Обов'язки і права пасажирського перевізникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов'язки і права пасажирського перевізника1.3.1.Обов'язки і права пасажирського перевізника на території України під час перевезення на міжнародних маршрутах перевезень визначаються пунктами 31 і 32 дійсних Правил.

Обов'язки і права водія

1.4.1.Обов'язки і права водія, що здійснює перевезення на міжнародних маршрутах на території України, визначаються пунктами 33 — 35 дійсних Правил.

1.4.2.Крім обов'язків, передбачених пунктом 33 дійсних Правил, водій повинний:

· дотримувати вимоги правил прикордонного, митного контролю, контролю СМАП і інших видів контролю;

· подавати автобус на платформу для посадки пасажирів за 20 хвилин до відправлення;

· забезпечувати своєчасне включення і правильну експлуатацію тахографа, а при виході його з ладу — додати, міри для усунення несправностей;

· пред'являти для перевірки постам МВС, митниці, СМАП:

а) на міжнародних маршрутах регулярних перевезень — посвідчення на право керування транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб, подорожній лист, відповідну ліцензію або ліцензійну картку, схему маршруту, розклад руху автобуса, квитково-облікову документацію, дозвіл на здійснення міжнародних перевезень пасажирів;

б)на міжнародних маршрутах нерегулярних перевезень — посвідчення на право керування транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб, подорожній лист, один екземпляр якого залишається на митниці, відповідну ліцензію або ліцензійну картку, дозвіл на здійснення нерегулярного перевезення (для іноземного перевізника, що виїжджає з України або в'їжджає в Україну з громадянами України);

в) документи, що підтверджують дотримання встановленого режиму роботи і відпочинку.

 

1.4.3.Крім прав, передбачених пунктом 35 дійсних Правил, водій має право:

· бути присутнім особисто під час огляду автобуса і приналежного його пасажирів багажу;

· одержувати від посадових осіб КПП, митниці, СМАП, посад МВС і інших контролюючих органів у випадку відмовлення в пропуску автобуса через державний кордон роз'яснення, а у випадку вилучення паспорта — копії протоколу про його вилучення з відповідним обґрунтуванням.

 

Завдання на практичне заняття

1.Ознайомитися з вимогами діючих Правил щодо надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

2.Скласти схему послідовності дій перевізника та органів управління транспортом для відкриття міжнародного маршруту перевезень пасажирів.

3.Проаналізувати зміст документів, які потрібно скласти перевізнику для відкриття міжнародного маршруту перевезень пасажирів.

4.Проаналізувати обов’язки і права пасажирів, перевізника і водія при здійсненні міжнародного перевезення.

 

Контрольні запитання

 

1.Які документи повинен скласти Перевізник для отримання дозволу на відкриття міжнародного маршруту регулярних пасажирських перевезень?

2.В який термін повинна бути розглянута заява Перевізника на відкриття міжнародного маршруту регулярних пасажирських перевезень?

3.Який порядок допуску автобуса, що здійснює регулярні міжнародні перевезення пасажирів, на режимну територію пункту пропуску через державний кордон?

4.Які права має водій автобусу під час огляду автобусу в пункти пропуску через державний кордон?

5. Хто здійснює розрахунки за транспортні послуги і компенсацію заподіяних пасажирам збитків у результаті затримки автобуса з вини пасажирського перевізника?

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1.Мірошниченко Л., Саприкін Г., Михайленко О. Автомобільні перевезення: організація та облік. -5-те вид. –Х.: Фактор, 2006.- 536 с.

2.Костюченко Л. Перевезення вантажів за системою МДП : Практ. Посіб. – К.: МДФ «Укр. хата» , 2004. -154 с.

3.Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. Наказ Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997 р.

 

Додаток А

Договор

об организации перевозок грузов автомобильным транспортом

г. *, 2011 г.

______________________________________ являющееся плательщиком ________________________ _____________________, в лице Директора ___________________________ , действующего на основании _____________________ именуемое далее по тексту Договора "Перевозчик" с одной Стороны, и _________________. являющийся плательщиком __________________________________, действующий на основании ____________________, далее «Заказчик», в лице Директора ________________________________, с другой Стороны, заключили данный Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения Сторон, возникающие при
планировании, взаиморасчетах и осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом по
территории Украины.

1.2. Заказчик, действуя от своего имени, по поручению и за счет средств третьей стороны - Заказчика, привлекает Перевозчика для перевозки грузов автомобильным транспортом.

1.3 Перевозчик на основании письменных заявок от Заказчика выполняет транспортную перевозку заявленных Заказчиком грузов путем привлечения транспортных средств, принадлежащих Перевозчику, в соответствии с условиями настоящего Договора и Заявок, а Заказчик оплачивает услуги Перевозчика из средств, оплаченных Заказчиком на расчетный счет Заказчика, удерживая свое вознаграждение на согласованных ниже условиях.

 

2. Условия организации перевозок грузов автомобильным транспортом

2.1. В своих отношениях Стороны руководствуются требованиями действующего законодательства
Украины, а также условиями настоящего Договора и Заявок, требованиями Приказа Минтранса
Украины № 363 от 14.10.97г. "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним
транспортом в України с изменениями и дополнениями (далее Правила), требованиями Устава
автомобильного транспорта УРСР, утвержденного Постановлением Рады Министров УССР №401 от
27 июня 1969г. с изменениями и дополнениями (далее Устав).

2.2. При заключении Договора Перевозчик предоставляет Заказчику копии следующих
документов: свидетельство о государственной регистрации, подтверждение полномочий лица,
которое заключает Договор, информацию о банковских реквизитах, свидетельство плательщика
налога, справку о включении в ЕГРПОУ, а также лицензию на право осуществлять грузовые
перевозки автомобильным транспортом.

2.3. Перевозки осуществляются на основании письменных Заявок, которые направляются Заказчиком Перевозчику по почте или факсом.

2.4.Заявка должна содержать в себе следующие данные: маршрут, дата подачи транспорта под погрузку и выгрузку, время и место погрузки и выгрузки, полные данные о перевозимом грузе (наименование, количество мест, вес брутто, вид й размеры упаковки и т.д.), адреса погрузки и выгрузки, телефоны контактных лиц, требования к автомобилю, стоимость услуг перевозки (ставка перевозки), а также иные сведения и требования, необходимые для осуществления перевозки. 2.5.Заказчик предоставляет Перевозчику письменную Заявку не позднее, чем за 3 часа (при междугородних перевозках) или, в крайнем случае, по соглашению Сторон не позднее времени, достаточного для подачи транспорта в пункт погрузки и оформления всех необходимых документов. 2.6.Все Заявки на грузоперевозки, оформленные в соответствии с условиями данного Договора, являются приложением к данному Договору

2.7.Договор а также Заявка, оформленные посредством факсимильной связи, являются действительными, а также служат основанием для рассмотрения в суде до момента получения Сторонами оригиналов Договора и Заявки.

2.8. Заказчик может считать Заявку принятой к исполнению Перевозчиком только в том случае, если она подписана уполномоченным должностным лицом Перевозчика и скреплена печатью.

2.9. Считать недействительной Заявку, если она не подтверждена одной из сторон, а также содержит информацию старой редакции.

.2.10. Перевозчик имеет право передавать свои обязанности по осуществлению перевозки грузов третьим лицам по предварительному согласованию с Заказчиком, при этом Перевозчик несет ответственность за действия этих лиц, как за свои собственные.

2.11. Печать и подпись Перевозчика в Договоре и Заявке свидетельствует о том, что он получил информацию об предоставляемых им услугах, был ознакомлен с Правилами, Уставом, условиями Договора и Заявки, они ему понятны, и он обязуется выполнять их. Печать и подпись Перевозчика в Договоре и Заявке подтверждает, что информация и документы, предоставленные Перевозчиком, есть достоверной и соответствует действующему законодательству Украины.

2.12. Стороны договорились, что погрузка и выгрузка поданного транспортного средства осуществляется в такие сроки (исчисление сроков начинается со времени указанного в Заявке): 24 часа на погрузку и 24 часа на выгрузку, если иное не оговорено в заявке. В случае несвоевременной подачи транспортного средства под погрузку или выгрузку, простои не оплачиваются. При этом Стороны договорились о том, что праздничные и выходные дни, установленные законодательством, простоем не считаются.

2.13. Погрузка осуществляется после предъявления Грузоотправителю водителем Перевозчика
документа, «удостоверяющего его личность, водительских прав, технического паспорта автомобиля и полуприцепа (прицепа), лицензионной карточки, а также путевого листа, заверенных подписью и
печатью Перевозчика.

2.14. Выдача груза Грузополучателю осуществляется при условии предъявления Грузополучателем
документа, удостоверяющего его личность и доверенности на получение груза, а также предъявления
представителем Перевозчика товарно-сопроводительных документов.

 

3. Обязанности Сторон

3.1. Перевозчик обязан:

3.1.1. Перевозчик обязан письменно подтвердить принятие Заявки к исполнению путем её подписания уполномоченным должностным лицом Перевозчика и скрепления печатью. Копия Заявки с подписью и печатью Перевозчика отправляется Заказчику по факсу не позднее 2 часов с момента ее получения.

3.1.2. На основании Заявки осуществить перевозку груза автомобильным транспортом по маршруту и в сроки, оговоренные в Заявке.

3.1.3. Подать технически исправное транспортное средство, способное перевозить груз, указанный в Заявке, отвечающее санитарным требованиям и нормам в пункт погрузки в сроки, указанные в Заявке.

3.1 4. Подать в пункты погрузки все необходимые документы, которые предусмотрены Заявкой или действующим законодательством.

3.1.5. В лице представителя Перевозчика контролировать осуществление погрузочно-разгрузочных работ с целью недопущения перегруза транспортного средства более тоннажа, оговоренного Заявкой, а также перегруза по осям. Перевозчик имеет право отказываться от загрузки груза сверх тоннажа, оговоренной Заявкой, поскольку это не относиться к дополнительным расходам и не оплачивается Заказчиком.

3.1.6. Обеспечить сохранение груза, принятого к перевозке, и своевременно доставить его Грузополучателю.

3.1.7. Доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его Грузополучателю. Договора, а также отметить во всех экземплярах ТТН и РН получение груза Грузополучателем. Отметка в ТТН и РН должна быть в виде подписи и печати Грузополучателя. Ввиду отсутствия печати у Грузополучателя физического лица - предпринимателя в перечисленных документах помимо подписи и аббревиатуры «Б/П» должны быть зафиксированы данные паспорта и ФИО такого Грузополучателя. В случае выдачи груза уполномоченному лицу Грузополучателя, Перевозчик, в лице водителя, обязан требовать предъявления доверенности, выписанной на лицо получающее груз. В случае отказа Грузополучателя от предъявления доверенности и/или ее отсутствия или отказа от подписания/проставления печати в ТТН и РН, Перевозчик обязан требовать у Грузополучателя письма, обязывающего Грузополучателя направить отсутствующие документы в адрес Заказчика.

3.1.8. При возникновении любых препятствий для выполнения перевозки (дорожно-транспортное
происшествие, изъятие груза компетентными органами, отказ грузополучателя принять груз и.т.д.)
Перевозчик обязан немедленно уведомить Заказчика. В случае ДТП - предоставить копию
путевого листа с отметкой должностных лиц органов ГАИ о характере и времени происшествия, заверенную Перевозчиком.

3.1.9. Предоставить оригиналы акта выполненных работ, налоговой накладной, товарно-сопроводительных

документов с отметкой Грузополучателя о получении груза и других документов, предусмотренных Заявкой, а в случае возникновения простоев по маршруту следования - заверенную копию путевого листа, в течение 3-х рабочих дней с момента окончания рейса.

3.1.10. Возмещать Заказчику убытки, связанные с повреждением или порчей груза, частичной или полной его потери, а также убытки, причиненные вследствие несвоевременной доставки груза.

3.1.11. Придерживаться установленному законодательством Украины режиму работы и отдыха для водителей транспортных средств.

3.1.12. При списании и оприходовании товарно-материальных ценностей, а также – оформлении товарно-транспортной документации, руководствоваться совместным Приказом Минстата и Минтранса Украины N 228/253 от 07.08.96г.

 

3.2. Заказчик обязан

3.2.1 .Предоставить Перевозчику Заявку на перевозку грузов в порядке и сроки, оговоренные в настоящем Договоре.

3.2.2.Производить оплату услуг перевозчика в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Заказчик имеет право отказаться от перевозки, письменно уведомив об этом Перевозчика не позднее, чем за 12 часов до момента погрузки, указанного в Заявке.

3.2.4.Оплачивать услуги Перевозчика при наличии товарно-сопроводительных документов, подтверждающих выполнение услуг Перевозчиком.

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1.Все расчеты между Сторонами осуществляются в национальной валюте Украины. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика по истечении 5-ти банковских дней с момента получения от Перевозчика оригиналов документов: акта выполненных работ, налоговой накладной, ТТН и других документов, предусмотренных Заявкой, а также заверенную копию путевого листа при возникновении простоев по маршруту следования. Заказчик вправе задержать оплату в случае предоставления неполного пакета документов на оплату.

4.2.Стоимость услуг за перевозку груза является договорной и определяется в Заявке. Заказчик имеет право вносить предоплату на расчетный счет Перевозчика на основании полученной товарно-транспортной накладной до получения всех оригиналов документов предусмотренных п. 4.1. 4.3.Размер вознаграждения Заказчика определяется разницей между ценой фрахта, согласованной с Заказчиком, и ценой фрахта, согласованной с Перевозчиком.

 

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, Правил. Устава, а также требованиями действующего законодательства Украины.

 

5.2.Ответственность Перевозчика:

5.2.1.В случае обнаружения несоответствия поданного транспортного средства условиям Заявки, Заказчик имеет право отказаться от осуществления погрузки и потребовать надлежащую замену автотранспорта при этом Перевозчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном пунктом 5.2.3. настоящего Договора.

5.2.2.Перевозчик несёт полную материальную ответственность за сохранность, количество и качество перевозимого груза и упаковки, правильность и полноту оформления документов на перевозку груза, а также иных документов, оформление которых предусмотрено условиями

настоящего Договора, приложении к нему или которые требуются согласно действующему законодательству Украины.

5.2.3.В случае неподачи транспортного средства в пункт погрузки более 6 часов с момента, оговоренного и Заявке, Перевозчик выплачивает Заказчику штраф в размере двадцати процентов от ставки за перевозку, но не менее: 100 (сто) гривен.

5.2.4. За несвоевременную доставку груза позже срока, оговоренного в Заявке, Перевозчик выплачивает Заказчику штраф за каждые начавшиеся сутки опоздания в размере: при перевозках по территории Украины -100 (сто) гривен;

5.2.5. Перевозчик освобождается от ответственности за недоставку, просрочку доставки груза в случае возникновения при выполнении перевозки обстоятельств, независящих от воли Перевозчика (если груз был изъят, временно задержан уполномоченными государственным органами для досмотра, а также в случае, когда груз изымается, уничтожается по решению компетентных органов (фитосанитарных, эпидемиологических, экологических, ветеринарных служб, таможенных органов и т.д.). При этом такие обстоятельства должны быть подтверждены письменными доказательствами.

 

5.3.Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае простоя транспортного средства под погрузкой и (или) выгрузкой сверх сроков, предусмотренных пунктом 2.12 Договора Заказчик выплачивает Перевозчику штраф в размере 100 ( сто) гривен за каждые сутки простоя.

 

6. Изменение, расторжение и срок действия договора

6.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут вноситься Сторонами в письменной форме путем заключения Дополнительного двустороннего соглашения.

6.5. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания посредством факсимильной связи и действует до 31.12.11г. Данный Договор считается продленным на один год, если хотя бы одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о его расторжении.

 

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий данного Договора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), а именно действия природной стихии, забастовки, боевые действия, террористический акт, блокада, революция, массовые беспорядки, эпидемии, а также обстоятельства, которые находятся вне контроля сторон в т. ч. принятие закона и (или) нормативного акта, запрещающего любое действие, направленное на выполнение данного Договора, решение органов власти, которые невозможно было предвидеть при заключении Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно, но не позднее трех дней, в письменной форме информировать другую сторону. Несвоевременное, свыше десяти календарных дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Факт наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1., должен подтверждаться документом Торгово-промышленной Палаты области, в которой эти обстоятельства имели место.

 

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры по данному Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения, споры разрешаются в судебном порядку.

8.2.Данный договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

 

9. Реквизиты сторон

Заказчик Перевозчик
Название: . Название: .
Адрес: Адрес:
р/с _____________ в р/с _____________ в
МФО _________ код ОКПО ______________ МФО _________ код ОКПО ______________
Св-во плательщика НДС Св-во плательщика НДС
Лицензия № ___ от _________ Лицензия № ___ от _________
Тел./Факс Тел./Факс

Директор _________________ Директор _________________

Продовження Додатку А

Приложение

к Договору перевозки груза _______________ от ___________Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.011 с.)