Підсумковий семестровий контроль у формі заліку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку3.4.3.1. З навчальної дисципліни «Управління комунальною власністю територіальних громад» студент максимально може набрати 100 балів, у тому числі 60 балів за поточний контроль і 40 балів за модульний контроль.

3.4.3.2. Якщо студент за результатами поточного і модульного контролю набрав 60 і більше балів, але незадоволений підсумковим балом, він має право на підставі заяви складати письмовий залік для підвищення своєї оцінки. У такому разі від набраного студентем за результатами поточного і модульного контролю підсумкового балу віднімається кількість балів, що перевищує 60 балів. Результати складання таким студентем письмового заліку оцінюється за 40-бальною шкалою оцінювання результатів складання семестрового екзамену.

3.4.4. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку у разі набрання студентем протягом семестру за поточний і модульний контроль менше 50 балів

3.4.4.1. Якщо студент протягом семестру з поточного і модульного контролю отримав менш ніж 50 балів, він повинен самостійно вивчити передбачені програмою дисципліни теми, навчально-методичну літературу та скласти відповідно письмовий залік. Складання заліку здійснюється у наступному навчальному періоді.

У такому разі набрані студентем протягом семестру бали за поточний і модульний контроль до уваги не беруться.


3.4.4.2. До залікового білета включаються три завдання різного рівня складності. Перше завдання має теоретичний характер і оцінюється від 0 до 50 балів, друге завдання має проблемний характер і оцінюється від 0 до 30 балів, третє завдання складається з чотирьох тестів і оцінюється від 0 до 20 балів (правильна відповідь на один тест оцінюється 5 балами).

3.4.4.3. Оцінювання знань за результатами складання такого заліку чи екзамену здійснюється за критеріями, визначеними у табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Критерії оцінювання знань студентів за результатами заліку, що складається у разі набрання студентем протягом семестру за поточний і модульний контроль менше 50 балів

Оцінки Зміст критеріїв оцінки
за національною шкалою за шкалою ЄКТС
розширеною нако-пи-чув-аль-ною перше зав-дання друге зав-дання оцін-ка
відмінно 45 – 50 балів 27 – 30 балів А Студент правильно, повно та аргументовано розкрив питання, продемонстрував вміння самостійно аналізувати теоретичний матеріал, у повному обсязі вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, володіє термінологією і викладає матеріал чітко і логічно.
дуже добре 4,5 40 – 44 бали 24 – 26 балів В Студент достатньо повно розкрив суть питання, володіє термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, процесу, інституту, теорії, категорії, проблеми, не до кінця розкрив зміст понять, розв’язав практичні ситуаційні і розрахункові завдання , але допустив деякі неточності, які не вплинули на правильне розуміння їх результатів
добре 32 – 39 балів 19 – 23 бали С Студент у цілому розкрив суть питання, відповідає аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, розв’язав практичні ситуаційні і розрахункові завдання, проте назвав не всі теорії, функції, риси явища, інституту, процесу, допустив декілька помилок, які не вплинули на правильне розуміння їх результатів.
задовільно 3,5 27 – 31 бал 17 – 18 балів D Студент не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його не повне розуміння сутності питання, недостатньо володіє термінологією. Розв’язав практичні ситуаційні і розрахункові завдання , але допустив деякі суттєві неточності, які дещо вплинули на правильне розуміння їх результатів.
достатньо 25 – 26 балів 15 – 16 балів Е Студент не до кінця розкрив зміст питання, не повністю визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми тощо, допустив помилки принципового характеру, слабо володіє термінологією. Розв’язав практичні ситуаційні і розрахункові завдання, але допустив значні неточності, які суттєво вплинули на їх правильне розуміння їх результатів.
незадовільно 17 – 24 бали 10 – 14 балів FX Студент не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, допустив суттєві помилки, не володіє термінологією, не розв’язав практичні ситуаційні і розрахункові завдання.
неприйнятно 1 – 16 балів 1 – 9 балів F Студент не розкрив зміст питання, не зумів його аналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив хибні думки, не володіє термінологією, не розв’язав практичні ситуаційні і розрахункові завдання.

 


3.4.4.4. Кількість балів за результатами складання заліку складається з кількості балів, отриманих за перше і друге завдання згідно з табл. 3.4, а також балів, набраних за виконання третього (тестового) завдання. Набрана сума балів відповідає оцінці за 100-бальною шкалою.

Перескладання заліку

3.4.5.1. У разі отримання оцінки „незадовільно” (FX) студент має право на перескладання заліку.

3.4.5.2. Результати перескладання заліку можуть бути оцінені не більш ніж на 54 бали. До залікового білету включаються завдання, які за складністю відповідають достатньому рівню знань.

3.4.5.3. Заліковий білет повинен містити три завдання. Виконання завдань білету оцінюється за національною шкалою з наступним переведенням у шкалу ЄКТС. За виконання кожного із завдань білету виставляються оцінки 3, 2 або 1 за національною шкалою, які переводяться в шкалу оцінок за ЄКТС за вищим значенням кроку оцінки. Сума оцінок за шкалою ЄКТС ділиться на три, в результаті чого отримується середня арифметична оцінка, яка і є оцінкою за результатами перескладання заліку.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 1

1. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко,
М.В. Підмогильний– К.: Атіка, 2000. – 304 с.

2. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. - №4. – С. 12 -17.

3. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. / Воронкова В.Г. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256с.

4. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посіб. / В.О. Демиденко – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

5. Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-практичний коментар. – К., 1999. – 397с.

6. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.

7. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

8. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України, укладений 08.06.1995 // Відомості Верховної Ради України, 1995, №18 (03.05.95), ст.113.

9. Конституція України від 28 червня 1996р.

10. Кравченко В.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: “Арарат Центр”, 2001. – 178 с.

11. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672с.

12. Кравчук О. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої організації органів місцевого самоврядування / О. Кравчук // Юридична України. – 2006. – №3. – С. 27-33.

13. Лазор О.Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор; Львів. регіон. ін.-т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К., 2004. – 560 с.

14. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор [наук. ред.
М.Д. Лесечко]. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366с.

15. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

16. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. [3-тє вид. доп. і переробл]. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432 с.

17. Малиновський В. Соціальна природа і сутність функцій місцевого самоврядування / В. Малиновський // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2004. - №2. – С. 304-308.

18. Муниципальное право Российской Федерации: учебн. / 2-е изд. [под ред. Ю.В. Дмитриева]. – М.: «Профобразование», 2002. – 800 с.

19. Муніципальне право України: підруч. / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

20. Основи місцевого самоврядування / [авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка]. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

21. Основи муніципального права України: навч. посіб. /
[М.І. Корнієнко, Б.І. Кравченко, Ю.М. Крупка та ін.] – К.: Знання, 2000. – 118 с.

22. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Панейко Ю. - Л.: Літопис, 2002. - 196с.

23. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // ВВРУ. – 1997. - №24. - Ст. 170.

24. Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв’язку і взаємної детермінації / В. Сенчук // Юридична Україна. – 2009. - № 6. – С. 17-24.

Тема 2

1. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко,
М.В. Підмогильний– К.: Атіка, 2000. – 304 с.

2. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави / В. Борденюк // Право України. – 2003. - №11. – С. 17-23.

3. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. - №4. – С. 12 -17.

4. Борденюк В. Співвідношення органів державної влади та органів місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект / В. Борденюк // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2004. - №4. – С.312-320.

5. Єгоров О. Взаємодія органів місцевої виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в Україні / О. Єгоров // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2004. - №2. – С. 289-296.

6. Єсипчук Н. Взаємодія місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування як умова ефективного функціонування механізму державного управління / Н. Єсипчук // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2004. - №4. –
С. 326-331.

7. Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-практичний коментар. – К., 1999. – 397с.

8. Ковешников Е.В. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия. / Ковешников Е.В. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 272с.

9. Ковтун І.Б. Взаємодія органів місцевого самоврядування регіонального рівня із місцевими органами виконавчої влади в Україні / І. Б. Ковтун // Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування: зб. тез доповідей Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3 грудня 2010 р.) / [ред. кол.:
В.М. Огаренко, М.О.Фролов, А.О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – С. 258-260.

10. Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління / І.Б. Ковтун // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – № 1 (15). – 2003. – С. 243 – 249.

11. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304с.

12. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

13. Конституція України від 28 червня 1996р.

14. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор [наук. ред. М.Д. Лесечко]. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366с.

15. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // ВВРУ. – 1997. - №24. - Ст. 170.

17. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / [за заг. ред. А.П. Зайця]. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

18. Тертишина О. Відносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у процесі вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку територій / О. Тертишина // Вісник Державної Служби України. – 2004. - №1. – С.51-52.

19. Салівон Г.І. Правова основа розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій / Г.І. Салівон // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. – 2009. - № 3. – С. 38-42.

Тема 3

1. Баймуратов М.О. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украини / М.О. Баймуратов, В.М. Григорьев. – Одесса: “Юридична література”, 2003. – 248с.

2. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навчальний посібник / В.Г. Воронкова– К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256с.

3. Габричидзе Б.Н. Аппарат управления местных Советов / Габричидзе Б.Н. - М.: «Юридическая литература», 1971. – 240 с.

4. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990, №31(31.07.90), ст.429

5. Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-практичний коментар. – К., 1999. – 397с.

6. Карлов О.О. Формування інституту місцевого самоврядування: монографія / О.О. Карлов. – К.: Вища школа, 1993. – 114с.

7. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України, укладений 8 червня 1995р. // Відомості Верховної Ради України, 1995, №18 (03.05.95), ст.113.

8. Конституція України від 28 червня 1996р.

9. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

10. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

11. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Панейко Ю. - Л.: Літопис, 2002. - 196с.

12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // ВВРУ. – 1997. - №24. - Ст. 170.

13. Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України від 26 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992, №28 (14.07.92), ст.387.

14. Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон Української РСР від 7 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991, №2 (08.01.91), ст.5.

15. Про Представника Президента України: Закон України від 5 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992, №23 (09.06.92), ст.335.

16. Про формування місцевих органів влади та самоврядування: Закон України від 3 лютого 1994 р. // Закони України. Т.7. – Київ, 1997. - С.116.

 

Тема 4

1. Баймуратов М.О. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украини / М.О. Баймуратов, В.М. Григорьев. – Одесса: “Юридична література”, 2003. – 248с.

2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко,
М.В. Підмогильний– К.: Атіка, 2000. – 304 с.

3. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. /
В.Г. Воронкова – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256с.

4. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посіб. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

5. Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-практичний коментар. – К., 1999. – 397с.

6. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

7. Конституція України від 28 червня 1996р.

8. Кравченко В.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик – К.: “Арарат Центр”, 2001. – 178 с.

9. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672с.

10. Кравчук О. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої організації органів місцевого самоврядування / О. Кравчук // Юридична України. – 2006. – №3. – С. 27-33.

11. Кучабський О. Адміністративно-територіальна реформа в системі суспільних реформ в Україні // Вісник НАДУ при ПУ. – 2009. - № 1. - С. 168-175.

12. Лазор О.Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор; Львів. регіон. ін.-т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К., 2004. – 560 с.

13. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор [наук. ред. М.Д. Лесечко]. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366с.

14. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

15. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. 3-тє видання доповнене і перероблене. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432с.

16. Лялюк О. Сучасні проблеми правової основи організації та діяльності місцевих рад / О. Лялюк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №9. – С. 62-65.

17. Муниципальное право Российской Федерации: учеб. / 2-е изд. [под ред. Ю.В.Дмитриева]. – М.: «Профобразование», 2002. – 800 с.

18. Муніципальне право України: підруч. / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

19. Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні: моногр. / [за заг. ред. Ю.О. Куца; авт. кол.: Ю.О. Куц, С.В. Болдирєв, А.Є. Тамм та ін.] - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. – 180 c.

20. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

21. Основи муніципального права України: навч. посіб. /
[М.І. Корнієнко, Б.І. Кравченко, Ю.М. Крупка та ін.] – К.: Знання, 2000. – 118 с.

22. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Панейко Ю. - Л.: Літопис, 2002. - 196с.

23. Положення про державну реєстрацію статутів територіальної громади, затв. Постановою КМ України від 27.07.1998 // Урядовий кур'єр. –1998. –10 вересня.

24. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 № 1667-IV // Урядовий кур'єр, 2004, 04, 10.04.2004 N 68-69.

25. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України вiд 03.07.1991 № 1286-XII // Голос України вiд 26.07.1991

26. Про звернення громадян: Закон України вiд 02.10.1996
№ 393/96-ВР // ВВРУ. – 1996. - №47. – Ст.256.

27. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // ВВРУ. – 1997. - №24. - Ст. 170..

28. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. № 93-IV // Урядовий кур'єр, 2002, 08, 02.08.2002 N 14

29. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / [за заг. ред. А.П. Зайця]. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

 

Тема 5

1. Алексєєв В.М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: організаційно-теоретичні засади /
Алексєєв В.М. – Чернівці, Технодрук, 2005. – 216 с.

2. Бабінова О. Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку / О. Бабінова // Вісник НАДУ при ПУ. – 2009. - №1. – С. 122-129.

3. Баймуратов М.О. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украини / М.О. Баймуратов, В.М. Григорьев. – Одесса: “Юридична література”, 2003. –
248 с.

4. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко,
М.В. Підмогильний– К.: Атіка, 2000. – 304 с.

5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // Урядовий кур'єр, 2001, 07, 25.07.2001 N 131

6. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. /
В.Г. Воронкова – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256 с.

7. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посіб. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

8. Дорохін Д. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі (досвід Французької Республіки) /
Д. Дорохін // Юридична Україна. – 2009. - №5. – С. 44-50

9. Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-практичний коментар. – К., 1999. – 397с.

10. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

11. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

12. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор [наук. ред. М.Д. Лесечко]. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366 с.

13. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

14. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. [3-тє видання доповнене і перероблене]. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432с.

15. Лунина И. Формирование местных бюджетов в контексте задач административно-территориальной реформы / И. Лунина // Экономика Украины. – 2006. - № 1. – С. 23-31.

16. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. – 2008. - № 6. – С. 37-47.

17. Муніципальне право України: підруч. / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

18. Олуйко В.М. Україна на шляху до держави самоврядних територіальних громад / В.М. Олуйко // Університетські наукові записки. – 2005. - № 1-2 (13-14). – С. 317-323.

19. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

20. Основи муніципального права України: навч. посіб. /
[М.І. Корнієнко, Б.І. Кравченко, Ю.М. Крупка та ін.] – К.: Знання, 2000. – 118 с.

21. Писаренко В. Правові аспекти формування фінансової системи місцевого самоврядування в Україні в контексті застосування міжнародних та європейських стандартів і врахування зарубіжного досвіду / В. Писаренко // Право України. – 2009. - №11. – С. 207-212.

 

Тема 6

1. Баймуратов М.О. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украини /
М.О. Баймуратов, В.М. Григорьев. – Одесса: “Юридична література”, 2003. – 248с.

2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П.Д. Біленчук,
В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

3. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. /
В.Г. Воронкова – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256с.

4. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посіб. / В.О. Демиденко – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

5. Кабанець А. Г. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: навч. посіб. / А. Г. Кабанець; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 130 с.

6. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

7. Кравченко В.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик – К.: “Арарат Центр”, 2001. – 178 с.

8. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672с.

9. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор [наук. ред. М.Д. Лесечко]. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366с.

10. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

11. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. [3-тє вид. доп. і переробл.] / О.Д. Лазор – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432с.

12. Муніципальне право України: підруч. / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за заг. ред.
В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

13. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

14. Основи муніципального права України: навч. посіб. /
[М.І. Корнієнко, Б.І. Кравченко, Ю.М. Крупка та ін.] – К.: Знання, 2000. – 118 с.

15. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 № 2493-III // Урядовий кур'єр, 2001, 07, 04.07.2001 N 116.

16. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 № 93-IV // Урядовий кур'єр, 2002, 08, 02.08.2002
№ 14

 

Тема 7

1. Баймуратов М.О. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украини / М.О. Баймуратов, В.М. Григорьев. – Одесса: “Юридична література”, 2003. – 248 с.

2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навчальний посібник. / Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. – К.: Атіка, 2000. – 304с.

3. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навчальний посібник / Воронкова В.Г. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256с.

4. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посіб. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

5. Ковтун І.Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні / І.Б. Ковтун // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. – № 2 (36). – 2006. – С. 162 – 167.

6. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.

7. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

8. Кравченко В.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик – К.: “Арарат Центр”, 2001. – 178 с.

9. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672с.

10. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор [наук. ред. М.Д. Лесечко]. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366с.

11. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

12. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. [3-тє вид. доп. і переробл.] / О.Д. Лазор – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432с.

13. Муніципальне право України: підруч. / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

14. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

15. Основи муніципального права України: навч. посіб. /
[М.І. Корнієнко, Б.І. Кравченко, Ю.М. Крупка та ін.] – К.: Знання, 2000. – 118 с.

16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // ВВРУ. – 1997. - №24. - Ст. 170.

17. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року N 2493-III // Урядовий кур'єр, 2001, 07, 04.07.2001 N 116.

 

Тема 8

1. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. / В.Г. Воронкова – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256с.

2. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – [2. вид., переробл. і доп.] – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 c.

3. Кравченко В.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик – К.: “Арарат Центр”, 2001. – 178 с.

4. Кравченко В.В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672с.

5. Лазор О.Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор; Львів. регіон. ін.-т держ. упр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К., 2004. – 560 с.

6. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

7. Муниципальное право Российской Федерации: учебн. / 2-е изд. [под ред. Ю.В.Дмитриева]. – М.: «Профобразование», 2002. – 800 с.

8. Муніципальне право України: підруч. / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.] - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 350с.

9. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

10. Основи муніципального права України: навч. посіб. /
[М.І. Корнієнко, Б.І. Кравченко, Ю.М. Крупка та ін.] – К.: Знання, 2000. – 118 с.

11. Музика-Стефанчук О.А. Формування та функціонування місцевих бюджетів окремих країн Європи: економіко-правовий аспект / О.А. Музика-Стефанчук, Р.О. Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. – 2009. -
№ 2. – С. 165-169.

 

Тема 9

1. Баймуратов М.О. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украини / М.О. Баймуратов, В.М. Григорьев. – Одесса: “Юридична література”, 2003. –
248 с.

2. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. [для студ. ВНЗ] /
О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 311 с.

3. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. [3-тє вид. доп. і переробл.] / О.Д. Лазор – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432с.

4. Мамочка В.В. Шляхи вдосконалення інституту місцевого самоврядування в Україні / В.В. Мамочка // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. – 2009. - № 2. – С. 35-40.

5. Олуйко В. Реформи: адміністративно-територіальна як продовження бюджетної / В. Олуйко, Ю. Ганущак // Голос України. – 2003. – 8 травня. – С.18.

6. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред.
В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

7. Правляча еліта самовизначається і позиціонує себе як влада народна. Із всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування // Віче. – 2005. - №5(158). – С.10-52.

8. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення / Г.Чапала // Право України. – 2004. - №5. – С.113 – 116.

9. Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади / Т. Шахматова // Право України. – 2007. - №4. – С.22-25.

 


Ковтун І.Б. Муніципальний менеджмент: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / [уклад. І.Б. Ковтун]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 59 с.

 

 

Ковтун Ірина Броніславівна

 

 

Підписано до друку __. ____ 2011 р. Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Умовн.друк.арк. 2,08. Обл.-вид.арк. ____.Тираж ___ прим. Зам. № ____.

 

 

Видрукувано в Хмельницькому університеті управління та права

Комп’ютерний набір: Ковтун І.Б.

Відповідальний за випуск: Ковтун І.Б.

___________________________________________

 

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.061 с.)