Порядок оформлення Міжнародної автодорожньої товарно-транспортної накладної типової форми CMRМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок оформлення Міжнародної автодорожньої товарно-транспортної накладної типової форми CMRЗастосування накладної типової форми СMR у міжнародних перевезеннях засновано на Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПГ), м. Женева, зі змінами, внесеними Протоколом до цієї Конвенції від 05.07.78 р. (далі — Конвенція). Положення Конвенції застосовуються до будь-якого договору дорожнього перевезення вантажів, що передбачає винагороду, з використанням транспортних засобів, якщо місце навантаження вантажу і місце доставки вантажу, зазначені в контракті, знаходяться на території двох різних країн, і з яких принаймні одна є учасницею Конвенції. Відповідно до вимог глави III Конвенції накладна CMR складається в трьох оригіналах, підписаних відправником і перевізником:

—перший екземпляр накладної передається відправникові;

—другий супроводжує вантаж;

—третій залишається у перевізника.

Відповідно до норм Конвенції, у тому випадку, коли підлягаючий перевезенню вантаж повинний бути завантажений на різні автомобілі або ж коли мова йде про різний вид вантажів або про різні партії вантажів, відправник або перевізник має право вимагати складання такої кількості накладних, що відповідає кількості використовуваних автомобілів, кількості підлягаючих перевезенню різних вантажів або партій вантажів.

Відправник зобов'язанийдо початку перевезення приєднати до накладної або надати в розпорядження перевізника необхідні документи. Перевірка правильності і повноти цих документів не входить в обов'язки перевізника.

Накладна CMR повинна містити наступні відомості:

a) місце і дату її складання;

b) ім'я й адреса відправника;

c) ім'я й адреса транспортного агента;

d) місце і дату прийняття вантажу до перевезення і місце його доставки;

e) ім'я й адреса одержувача;

f) прийняте позначення характеру вантажу і тип його упакування і, у випадку перевезення небезпечних вантажів, їх визначене позначення;

g) число вантажних місць, їхню особливу розмітку і номери;

h) вага вантажу брутто або виражена в інших одиницях виміру кількість вантажу;

i) зв'язані з перевезенням витрати (вартість перевезення, додаткові витрати, мито і збори, атакож інші витрати з моменту укладання договору до здачі вантажу);

j) інструкції, необхідні для проходження митного контролю, і інші;

к)вказівка, що перевезення незалежно від будь-якого застереження виконується відповідно до вимог, встановлених даною Конвенцією.

У разі потреби накладна повинна також містити наступні вказівки:

a)заборона перевантаження вантажу;

b)витрати, що відправник приймає на свій рахунок;

c)суму накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при здачі вантажу;

d)заявлену вартість вантажу і суму додаткової вартості його при доставці;

e)інструкцію відправника перевізникові щодо страхування вантажу;

f)додатковий термін виконання перевезення;

g) перелік документів, переданих перевізникові.

Договірні сторони можуть внести в накладну любі інші вказівки, які будуть визнані ними необхідними.

Відправник несе відповідальність за усі витрати, пов’язані з перевезенням, і збитки, заподіяні йому внаслідок неточності або недостатності:

a) зведень, наведених у підпунктах «b», «d», «e», «f», «g», «h», «j» пункту 1 статті 6;

b) вказівок, наведених у пункті 2 статті 6;

c) всіх інших вказівок або інструкцій, що даються відправником при складанні накладної.

При прийманні вантажу перевізник зобов'язаний перевірити:

a) точність записів, зроблених у накладній щодо числа вантажних місць, а також їхнього маркірування і розмірів;

b) зовнішній стан вантажу і його упакування.

Якщо перевізник не має можливості перевірити правильність записів щодо числа вантажних місць, їхнього маркірування і розмірів, він повинний вписати в накладну обґрунтовані застереження, а також обґрунтувати всі зроблені їм застереження, що стосуються зовнішнього стану вантажу і його упакування. Відправник має право вимагати перевірки перевізником ваги брутто або його кількості, вираженого в інших одиницях виміру. Він може також вимагати перевірки вмісту вантажних місць. Перевізник може вимагати відшкодування витрат, зв'язаних, з перевіркою. Результати перевірок вносяться в накладну.

Відправник має право розпоряджатися вантажем, зокрема, вимагати від перевізника припинення перевезення, зміни місця, передбаченого для доставки вантажу або доставки вантажу не тому одержувачеві, що зазначений у накладній. Відправник втрачає право розпоряджатися вантажем з того моменту, коли другий екземпляр накладній переданий одержувачеві. З цього моменту перевізник повинний керуватися вказівками одержувача вантажу. Однак право розпорядження вантажем може належати одержувачеві і з моменту складання накладній, якщо в накладній відправником зроблена такого роду вказівка. Крім того, слід також зазначити, що накладна CMR, якщо не доведене зворотне, має силу договору щодо його умов і задоволення приймання вантажу перевізником, оскільки графи 22 і 23 містять реквізити «Підпис і штамп відправника» і «Підпис і штамп перевізника».

 

Завдання на практичне заняття

1.Ознайомитися з змістом подорожнього листа типової форми № 1 (міжнародна).

2.Визначити перелік даних, що записуються у подорожній лист, та посадових осіб, що здійснюють його оформлення.

3.Ознайомитися з змістом товарно – транспортної накладної форми CMR.

4.Визначити перелік даних, що записуються у товарно – транспортну накладну, та посадових осіб, що здійснюють її оформлення.

 

Контрольні запитання

1. Яке призначення має первинна товарно – транспортна документація?

2. Для чого використовують подорожній лист автомобіля?

3. Яке призначення товарно – транспортної накладної?

4. В яких випадках використовують книжку МДП?

5. В якому порядку вносять записи у подорожній лист?

6.Які дані вносять у графу «Маршрут руху» подорожнього листа?

7. Які дані відбивають у розділі «Пальне» подорожнього листа?

8.Які графи подорожнього листа заповнює водій транспортного засобу?

9. Які відомості містить накладна CMR?

 

 

Практичне заняття 3

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КНИЖКИ МДП, ПОРЯДОК ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ

 

Мета заняття:ознайомлення з правилами виконання міжнародних автомобільних вантажних перевезень за системою МДП, ознайомлення з структурою і змістом книжки МДП та набуття практичних умінь з її оформлення при ввезенні, вивезенні та транзиті товарів територією України.

 

Основні положення

 

Застосування книжки МДП

В Україні відповідно до Закону про міжнародні договори і Закон про участь України в Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП діє Конвенція МДП. Механізм застосування Конвенції МДП деталізований у Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП № 172.

Конвенція МДПзастосовується до перевезень вантажів, що виконуються без проміжного перевантаження, дорожніми транспортними засобами, составами дорожніх транспортних засобів або в контейнерах з перетинанням однієї або декількох границь з митниці країни відправлення однієї договірної сторони на митницю країни призначення іншої договірної сторони або тієї ж договірної сторони за умови, що вся процедура МДП або визначена її частина від початку до кінця здійснюється автомобільним транспортом.

Операція МДП може здійснюватися через кілька митниць відправлення і митниць призначення за умови, що загальна кількість митниць відправлення і митниць призначення не буде перевищувати чотирьох. При відсутності особливого дозволу митниці місця відправлення повинні знаходитися тільки в одній країні, митниці місця призначення повинні знаходитися не більш ніж у двох країнах.

При транзиті через країни, що не є учасницями Конвенції МДП, або за бажанням перевізника (наприклад, при наявності більш простих транзитних митних процедур) операція МДП припиняється на території таких країн і відновляється при подачі книжки МДП на митницю країни-учасниці, за умови, що пломби і печатки не ушкоджені. У цих випадках митниці, у яких операція МДП була перервана і відновлена, будуть розглядатися як проміжні митниці відповідно при в'їзді або при виїзді з країни.

Вантажі, що перевозяться по процедурі МДП, звільняються від обкладання ввізним (вивізним) митом і зборами на митницях на шляху проходження. Однак у випадку порушення процедури МДП гарантом сплати мита і податків на загальних підставах є гарантійне об'єднання договірної сторони (в Україні - це Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, що визнана митними органами України гарантом сплати митних зборів і податків за вантажі, що переміщуються по процедурі МДП). Відповідальність гарантійного об'єднання обмежується 50000 доларів США.Це значить, що у випадку ввезення в Україну товару, до якого законодавством України передбачене застосування засобів гарантування доставки, сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягає сплаті за цей товар у випадку відпустки його у вільне ходіння, перевищує еквівалент 50000 доларів США в національній валюті України в перерахуванні за курсом НБУ на день подачі книжки МДП до оформлення, то операція МДП не проводиться.

Українські перевізники допускаються до перевезень по процедурі МДП лише за умови одержання книжки МДП в уповноваженій Асоціації. Вантажі повинні перевозитися транспортними засобами, составами транспортних засобів або в контейнерах, що допущені до перевезень під митними печатками і пломбами, при наявності Свідоцтва про допуск дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами (за винятком перевезень великогабаритних або громіздких вантажів). Допуск дорожніх транспортних засобів до перевезень під митними пломбами і печатками здійснюється відповідно до Порядку № 172. Підвищена увага до транспортних засобів, що здійснюють перевезення по процедурі МДП, обумовлена тим, що вони, як правило, звільняються від митного огляду в пунктах пропуску через митний кордон країн-учасниць. Однак у виняткових випадках митний огляд усе-таки може проводитися (при необхідності уточнення опису вантажу, при наявності оперативної інформації про порушення митних правил і т.п.).

При здійсненні операції МДП дорожнім транспортним засобом або составом дорожніх транспортних засобів на них повинні бути прикріплені таблички прямокутної форми з написом «TIR» (фр. – Transport international de marchandises par la route) . Одна табличка розміщується попереду, інша така ж — за дорожнім транспортним засобом або составом дорожніх транспортних засобів таким чином, щоб їх було чітко видно і була можливість їх відкріплювати.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.008 с.)