Кафедра конституційного та адміністративного права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра конституційного та адміністративного праваЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного та адміністративного права

 

 

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З дисципліни «Муніципальне право України»

 

Для студентів напряму підготовки 6.030402 Право,

Спеціальності «Правознавство»

(денне відділення)

 

Дніпропетровськ

Матеріали інформаційно-методичного забезпечення дисципліни «Муніципальне право України» для студентів напряму підготовки 6.030402 Право, спеціальності «Правознавство» (вечірня форма навчання) \ Упоряд. І.В.Ковальова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 45 с.

 

 

Упорядник: І.В.Ковальова, ст. викладач

 

 

Затверджено до видання редакційною радою НГУ ( протокол №--- від «-----«---------2011) за поданням методичної комісії напряму підготовки 0601 Право (протокол 3------ від «----«---------2011.

 

Подано інформаційно-методичне забезпечення усіх видів освітньої діяльності з дисципліни «Муніципальне право України»

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри конституційного та адміністративного права к.ю.н., доц. Заржицький О.С.

 

 

Друкується у редакційній обробці упорядника.

 

 

ЗМІСТ

Стор.

 

1. Вступ ---------------------------------------------------------------------------------------6


 

2. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни----------------------------10

 

3. Зміст тем дисципліни-----------------------------------------------------------------13

 

4. Теми лекцій------------------------------------------------------------------------------17

 

5. Тематика семінарських занять та рекомендована література-----------------18

 

6. Питання до семінарської модульної роботи--------------------------------------23

 

7. Теми індивідуальних завдань (семінарський модуль)--------------------------25

 

8. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань-------------27

 

9. Зразок оформлення титульного листа індивідуального завдання------------29

 

10. Форма підсумкового контролю та питання підсумкового контролю------30

 

11. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни-----------36

 

12. Рекомендована література-----------------------------------------------------------40

 

13. Глосарій---------------------------------------------------------------------------------41

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

Освітньо-професійної підготовки спеціалістів і магістрів усіх напрямів підготовки

Чинний від 2011--

 

Видання офіційне

 

Дніпропетровськ

НГУ


ПЕРЕДМОВА

 

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою конституційного та адміністративного права

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом ректора Державного Вищого Навчального Закладу Національний гірничий університет від «---«-------2011 №----

 

 

УВЕДЕНО

вперше

 

РОЗРОБНИК СТАНДАРТУ

Ковальова Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного Вищого Навчального Закладу Національний гірничий університет

 

 

1.1. ВСТУП

 

Суспільні перетворення, які відбулися в Україні протягом останнього десятиріччя, загострили інтерес до осмислення природи місцевого самоврядування, його інституцій, методів діяльності, засобів управління.

Актуальність цих питань набуває особливого значення в період розвитку України як демократичної і правової держави.

Наявність повноцінного місцевого самоврядування – одна з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави. Саме через місцеве самоврядування найповніше реалізується право народу здійснювати владу безпосередньо. Органи та посадові особи місцевого самоврядування покликані цивілізовано узгоджувати розбіжності, які існують між інтересами держави та конкретними громадянами.

Сучасний інститут місцевого самоврядування є своєрідним результатом тисячолітнього вітчизняного та світового досвіду організації публічної влади та реальної участі кожного громадянина у формуванні місцевої влади. Регулювання цих відносин і викликало необхідність прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Носієм влади у місцевому самоврядуванні, відповідно до принципу народовладдя є територіальна громада. Варто відзначити її важливість як однієї з інституцій громадянського суспільства. Територіальна громада має знайти своє місце серед інших громадянських і соціальних інституцій, які формують базис реально функціонуючого суспільства у противагу і доповнення виконавчих структур держави. Тому розвиток місцевого самоврядування, відокремленого від державної влади, тісно пов'язаний із розвитком громадянського суспільства і демократії в цілому.

Результати дослідження організації служби в органах місцевого самоврядування спонукають науковців до пошуків шляхів подальшого її вдосконалення.

В Україні докорінних змін система місцевого самоврядування зазнала після прийняття Конституції у 1996 р. Відповідно до неї місцеві ради із державних органів як у радянські часи перетворилися на органи місцевого самоврядування.

Важливим для України було підписання і ратифікація Європейської Хартії місцевого самоврядування у 1997 р. Це спонукає нашу державу до кроків у напрямку децентралізації, передачі більшої кількості повноважень від держави до органів місцевого самоврядування. Ефективно діюча система місцевого самоврядування є одним із обов’язкових чинників у встановленні правової держави.

Спецкурс «Муніципальне право України» безпосередньо пов'язаний з такими дисциплінами як «Конституційне право України», «Теорія держави та права», «Конституційне процесуальне право» та ін..

За своїми джерелами спецкурс «Муніципальне право України» дозволить студентам глибше засвоїти інші юридичні дисципліни.

Запропонований спецкурс відображає сучасні тенденції підготовки високоосвічених правознавців, здатних глибоко пізнавати складні правові явища, володіти сучасними методами аналізу правовідносин, які стосуються базових категорій, що вивчаються в курсі «Муніципальне право України».

Особливість місця і ролі державного будівництва та місцевого самоврядування в системі права, його динамізм, інтенсивний розвиток вітчизняної науки права обумовлюють ту увагу, яка приділяється його вивченню в процесі підготування кваліфікованих юристів. Системне вивчення навчальної дисципліни державне будівництво та місцеве самоврядування є передумовою формування професійної свідомості сучасного фахівця-юриста, дозволяє належним чином орієнтуватися у складних питаннях державо – і нормо творення, дає можливість зіставляти практику державного будівництва в Україні зі світовими та європейськими нормами.

Вивчення і засвоєння студентами зазначеного предмета сприятиме усвідомленню необхідності побудови правової держави й також додержання верховенства права у суспільстві.

Метою вивчення дисципліни «Муніципальне право України« є формування професійної свідомості сучасного фахівця-юриста, надання можливості належним чином орієнтуватися у складних питаннях державо - і - нормо творення, зіставляти практику державного будівництва в Україні зі світовими та європейськими нормами.

Завданням«Муніципального права України« як навчальної дисципліни є вивчення демократичних принципів організації публічної влади, взаємовідносин влади з людиною та громадянським суспільством, а також:

- отримати необхідні теоретичні та практичні знання;

- з’ясувати складний механізм функціонування державного будівництва, управління та місцевого самоврядування в Україні,а також проблеми, пов’язані з цим.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен з н а т и :

- закони та нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державотворення та механізми виникнення цих правовідносин;

- вміти гармонічно застосовувати здобуті знання для аналізу взаємовідносин та діяльності різних суб’єктів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен в м і т и :

- на основі здобутих теоретичних знань застосовувати норми різних правових актів для вирішення проблем, що виникають у процесі державотворення між різними суб’єктами;

- гармонічно застосовувати здобуті знання.

Основним видом а у д и т о р н и х занять є л е к ц і ї та с е м і н а р с ь к і заняття.

Однією з форм організації навчання з дисципліни є і н д и в і д у а л ь н ізавдання, які сприяють поглибленому вивченню студентами навчальної дисципліни.

Головним при с а м о с т і й н о м у опрацюванні курсу «Муніципальне право України» повинно бути вивчення літератури, рекомендованої у програмі. Самостійна робота може виконуватись у бібліотеці, а також в домашніх умовах.

З дисципліни «Муніципальне право України»для студентів заочної форми навчання передбачається нормативна форма підсумкового контролю – іспит.

 

1.2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання нормативної дисципліни «Муніципальне право України».

Стандарт встановлює :

- компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі ОПП бакалавра;

- перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

- розподіл навчального матеріалу за видами занять;

- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної та вечірньої форми навчання;

- форму підсумкового контролю;

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

- інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

- вимоги до засобів діагностики.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

 

1.3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1.3.1. Закон України «Про вищу освіту».

1.3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів.

1.3.3. СВО НГУ ІМЗ-09. Організація видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2009.-60 с.

1.3.4. СВО НГУ НМЗ-05, Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет,2005.-138 с.

 

1.4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

«Юридична деонтологія»

«Теорія держави та права»

«Конституційне право України»

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Загальний обсяг - кредити ЕСТS ( академічні години).

Аудиторні заняття - академічних годин.

Самостійна робота - академічних години.

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

1. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Європейська хартія місцевого самоврядування.

 

2. Сучасна система місцевого самоврядування.

 

3. Матеріальна й фінансова основи місцевого самоврядування.

 

4. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 

5. Служба в органах місцевого самоврядування.

 

6. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

 

7. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

 

8. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

9. Світовий досвід організації місцевого самоврядування.

 

 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Тема 1. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Муніципальне право України як наука і учбова дисципліна.

 

1. Надати поняття місцевого самоврядування.

2. Охарактеризувати принципи місцевого самоврядування.

3. Надати характеристику Європейській хартії місцевого самоврядування.

4. Охарактеризувати взаємозв’язок місцевого самоврядування з державою.

5. Надати конституційне нормативне визначення місцевого самоврядування в Україні.

6. Охарактеризувати нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус місцевого самоврядування.

7. Надати характеристику основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування».

8. Наука про місцеве самоврядування, основні напрями її формування та розвитку.

 

Питання для контролю

1. Які принци місцевого самоврядування проголошені в Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

2. Які головні правові документи регламентують місцеве самоврядування в Україні?

3. Чи відрізняється нормативне визначення місцевого самоврядування Конституції України від визначення, сформульованого в Європейській хартії місцевого самоврядування?

4. Нормами якої дії є норми Конституції України про місцеве самоврядування ?

 

Література

Нормативно-правова

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р.- К.,1996.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.:1994.-С.65-69.

4. Європейська Хартія про місце самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. - К.:1994.-С.83-89; Віче. - 1994.-№8.

Додаткова

 

1. Біленчук П.Д.,Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : Навч. посіб. – К.: Атіка,2009.

2. Безсмертний Р. Самоврядування в Україні – дійсність чи перспектива? //Нова політика.- 1996. - №5.

3. Карлов А.А. Формування інституту місцевого самоврядування. – К.,2008.

4. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : Навч.посіб. – К.,»Арарат-Центр»,2009.

 

Тема 2. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні

1. Надати визначення системи місцевого самоврядування та системи місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані.

2. Охарактеризувати специфічні ознаки місцевого самоврядування.

3. Назвати елементи системи місцевого самоврядування.

4. Надати визначення терміну територіальна громада.

5. Охарактеризувати територіальну громаду як елемент системи місцевого самоврядування.

6. Характеристика рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

 

Питання для контролю

1. В яких значеннях розглядається поняття система місцевого самоврядування у науковій літературі ?

2. Що відноситься до системи місцевого самоврядування як її елементи згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

3. Які основні елементи структури системи місцевого самоврядування можна виділити?

4. Чи є однорідною територіальна громада?

5. Які питання безпосередньо вирішує територіальна громада?

6. Які рівні має система представницьких органів місцевого самоврядування ?

Література

Нормативно-правова:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р. – К., 1996.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Закон України «Про органи самоорганізації населення» : Науково-практичний коментар / За ред..В.В.Кравченка. – К.: Атіка-Н,2003.

4. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. – К.:1994.

5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. – К.,1994; Віче – 1993, № 6.

 

Додаткова :

 

1. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : Навч.посіб. – К. «Арарат-Центр»,2009.п

2. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі /За ред..Я.Гонцяжа. – К.: Міленіум – Вид-во УАДУ, 2001.

3. Гицевус В. Политика местного самоуправления в ФРГ. – Фонд Эберта, 2005.

Тема 3. Матеріальна й фінансова основи місцевого самоврядування

1. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.

2. Характеристика комунальної власності на основі діючого законодавства України.

3. Об’єкти комунальної власності.

4. Засади організації фінансів місцевого самоврядування.

5. Визначити положення (За Європейською Хартією місцевого самоврядування), які є стандартами організації фінансової основи місцевого самоврядування.

6. Надати поняття визначення місцевого бюджету.

7. Охарактеризувати місцевий бюджет.

8. Надати поняття:дотації, субвенції, поточні видатки, видатки розвитку.

Питання для контролю

 

1. Що відносять до матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування за Конституцією України ?

2. Яка форма власності є провідною в структурі матеріального і фінансового забезпечення місцевого забезпечення? Визначить та охарактеризуйте її.

3. Що входить до комунальної власності ?

4. Які об’єкти є об’єктами виключно комунального права?

5. Охарактеризуйте власність територіальної громади.

6. Охарактеризуйте захист права комунальної власності та вланості територіальної громади.

7. Що таке місцевий бюджет та як він формується?

8. Як розподіляються та витрачаються кошти місцевого бюджету?

 

Література

Нормативно-правова

1. Конституція України.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Закон України «Про органи самоорганізації населення» : Науково-практичний коментар \ За ред. В. В.Кравченка.-К.: Атіка, 2003.

4. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування\\Місцеве та регіональне самоврядування в Україні -К.: 1994.

5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування \\ Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.,1994.

 

Додаткова

 

1. Барабашев В.Г.Местное самоуправление.-Из-во МГУ 1996.

2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В. Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право):Навч.посіб.-К.:Атіка, 2000.

3. Державне будівництво і місцеве самоврядування : Навч. посіб.- К.:Юрінком Інтер, 2000.

4. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права : Навчальний посібник.-К.:»Арарат-Центр», 2001.

5. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : Навчальний посібник.-3-тє вид. допов. і перероблене.-К.:Центр навчальної літератури,2003.

 

Питання для контролю

1. Що є характерною рисою муніципального самоврядування Мексики?

2. Як регулюється питання поєднання депутатських мандатів у Данії,Норвегії,Швеції,Австрії,Бельгії тощо?

3. Хто такі абсентеїсти?

4. Чи є двопалатна система органів місцевого самоврядування?

5. Як здійснюється розпуск органу місцевого самоврядування в Італії?

6. Загальне правило повноважень місцевих співтовариств у країнах світу.

7. Характеристика американської структури місцевого самоврядування.

8. Компетенція органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

Література

Нормативно-правова

1. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування \\ Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.:1994.

2. Європейська Хартія про місцеве самоврядування\\Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.,1994; Віче.-1993.-№6

3. Європейська декларація прав міст \\Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.:1994; Віче.-1994.- № 8.

 

Додаткова

 

1. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі \Я.Гонцяж, Н.Гнидюк,О.Куленкова, В.Гуменюк; За заг. ред. Я. Гонцяжа.- К.: Міленіум - Вид-во УАДУ,2001.

 

Тема 5. Світовий досвід організації місцевого самоврядування : сучасні муніципальні реформи у зарубіжних країна[

1.Види сучасних муніципальних реформ у зарубіжних країнах.

2.Структурні муніципальні реформи та їх характеристика.

3.Функціональні муніципальні реформи, їх характеристика.

4.Тенденції розвитку місцевого самоврядування : зарубіжний досвід.

Питання для контролю

 

1. Які види сучасних муніципальних реформ існують у зарубіжних країнах?

2. Чого стосуються структурні муніципальні реформи зарубіжних країн?

3. На що спрямовані функціональні муніципальні реформи?

4. Які існують тенденції розвитку місцевого самоврядування у світі?

 

Література

Нормативно-правова

1. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування \\ Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.:1994.

2. Європейська Хартія про місцеве самоврядування \\Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.,1994; Віче.-1993.-№6

3. Європейська декларація прав міст \\Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.:1994; Віче.-1994.- № 8.

 

Додаткова

 

1.Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі \Я.Гонцяж, Н.Гнидюк,О.Куленкова, В.Гуменюк; За заг. ред. Я.Гонцяжа .-К.: Міленіум - Вид-во УАДУ,2001.

 

Питання до контрольної семінарської модульної роботи

1. Надати поняття місцевого самоврядування.

2. Охарактеризувати принципи місцевого самоврядування.

3. Надати характеристику Європейській хартії місцевого самоврядування.

4. Охарактеризувати взаємозв’язок місцевого самоврядування з державою.

5. Надати конституційне нормативне визначення місцевого самоврядування в Україні.

6. Охарактеризувати нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус місцевого самоврядування.

7. Надати характеристику основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування».

8. Охарактеризувати науку про місцеве самоврядування, основні напрями її формування та розвитку.

7. Надати визначення системи місцевого самоврядування та системи місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані.

8. Охарактеризувати специфічні ознаки місцевого самоврядування.

9. Назвати елементи системи місцевого самоврядування.

10. Надати визначення терміну територіальна громада.

11. Охарактеризувати територіальну громаду як елемент системи місцевого самоврядування.

12. Охарактеризувати ради як представницькі органи місцевого самоврядування.

9. Визначити та охарактеризувати загальний порядок формування муніципальних рад і виконавчих органів та його правове регулювання у різних країнах світу.

10. Визначити та охарактеризувати порядок висування кандидатів на посади у виборних органах місцевого самоврядування.

11. Охарактеризувати порядок регулювання питання поєднання депутатських мандатів у країнах світу.

12. Структура органів місцевого самоврядування в країнах світу.

13. Компетенції органів місцевого самоврядування у країнах світу.

14. Розпуск органів місцевого самоврядування.

23. Визначити та охарактеризувати характерні риси муніципального самоврядування Мексики.

24. Визначити та охарактеризувати порядок регулювання питання поєднання депутатських мандатів у Данії,Норвегії,Швеції,Австрії,Бельгії .

25. Надати поняття «абсентеїсти».

26. Порядок здійснення розпуску органу місцевого самоврядування в Італії.

27. Загальне правило повноважень місцевих співтовариств у країнах світу.

28. Характеристика американської структури місцевого самоврядування.

29. Компетенція органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Дніпропетровськ

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право України» проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремому завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і магістр.

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у наступних формах і в таки терміни :

 

Курс Семестр Форма контролю

Екзамен

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, наведених у методичних рекомендаціях або за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету.

Нижче наведені питання підсумкового контролю:

1. Надати характеристику державного управління та місцевого самоврядування.

2. Охарактеризувати державницьку теорію місцевого самоврядування.

3. Охарактеризувати громадівську теорію місцевого самоврядування.

4. Порівняти державницьку та громадівську теорії місцевого самоврядування.

5. Надати характеристику державного будівництва.

6. Охарактеризувати зв'язок муніципального права з іншими галузями права.

7. Охарактеризувати взаємодію муніципального права України з адміністративним, конституційним та конституційно - процесуальним правом.

8. Визначити та охарактеризувати норми та інститути як конституційні основи муніципального права України.

9. Визначити та охарактеризувати суб’єкти муніципального права України. Визначити та охарактеризувати об’єкти муніципального права України. Охарактеризувати науку муніципального права України.

10. Визначити та охарактеризувати методологічні основи науки муніципального права України. Охарактеризувати муніципальне право України. Надати характеристику державної служби в Україні.

11. Надати поняття посадової особи.

12. Визначити та охарактеризувати принципи державної служби.

13. Визначити та охарактеризувати основні обов’язки державних службовців.

14. Визначити місце Верховної Ради України в системі органів державної влади.

15. Визначити та охарактеризувати компетенцію Верховної Ради України.

16. Визначити та охарактеризувати акти Верховної Ради України.

17. Визначити та охарактеризувати порядок організації та діяльності Верховної Ради України.

18. Охарактеризувати порядок роботи Верховної Ради України.

19. Визначити та охарактеризувати спеціальні парламентські процедури.

20. Охарактеризувати апарат Верховної Ради України.

21. Визначити та охарактеризувати правовий статус Рахункової палати.

22. Визначити та охарактеризувати організаційний статус Рахункової палати.

23. Визначити та охарактеризувати правовий статус Голови Рахункової палати.

24. Визначити та охарактеризувати правовий статус Першого заступника Голови рахункової палати.

25. Визначити та охарактеризувати правовий статус Секретаря Рахункової палати.

26. Визначити та охарактеризувати правовий статус заступника Голови Рахункової палати та головних контролерів.

27. Охарактеризувати структуру та організаційну діяльність апарату Рахункової палати.

28. Визначити та охарактеризувати компетенцію посадових осіб апарату Рахункової палати.

29. Визначити та охарактеризувати функції рахункової палати.

30. Визначити та охарактеризувати повноваження Рахункової палати.

31. Визначити та охарактеризувати порядок діяльності Рахункової палати.

32. Визначити та охарактеризувати акти Рахункової палати.

33. Визначити та охарактеризувати гарантії діяльності Рахункової палати.

34. Визначити та охарактеризувати завдання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

35. Охарактеризувати порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

36. Охарактеризувати організацію діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

37. Визначити та охарактеризувати гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

38. Визначити та охарактеризувати статус Президента України як глави держави та його трансформацію в процесі конституційної реформи.

39. Визначити та охарактеризувати місце та роль Президента України в системі органів державної влади.

40. Охарактеризувати порядок обрання Президента України та визначити строк його повноважень.

41. Визначити та охарактеризувати функції і компетенції Президента України.

42. Визначити та охарактеризувати акти Президента України.

43. Визначити та охарактеризувати структуру та порядок діяльності Секретаріату Президента України.

44. Визначити та охарактеризувати правовий статус Ради Національної безпеки і оборони.

45. Визначити та охарактеризувати повноваження Ради Національної безпеки і оборони.

46. Визначити та охарактеризувати персональний склад Ради Національної безпеки і оборони.

47. Визначити та надати поняття виконавчої влади.

48. Охарактеризувати систему органів виконавчої влади.

49. Визначити та охарактеризувати місце і роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади.

50. Визначити та охарактеризувати конституційно - правовий статус Кабінету Міністрів України.

51. Охарактеризувати порядок організації роботи Кабінету Міністрів України.

52. Охарактеризувати порядок організації роботи Урядових комітетів.

53. Визначити та охарактеризувати Центральні органи виконавчої влади : правовий статус,структуру,компетенцію.

54. Визначити та охарактеризувати основні завдання міністерств.

55. Визначити та охарактеризувати основні функції міністерств.

56. Визначити та охарактеризувати систему місцевих органів виконавчої влади.

57. Надати поняття місцевого самоврядування.

58. Охарактеризувати принципи місцевого самоврядування.

59. Надати характеристику Європейській хартії місцевого самоврядування.

60. Охарактеризувати взаємозв’язок місцевого самоврядування з державою.

61. Надати конституційне нормативне визначення місцевого самоврядування в Україні.

62. Охарактеризувати нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус місцевого самоврядування.

63. Надати характеристику основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування».

64. Охарактеризувати науку про місцеве самоврядування, основні напрями її формування та розвитку.

65. Надати визначення системи місцевого самоврядування та системи місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані.

66. Охарактеризувати специфічні ознаки місцевого самоврядування.

67. Назвати та охарактеризувати елементи системи місцевого самоврядування.

68. Надати визначення терміну територіальна громада.

69. Охарактеризувати територіальну громаду як елемент системи місцевого самоврядування.

70. Надати характеристику рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

71. Охарактеризувати загальний порядок формування муніципальних рад і виконавчих органів та його правове регулювання у різних країнах світу.

72. Визначити та охарактеризувати порядок висування кандидатів на посади у виборних органах місцевого самоврядування.

73. Визначити та охарактеризувати порядок регулювання питання поєднання депутатських мандатів у країнах світу.

74. Охарактеризувати структуру органів місцевого самоврядування в країнах світу.

75. Визначити та охарактеризувати компетенції органів місцевого самоврядування у країнах світу.

76. Охарактеризувати порядок розпуску органів місцевого самоврядування в Україні.

81. Визначити та охарактеризувати характерні риси муніципального самоврядування Мексики.

82. Охарактеризувати порядок регулювання питання поєднання депутатських мандатів у Данії,Норвегії,Швеції,Австрії,Бельгії .

83. Надати поняття «абсентеїсти».

84. Охарактеризувати порядок здійснення розпуску органу місцевого самоврядування в Італії.

85. Визначити та охарактеризувати загальне правило повноважень місцевих співтовариств у країнах світу.

86. Надати характеристику американської структури місцевого самоврядування.

87. Визначити та охарактеризувати компетенцію органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

88. Охарактеризувати повноваження органів місцевого самоврядування в бюджетно-фінансовій сфері.

89. Визначити та охарактеризувати спеціальні категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх правовий стан.

90. Визначити та охарактеризувати структури органів місцевого самоврядування різних країн світу.

91. Надати характеристику американської структури місцевого самоврядування.

92. Визначити та охарактеризувати компетенцію органів місцевого самоврядування у різних країнах світу.

93. Надати характеристику положень щодо місцевих фінансів, закріплених у Конституції Іспанії.

94. Охарактеризувати матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування в Україні.

95. Надати характеристику комунальної власності на основі діючого законодавства України.

96. Визначити та охарактеризувати об’єкти комунальної власності.

97. Визначити та охарактеризувати засади організації фінансів місцевого самоврядування.

98. Визначити положення (за Європейською Хартією місцевого самоврядування), які є стандартами організації фінансової основи місцевого самоврядування.

99. Надати поняття визначення місцевого бюджету.

100. Охарактеризувати місцевий бюджет.

101. Надати поняття:дотації, субвенції, поточні видатки, видатки розвитку.

102. Визначити та охарактеризувати, яка форма власності є провідною в структурі матеріального і фінансового забезпечення місцевого забезпечення.

103. Визначити об’єкти, які є об’єктами виключно комунального права.

104. Охарактеризувати власність територіальної громади.

105. Охарактеризувати захист права комунальної власності та власності територіальної громади.

106. Надати поняття місцевого бюджету та визначте як він формується?

107. Визначити як розподіляються та витрачаються кошти місцевого бюджету.

108. Визначити, в яких значеннях розглядається поняття система місцевого самоврядування у науковій літературі .

109. Визначити, що відноситься до системи місцевого самоврядування як її елементи згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

110. Визначити та охарактеризувати основні елементи структури системи місцевого самоврядування.

111. Визначити,чи є однорідною територіальна громада.

112. Визначити,які питання безпосередньо вирішує територіальна громада.

113. Визначити, які рівні має система представницьких органів місцевого самоврядування .

114. Визначити, які принципи місцевого самоврядування проголошені в Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

115. Визначити, які головні правові документи регламентують місцеве самоврядування в Україні.

116. Визначити чи відрізняється нормативне визначення місцевого самоврядування Конституції України від визначення, сформульованого в Європейській хартії місцевого самоврядування.

117. Визначити, нормами якої дії є норми Конституції України про місцеве самоврядування .

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.11 с.)