Облік розрахунків з підзвітними особами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків з підзвітними особами.Готівкові гроші можуть витрачатися через касу підпр.,а в окремих випадках, коли сплата витрат через касу або з рахунку в банку неможлива( витрати по відрядж.,придбання дрібного інвентарю і т .і.)- через підзвітних осіб. Згідно з постановами КМУ та Мінфіну направл-я робітника у відрядж. викон-я за наказом кер-ка.Витрати по відрядж-ях входять у склад валових витрат підпр.тільки у разі наявності докум., які підтвердж. зв’язок цього відрядження з осн. д-стю підпр. Облік розрах-ів з підзв. особами ведеться на рах.372. Рах. акт.-пасивний, оскільки і підпр., і підзв. особа можуть виступати боржниками один одного. В БО на суму виданого авансу підзвітн. особі на господ.витрати та витрати по відрядж-х роблять запис по Дт327 та Кт 30”Каса”. Після повернення з відряж. протягом 3 днів робітник має подати в бухгалтерію авансов. звіт про витрачені суми у зв’язку з відрядж-м. Разом зі звітом подаються свідотство про відрядж., яке оформлене у відповід. порядку, докум. про найм житла, проїздні та інші докум.У разі видачі робітнику готівки на відряд-ня та коштів у підзвіт для вирішення у відрядженні вир. або господ. питань, то підзвіт. особа, після повернення з відрядж-я , протягом 3-х днів повинна подати в бухгалтерію разом зі звітом про суму, видану на вирішення господ. питань, авансовий звіт про витрачені кошти на відрядж-я. Після перевірки бухгалтерією законності та доцільності витрат, на звіті вказуються суми витрат ,які утвердж. керів-м. Витрати з підзвіт. сум списуюься з Кт 372 на Дт 20 ”Вироб. запаси” ,22 ”Малоц .та швидкознош. предм.”, 92 ”Адмін. витрати”, 93 ”Витрати на сбут” та інш. Суми невитраченого авансу підлягають поверненню робітником в касу підпр.

 

Облік МШП

МШП - предмети терміном служби менше одного року або вартістю, що не перевищує 500 грн. за одиницю за ціною придбання.

До МШП належ. зокрема, такі предмети як: інструменти, господ. інвентар, спеціальне оснащення, спец. одяг. Отже, термін викор. відлічується з моменту передачі МШП в експ. МШП належать до складу обор. зас.

Таким чином, за своїм хар. МШП аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку придбання їх — аналогічні матеріалам.

Для обліку МШП у план рах. Передбач. Рах. № 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Аналітичний облік МШП повинен будуватися:

-за відповідними субрахунками;

-за місцем знаходження і матеріально відповідальними особами;

-за окремими предметами, що належать до складу кожної групи МШП. Основним завданнями обліку МШП є:

1) визнач. первісної вартості придбаних МШП

2) контроль за зберіганням їх як в період перебування на складі, так і в період експ. в цехах, відділах підпр.

3) контроль за правильністю використання МШП під час їх експ.

4) вияв. зносу МШП за час їх експл., а також правильне віднесення цього зносу на затрати підпр. кожного періоду.

 

4.Методи оцінки вибуття запасів.

Міжнародною обліковою практикою апробовані такі методи визначення вартості товарно-матеріальних запасів:1) метод суцільної ідентифікації 2) метод середньої вартості 3) метод списання перших надходжень 4) метод списання останніх надходжень

Метод суцільної ідентифікації - це єдиний метод, при застосуванні якого відображений у бухгалтерському обліку вартісний потік повністю відповідає фізичному потоку цінностей, що обліковуються. Зазвичай цей метод використовується на підприємствах, що виготовляють і продають дорогоцінні товари, які через свою високу вартість і особливі споживчі якості вимагають організації їх обліку поштучно або в обсягах невеликих партій.

Вадою цього методу є також те, що він залишає фірмам, що здійснюють операції з однорідними товарами, простір для маніпулювання прибутком.

Метод списання перших надходжень - Fifo. Метод Fifo (first in-first out) широко відомий у міжнародній практиці. Він базується на припущенні, що одиниці запасів, які надійшли першими, першими і відпускаються. Таким чином, при використанні метода Fifo, у Звіті про прибутки та збитки собівартість реалізованих товарів перебуває під впливом цін, що склалися на початок періоду (вартість початкових залишків і перших надходжень). Тому собівартість реалізованих товарів, вказана у Звіті про прибутки та збитки на підставі методу Fifo може не відповідати собівартості товарів, що знаходяться у компанії для продажу.

У Балансі ж залишки запасів на кінець періоду відображають їх вартість за цінами останніх придбань, тобто реальну вартість товарно-матеріальних запасів на дату складання Балансу. Отже, на фінансовій звітності наслідки застосування методу Fifo відбиваються залежно від того, наскільки протягом облікового періоду змінилися ціни.

Метод середньозваженої собівартості. Середня вартість одиниці запасу визначається діленням загальної вартості товарів для продажу на кількість одиниць товарів для продажу.

Метод списання останніх надходжень - lifo (last in - first out). У назві методу підкреслюється припущення, що одиниці товару, придбані останніми, списуються на реалізацію у першу чергу.

6.Облік касових операцій. Рах-к 30 ведеться по суб-кам 301 та 302. Надходження грошових коштів в касу відображається по Дт 30 Кт 31 ( при отриманні грошових коштів з поточного р-ку в банку), 372 (повернення невикористаного авансу), 37 (надходження грошових коштів від дебіторів в погашення заборгованості) і інше. Використання грошових коштів з каси відображається Кт 30 Дт: 31 (вклад готівкою на поточний рахунок в банку), 661 (на суму виплаченої заробітної плати, премій), 372 (видача підзвітних сум). Надлишки грошових коштів зараховуються в дохід під-ва записом Дт 30 Кт 719. Нестача списується з Кт 30 на Дт 947 з наступним віднесенням на р-к касира записом Дт 375 Кт 716. відшкодовані касиром суми нестачі відображаються Дт 30 Кт 375.

 

 

Облік поточ.забовяз.

Зобов'яз. – заборг.підпр., що виникає внаслідок минулих подій і погаш.якої, як очікується, призведе до зменш. ресурсів підпр., що втілюють економічні вигоди. зобов’яз. підпр. повинні бути розділені на:

1) довгострокові;

2) поточні;

3) забезпечення;

4) непередбачувані зобов’язання;

5) доходи майбутніх періодів.

Поточ. зобов'яз. – зобов'яз., які будуть погаш.впродовж операційного циклу підпр. або повинні бути погашенні впродовж 12 місяців, починаючи з дати балансу.

До поточ. зобов'яз. належать: коротко. кредити банків; поточ. Заборгов.за довго строк.зобов'яз.; коротк. векселі видані; кредитор.заборгов. за товари, роботи, послуги; поточна заборгов. за розрах. ,інші поточні зобов'язання. Поточн зобов'яз. Відображу.у Балансі за сумою погашення . Поточні зобовяз. Погаш. за рахунок поточ. Активів.Длянакоп.інформ.прозабовяз .підпр. передбач .рах .класу .4,5,6.Строк.погаш.забовяз.-терм.протяг.якого повинна бути погаш.забовяз.

 

14.Облік нематеріальних активів.
Відмітними особливостями нематеріальних активів є:відсутність матеріальної форми;,використання протягом тривалого часу;,здатність приносити економічну вигоду підприємству.
Придбаний або одержаний нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує вірогідність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи» за первинною вартістю.
Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту з поділом на такі групи:права користування природними ресурсами ,права користування майном ,право на знаки для товарів і послуг ,права на об'єкти промислової власності , авторські і суміжні з ними ,інші нематеріальні активи

 

15. Облік вибуття основних засобів

Осн.зас.-маретеріальні активи, які під-во містить з метою викор.їх в процесі ви-ва або пост.тов., надан. послуг.здача в оренду, використання яких більше 1 р.

Вибуття основних засобів відбувається в результаті:

-реалізації;

-ліквідації;

-безоплатної передачі;

-внеску до статутного кап.ін. підпр.

-невідповідності критеріям визнання активом.

При вибутті ОЗ комісія, створена за наказом керівника підпр., складає Акт на списання ОЗ, в якому вказуються такі дані: первісна вар. об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу за час експ., залишкова вартість, причина вибуття, витрати, пов’язані з вибуттям об’єкта, а також сума отриманого доходу. На підставі акта здійснюються відповідні записи в аналітичному і синтетичному обліку основних засобів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)