Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН

1. Функція або процес – це:

А. Обмін речовин між організмом і довкіллям

В. Здатність організму пристосовуватись до змін довкілля

С. Специфічна діяльність тканин організму*

D. Гомеостаз

E. Відповідь тканини організму на подразнення

2. Компенсація – це:

А. Пристосування до змінених умов існування

В. Обмін речовин

С. Гомеостаз

D. Відновлення втрачених функцій*

E. Метаболізм

3. Фізіологічна регуляція органів, яка є головною регуляцією – має назву:

А. Метаболічна

В. Обмінна

С. Гуморальна

D. Імунологічна

E. Нервова*

4. Тимчасове зниження збудливості тканини називається:

А. Рефрактерність*

В. Провідність

С. Подразливість

D. Збудження

E. Лабільність

5. Які речовини в клітинній мембрані розташовані у вигляді каналів для води і іонів?:

А. Бішар ліпідів

В. Білкові молекули*

С. Вуглеводи

D. Полісахариди

E. Солі Na i K

6. Різниця зарядів між зовнішньою поверхнею клітинної мембрани має назву:

А. Потенціал дії

В. Мембранний потенціал спокою*

С. Локальна відповідь

D. Хронаксія

E. Реобаза

7. Реакція – це:

А. Адаптація організму

В. Специфічна діяльність тканин організму

С. Гомеостаз

D. Відповідь організму на подразнення*

E. Вплив на тканини організму подразників

8. Фізіологічна регуляція функції органів, завдяки обміну речовин має назву:

А. Збудження

В. Метаболічна*

С. Гуморальна

D. Нервова

E. Синаптична

9. Як називається збудження тканин за певну одиницю часу?:

А. Подразливість

В. Провідність

С. Лабільність (рухомість)*

D. Рефрактерність

E. Гальмування

10. В клітинній мембрані наявний бішар:

А. Ліпідів*

В. Білків інтегральних

С. Білків периферичних

D. Глікопротеїдів

E. Вуглеводів

11. Як називається І фаза потенціалу дії?:

А. Деполяризація*

В. Реполяризація

С. Слідові деполяризація

D. Овершут

E. Слідові гіперполяризація

12. Адаптація – це:

А. Пристосування організму до змін довкілля*

В. Метаболізм

С. Подразнення тканин

D. Реакція на зовнішні чинники

E. Обмін речовин

13. Гомеостаз – це:

А. Обмін речовин

В. Метаболізм

С. Сталість внутрішнього середовища організму*

D. Реакція на вплив довкілля

E. Специфічна діяльність тканин організму

14. Як називається гуморальна регуляція функцій органів?:

А. Нервова

В. Гормональна*

С. Нервово-гормональна

D. Імунологічна

E. Метаболічна

15. Як називається ІІІ фаза потенціалу дії?:

А. Деполяризація

В. Реполяризація

С. Овершут

D. МПС

E. Слідові потенціали*

16. Метаболізм – це:

А. Гомеостаз

В. Обмін речовин*

С. Подразнення

D. Специфічна діяльність тканин організму

E. Відповідь організму на дію подразника

17. Фізіологічна регуляція органів за допомогою гормонів називається:

А. Гуморальна*

В. Імунологічна

С. Нервова

D. Метаболічна

E. Пресинаптична

18. Різниця зарядів клітинної мембрани в стані збудження має назву:

А. Потенціал дії*

В. МПС

С. Локальна відповідь

D. Деполяризація

E. Реполяризація

19. ПД означає:

А. Збудження тканини*

В. Стан спокою тканини

С. Реобаза

D. Хронаксія

E.Корисний час

20. Як називається ІІ фаза потенціалу дії?:

А. Овершут

В. Деполяризація

С. Реполяризація*

D. Слідовий потенціал

E МПС

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 __ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ М’ЯЗІВ

1. М’язова клітина має назву:

А. Остеоцит

В. Нейроцит

С. Міоцит*

D. Міоглобін

E. Нейрон

2. Які білки міофіламентів мають вигляд подвійної спіралі?:

А. Міобласти

В. Міоцити

С. Міоглобіну

D. Міозину

E. Актину*

3. Для червоних м’язів характерно:

А. Забезпечення пози людини*

В. Швидка втома

С. Сильні скорочення і швидкі

D. Великі розміри

E. Мало міоглобіну

4. Третій період поодинокого скорочення м’язу, має назву:

А. Латентний

В. Скорочення

С. Ізометричний

D. Розслаблення*

E. Ізотонічний

5. Тривале скорочення м’язу, що залежить від волі людини, має назву:

А. Тонічне

В. Тетанічне*

С. Латентне

D. Автоматичне

E. Мимовільне

6. Специфічні органоїди м’язових клітин, що забезпечують скорочення мають назву:

А. Міофібрили*

В. Нейрофібрили

С. Міоцити

D. Сарколема

E. Саркоплазма

7. Які білки міофіламентів мають головку, шийку, хвіст?:

А. Актину

В. Міоглобіну

С. Міозину*

D. Міоцити

E. Міобласти

8. Для білих м’язів характерно:

А. Малий розмір

В. Забезпечення пози тіла

С. Повільні скорочення

D. Швидкі і сильні скорочення*

E. Багато міоглобіну

9. Прихований період поодинокого скорочення м’язу має назву:

А. Ексцентричний

В. Концентричний

С. Розслаблення

D. Скорочення

E. Латентний*

10. Скорочення м’язів із малою затратою енергії і повільним розвитком втоми має назву:

А. Тонічне*

В. Тетанічне

С. Автоматичне

D. Ізольоване

E. Вольове

11. Скорочення не посмугованих м’язів внутрішніх органів відбувається:

А. Швидко

В. Тетанічно

С. З великою затратою енергії

D. Не втомлюючись*

E. Втомлюючись

12. Один з чинників втоми м’язів:

А. Збільшення глікогену в м’язах

В. Збільшення АТФ

С. Гіпоксія м’язу *

D. Зменшення молочної кислоти в м’язі

E. Збільшення О2 в м’язах

13. Актинові білки утворюють:

А. Саркомери

В. Міомери

С. Товсті міофіламенти

D. Тонкі міофіламенти*

E. Міоцити

14. Другий період поодинокого скорочення м’язу має назву:

А. Латентний

В. Скорочення*

С. Розслаблення

D. Ізометричний

E. Ізотонічний

15. Скорочення не посмугованих м’язів внутрішніх органів проходить:

А. Швидко

В. З великою затратою енергії

С. Із швидкою втомою

D. Тетанічно

E. З малою затратою енергії*

16. Один з чинників втоми м’язів:

А. Накопичення кислих продуктів у м’язі *

В. Збільшення кількості АТФ

С. Збільшення глікогену в м’язі

D. Накопичення кисню в м’язах

E. Робоча гіпертрофія

17. Міозинові білки утворюють:

А. Міобласти

В. Товсті міофіламенти*

С. Тонкі міофіламенти

D. Міоцити

E. Міомери

18. Перший період поодинокого скорочення м’язу має назву:

А. Скорочення

В. Розслаблення

С. Латентний*

D. Концентричний

E. Ексцентричний

19. Скорочення м’язів із великою затратою енергії, швидкою втомою має назву:

А. Мимовільне

В. Ізольоване

С. Автоматичне

D. Тонічне

E. Тетанічне*

20. Тимчасове зникнення працездатності в результаті роботи має назву:

А. М’язова напруга

В. М’язів тонус

С. М’язова втома*

D. М’язів тетанус

E. Пластичність

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 ___ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ НЕЙРОНУ

1. Нервові клітини мають назву:

А. Нейроглія

В. Нейроцити*

С. Астроцити

D. Міоцити

E. Нейрофібрили

2. Специфічний органоїд нейрона:

А. Аксон

В. Дендрит

С. Синапс

D. Нейроцит

E. Тигроїд*

3. Нервові закінчення дендритів мають назву:

А. Рецептори*

В. Ефектори

С. Аксонні горбики

D. Аксонні термінали

E. Синапси

4. Кора мозку являє собою сукупність:

А. Аксонів

В. Нервових волокон

С. Тіл нейронів*

D. Дендритів

E. Рецепторів

5. Синапс між аксоном і тілом нейронів:

А. Аксо-дендритичний

В. Аксо-соматичний*

С. Аксо-аксональний

D. Дендро-дендритичний

E. Нервово-м’язовий

6. Де розташований чутливий нейрон рефлекторної дуги?:

А. Проміжна речовина

В. Задній ріг спинного мозку

С. Передній ріг спинного мозку

D. Спинномозковий вузол*

E. Боковий ріг спинного мозку

7. Міжклітинна речовина нервової тканини має назву:

А. Нейроцити

В. Аксони

С. Нейроглія*

D. Нейрони

E. Дендрити

8. Специфічний органоїд нейрона:

А. Аксон

В. Дендрит

С. Нейроцит

D. Нейрофібрила*

E. Астроцит

9. Нервові закінчення аксонів мають назви:

А. Ефектори*

В. Рецептори

С. Аксонні горбики

D. Нейролема

E. Нейроплазма

10. Сіра речовина мозку утворена:

А. Нервовими волокнами

В. Тілами нейронів*

С. Ефекторами

D. Аксонами

E. Рецепторами

11. Синапс між довгим і коротким відростком нейронів:

А. Соматосоматичний

В. Дендро-дендритичний

С. Аксо-соматичний

D. Аксо-аксональний

E. Аксо-дендритичний*

12. Де розташований руховий нейрон рефлекторної дуги?:

А. Термінальна нитка

В. Центральний канал

С. Боковий ріг спинного мозку

D. Передній ріг спинного мозку*

E. Задній ріг спинного мозку

13. Короткий відросток нейрона має назву:

А. Аксон

В. Дендрит*

С. Олігодендроцит

D. Нейроцит

E. Міоцит

14. Біла речовина мозку утворена:

А. Скупченням тіл нейронів

В. Нервовими вузлами

С. Корою мозку

D. Нервовими волокнами*

E. Нейрофібрилами

15. Синапс між довгими відростками нейронів:

А. Аксо-аксональний*

В. Дендро-дендритичний

С. Аксо-соматичний

D. Аксо-дендритичний

E. Дендросоматичний

16. Робочий орган рефлекторної дуги має назву:

А. Нервовий центр

В. Рецептор

С. Ефектор*

D. Аферентне волокно

E. Еферентне волокно

17. Довгий відросток нейрона має назву:

А. Аксон*

В. Дендрит

С. Нейроцит

D. Міоцит

E. Астроцит

18. Нервовий вузол утворений:

А. Тілами нейронів*

В. Нейрофібрилами

С. Рецепторами

D. Синапсами

E. Ефекторами

19. Синапс між короткими відростками нейронів:

А. Аксо-соматичний

В. Аксо-аксональний

С. Дендро-дендритичний*

D. Аксо- дендритичний

E. Сома то-соматичний

20. Перша ланка рефлекторної дуги має назву:

А. Аферентне волокно

В. Рецептор*

С. Нервовий центр

D. Ефектор

E Еферентне волокно

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

Семестр: ІV

А. Задні роги

В. Передні роги

С. Бічні роги*

D. Центральний канал

А. Передні роги

В. Задні роги*

С. Бічні роги

D. Проміжна речовина

Е. Центральний канал

А. Задні роги

В. Передні роги*

С. Бічні роги

D. Проміжна речовина

Е. Центральний канал

4. Шлях пропріоцептивної чутливості означає:

А. Шкірна чутливість

В. Больова чутливість

С. М’язово-суглобове відчуття*

D. Тактильна чутливість

Е. Руховий шлях

А. Ритмічний

В. Колінний*

С. Підошовний

D. Черевний

Е. М’язового тонусу

А. Ритмічний

В. Підошовний

С. Черевний

D. М’язового тонусу

Е. Ахіловий*

А. Розгинальний рефлекс

В. Згинальний рефлекс

С. Ахіловий

D. Черевний*

Е. Колінний

А. Ахіловий

В. Колінний

С. Підошовний*

D. Згинальний

Е. Розгинальний

9. Рухові нейрони спинного мозку розташовані в:

А. Задніх рогах

В. Бічних рогах

С. Передніх рогах*

D. Спинномозкових вузлах

E. Центральному каналі

10. Чутливі нейрони спинного мозку розташовані в:

А. Задніх рогах

В. Бічних рогах

С. Передніх рогах

D. Спинномозкових вузлах*

E. Центральному каналі

11. Проміжні нейрони спинного мозку розташовані в:

А. Задніх рогах*

В. Бічних рогах

С. Передніх рогах

D. Спинномозкових вузлах

E. Центральному каналі

12. Симпатичні нейрони спинного мозку розташовані в:

А. Задніх рогах

В. Бічних рогах*

С. Передніх рогах

D. Спинномозкових вузлах

E. Центральному каналі

13. Парасимпатичні нейрони спинного мозку розташовані в:

А. Задніх рогах

В. Бічних рогах

С. Передніх рогах

D. Спинномозкових вузлах

E. Проміжній речовині*

14. Аферентні волокна -це:

А. Рухові волокна

В. Чутливі волокна*

С. Низхідні волокна

D. Відцентрові волокна

E. -

15. Еферентні волокна – це:

А. Рухові волокна*

В. Чутливі волокна

С. Висхідні волокна

D. Доцентрові волокна

E. -

16. В проміжній речовині крижових сегментів розташовані центри:

А. Рухових рефлексів

В. Чутливих рефлексів

С. Звуження судин

D. Рефлексів сечопуску та дефекації *

E. Виділення травних соків

Що означає “ астенія “?

А. Розлади рухів

В. Розлади координації

С. Розлади рівноваги

D. Розлади тонусу м’язів

Е. Втомлювальність*

Що означає “астазія”?

А. Розлади координації

В. Розлади рівноваги*

С. Втомлювальність

D. Розлади тонусу м’язів

Е. Втрата чутливості

Що означає “атаксія”?

А. Розлади координації*

В. Розлади рівноваги

С. Втомлювальність

D. Розлади тонусу м’язів

Е. Втрата чутливості

Що означає “атонія”?

А. Розлади рівноваги

В. Розлади координації

С. Розлади тонусу м’язів*

D. Втомлювальність

Е. Втрата чутливості

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

Семестр: ІV

Е. Червоні та чорні

2. Який життєвоважливий центр розташований в довгастому мозку:

А. Центр тонусу м’язів

В. Центр серцево-судинний

С. Центр координації

D. Центр слуху і рівноваги

Е. Центр ковтання

3. Який життєвоважливий центр розташований в довгастому мозку:

А. Центр тонусу м’язів

В. Центр дихальний

С. Центр координації

D. Центр слуху і рівноваги

Е. Центр ковтання

4. Який захисний нервовий центр розташований в довгастому мозку?:

А. Центр ковтання

В. Центр жування

С. Центр вестибулярний

D. Центр кашлю

Е. Центр слиновиділення

5. Який захисний нервовий центр розташований в довгастому мозку?:

А. Центр ковтання

В. Центр чхання

С. Центр жування

D. Центр вестибулярний

Е. Центр слиновиділення

6. Який захисний нервовий центр розташований в довгастому мозку?:

А. Центр ковтання

В. Центр жування

С. Центр слиновиділення

D. Центр блювоти

Е. Центр соковиділення

7. Що відноситься до будови заднього мозку?:

А. Дах мозку

В. Ніжки мозку

С. Міст

D. Таламус

Е. Епіталамус

8. Що відноситься до будови заднього мозку?:

А. Дах мозку

В. Ніжки мозку

С. Мозочок

D. Таламус

Е. Епіталамус

9. Які ядра містяться в мості заднього мозку?:

Е. Зубчасті

10. Яку функцію виконують ядра черепно-мозкових нервів моста?:

А. Рефлекторну

В. Провідникову

С. Дихальну

Е. Захисну

11. Яку функцію виконують ядра мозочка?:

А. Рефлекторну

В. Провідникову

С. Дихальну

Е. Захисну

12. Як називаються нервові центри мозочка?:

А. Центр смаку

В. Центр зору

D. Центр дихання

Е. Центр кашлю

13. Як називається щілина між довгастим і заднім мозком?:

В. Центральний канал

С. ІІІ шлуночок

D. ІV шлуночок

Е. Бічний шлуночок

14. Які ядра ніжок середнього мозку відповідають за координацію і рівновагу людини?:

D. Ядра олив

Е. Ядра пірамід

15. Як називається щілина середнього мозку?:

А. ІІІ шлуночок

В. Водопровід

С. ІV шлуночок

D. Центральний канал

Е. Бічний шлуночок

А. Бульбарна

В. Безмозочкова

С. Спінальна

D. Таламічна

Що означає “ астенія “?

А. Розлади рухів

В. Розлади координації

С. Розлади рівноваги

D. Розлади тонусу м’язів

Е. Втомлювальність

Що означає “астазія”?

А. Розлади координації

В. Розлади рівноваги

С. Втомлювальність

D. Розлади тонусу м’язів

Е. Втрата чутливості

Що означає “атаксія”?

А. Розлади координації

В. Розлади рівноваги

С. Втомлювальність

D. Розлади тонусу м’язів

Е. Втрата чутливості

Що означає “атонія”?

А. Розлади рівноваги

В. Розлади координації

С. Розлади тонусу м’язів

D. Втомлювальність

Е. Втрата чутливості

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

Дисципліна: «Фізіологія»

Семестр: ІV

А. Підкірковий центр зору

В. Підкірковий центр слуху

С. Підкірковий центр руху

А. Підкірковий центр зору

В. Підкірковий центр слуху

С. Підкірковий центр внутрішніх органів*

D. Підкірковий центр руху

А. Гіпофіз

В. Епіфіз*

С. Чорну речовину

D. Червоні ядра

Е. Зорові горби

4. Метаталамус є:

А. Підкірковий центр зору

В. Підкірковий центр слуху

С. Підкірковий центр зору і слуху*

D. Підкірковий центр руху

С. Волокна білої речовини

А. Екзокринна залоза

В. Ендокринна залоза*

С. Залоза мішаної секреції

D. Травна залоза

С. 32 парними ядрами

D. 40 парними ядрами*

А. Епіталамусу

В. Метаталамусу*

С. Гіпоталамусу

D. Таламусу

Е. Мозочка

9. 5 шар кори кінцевого мозку має назву:

А. Молекулярний

В. Малих пірамід

С. Великих пірамід*

D. Зернистих клітин

Е. Поліморфних клітин

10. Зона руху розташована в:

А. Позацентральній закрутці

В. Передцентральній закрутці*

D. Потиличній закрутці

Е. Нижній лобовій закрутці

11. Зона шкірного відчуття розташована в:

D. Нижній лобовій закрутці

Е. Потиличній закрутці

12. Зона слуху розташована в :

В. Позацентральній закрутці

С. Верхній скроневій закрутці*

D. Нижній лобовій закрутці

Е. Потиличній закрутці

13. Зона зору розташована в:

А. Мозочку

В. Позацентральній закрутці

С. Передцентральній закрутц

А. Нижній лобовій закрутці

С. Нижній тім’яній закрутці

D. Парагіпокампальній закрутці*

Е. Потиличній частці

15. Зона ІІ сигнальної системи це:

А. Зона руху

В. Зона слуху

С. Зона зору

D. Зони мови*

Е. Зона шкірного відчуття

16. Зона внутрішніх органів розташована в:

А. Лімбічній системі*

В. Ніжках середнього мозку

С. Таламусі

D. Метаталамусі

В. Червоні ядра

С. Чорна речовина

D. Хвостате ядро*

Е. Ретикулярна формація

18. До базальних ядер відноситься:

А. Сірий горб*

В. Лійка

С. Лушпина

D. Водопровід

Е. ІV шлуночок

19. До базальних ядер відноситься:

А. Червоне ядро

В. Ядро намету

С. Кулясте ядро

D. Зубчасте ядро

Е. Бліда куля*

20. Функція базальних ядер:

Е. Шкірна чутливість

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

Дисципліна: «Фізіологія»

Семестр: ІV

А. Черевний рефлекс

В. Ритмічний рефлекс

С. Ахіловий рефлекс

D. Колінний рефлекс

Е. Рефлекс дефекації*

В. Ритмічний рефлекс

С. Ахіловий рефлекс

D. Згинальний рефлекс

Е. Черевний рефлекс

А. Ритмічний рефлекс

В. Серцевий рефлекс*

С. Сухожильний рефлекс

D. Локомоторний рефлекс

Е. Шкірний рефлекс

А. Шкірний рефлекс

В. М’язового тонусу

С. Колінний рефлекс

D. Ахіловий рефлекс

Е. Судинного тонусу*

5. Центри симпатичної нервової системи розташовані в:

А. Бокових рогах С1 - С7

В. Бокових рогах С8 – Тh12

С. Бокових рогах С8 – L1-2 ***

D. Передніх рогах С8 – L1-2

Е. Задніх рогах С8 – L1-2

6. Центри парасимпатичної нервової системи розташовані в:

D. Кінцевому мозку

Е. Проміжному мозку

7. Центри парасимпатичної нервової системи розташовані в:

А. Кінцевому мозку

В. Довгастому мозку*

С. Проміжному мозку

D. Мозочку

В. Проміжному мозку

С. Кінцевому мозку

А. Центр розширення судин

В. Центр звуження зіниць

С. Центр звуження бронхів

D. Центр дефекації*

В. Центр розширення судин

С. Центр звуження бронхів

D. Центр звуження зіниць

А. Центр розширення судин

В. Центр звуження бронхів

С. Центр звуження судин*

D. Центр звуження зіниць

А. Центр звуження зіниць

В. Центр розширення судин

С. Центр збільшення частоти і сили серцевих скорочень *

D. Центр звуження бронхів

А. Ацетилхолін

В. Норадреналін*

С. Синапс

D. Холінорецептор

Е. Адренорецептор

14. Назва медіатора симпатичної нервової системи:

А. Ацетилхолін*

В. Холінестераза

С. Холінорецептор

D. Адреналін

Е. Синапс

15. Назва рецепторів, що реагують на ацетилхолін:

А. Адреналін

В. Норадреналін

С. Холінорецептори*

D. Адренорецептори

Е. Пресинаптична мембрана

16. Назва післявузлових волокон вегетативної НС:

А. Аферентні

В. Пропріоцептивні

С. Постгангліонарні*

D. Прегангліонарні

Е. Тактильні

А. Епіталамус

В. Метаталамус

С. Гіпоталамус*

D. Кінцевий мозок

Е. Довгастий мозок

18. Назва довузлових волокон вегетативної НС:

А. Постгангліонарні

В. Прегангліонарні*

С. Постсинаптичні

D. Пірамідні

Е. Екстрапірамідні

В. Довгастий мозок

С. Спинний мозок

D. Гіпоталамус

Е. Метаталамус

20. Назва рецепторів, що реагують на адреналін:

А. Адреналін

В. Норадреналін

С. Холінорецептори

D. Адренорецептори*

Е. Пресинаптична мембрана

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

Дисципліна: «Фізіологія»

Семестр: ІV

А. Склера

В. Сітківка*

С. Рогівка

D. Кришталик

Е. Райдужка

2. Як називаються рецептори зорового аналізатора?:

А. Шлемів канал

В. Рогівка

С. Жовта пляма

D. Сліпа пляма

Е. Палички, колбочки*

3. Який нерв відноситься до провідникової ланки зорового аналізатора?:

А. Зоровий

В. Окоруховий

С. Орбітальний

D. Трійчастий

Е. Відвідний

А. Рецептор

В. Провідникова частина

С. Зона зору*

D. Сліпа пляма

Е. Жовта пляма

Де розташована зона зору?

D. Гіпоталамус

Е. Потилична частка кінцевого мозку*

7. Що таке акомодація?:

В. Рефракція ока

С. Короткозорість

D. Чіткість зображення близьких та далеких предметів*

Е. Зіничний рефлекс

8. Яка частина ока виконує функцію акомодації?:

А. Райдужка

В. Зіниця

С. Війкове тіло*

D.Сітківка

Е. Власне судинна оболонка

9. Яка частина ока відповідає за функцію рефракції?:

А. Райдужка

В. Рогівка

С. Війкове тіло*

D. Власне судинна оболонка

Е. Сітківка

D. Акомодація

Е. Рефракція

12. Що таке гострота зору?:

D. Акомодація

Е. Рефракція

13. Що таке бінокулярний зір?:

D. Акомодація

Е. Рефракція

14. Рецептори, що відповідають за сутінковий зір?:

А. Колбочки

В. Війкова зв’язка

С. Війковий м’яз

D. Склисте тіло

Е. Палички*

15. Рецептори, що відповідають за денне світло і кольоровідчуття:

А. Колбочки *

В. Війкова зв’язка

С. Війковий м’яз

D. Склисте тіло

Е. Палички

16. Пігмент паличок має назву:

А. Йодопсин

В. Меланін

С. Родопсин*

D. Білірубін

Е. Мелатонін

17. Пігмент колбочок має назву:

А. Йодопсин *

В. Родопсин

С. Меланін

D. Білірубін

Е. Мелатонін

18. Дальтонізм виникає при порушенні функції:

А. Паличок

В. Райдужки

С. Колбочок*

D. Рогівки

Е. Білкової оболонки

19. « Куряча сліпота» виникає при порушенні функції:

А. Колбочок

В. Паличок*

С. Рогівки

D. Райдужки

Е. Склери

20. Адаптація ока – це:

А. Заломлення світла

В. Зіничний рефлекс

С. Пристосування ока до світла чи темноти*

D. Міопія

Е. Гіперметропія

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

Дисципліна: «Фізіологія»

Семестр: ІVПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.189 с.)