Тема: Місцеве самоврядування: світовий досвід 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Місцеве самоврядування: світовий досвід



1. Міжнародне законодавство про місцеве самоврядування (Європейська декларація прав міст (18 березня 1992 р.), Хартія Конгресу місцевих і регіональних влад Європи (14 січня 1994 р.), Стамбульська декларація прав поселень (3-14 червня 1996 р.), Європейська хартія місцевого самоврядування (ратифікована Україною 15 липня 1997 р.).

2. Організація місцевого управління в США, ФРН, Франції, Великобританії, Швеції, Польщі.

3. Проблеми удосконалення місцевого управління в Україні в контексті світового досвіду.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: Європейська декларація прав міст, Хартія Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, Стамбульська декларація прав поселень, Європейська хартія місцевого самоврядування.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- характеристика міжнародного законодавства про місцеве самоврядування;

- зарубіжний досвід організації місцевого управління та самоврядування;

- напрями удосконалення місцевого самоврядування в Україні в контексті світового досвіду.

 

Семінарське заняття 9

Тема: Державна підтримка розвитку місцевого самоврядування в Україні

1. Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком.

2. Ресурсне забезпечення місцевого та регіонального розвитку.

3. Удосконалення механізму нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

4. Майбутнє місцевого самоврядування в контексті здійснення адміністративної реформи в Україні.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: місцевий та регіональний розвиток, державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком, адміністративна реформа.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- характеристика державної стратегії управління місцевим і регіональним розвитком;

- шляхи ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку;

- напрями удосконалення механізму нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

- напрями реформування системи місцевого самоврядування, визначені адміністративної реформою в Україні.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Самостійна робота з навчальної дисципліни "Муніципальний менеджмент" передбачає написання рефератів із запропонованих тем.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка реферату та (або) його обговорення на семінарському занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1

Тема: Теоретичні засади муніципального менеджменту та місцевого самоврядування

Питання для самоконтролю

1. Що таке „менеджмент”?

2. Що таке „муніципальний менеджмент”?

3. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як форми народовладдя.

4. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як основи конституційного ладу України.

5. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як форми реалізації публічної влади.

6. Визначте зміст поняття місцевого самоврядування як права територіальної громади вирішувати питання місцевого значення.

7. Що таке територіальна громада?

8. У чому полягають власні повноваження місцевого самоврядування?

9. У чому полягають делеговані повноваження місцевого самоврядування?

10. Назвіть елементи системи місцевого самоврядування.

 

Тема: Сутність та роль процесів централізації та децентралізації в сучасних умовах

Питання для самоконтролю

1. Що таке «централізація»?

2. Що таке «децентралізація»?

3. Які Ви знаєте типи децентралізації?

4. Що таке «деконцентрація»?

5. Які з вище перерахованих процесів притаманний Україні і чому?

6. У яких сферах відбувається взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні?

7. Яким чином співвідносяться процеси централізації та децентралізації в Україні?

8. Яким чином співвідносяться процеси централізації та децентралізації у відомих Вам країнах?

 

Тема: Історія становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні

Питання для самоконтролю

1. Що таке «магдебурзьке право»?

2. Яким чином було організоване місцеве управління в Україні XV – XIX ст. ст.?

3. Охарактеризуйте систему місцевих Рад народних депутатів УРСР.

4. Яким був статус місцевого та регіонального самоврядування у період з 1990 р по 1996 р.?

5. Які зміни у статусі місцевого самоврядування відбулися із прийняттям Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

 

Тема: Організаційно-правові основи місцевого самоврядування

Питання для самоконтролю

1. Що таке адміністративно-територіальний устрій?

2. Чому адміністративно-територіальний устрій країни є основою побудови системи місцевого самоврядування?

3. Чи є, на Ваш погляд, в Україні необхідність реформування адміністративно-територіального устрою?

4. Що таке «нормативно-правовий договір»?

5. Яка сфера компетенції місцевого самоврядування?

6. Які нормативні акти регулюють діяльність органів місцевого самоврядування?

7. Назвіть рішення Конституційного Суду України з питань місцевого самоврядування.

8. Де реєструється статут територіальної громади?

9. Що таке органи самоорганізації громадян?

10. Чи належать добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування до системи місцевого самоврядування?

11. Яке майно може передаватися органам самоорганізації громадян?

12. Хто має право ініціювати проведення загальних зборів громадян?

13. Які питання можуть виноситися на місцевий референдум?

14. Хто має право утворити ініціативну групу для проведення місцевого референдуму?

15. Хто здійснює реєстрацію ініціативних груп місцевого референдуму?

16. На який термін обирається сільська, селищна, міська рада?

17. Чи має право сільська, селищна, міська рада делегувати виконавчим органам місцевого самоврядування питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

18. Який орган місцевого самоврядування може бути засновником комунального засобу масової інформації?

19. Який документ регламентує порядок проведення сесії ради?

20. Чи є обов’язковим створення постійних комісій ради?

21. Чи є оплачуваною робота депутатів у тимчасових контроль­них комісіях ради?

22. Чи є виконавчі органи сільської, селищної міської ради юридичними особами?

23. Які органи очолює сільський, селищний, міський голова?

24. Чи може голова міської ради одночасно очолювати місцеву державну адміністрацію?

25. Чи має право керуючий справами бути членом виконавчого органу місцевої ради?

26. Чи мають право органи місцевого самоврядування бути співзасновниками благодійних організацій?

27. Якими нормативними актами передбачено повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування?

28. Чи є обов’язком районної, обласної ради делегування повноважень відповідним державним адміністраціям?

29. Чи має право районна рада змінити межі села, розташованого на території відповідного району?

30. Що таке колегія районної, обласної ради?

31. Чи може депутат місцевої ради бути головою відповідної ради?

32. Чи має депутат місцевої ради депутатський імунітет?

33. Які особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві?

34. Які підстави визнання місцевих виборів недійсними?

35. Назвати види виборів.

36. Умови набрання чинності рішеннями місцевої ради.

37. Яким чином Київська обласна рада сприяє Київській міській раді здійснювати столичні функції?

38. Чи несуть органи місцевого самоврядування відповідальність перед державою?

 

Тема: Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування

Питання для самоконтролю

1. Що таке «комунальна власність»?

2. Хто є суб’єктами права комунальної власності?

3. Що таке «спільна власність територіальних громад»?

4. Чи має право виконавчий апарат районної, обласної ради створювати спільні комунальні підприємства?

5. Чи має право районна рада виступити засновником комунального банку?

6. Чи може районна, обласна рада бути власником спільної комунальної власності територіальних громад?

7. Які органи місцевого самоврядування мають право коригувати місцеві бюджети?

8. Ким затверджуються місцеві бюджети?

9. Із яких надходжень формується дохідна частина місцевого бюджету?

10. Хто визначає напрямки фінансування за рахунок місцевого бюджету?

11. Чи має право обласна рада вилучати до обласного бюджету частину коштів селищної ради?

12. Як формуються позабюджетні кошти?




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.005 с.)