Тема: Служба в органах місцевого самоврядування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Служба в органах місцевого самоврядуванняПитання для самоконтролю

1. Що таке «служба в органах місцевого самоврядування»?

2. Які особливості служби в органах місцевого самоврядування у порівнянні із державною службою?

3. Хто є посадовою особою місцевого самоврядування?

4. Які є види посадових осіб місцевого самоврядування?

5. Скільки є категорій та рангів посадових осіб місцевого самоврядування?

6. Чи є керівники комунальних підприємств посадовими особами місцевого самоврядування?

7. Чи є секретар ради посадовою особою місцевого самоврядування?

8. Чи є депутат місцевої ради посадовою особою місцевого самоврядування?

9. Якими елементами представлена система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування?

 

Тема: Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, контроль за їх діяльністю

Питання для самоконтролю

1. Які існують групи гарантій захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування?

2. Перед ким відповідальні органи та посадові особи місцевого самоврядування?

3. Які існують види відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування?

4. Що таке «корупція», «хабарництво», «лобізм»?

5. Назвати форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

6. Яку відповідальність може нести голова відповідної ради перед членами територіальної громади?

7. Чи має право районна рада контролювати видатки сільської ради?

Тема: Місцеве самоврядування: світовий досвід

Питання для самоконтролю

1. Які Ви знаєте міжнародні нормативно-правові акти в галузі місцевого самоврядування? Які з них вплинули на формування вітчизняної моделі місцевого самоврядування?

2. Які основні положення Хартії Конгресу місцевих і регіональних влад Європи від 14 січня 1994 р.

3. Які положення Європейської Хартії місцевого самоврядування втілені у Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

4. Які положення Європейської Хартії місцевого самоврядування досі не втілені у Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

5. Які особливості формування системи місцевого управління у федеративних країнах?

6. Які характерні риси формування системи місцевого самоврядування в унітарних державах?

7. Які Ви бачите напрями реформування системи місцевого самоврядування України у контексті зарубіжного досвіду?

 

Тема: Державна підтримка розвитку місцевого самоврядування в Україні

Питання для самоконтролю

1. Які основні напрями державної стратегії управління місцевим і регіональним розвитком?

2. Які основні напрями зміцнення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування?


Індивідуально-консультативна робота

 

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни „Муніципальний менеджмент” здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим графіком). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методичних і практичних питань, при підготовці до написання рефератів.

Основні вимоги до оформлення рефератів

Реферат містить:

- титульну сторінку

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел.

На титульній сторінці зазначається:

- назва навчального закладу,

- назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна;

- назва виду роботи із зазначенням назви навчальної дисципліни;

- номер групи, курсу, назва факультету, прізвище та ініціали виконавця реферату;

- науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали викладача, який перевіряє реферат;

- назва міста та рік виконання реферату.

У вступі дається загальна характеристика проблеми.

У основній частині аналізуються тенденції розвитку явища, стан проблеми, що розглядається. Основна частина повинна складатися із 2-3 розділів.

У висновках робляться конкретні узагальнення із досліджуваної проблеми, пропонуються основні напрямки вивчення і вирішення проблеми.

Обсяг реферату – 18-20 сторінок (вступ – 1-1,5 стор., основна частина – 15-16 стор., висновки 2-2,5 стор.). У тексті реферату повинні бути посилання на використані джерела. Реферат оформляється на стандартних аркушах формату А4.

Тематика рефератів

1. Шляхи розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

2. Європейська Хартія про місцеве самоврядування та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: порівняльний аналіз.

3. Місцеве самоврядування в Україні та Європейська інтеграція: правові та практичні можливості.

4. Об’єднання територіальних громад: правові засади та практика.

5. Примірний статут міста, села, селища (за вибором студента).

6. Робота депутата місцевої ради у виборчому окрузі.

7. Акти органів місцевого самоврядування.

8. Порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

9. Порядок формування місцевого бюджету.

10. Взаємовідносини місцевих бюджетів з іншими ланками фінансової системи.

11. Порядок використання позабюджетних коштів.

12. Порядок проведення місцевого референдуму: проблеми українського законодавства.

13. Особливості статусу територіальної громади міста Києва.

14. Порядок формування бюджету міста Києва.

15. Відносини органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої ради.

16. Теорії місцевого самоврядування.

17. Визначення поняття місцевого самоврядування.

18. Принципи місцевого самоврядування: досвід українського та європейського законодавства.

19. Характеристика основних складових системи місцевого самоврядування в Україні.

20. Особливості місцевого самоврядування.

21. Місцеве самоврядування як система народовладдя в Україні.

22. Моделі місцевого самоврядування.

23. Децентралізація влади: поняття та форми.

24. Проблема розмежування функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.

25. Делегування повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування.

26. Процеси федералізації та регіоналізації в сучасній Україні.

27. Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування.

28. Проблеми забезпечення матеріально-фінансової автономії місцевого самоврядування.

29. Поняття територіальної громади.

30. Види територіальних громад.

31. Функції і повноваження територіальних громад.

32. Форми діяльності територіальних громад.

33. Поняття представницьких органів місцевого самоврядування.

34. Система місцевих рад в Україні.

35. Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування.

36. Функції та повноваження представницьких органів місцевого самоврядування.

37. Визначення форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

38. Сесія як основна форма роботи представницьких органів місцевого самоврядування.

39. Форми і методи роботи постійних комісій місцевих рад.

40. Форми і методи роботи тимчасових контрольних комісій рад.

41. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад.

42. Статус сільських, селищних, міських голів.

43. Статус голів районної, обласної, районної у місті ради.

44. Функції та повноваження виконавчих органів місцевих рад.

45. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад.

46. Статус посадових осіб місцевого самоврядування.

47. Організація та проходження муніципальної служби.

48. Органи самоорганізації населення.

49. Управління об’єктами комунальної власності в Україні.

50. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад.

51. Доходи та видатки місцевих бюджетів.

52. Місцеві податки і збори.

53. Європейська Хартія місцевого самоврядування та її вплив на законодавство про місцеве самоврядування України.

54. Організація місцевої влади в УРСР.

55. Місцеве управління на Поділлі 16-19 ст.

56. Адміністративно-територіальний устрій України: проблеми та перспективи реформування.

57. Адміністративна реформа та її вплив на розвиток місцевого самоврядування в Україні.

58. Зарубіжний досвід реформування адміністративно-територіального устрою.

59. Особливості функціонування районних та обласних рад.

60. Управлінські послуги, що надаються органами місцевого самоврядування.

61. Контроль в місцевому самоврядуванні.

62. Служба в органах місцевого самоврядування: поняття та сутність.

63. Співвідношення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою і за 100-бальною шкалою ЄКТС.

З урахуванням виконання позапрограмних завдань студент може отримати максимально 120 балів.

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр відповідно до навчальних планів.

 

Поточний контроль

3.1.1. З поточного контролю знань за семінарські (практичні) заняття та самостійну (індивідуальну) роботу студент максимально може набрати 60 балів.

3.1.2. Кількість набраних за семінарські (практичні) заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 12 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою).

Оцінка з поточного контролю виставляється одна за семестр після проведення останнього у ньому семінарського (практичного) заняття.

3.1.3. Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських (практичних) занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2; 1) отриманих студентом протягом семестру оцінок (“відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, „достатньо”, „незадовільно”, „неприйнятно”) на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих оцінок та пропущених з неповажних причин занять.

Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка виставляється після їх відпрацювання.

3.1.4. Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 5-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності студентів.

3.1.5. Викладач, який проводить семінарські (практичні) заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.

 

Модульний контроль

3.2.1. В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

3.2.2. Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу і визначається у робочій програмі. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру студент може отримати 40 балів.

3.2.3. Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для перездач, незалежно від того, чи читалися з них лекції і проводилися семінарські (практичні) заняття.

3.2.4. Модульний контроль проводиться в письмовій формі.

Письмова компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у формі виконання контрольних завдань (тестів, нетестових питань) для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів.

3.2.5. Завдання для проведення модульного контролю можуть бути диференційованими за складністю, кількістю правильних відповідей та відповідною системою їх оцінювання.

3.2.6. Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

3.2.7. До складання модулів допускаються студенті, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських (практичних) занять. Якщо модуль був прийнятий без фактичного відпрацювання незадовільних оцінок чи пропущених семінарських (практичних) занять або необґрунтовано був визнаний викладачем складеним, результати його складання анулюються деканом факультету.

3.2.8. Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни.

Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

3.2.9. Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

3.2.10. Студенті, які з поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенті, які без поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

3.2.11. Перескладання модулів не допускається.

3.2.12. Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.

 
Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.006 с.)