол» та «Буквар» - перші точно датовані друковані книги в Україні?

2.До первісних форм релігійних вірувань відносяться.

а)фетишизм.; б) анімізм… в) тотемізм….

 

3. Назвіть міста, які були засновані за часів правління Д.Галицького:

а)Львів;б) Холм; в) Кременець

4. В ансамбль Успенського собору у Львові входять наступні споруди:

а)Волоська або Успенська церква;б)вежа Корнякти; в) каплиця Трьох Святих

5. Автором історичної статті «Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції)» 1966 р., яка спростовує міфи щодо Переяславської ради 1654 р., є:

М.БрайчевськийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.023 с.)