Контрольна точка № 7 Перевірка конспектів. (виконується до п’ятого семінарського заняття).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольна точка № 7 Перевірка конспектів. (виконується до п’ятого семінарського заняття).Самостійна робота №3. Переосмислення античної традиції у новелі Ф. Кафки «Перетворення».

Написати домашній твір-роздум «Нове світоглядне наповнення ідеї метаморфоз у творі».

Контрольна точка № 19. Перевірка твору.(виконується на тринадцяте семінарське заняття).

ХУДОЖНІ ТЕКСТИ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯ

· Легенди та міфи Давньої Греції. Пісні Едди.

· Пісня про Роланда.

· Пісня про мого Сіда.

· Пісня про Нібелунгів.

· Слово про полк Ігорів.

· Дж. Боккаччо. «Декамерон».

· Дж. Чосер «Кентерберійські оповідання».

· Т. Мор «Утопія».

· Лєсаж «Кульгавий біс».

· Ж. Б. Мол’єр «Тартюф».

· Л. Стерн «Сентиментальна подорож».

· О. М. Радіщев «Подорож з Петербурга до Москви».

· Й. В. Гете «Страждання молодого Вертера».

· М. М. Карамзін «Бідна Ліза».

· В. Гюго. «Собор Паризької богоматері».

· М. Ю. Лєрмонтов «Нет, я не Байрон…», «Герой нашого часу».

· Ф. Стендаль «Червоне та чорне».

· О. Бальзак «Батько Горіо».

· О. С. Пушкін «Євген Онєгін».

· І. С. Тургенєв. «Батьки і діти».

· М. В. Гоголь. «Шинель».

· Ф. М. Достоєвський. «Бідні люди».

· Г. Флобер. «Пані Боварі»

· Л. М. Толстой. «Анна Кареніна».

· Ф. Кафка «Перетворення».

· Е. М. Ремарк «На західному фронті без змін».

· В. Некрасов «В окопах Сталінграду».

· Д. Селінджер «Над прірвою у житі».

· Ж. Ануй «Антігона».

· Й.Бродський «Двадцять сонетів до Марії Стюарт».

· У. Голдінга «Володар мух», «Шпиль» (на вибір).

· Н. Мейлер «Євангеліє від сина Божого».

· Т. Уільямс «Орфей спускається до пекла».

· Дж. Фаулз «Подруга французького лейтенанта».

· П. Зюскінд «Парфумер».

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение / М. П. Алексеев. – Л., 1983.

2. Балашов Н. И. Понятие системы связей в сравнительном литературоведении / Н. И. Балашов // Вестник АН СССР. – 1971. ‑ № 5.

3. Будний В. , Ільницький М. Порівняльне літературознавство. [Підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Василь Будний, Микола Ільницький. – К.: Видавничий дім «Києво-Могілянська академія», 2008. – 430с.

4. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения / А. Дима. – М.: Прогресс, 1979. – С. 21-35.

5. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. – М., 1979.

6. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад / В. М. Жирмунский. – Л., 1979.

7. Ильин И. П. Современные концепции компаративистики и сравнительного изучения литератур / И. П. Ильин. – М., 1987.

8. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М., 1994.

9. Касперський Е. Про теорію компаративістики / Е. Касперський // Література. Теорія. Методологія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. – С. 518-540.

10. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Керівник проекту Анатолій Волков. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 624с.

11. Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Т. Гром’як – Тернопіль, 2002. ‑356с.

12. Літературознавча рецепція і компаративний дискурс. – Тернопіль, 2004.

13. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика / Д. С. Наливайко. – К., 2006.

14. Неупокоева И. Г. История всемирной литературы: проблемы системного и сравнительного анализа / И. Г. Неупокоева. – М., 1976.

15. Нямцу А. Є. Загальнокультурна традиція у світовій літературі / А. Є. Нямцу. – Чернівці, 1997. – 267с.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Аникст А.А. О трагедии Шекспира // Шекспир У. Избранное. – М., 1984. – Ч.1.

2. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы 17-18 веков. – М., 1967.

3. Бальзак О. Передмова до «Людської комедії» // Оноре де Бальзак. Твори: В 10 Т. – К., 1989.

4. Броковский Л.И. Романтизм в Германии. – Л., 1973.

5. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики / Б. Бакула. – Слово і час. – 2002. ‑ № 3. – С. 50-58.

6. Верцман И. Эстетика Гете // Верцман И. Проблемы художественного сознания. – М., 1967.

7. Волков И. «Фауст» Гете и проблемы художественного метода. – М., 1970.

8. Грабовський А.В. З передмови до “Тартюфа” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. - №5. – С.45.

9. Денисова Т. Н. Наука «компаративістика» в сучасному потрактуванні / Т. Н. Денисова // Літературна компаративістика. – Вип. І. – К.: Фоліант, 2005. – С. 10-26.

10. Долгов К.М. Эстетика Ж.П. Сартра / Глава «Воображение и свобода»/ - М.: Знание, 1990. - № 3.

11. Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1975.

12. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Сост. Ф.І. Прокаєв. – К., 1994.

13. Зарубежная література ХХ века (1871-1917): Учебник для студентов филол. факультетов / Под ред. Богословського В.Н. – М., 1979.

14. Ивашева В.В. Литература Великобритании. ХХ век. – М., 1982.

15. История зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века / Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 1978.

16. История зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века / Под ред. М.Е. Елизаровой. – М., 1970.

17. История зарубежной литературы XVII века : учеб. для филол. спец. вузов [Текст] / Н. А. Жирмунская, З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.; Под ред. З. И. Плавскина. – М. : Высш. шк., 1987. – 248 с.

18. История зарубежной литературы XVIII века : учебник для филол. спец. ВУЗов [Текст] / З. И. Плавскин, А. В. Белобратов, Е. М. Апенко и др.; под ред. З. И. Плавскина. – М. : Высш. шк., 1991. – 335с.

19. История зарубежной литературы XIX века: учеб. для студ. вузов / Н. А. Жирмунская, З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.; под ред. М. В. Разумовской. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 254 с.

20. История зарубежной литературы XIX века [Текст] / Под ред. Н. А. Соловьевой. — М. : Высш. шк. : Академия, 2000. — 558 с.

21. История западноевропейской литературы. ХІХ век : Франция, Италия, Испания, Бельгия : учеб. для вузов / Т. В. Соколова, А. И. Владимирова, З. И. Плавскин и др. ; под ред. Т. В. Соколовой. – 2 – е изд. – М. : Высш. шк., 2003. – 357 с.

22. История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. В 2 т. / под ред. В. А. Келдыша.– 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009.

23. История зарубежной литературы ХХ века : учебник для ун-тов [Текст] / Под ред. Л. Г. Михайловой, Я. Н. Засурского. – М., 2003.

24. Історія американської літератури ХХ століття / Под ред. Т. Н. Денисової – К., 2002. – 318 с.

25. Кулешов В. И. История русской литературы ХIХ века. (70-90-е годы) : учебник для филологов спец. Вузов [Текст] / В. И. Кулешов. – М.: Высшая школа, 1983.- 400 с.

26. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание).

27. Література західноєвропейського середньовіччя [Текст] / за ред. Н. О. Висоцької. — Вінниця : Нова книга, 2005. — 450 с.

28. Листван С.М. Офелія і Гамлет в трагедії В. Шекспіра “Гамлет” // Зарубіжна література в навчальних закладах. - №3 – 2001. – С.19-21.

29. Литература Англии. ХХ век. / Сборник статей под ред. К.А. Шаховой. – К., 1987.

30. Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней. – М., 1987.

31. Мацапура В .І. Це загадкове примхливе бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №2.

32. Медвідь Н. О. Вивчення теми “Класицизм” і теми, присвяченій творчості Мольєра // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. - № 12. – С.34-38.

33. Мифы народов мира (любое издание).

34. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства / Д. Наливайко // Літературознавство. Міжнародна асоціація україністів. – Кн. 2. – К.: Обереги, 2000. – С. 42-50.

35. Наливайко Д.С. Оноре де Бальзак: Життя і творчість. – К., 1985.

36. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. К., 1981.

37. Неупокоева И. Г. О понятиях типологического ряда / И. Г. Неупокоева // Контекст. – 1975.

38. Нефагина, Г. Л. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов XX века / Г.Л. Нефагина. – Воронеж, 1998.

39. Оляндер Л. К. Сучасна компаративістика : проблеми і перспективи / Л. К. Оляндер // Науковий вісник Волинського державного університету.

Філологічні наки. – Луцьк, 2001. – Ч. 9.

40. Орлов, П. А. История русской литературы XVIII века : учебник для ун‑тов [Текст] / П. А. Орлов. – М. : Высшая школа, 1991. – 320 с.

41. Павлычко С.Д. Игра в действительность. Философское содержание «магического театра» в творчестве Дж. Фаулза // Литература и общественность в сознании Запада. – К., 1990.

42. Писаренко Ю.М., Мухін В.О., Вітренко А.О. І.В. Гете «Фауст»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - №8.

43. Пащенко, В. І. Антична література [Текст] / Пащенко В. І, Пащенко Н. І. – К. : Либідь, 2001. – 718 с.

44. Проскурин, Б. М. История зарубежной литературы XIX века [Текст] / Б. М. Проскурнин, Р. Ф. Яшенькина. — М. : Флинта : Наука, 2004. – 413 с.

45. Ревякин, А. И. История русской литературы XIX века. Первая половина [Текст] : учебник / Ревякин А. И. – М. : Просвещение, 1981. – 542 с.

46. Ружевич Т.М. Соціальна дійсність у дзеркалі гротеску // Всесвітня література. – 1998. - № 1. – С. 26-28.

47. Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 1750-1848. – К., 1959. Романтический метод и романтические тенденции в русской и зарубежной литературе: сб. статей / Под ред. Л.П. Юдкевич. – Казань, 1975

48. Словарь античности. (любое издание)

49. Султанов В.І. «Природна людина» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 10. – С.32-39.

50. Тронский, И. М. История античной литературы [Текст] / И. М. Тронский. – М. : Высш. школа, 1988. – 463 с.

51. Шалагінов Б. Література середніх віків у Західній Європі // Всесвітня література і культура .- № 9. – 2003. – С.47-53.

52. Фрасенюк Л.А. Середньовічний героїчний епос. «Пісня про Роланда» // Всесвітня література. - №9. – 2002. – С.24-25.

 

 

 

 

Інтернет-ресурси (І)

1. http://magazines.russ.ru/

2. http://feb-web.ru/

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

4. http://az.lib.ru/

5. http://books.google.com.ua

6. http://manuscrits-de-stendhal.org/

7. http://french-book.net/html/

8. http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=68

9. http://noblit.ru/content/category/4/43/33/

10. http://www.ibsen.org.ru/

11. http://noblit.ru/content/category/4/52/33/

12. http://www.fdostoevsky.ru/

13. http://www.biblioweb.org/-ZOLA-Emile-.html

 

 

Графік

Поточного контролю

Курс ____ІІ_____

ІІІ семестр 2012 – 2013 навчальний рік

Факультет французької та німецької мови

Спеціальність французька мова, німецька мова

Кафедра зарубіжної літератури

Дисципліна Компаративні аспекти світової літератури

Кількість КТ - 25

Коефіцієнт КТ – 2,4

Кількість КРЗМ - 2

Коефіцієнт КРЗМ – 0,2

Кількість ЗМ – 2

Вид підсумкового контролю: залік

 

Вид контролю Форма контролю Термін проведення
КТ № 1. Контрольна точка № 1. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття № 1.
КТ №2 Самостійна робота № 1 Семінарське заняття № 2.
КТ №3 Контрольна точка № 3. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття № 2.
КТ №4 Контрольна точка № 4. Усні відповіді студентів.   Семінарське заняття № 3
КТ№5 Контрольна точка № 5. Тест за лекцією.   Семінарське заняття № 3
КРЗМ №1 Письмові відповіді студентів Семінарське заняття № 3
КТ №6 Контрольна точка № 6. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №4
КТ№7 Самостійна робота №2 Семінарське заняття №5
КТ№8 Контрольна точка № 8. Усні відповіді студентів.   Семінарське заняття №5
КТ№9 Контрольна точка №9. Тест за лекцією. Семінарське заняття №5
КТ№10 Контрольна точка № 10. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №6
КТ№11 Контрольна точка № 11. Усні відповіді студентів.   Семінарське заняття №7
КТ№12 Контрольна точка №12. Тест за лекцією. Семінарське заняття №7
КТ№13 Контрольна точка № 13. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №8
КТ№14 Контрольна точка № 14. Усні відповіді студентів.   Семінарське заняття №9
  КТ№15 Контрольна точка №15. Тест за лекцією. Семінарське заняття №9
КТ№16 Контрольна точка № 16. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №10
КТ№17 Контрольна точка № 17. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №11
КТ№18 Контрольна точка № 18. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №12
КТ№19 Самостійна робота №3 Семінарське заняття №13
КТ№20 Контрольна точка № 20. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №13
КТ№21 Контрольна точка № 21. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №14
КТ№22 Контрольна точка № 22. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №15
КТ№23 Контрольна точка № 23. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №16
КТ№24 Контрольна точка № 24. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №17
КТ№25 Контрольна точка № 25. Усні відповіді студентів. Семінарське заняття №18
КРЗМ №2 Письмові відповіді студентів Семінарське заняття №18

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.019 с.)