ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУПроект повинен уміщувати такий матеріал:

1. Завдання.

2. Відомість проекту.

3. Пояснювальну записку.

4. Графічну частину.

У складі пояснювальної записки мають бути наступні розділи:

1. Початкові технічні дані про кран.

2. Загальні відомості про мостові крани. Призначення, конструктив­ні особливості, розміщення електричного та механічного обладнання.

3. Розрахунок електропривода механізму піднімання.

4. Розрахунок електропривода одного з механізмів пересування мос­тового крана.

5. Вибір сучасних схем керування електроприводами механізму під­німання, візка і моста крана.

6. Розрахунок пускових опорів, вибір стандартних ящиків опорів та складання схем з’єднань цих елементів.

7. Розрахунок і побудова кривих електромеханічних процесів S = f(t), M = f(t) під час пуску електропривода механізму піднімання чи одного з механізмів пересування мостового крана.

 

Пояснювальну записку обсягом 30 – 40 аркушів слід оформляти на папері формату А-4 (з розмірами 210х297 мм). Аркуші повинні мати поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Текст необхідно виконувати чорною або фіолетовою пастою згідно з ГОСТ 2.701-754. У тексті записки повинні бути посилання на літературу; рисунки і формули необхідно пронумерувати.

Графічна частина курсового проекту виконується згідно зі стан­дартами ЄСКД на міліметровому або креслярському папері формату А-1 і має вміщувати:

1. Кінематичні схеми механізмів крана.

2. Електричну принципову схему електрообладнання крана із захис­ною панеллю типу ПЗКБ.

3. Діаграму навантаження та швидкості механізму піднімання й од­ного з механізмів пересування.

4. Статичні характеристики електропривода механізму в чотирьох квадрантах.

5. Криві електромеханічних перехідних процесів n = f(t); M = i(t) під час пуску електропривода механізму крана.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ

Початкові технічні дані для проектування наводяться у джерелі [1] або додатку і по­відомляються викладачем кожному студентові індивідуально відповідно до номера завдання. Виконання курсового проекту за завданням, не погодженим із викладачем, забороняється.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОСТОВІ КРАНИ

Необхідно пам’ятати, що крани – це вантажопідйомні машини, призначені для вертикального піднімання вантажів та пересування їх на невеликі відстані у горизонтальному напрямку. Сучасне промислове виробниц­тво обладнане кранами, найрізноманітнішими за конструкцією, призна­ченням і засобом пересування вантажів у трьох напрямках.

Мостовий кран складається з моста та візка з механізмом підні­мання вантажів. Міст – металева конструкція, яка обпирається на ходові коле­са, котрі приводяться у рух, як правило, індивідуальним окремим електропри­водом моста. Механізм пересування встановлений безпосередньо на мосту і здійснює горизонтальне пересування крана вздовж цеху по рейках, установлених на підкранові балки. Візок крана складається з рами, що обпирається на ходові колеса, на котрій установлений механізм піднімання, який здійснює вертикальне пересування вантажів, і механізм пересування, що здійснює горизонтальне пересування їх уздовж моста крана, тобто поперек цеху.

Усі механізми мостового крана керуються за допомогою індивідуального елек­тропривода незалежно один від одного з кабіни кранівника, підвішеної до моста крана.

У пояснювальній записці необхідно відобразити призначення та кон­структивні особливості мостового крана, стисло описати основні механізми.

Для більш детального вивчення конструкції мостових кранів слід ви­користовувати літературу [2, с. 51 – 53; 3, с.11 – 12; 4, с. 64 – 71].

 

РОЗРАХУНОК МЕХАНІЗМУ ПІДНІМАННЯ

За механізм піднімання мостових кранів править барабанна лебідка, основними елементами якої є поліспаст, канати, барабан та редуктор. Кінематична схема механізму подана в роботі [2, рис. 19]; на ній видно, що збоку швид­кохідного вала редуктора встановлено механічне гальмо і з’єднувальна муф­та, яка керує одночасно й головним шківом.

Вибір поліспаста

Як відомо, поліспаст – система обкручених канатом рухомих і нерухо­мих блоків, яка забезпечує виграш або в силі, або у швидкості. Поліспаст характеризується кратністю, або передаточним числом,

(1)

де – лінійна швидкість барабана, м/с;

– швидкість піднімання вантажу;

z – кількість несучих гілок каната в поліспасті;

а – кількість гілок каната, які спускаються з барабана.

Кранові поліспасти виготовляються простими або здвоєними. У мос­тових кранах використовуються тільки здвоєні поліспасти, тому кількість гі­лок каната, що спускаються з барабана, завжди дорівнює а = 2. Кількість не­сучих гілок каната слід вибрати за таблицею 1.

Розрахунок і вибір каната

Згідно з правилами Держтехнагляду, канат слід вибирати за розрахун­ковим розривним зусиллям каната Sp у такому порядку: визначити найбільше зусилля S, яке припадає на одну гілку кана­та,

(2)

де – номінальна вага вантажу, що піднімається, Н;

– вага вантажопідйомного пристрою, Н;

z – кількість несучих гілок каната в поліспасті;

– коефіцієнт корисної дії поліспаста (вибирається за таблицею 1).

 

Таблиця 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.162.181.75