Ст. 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ст. 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у наймНаймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право на їх вилучення. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю. Якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ, наймач стає її співвласником. Частка наймача у праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для речі, він не має права на відшкодування їх вартості.

 

Припинення договору найму (оренди).

Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має право за своїм вибором: 1) вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування збитків, завданих затримкою; 2) відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування завданих йому збитків.Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню відповідно до договору, наймач має право за своїм вибором вимагати: 1) заміни речі, якщо це можливо; 2) відповідного зменшення розміру плати за користування річчю; 3) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на їх усунення; 4) розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані. Договір найму припиняється у разі 1) смерті фізичної особи - наймача, якщо інше не встановлено договором або законом; 2) ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем. Щодо права наймодавця відмовитися від договору найму: 1) Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. 2) У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору. Щодо розірвання договору найму на вимогу наймодавця. Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі; 2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі; 3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; 4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.
Розірвання договору найму на вимогу наймача
. Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі; 2) наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

 Договір підряду: загальні положення.

За договором підрядуодна сторона(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони(замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Даний договір є

· Консенсуальним

· Двостороннім

· Оплатним

· ризиковий

Сфера застосування: договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Джерела правового регулювання: ЦКУ+ ЗУ «Про захист прав споживачів».

Сторони в договорі підряду.

Сторони в договорі підряду- за загальним правилом: підрядник і замовник.

Підрядник – особа яка бере на себе обов’язок виконати замовлену роботу(послуги).

ЦК не встановлює обмежень щодо сторін договору. Проте, як правила, на стороні підрядника підрядні роботи виконують спеціально створені для цього підприємства(будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побутового обслуговування…), а такоє інші підприємства, що займаються виробничо-господарською діяльністю.

Замовник – це особа, яка замовляє виконання певної роботи(послуги), беручи на себе обов’язок прийняти й оплатити її результат. На стороні замовника може виступати як юридична так і фізична особа.

+++Крім того, для виконання окремих видів робіт підрядник зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію). Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню встановлений ст..9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Наприклад ліцензуванню підлягає будівельна діяльність, діяльність у сфері освіти, діяльність у галузі телебачення і радіомовлення…..

Система генерального підряду.

Полягає в тому, підрядник може виконати роботу особисто, або залучити до виконання інших осіб – субпідрядників, виступаючи при цьому генеральним підрядником. Підрядник може залучати субпідрядників, якщо договором не передбачений його особистий обов’язок виконати роботу.

Генеральним підрядникомє особа, яка бере на себе обов’язки з виконання робіт за договором підряду і така, що залучає до виконання робіт інших осіб(субпідрядників). Генпідрядник відповідає перед замовником за порушення субпідрядником його зобов’язань, а перед субпідрядником – за порушення зобов’язань. При цьому генпідрядник може пред’явити регресні позови до замовника та до субпідрядника, з вини яких сталося порушення договірних умов.

Пряме пред’явлення вимог замовника до субпідрядника не допускається, якщо інше не встановлено договором чи законом. Проте, ці особи, можуть брати участь у судовому спорі, як треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

Субпідрядникомє особа, залучена генпідрядником на підставі субпідрядного договору на виконання частини робіт, передбачених договором підряду. Субпідрядний договір є різновидом договору підряду, тому на нього поширюються загальні положення про підряд. Крім того, він повинен відповідати умовам та бути узгодженим з положенням підрядного договору(Пр.:стосовно строків виконання окремих видів робіт).

З практики: Можливим є укладення підрядником 2 і більше субпідрядних договорів. Також субпідрядник може укладати новий субпідрядний договір (так званий подвійний субпідряд).

Предмет договору підряду.

Предметом договору підряду може бути будь-яка робота, у процесі виконання якої створюється результат, що передається замовнику. Робота та її результат у договорі підряду відокремлені у часі (спочатку виконується робота, а потім виникає її результат), однак вони тісно пов’язані між собою і складають єдиний предмет договору підряду. Єдність роботу та її результату є основною ознакою предмета договору підряду, яка дозволяє відмежувати цей договір від інших типів цивільно-правових договорів. Наприклад, від договору про надання послуг договір підряду відрізняється тим, що: у договорі про надання послуг предметом є сам процес надання послуги, а не досягнення матеріалізованого результату, який є характерним для договору підряду.

Ціна в договорі підряду.

Враховуючи те, що договір підряду є оплатним за загальним правилом, ціна є істотною умовою договору. Проте, у тих випадках, коли ціна або способи її визначення у договорі не вказані, ціна встановлюється судом на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи, з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Ціна договору включає в себе:

· Витрати підрядника (ті, які безпосередньо пов’язані з виконанням підрядних робіт)

· Плата за виконану роботу.

Способи визначення ціни:

1. Ціна може бути визначена у тексті договору

2. Самим договором встановлюється способи визначення ціни

3. Ціна визначається кошторисом

Ціна у договорі підряду може змінюватись у випадках:

1.у разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, послуг, які мали бути надані підрядником

2.при наявності ощадливості підрядника

3. ціна договору підряду може бути зменшена, якщо підрядник відступив від умов договору підряду.

 

Кошторис.

Однією із істотних умов договору підряду є розмір плати за виконану роботу(ціна). Ціна може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Таким підтвердженням може бути підписання сторонами договору підряду складовою якого є кошторис.

Ціна у договорі встановлюється кошторисом, залежно від можливості внесення змін до кошторису, він поділяється:

· Твердий – вваж кошторис внес змін до якого за заг правилом не допускається без згоди замовника; зміни можуть бути внесені до твер кошторису без згоди замовника за умови якщо вартість додаткових робіт не перевищує 10% попередньо встан ціни)

· Приблизний (без згоди замовника можна вносити зміни)

 

Кошторис вважається твердим якщо інше не встановлено договором. Тобто кошторис вражається приблизним лише за наявності спеціальної вказівки про це в договорі. Приблизний кошторис складається у тому випадку коли якщо заздалегідь неможливо визначити перелік необхідних робіт та плату за них. Твердим кошторисом є кошторис, вартість матеріалів та робіт в якому остаточно погоджені сторонами договору, зміни до якого можуть бути внесені лише за погодженням сторін, збільшення якого не має права в односторонньому порядку вимагати підрядник, а замовник в односторонньому порядку не має права вимагати його зменшення. Кошторис, що не відповідає таким ознакам, є приблизним. Приблизним також є кошторис, щодо якого є прямі та безпосередні застереження в договорі підряду та договором передбачені випадки його можливого збільшення або зменшення, зміни цін на матеріали та устаткування, зміни щодо вартості робіт. Приблизний та твердий кошториси також відрізняються за правовими наслідками їх перевищення.

Якщо у підрядника виникла потреба значно чи істотно перевищити приблизний кошторис, він повинен завчасно попередити про таке замовника. Якщо попередження зроблене своєчасно, підрядник має право без згоди замовника збільшити чи перевищити кошторис. Якщо попередження про це зроблене несвоєчасно або взагалі не зроблене, підрядник не має права перевищити приблизний кошторис і повинен за свій рахунок нести усі витрати, які перевищують чинний приблизний кошторис. Незначне перевищення кошторису також відноситься на рахунок підрядника, якщо інше не передбачене договором підряду.

Якщо підрядник попередив своєчасно замовника про потребу проведення додаткових робіт, що не були передбачені приблизним кошторисом або про збільшення вартості матеріалів, остаточне рішення щодо цього питання залишається за замовником. Замовник має право або прийняти пропозицію підрядника і, таким, чином, внести зміни до договору підряду або відхилити таку пропозицію. Якщо замовник відхилив пропозицію перевищення приблизного кошторису, він має право відмовитися від подальшого виконання договору. При цьому замовник повинен сплатити підряднику виконану частину роботи.

ЦК: Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.021 с.)