ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН1. Функція або процес – це:

А. Обмін речовин між організмом і довкіллям

В. Здатність організму пристосовуватись до змін довкілля

С. Специфічна діяльність тканин організму*

D. Гомеостаз

E. Відповідь тканини організму на подразнення

2. Компенсація – це:

А. Пристосування до змінених умов існування

В. Обмін речовин

С. Гомеостаз

D. Відновлення втрачених функцій*

E. Метаболізм

3. Фізіологічна регуляція органів, яка є головною регуляцією – має назву:

А. Метаболічна

В. Обмінна

С. Гуморальна

D. Імунологічна

E. Нервова*

4. Тимчасове зниження збудливості тканини називається:

А. Рефрактерність*

В. Провідність

С. Подразливість

D. Збудження

E. Лабільність

5. Які речовини в клітинній мембрані розташовані у вигляді каналів для води і іонів?:

А. Бішар ліпідів

В. Білкові молекули*

С. Вуглеводи

D. Полісахариди

E. Солі Na i K

6. Різниця зарядів між зовнішньою поверхнею клітинної мембрани має назву:

А. Потенціал дії

В. Мембранний потенціал спокою*

С. Локальна відповідь

D. Хронаксія

E. Реобаза

7. Реакція – це:

А. Адаптація організму

В. Специфічна діяльність тканин організму

С. Гомеостаз

D. Відповідь організму на подразнення*

E. Вплив на тканини організму подразників

8. Фізіологічна регуляція функції органів, завдяки обміну речовин має назву:

А. Збудження

В. Метаболічна*

С. Гуморальна

D. Нервова

E. Синаптична

9. Як називається збудження тканин за певну одиницю часу?:

А. Подразливість

В. Провідність

С. Лабільність (рухомість)*

D. Рефрактерність

E. Гальмування

10. В клітинній мембрані наявний бішар:

А. Ліпідів*

В. Білків інтегральних

С. Білків периферичних

D. Глікопротеїдів

E. Вуглеводів

11. Як називається І фаза потенціалу дії?:

А. Деполяризація*

В. Реполяризація

С. Слідові деполяризація

D. Овершут

E. Слідові гіперполяризація

12. Адаптація – це:

А. Пристосування організму до змін довкілля*

В. Метаболізм

С. Подразнення тканин

D. Реакція на зовнішні чинники

E. Обмін речовин

13. Гомеостаз – це:

А. Обмін речовин

В. Метаболізм

С. Сталість внутрішнього середовища організму*

D. Реакція на вплив довкілля

E. Специфічна діяльність тканин організму

14. Як називається гуморальна регуляція функцій органів?:

А. Нервова

В. Гормональна*

С. Нервово-гормональна

D. Імунологічна

E. Метаболічна

15. Як називається ІІІ фаза потенціалу дії?:

А. Деполяризація

В. Реполяризація

С. Овершут

D. МПС

E. Слідові потенціали*

16. Метаболізм – це:

А. Гомеостаз

В. Обмін речовин*

С. Подразнення

D. Специфічна діяльність тканин організму

E. Відповідь організму на дію подразника

17. Фізіологічна регуляція органів за допомогою гормонів називається:

А. Гуморальна*

В. Імунологічна

С. Нервова

D. Метаболічна

E. Пресинаптична

18. Різниця зарядів клітинної мембрани в стані збудження має назву:

А. Потенціал дії*

В. МПС

С. Локальна відповідь

D. Деполяризація

E. Реполяризація

19. ПД означає:

А. Збудження тканини*

В. Стан спокою тканини

С. Реобаза

D. Хронаксія

E.Корисний час

20. Як називається ІІ фаза потенціалу дії?:

А. Овершут

В. Деполяризація

С. Реполяризація*

D. Слідовий потенціал

E МПС

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 __ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ М’ЯЗІВ

1. М’язова клітина має назву:

А. Остеоцит

В. Нейроцит

С. Міоцит*

D. Міоглобін

E. Нейрон

2. Які білки міофіламентів мають вигляд подвійної спіралі?:

А. Міобласти

В. Міоцити

С. Міоглобіну

D. Міозину

E. Актину*

3. Для червоних м’язів характерно:

А. Забезпечення пози людини*

В. Швидка втома

С. Сильні скорочення і швидкі

D. Великі розміри

E. Мало міоглобіну

4. Третій період поодинокого скорочення м’язу, має назву:

А. Латентний

В. Скорочення

С. Ізометричний

D. Розслаблення*

E. Ізотонічний

5. Тривале скорочення м’язу, що залежить від волі людини, має назву:

А. Тонічне

В. Тетанічне*

С. Латентне

D. Автоматичне

E. Мимовільне

6. Специфічні органоїди м’язових клітин, що забезпечують скорочення мають назву:

А. Міофібрили*

В. Нейрофібрили

С. Міоцити

D. Сарколема

E. Саркоплазма

7. Які білки міофіламентів мають головку, шийку, хвіст?:

А. Актину

В. Міоглобіну

С. Міозину*

D. Міоцити

E. Міобласти

8. Для білих м’язів характерно:

А. Малий розмір

В. Забезпечення пози тіла

С. Повільні скорочення

D. Швидкі і сильні скорочення*

E. Багато міоглобіну

9. Прихований період поодинокого скорочення м’язу має назву:

А. Ексцентричний

В. Концентричний

С. Розслаблення

D. Скорочення

E. Латентний*

10. Скорочення м’язів із малою затратою енергії і повільним розвитком втоми має назву:

А. Тонічне*

В. Тетанічне

С. Автоматичне

D. Ізольоване

E. Вольове

11. Скорочення не посмугованих м’язів внутрішніх органів відбувається:

А. Швидко

В. Тетанічно

С. З великою затратою енергії

D. Не втомлюючись*

E. Втомлюючись

12. Один з чинників втоми м’язів:

А. Збільшення глікогену в м’язах

В. Збільшення АТФ

С. Гіпоксія м’язу *

D. Зменшення молочної кислоти в м’язі

E. Збільшення О2 в м’язах

13. Актинові білки утворюють:

А. Саркомери

В. Міомери

С. Товсті міофіламенти

D. Тонкі міофіламенти*

E. Міоцити

14. Другий період поодинокого скорочення м’язу має назву:

А. Латентний

В. Скорочення*

С. Розслаблення

D. Ізометричний

E. Ізотонічний

15. Скорочення не посмугованих м’язів внутрішніх органів проходить:

А. Швидко

В. З великою затратою енергії

С. Із швидкою втомою

D. Тетанічно

E. З малою затратою енергії*

16. Один з чинників втоми м’язів:

А. Накопичення кислих продуктів у м’язі *

В. Збільшення кількості АТФ

С. Збільшення глікогену в м’язі

D. Накопичення кисню в м’язах

E. Робоча гіпертрофія

17. Міозинові білки утворюють:

А. Міобласти

В. Товсті міофіламенти*

С. Тонкі міофіламенти

D. Міоцити

E. Міомери

18. Перший період поодинокого скорочення м’язу має назву:

А. Скорочення

В. Розслаблення

С. Латентний*

D. Концентричний

E. Ексцентричний

19. Скорочення м’язів із великою затратою енергії, швидкою втомою має назву:

А. Мимовільне

В. Ізольоване

С. Автоматичне

D. Тонічне

E. Тетанічне*

20. Тимчасове зникнення працездатності в результаті роботи має назву:

А. М’язова напруга

В. М’язів тонус

С. М’язова втома*

D. М’язів тетанус

E. Пластичність

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 ___ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ НЕЙРОНУ

1. Нервові клітини мають назву:

А. Нейроглія

В. Нейроцити*

С. Астроцити

D. Міоцити

E. Нейрофібрили

2. Специфічний органоїд нейрона:

А. Аксон

В. Дендрит

С. Синапс

D. Нейроцит

E. Тигроїд*

3. Нервові закінчення дендритів мають назву:

А. Рецептори*

В. Ефектори

С. Аксонні горбики

D. Аксонні термінали

E. Синапси

4. Кора мозку являє собою сукупність:

А. Аксонів

В. Нервових волокон

С. Тіл нейронів*

D. Дендритів

E. Рецепторів

5. Синапс між аксоном і тілом нейронів:

А. Аксо-дендритичний

В. Аксо-соматичний*

С. Аксо-аксональний

D. Дендро-дендритичний

E. Нервово-м’язовий

6. Де розташований чутливий нейрон рефлекторної дуги?:

А. Проміжна речовина

В. Задній ріг спинного мозку

С. Передній ріг спинного мозку

D. Спинномозковий вузол*

E. Боковий ріг спинного мозку

7. Міжклітинна речовина нервової тканини має назву:

А. Нейроцити

В. Аксони

С. Нейроглія*

D. Нейрони

E. Дендрити

8. Специфічний органоїд нейрона:

А. Аксон

В. Дендрит

С. Нейроцит

D. Нейрофібрила*

E. Астроцит

9. Нервові закінчення аксонів мають назви:

А. Ефектори*

В. Рецептори

С. Аксонні горбики

D. Нейролема

E. Нейроплазма

10. Сіра речовина мозку утворена:

А. Нервовими волокнами

В. Тілами нейронів*

С. Ефекторами

D. Аксонами

E. Рецепторами

11. Синапс між довгим і коротким відростком нейронів:

А. Соматосоматичний

В. Дендро-дендритичний

С. Аксо-соматичний

D. Аксо-аксональний

E. Аксо-дендритичний*

12. Де розташований руховий нейрон рефлекторної дуги?:

А. Термінальна нитка

В. Центральний канал

С. Боковий ріг спинного мозку

D. Передній ріг спинного мозку*

E. Задній ріг спинного мозку

13. Короткий відросток нейрона має назву:

А. Аксон

В. Дендрит*

С. Олігодендроцит

D. Нейроцит

E. Міоцит

14. Біла речовина мозку утворена:

А. Скупченням тіл нейронів

В. Нервовими вузлами

С. Корою мозку

D. Нервовими волокнами*

E. Нейрофібрилами

15. Синапс між довгими відростками нейронів:

А. Аксо-аксональний*

В. Дендро-дендритичний

С. Аксо-соматичний

D. Аксо-дендритичний

E. Дендросоматичний

16. Робочий орган рефлекторної дуги має назву:

А. Нервовий центр

В. Рецептор

С. Ефектор*

D. Аферентне волокно

E. Еферентне волокно

17. Довгий відросток нейрона має назву:

А. Аксон*

В. Дендрит

С. Нейроцит

D. Міоцит

E. Астроцит

18. Нервовий вузол утворений:

А. Тілами нейронів*

В. Нейрофібрилами

С. Рецепторами

D. Синапсами

E. Ефекторами

19. Синапс між короткими відростками нейронів:

А. Аксо-соматичний

В. Аксо-аксональний

С. Дендро-дендритичний*

D. Аксо- дендритичний

E. Сома то-соматичний

20. Перша ланка рефлекторної дуги має назву:

А. Аферентне волокно

В. Рецептор*

С. Нервовий центр

D. Ефектор

E Еферентне волокноПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.048 с.)