Теми індивідуальних завдань (семінарський модуль) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми індивідуальних завдань (семінарський модуль)Для студентів групи ПРю- 2

1. Порівняльна характеристика державницької та громадівської теорії самоврядування.

2. Характеристика державного управління та місцевого самоврядування.

3. Правовий статус суб’єктів та об’єктів муніципального права України. Характеристика науки муніципального права України та її зв'язок з іншими правовими науками.

4. Норми та інститути як конституційні основи муніципального права України. Організаційно-правовий статус Рахункової палати та гарантії її діяльності.

5. Організація та гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

6. Місце та роль Президента України в системі органів державної влади.

7. Організаційно-правовий статус Ради Національної безпеки і оборони.

8. Характеристика системи органів виконавчої влади.

9. Організаційно-правовий статус Урядових комітетів України.

10. Характеристика нормативно-правової бази,що регулює правовий статус місцевого самоврядування.

11. Характеристика основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

12. Характеристика територіальної громади як елемента системи місцевого самоврядування.

13. Характеристика Європейської Хартії місцевого самоврядування.

14. Характеристика структури органів місцевого самоврядування в країнах світу.

15. Характеристика компетенції органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

16. Характеристика фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування України.

17. Захист права комунальної власності та власності територіальної громади.

18. Характеристика основних елементів структури системи місцевого самоврядування України.

19. Характеристика місцевого бюджету та порядок його формування.

20. Характеристика засад організації фінансів місцевого самоврядування України.

21. Характеристика американської структури місцевого самоврядування.

22. Особливості системи влади в Автономній Республіці Крим.

23. Державні адміністрації в системі виконавчої влади України..

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Індивідуальні завдання є однією з форм навчання у вищий школі, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової і інноваційної діяльності студентів. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом під керівництвом викладача.

Індивідуальне завдання з дисципліни «Муніципальне право України» включає в себе теоретичне дослідне питання і виконується у вигляді реферату. Кількість розроблених варіантів навчально-дослідних завдань дозволяє кожному студенту самостійно і творчо виявити знання з конкретно поставленої проблеми.

Номер індивідуального завдання відповідає порядковому номеру студента в навчальному журналі групи на момент вивчення дисципліни.

Студенти повинні виконати свій варіант індивідуального завдання. У випадку виконання завдання, номер якого не відповідає порядковому номеру конкретного студента в журналі його навчальної групи, відповідь й завдання не зараховуються.

Вимоги щодо оформлення навчального індивідуального завдання :

- завдання пишеться в одному мовному стилі ( на українській мові), цитати наводяться мовою оригіналу;

- завдання пишеться від руки або на комп’ютері ( згідно із вказівкою викладача )

- завдання повинно містити : зміст, план ( простий або складний – за вибором студента); вступ ( з визначенням актуальності теми та мети дослідження ); основний текст; висновок; тези ( основні думки з кожного питання означеного планом ); використану літературу;

- завдання повинно бути виконано охайно, грамотно синьою або фіолетовою пастою ( у разі написання від руки );

- почерк повинен бути розбірливим, чітким, інакше робота перевірці викладачем не підлягає і повертається студентові.

Обсяг роботи : письмової – не більше 20 сторінок, на комп’ютері – 15 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (14 / 1 інтервал ).

Студентам треба знати, що тема завдання повинна бути розкрита і досліджена, проблема висвітлена. У вступі обов’язково указати актуальність теми та мету дослідження.

Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, студенти повинні досліджувати та розкривати проблему, обґрунтовуючи своїміркування, дослідження, висновки відповідними нормами чинного законодавства України, також студент повинен використовувати фахові юридичні видання: фахові журнали такі як »Право України» тощо.

Текст завдання повинен містити посилання на конкретні нормативні чи фахові джерела. Посилання подаються після наведення цитати у квадратних дужках: спочатку ставиться номер джерела по порядку згадування, потім після крапки з комою вказується номер (або номера) сторінки (або сторінок).

Робота обов’язково повинна мати титульний лист із вказівкою назви кафедри, дисципліни, повинен бути вказаний курс, група, прізвище студента, номер і тема завдання. Також робота повинна мати лист для рецензії викладача.

В кінці роботи, після висновку студенти вказують використану нормативну та фахову спеціальну літературу окремо, ставлять дату написання завдання та свій особистий підпис.

За умов порушення будь-яких наведених вище вимог індивідуальна робота не зараховується.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Міністерство освіти та науки України

Державний Вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

Юридичний факультет

Кафедра конституційного та адміністративного права

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

З дисципліни «Муніципальне право України»

ВАРІАНТ №---

Виконав : ст.гр.--------------

----------------------------------(П.І.Б.)

Перевірив : ст. викладач Ковальова І.В.

Дніпропетровськ

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право України» проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремому завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і магістр.

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у наступних формах і в таки терміни :

 

Курс Семестр Форма контролю

Екзамен

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, наведених у методичних рекомендаціях або за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету.

Нижче наведені питання підсумкового контролю:

1. Надати характеристику державного управління та місцевого самоврядування.

2. Охарактеризувати державницьку теорію місцевого самоврядування.

3. Охарактеризувати громадівську теорію місцевого самоврядування.

4. Порівняти державницьку та громадівську теорії місцевого самоврядування.

5. Надати характеристику державного будівництва.

6. Охарактеризувати зв'язок муніципального права з іншими галузями права.

7. Охарактеризувати взаємодію муніципального права України з адміністративним, конституційним та конституційно - процесуальним правом.

8. Визначити та охарактеризувати норми та інститути як конституційні основи муніципального права України.

9. Визначити та охарактеризувати суб’єкти муніципального права України. Визначити та охарактеризувати об’єкти муніципального права України. Охарактеризувати науку муніципального права України.

10. Визначити та охарактеризувати методологічні основи науки муніципального права України. Охарактеризувати муніципальне право України. Надати характеристику державної служби в Україні.

11. Надати поняття посадової особи.

12. Визначити та охарактеризувати принципи державної служби.

13. Визначити та охарактеризувати основні обов’язки державних службовців.

14. Визначити місце Верховної Ради України в системі органів державної влади.

15. Визначити та охарактеризувати компетенцію Верховної Ради України.

16. Визначити та охарактеризувати акти Верховної Ради України.

17. Визначити та охарактеризувати порядок організації та діяльності Верховної Ради України.

18. Охарактеризувати порядок роботи Верховної Ради України.

19. Визначити та охарактеризувати спеціальні парламентські процедури.

20. Охарактеризувати апарат Верховної Ради України.

21. Визначити та охарактеризувати правовий статус Рахункової палати.

22. Визначити та охарактеризувати організаційний статус Рахункової палати.

23. Визначити та охарактеризувати правовий статус Голови Рахункової палати.

24. Визначити та охарактеризувати правовий статус Першого заступника Голови рахункової палати.

25. Визначити та охарактеризувати правовий статус Секретаря Рахункової палати.

26. Визначити та охарактеризувати правовий статус заступника Голови Рахункової палати та головних контролерів.

27. Охарактеризувати структуру та організаційну діяльність апарату Рахункової палати.

28. Визначити та охарактеризувати компетенцію посадових осіб апарату Рахункової палати.

29. Визначити та охарактеризувати функції рахункової палати.

30. Визначити та охарактеризувати повноваження Рахункової палати.

31. Визначити та охарактеризувати порядок діяльності Рахункової палати.

32. Визначити та охарактеризувати акти Рахункової палати.

33. Визначити та охарактеризувати гарантії діяльності Рахункової палати.

34. Визначити та охарактеризувати завдання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

35. Охарактеризувати порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

36. Охарактеризувати організацію діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

37. Визначити та охарактеризувати гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

38. Визначити та охарактеризувати статус Президента України як глави держави та його трансформацію в процесі конституційної реформи.

39. Визначити та охарактеризувати місце та роль Президента України в системі органів державної влади.

40. Охарактеризувати порядок обрання Президента України та визначити строк його повноважень.

41. Визначити та охарактеризувати функції і компетенції Президента України.

42. Визначити та охарактеризувати акти Президента України.

43. Визначити та охарактеризувати структуру та порядок діяльності Секретаріату Президента України.

44. Визначити та охарактеризувати правовий статус Ради Національної безпеки і оборони.

45. Визначити та охарактеризувати повноваження Ради Національної безпеки і оборони.

46. Визначити та охарактеризувати персональний склад Ради Національної безпеки і оборони.

47. Визначити та надати поняття виконавчої влади.

48. Охарактеризувати систему органів виконавчої влади.

49. Визначити та охарактеризувати місце і роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади.

50. Визначити та охарактеризувати конституційно - правовий статус Кабінету Міністрів України.

51. Охарактеризувати порядок організації роботи Кабінету Міністрів України.

52. Охарактеризувати порядок організації роботи Урядових комітетів.

53. Визначити та охарактеризувати Центральні органи виконавчої влади : правовий статус,структуру,компетенцію.

54. Визначити та охарактеризувати основні завдання міністерств.

55. Визначити та охарактеризувати основні функції міністерств.

56. Визначити та охарактеризувати систему місцевих органів виконавчої влади.

57. Надати поняття місцевого самоврядування.

58. Охарактеризувати принципи місцевого самоврядування.

59. Надати характеристику Європейській хартії місцевого самоврядування.

60. Охарактеризувати взаємозв’язок місцевого самоврядування з державою.

61. Надати конституційне нормативне визначення місцевого самоврядування в Україні.

62. Охарактеризувати нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус місцевого самоврядування.

63. Надати характеристику основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування».

64. Охарактеризувати науку про місцеве самоврядування, основні напрями її формування та розвитку.

65. Надати визначення системи місцевого самоврядування та системи місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані.

66. Охарактеризувати специфічні ознаки місцевого самоврядування.

67. Назвати та охарактеризувати елементи системи місцевого самоврядування.

68. Надати визначення терміну територіальна громада.

69. Охарактеризувати територіальну громаду як елемент системи місцевого самоврядування.

70. Надати характеристику рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

71. Охарактеризувати загальний порядок формування муніципальних рад і виконавчих органів та його правове регулювання у різних країнах світу.

72. Визначити та охарактеризувати порядок висування кандидатів на посади у виборних органах місцевого самоврядування.

73. Визначити та охарактеризувати порядок регулювання питання поєднання депутатських мандатів у країнах світу.

74. Охарактеризувати структуру органів місцевого самоврядування в країнах світу.

75. Визначити та охарактеризувати компетенції органів місцевого самоврядування у країнах світу.

76. Охарактеризувати порядок розпуску органів місцевого самоврядування в Україні.

81. Визначити та охарактеризувати характерні риси муніципального самоврядування Мексики.

82. Охарактеризувати порядок регулювання питання поєднання депутатських мандатів у Данії,Норвегії,Швеції,Австрії,Бельгії .

83. Надати поняття «абсентеїсти».

84. Охарактеризувати порядок здійснення розпуску органу місцевого самоврядування в Італії.

85. Визначити та охарактеризувати загальне правило повноважень місцевих співтовариств у країнах світу.

86. Надати характеристику американської структури місцевого самоврядування.

87. Визначити та охарактеризувати компетенцію органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

88. Охарактеризувати повноваження органів місцевого самоврядування в бюджетно-фінансовій сфері.

89. Визначити та охарактеризувати спеціальні категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх правовий стан.

90. Визначити та охарактеризувати структури органів місцевого самоврядування різних країн світу.

91. Надати характеристику американської структури місцевого самоврядування.

92. Визначити та охарактеризувати компетенцію органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

93. Надати характеристику положень щодо місцевих фінансів, закріплених у Конституції Іспанії.

94. Охарактеризувати матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування в Україні.

95. Надати характеристику комунальної власності на основі діючого законодавства України.

96. Визначити та охарактеризувати об’єкти комунальної власності.

97. Визначити та охарактеризувати засади організації фінансів місцевого самоврядування.

98. Визначити положення (за Європейською Хартією місцевого самоврядування), які є стандартами організації фінансової основи місцевого самоврядування.

99. Надати поняття визначення місцевого бюджету.

100. Охарактеризувати місцевий бюджет.

101. Надати поняття:дотації, субвенції, поточні видатки, видатки розвитку.

102. Визначити та охарактеризувати, яка форма власності є провідною в структурі матеріального і фінансового забезпечення місцевого забезпечення.

103. Визначити об’єкти, які є об’єктами виключно комунального права.

104. Охарактеризувати власність територіальної громади.

105. Охарактеризувати захист права комунальної власності та власності територіальної громади.

106. Надати поняття місцевого бюджету та визначте як він формується?

107. Визначити як розподіляються та витрачаються кошти місцевого бюджету.

108. Визначити, в яких значеннях розглядається поняття система місцевого самоврядування у науковій літературі .

109. Визначити, що відноситься до системи місцевого самоврядування як її елементи згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

110. Визначити та охарактеризувати основні елементи структури системи місцевого самоврядування.

111. Визначити,чи є однорідною територіальна громада.

112. Визначити,які питання безпосередньо вирішує територіальна громада.

113. Визначити, які рівні має система представницьких органів місцевого самоврядування .

114. Визначити, які принципи місцевого самоврядування проголошені в Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

115. Визначити, які головні правові документи регламентують місцеве самоврядування в Україні.

116. Визначити чи відрізняється нормативне визначення місцевого самоврядування Конституції України від визначення, сформульованого в Європейській хартії місцевого самоврядування.

117. Визначити, нормами якої дії є норми Конституції України про місцеве самоврядування .

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)