Облік необоротних матеріальних активів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік необоротних матеріальних активів.Необоротні активи - це матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать установі і забезпечують її функціонування і термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року.

До складу необоротних активів входять:

земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, столовий, кухонний і господарський інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, білизна, постільні речі, одяг і взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські і суміжні з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об’єктами промислової власності, інші матеріальні і нематеріальні активи довготривалого використання.

Усі вони розділені на три групи:

1. Основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи.

3. Нематеріальні активи.

Зверніть увагу - склад необоротних активів (назва і кількість групи) цілком збігаються з переліком рахунків 1 класу Плану рахунків (рахунка 10, 11 і 12). Відсутня тільки група, яка б відповідала 13 рахунку "Знос необоротних активів", але це і зрозуміло. Адже рахунок 13 не призначений для відображення матеріальних чи нематеріальних ресурсів, тих що відносяться до необоротних активів, він відображає їхню суму зносу, причому по кожній групі окремо (на окремих субрахунках 131, 132 і 133).

 

 

1.Основні засоби – це матер’яльні активи,які під-во містить з метою використання їх в процесі вир-ва або постачання товарів, надання послуг, здача в оренду, термін використання яких більш одного року

2.Калькулювання собівартості продукції - це визнач.розміру витрат у грош.формі на вироб. одиниці певного виду готової прод.по окремих видах витрат

3.Амортизація –поступове систематичне списання вартості основних засобів в процесі їх корисного використання, пов’язаного з їх фізичним та моральним зносом

4.Нематеріальні активи - об’єкти довгострокового вкладення, що мають вартісну оцінку але не є речовими цінностями (право користування природними ресурсами, майном, право на знаки для товарів і послуг, об’єкти промислової власності, авторські права тощо…)

5.Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку - П(с)БО -нормативно-правовий акт, затверджений Мін. Фін. Укр., що визнач.принципи та методи ведення бух. обліку і складання фін. звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

6.Каса підприємства –спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання та віддачі тимчасового зберігання готівки

7.Підзвітна особа – це працівник під-ва, якому видано грошові кошти під звіт

8.Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

9.Фінансовий облік - це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення Інформації про результати діяльності підприємства

10.Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємств на певну дату

11.Первісна вартість основних засобів – це історична (фактична) собівартість необоротних активів в сумі грошових коштів сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів

12.Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

13.Облікова політика підприємства - сукупність конкретних методів і способів організації та форм ведення бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил та особливостей його роботи.

14.Статутний капітал - це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначеними засновницькими документами.

15.Мінімальна заробітна плата - законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт)

16.Витрати - зменшення екон. вигод у вигляді вибуття активі або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

17.Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

18.Ліквідаційна вартість – визначається як сума коштів які під-во очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів за вирахуванням витрат на ліквідацію (продаж) цього об’єкту

19.Залишкова вартість основних засобів – визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу

20.Обов'язкові утримання із заробітної плати - які можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України (прибут. податок, утримання до Пенсійного фонду, фонду соці. страхування, фонду страх. на випадок безробіття, а також утримання за рішенням суду на користь юридичних та фізичних осіб);

21.Акордна система оплати праці - це різновид відрядної, оплати праці, сутність якої полягає в тому, що розмір оплати праці встановлюється на весь обсяг виконання робіт із визначенням терміну його виконання.

22.Погодинно-преміальна система оплати - це така оплата праці, коли робітник одержує не тільки заробіток за кількість відпрацьованого часу, але і визначений відсоток премії до цього заробітку.

23.Погодинна оплата праці - це оплата праці за відпрацьований час

24.Відрядна оплата праці - це оплата праці за кількість зробленої продукції (робіт, послуг), вона заснована на оплаті праці в прямій залежності від його результатів.

25.Запаси– це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання.

26.Інвентаризація - елемент методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого визначається фактичний розмір активів, капіталу та зобов'язань, а також зіставлення отриманих результатів з даними бухгалтерського обліку. Вона проводиться шляхом перерахунку, перемірювання, переважування, а також звірки розрахунків на підставі документів.

27.Зобов’язання- заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

28.Малоцінні та швидкозношувані предмети - предмети терміном служби менше одного року або вартістю, що не перевищує 500 грн. за одиницю за ціною придбання.

29.Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов’язання її погашення в певний строк.

30.Дохід- збільшення екон. вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу.

 

 

Грошові кошти та їх облік

1 Грошові кошти обліковують на рахунках:

1) класу 3;

2) класу 4;

3) класу 2.

2. На синтетичному рахунку 33 узагальнюється інформація про:

1) наявність та рух грошових активів, що знаходяться, що знаходяться в касі підприємства, та про кошти в дорозі;

2) грошові кошти, які неможливо використати для операцій протягом одного року;

3) еквіваленти коштів.

3. Еквівалентами коштів є:

1) поштові марки;

2) короткострокові високоліквідні інвестиції;

3) інші необоротні активи.

4. Усі рахунки коштів:

1) суто активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивніПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)