IІ. Створення найпростішого Windows-додатка з заданим заголовком вікна і кольором форми 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IІ. Створення найпростішого Windows-додатка з заданим заголовком вікна і кольором форми1. Створити папку для збереження розроблених додатків

2. Запустити Delphi

3. Змінити заголовок вікна форми з Form1 на Привіт:

у вікні інспектора об'єктів (Object Inspector) установити

для властивості Caption значення Привіт

4. Змінити колір форми зі стандартного на іншій:

у вікні інспектора об'єктів установити для властивості Colorзначення clAqua.

5. Виконати додаток:

5.1. Запустити додаток - меню Run, Run або F9 або кнопка на панелі інструментів.

5.2. Змінити розміри вікна.

5.3. Виконати екперимент з стандартними кнопками мінімізації і максимізації вікна.

5.3. Закінчити роботу додатка, закривши його вікно.

6. Зберегти форму і проект на диску:

Меню File, Save All, установити свою папку, створити нову папку (з ім'ям Додаток1), установити нову папку, відкрити неї, ввести ім'я проекту.

IIІ. Створення Windows-додатка, що містить текст "Моя перша програма!" і кнопки, що дозволяють змінювати розмір шрифту і рухати текст

1. Запустити Delphi

2. Помістити об'єктLabel у вікно форми Form1:

2.1. Вибрати в палітрі компонентів (на сторінці стандартних компонентів) компонентів Label.

2.2. Клацнути на ньому і потім клацнути у формі. Об'єкт буде доданий у форму і за замовчуванням одержить ім'я Label1.

2.3. Перемістити об'єкт Label1 на бажане місце у формі.

3. Змінити властивості об'єкта Label1:


3.1. Переконатися, що об'єкт Label1 виділений.

3.2. У вікні інспектора об'єктів (Object Inspector) установити наступні значення для властивостей об'єкта:

Об'єкт Властивість
Значення

 

  Caption Моя перша програма!
  Font 12 p., червоний
  Alignment taCenter
  Color жовтий (Yellow)
  AutoSize False

__________________________________________________

4. Виконати додаток: меню Run, Run або F9.

5. Зберегти форму і проект на диску:

Меню File, Save All, встановити свою папку, ввести ім'я Додаток2.

6. Помістити об'єкт Button (командна кнопка) у вікно Form1.

Він за замовчуванням одержить ім'я Button1. Змінити його розміри.

7. Встановити властивість Caption об'єкта Button1 у значення "Збільшення".

8. Написати код для події Click на об'єкті Button1:

8.1. Два рази клацнути по об'єкті Button1 у формі, що приведе до відкриття вікна коду (переключення між вікном коду і вікном форм - F12).

8.2. Між словами Begin і End написати наступний код:

Label1.Font.Size := Label1.Font.Size +2;

9. Виконати програму. Звернути увагу на те, що відбувається при натисканні кнопки з написом "Збільшення".

10. Зберегти форму і проект на диску: Меню File, Save.

11. Створити об'єкт "командна кнопка" для зменшення розміру шрифту в тексті.

12. Створити об'єкт "командна кнопка" для того, щоб рухати текст.

Код: Label1.Left := Label1.Left + 10;


Label1.Top := Label1.Top + 10;

13. Створити об'єкт "командна кнопка" для того, щоб зробити текст невидимим.

Код: Label1.visible := false;

14. Створити об'єкт "командна кнопка" для виходу з роботи програми.

Код: Close;

15. Зберегти форму і проект.

IV. Створення Windows-додатка, у якому при щиглику на радіо-кнопці з назвою кольору на світлофорі загоряється відповідний колір

1. Помістити компоненти Label, Panel, GroupBox, RadioButton (сторінка Standard) у форму.

2. Установити наступні властивості об'єктів, використовуючи інспектор об'єктів:

 

Label1 Panel1,2,3 GroupBox1 RadioButton1 RadioButton2 RadioButton3 Caption Caption Caption Caption Caption Caption Світлофор Колір Червоний Жовтий Зелений

 

3. Записати код для процедури обробки події Click (щиглик миші) на об'єкті RadioButton1:

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin

Panel1.Color := clRed;

Panel2.Color := clWhite;

Panel3.Color := clWhite; end;

Самостійно записати код для процедур:

TForm1.RadioButton2Click і TForm1.RadioButton3Click

4. Додати виведення інформації "Стій", "Увага", "Йдіть" на панелі з відповідним сигналом білим кольором шрифту жирним накресленням 12п.

V. Створення Windows-додатка, у якому працюють цифровий годинник з різною швидкістю

1. Помістити компоненти Label (сторінка Standard) і Timer (сторінка System) у форму Form1.

2. Установити наступні властивості об'єктів, використовуючи інспектор об'єктів:

 

Об'єкт Властивість Значення
Form1 Label1 Label1 Label1 Label1 Name Caption Color Font.Size Font.Color Годинник 00:00:00 clYellow Червоний

 

3. Записати код відновлення часу для процедури

TClock.Timer1Timer:

procedure TClock.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

Label1.Caption:=TimeToStr(Time);

end;

4. Виконати додаток.

5. Зберегти форму і проект на диску в новій папці.

6. Розвиток задачі - додавання кнопок регулювання швидкості відновлення часу.

6.1. Додати у форму компонента GroupBox і RadioButton:

(компонент GroupBox є контейнером для інших

компонентів).

6.2. Установити наступні властивості об'єктів:

GroupBox1 Caption Швидкість

RadioButton1 Caption Повільно

RadioButton2 Caption Помірковано

RadioButton3 Caption Швидко

6.3. Записати коддля процедури TForm1.RadioButton3Click:

Timer1.Interval := 1000;

Цей код реалізує зміна властивості Interval об'єкта

Timer1.

Самостійно записати код для процедур:

TForm1.RadioButton1Click (3000) і TForm1.RadioButton2Click (2000)

6.4. Виконати додаток і зберегти результати.

Теоретичні відомості.

Мова Delphi — строго типізована об¢ектно-оріентрована мова, в основі якого лежить добре знайомий програмістам Object Pascal.Об’єкт- деяка частина оточуючого світу, яка може бути розглянута як одне ціле. Кожний об’єкт має свій ідентифікатор (ім’я). Об’єкти мають свої властивості, за якими вони відрізняються один від одного. Властивість об’єкту – сукупність ознак об’єкту, за якими можна відрізняти об’єкти один від одного. Кожна ознака характеризує об’єкт за параметром. Наприклад: вага, розмір, характер, колір і т. д. Параметри мають своє значення: вага=1 кг.330 г., характер = “запальний”, колір = ”синій”.

Об’єкт можна характеризувати різною поведінкою, яка виявляється за допомогою дії. Дії можна поділити на два види:

· активні, коли об’єкт може сам виконувати будь-які дії;

· пасивні, коли з об’єктом виконують деякі дії інші об’єкти.

У мові Turbo Pascal визначений тип величин, який має назву object. Зовні об’єктні типи подібні до типу record. Це складений тип даних, елементи (поля) якого можуть мати будь-який базовий тип. На відміну від запису крім ознак властивостей, що мають якісь визначені параметри, об’єкт включає в себе також дію. Властивості у об’єкті описані подібно полям запису. Дія описується за допомогою функції або процедури (пасивної або активної дії). Дії мають назву методи. Для методів доступні поля об’єкту. при заданні об’єкту описується тільки шаблон методу, а самі процедури чи функції записуються пізніше. Наприклад:

type

point = object

x, y: integer;

Visual: boolean;

procedure create (a, b: integer);

procedure switchon;

procedure switchoff;

procedure move (dx, dy: integer);

function GetX: integer;

function GetY: integer;

end;

Після того, як описали властивості об’єкта, треба деталізувати методи об’єкту. Перед ідентифікатором процедури та функції обов’язково треба через крапку вказати ідентифікатор об’єкту, до якого він відноситься:

procedure point.create (a,b:integer);

begin

x:= a;

y:=b;

end;

Взагалі кожний об’єкт повинен мати метод, за допомогою якого властивості якого можуть приймати деяке визначене значення. Адже в програмі ніхто не має право вказати оператори x:= a; y:=b; поза відповідним методом. Такі методи найчастіше мають назву create (створення) або init (ініціалізація).

procedure point. switchon;

begin

Visual:=true;

putpixel(x,y,getcolor);

end;

procedure point. switchoff;

begin

Visual:=false;

putpixel(x,y,0);

end;

procedure point.move (dx, dy: integer);

begin

x:=x+dx;

y:=y+dy;

point. switchon;

end;

function GetX:integer;

begin

GetX:=x;

end;

function GetY:integer;

begin

GetY:=y;

end;

Тут описані дії, які можна виконати над точкою: задати координат точки (create), показати та сховати точку (switchon та switchoff), перемістити точку в інше місце екрану (move), визначити її координати (GetX та GetY).

Такий підхід задає замкнуту самодостатню суттєвість, яка містить всю необхідну інформацію про заданий об’єкт. Це відображає властивість інкапсуляції об’єктів. До ресурсів об’єкта після такого завдання можна звертатися тільки за допомогою описаних методів. При роботі з об’єктами необхідно створювати достатню кількість методів, які забезпечують роботу з усіма полями даних.

Далі в програмі описуються змінні величини вказаного типу і для них виконуються дії (методи).

var t1,t2: point;

K

t1.create(45,156);

t1.switchon;

Об¢єкти можуть наслідувати властивості інших об¢єктів. Так, для вказівки того, що Circle (коло) є нащадком об’єкту point (точки), при описувані типу після назви об’єкту-нащадка треба в дужках вказати ім’я батьківського типу. В такому випадку об’єкт нащадок автоматично отримує всі властивості та методи батьківського типу.

type Circle = object (Point)

radius:integer;

procedure Create(a,b,r);

procedure Switchon;

procedure Switchoff;

procedure Move(dx, dy: integer);

Function getr: integer;

end;

Для об’єкту Circle вказаний додатковий метод getr (вертає значення радіусу кола), який властивий тільки йому. У зв’язку з тим, що об’єкт Circle крім властивостей x, y, visible, які він наслідує у об’екта Point, має також свою власну властивість radius, то методи, які успадковані від об’єкту Point треба перевизначити (поліморфізм). При цьому можна використовувати вже визначені методи об’єкта Point:

procedure Create(a,b,r);

begin

Point.Create (a,b);

radius:= r;

end;

procedure Switchon;

begin

visible:=true;

setcolor(5);

Graph.Circle (x,y, radius);

end;

procedure Switchoff;

begin

Visual:=false;

setcolor(0);

Graph.Circle (x,y, radius);

end;

procedure Move(dx, dy: integer);

begin

Switchoff;

x:=x+dx;

y:=y+dy;

Switchon;

end;

Function getr: integer;

begin

getr:=radius;

end;

 

Контрольні запитання:

1. Які основні характеристики Delphi?

2. Як створюється форма, яке її призначення?

3. Що таке подія? Як відтворюється подія в Delphi?

4. Що називають процедурою обробки подій?

5. Що таке редактор коду? Як працювати з вікном редактора коду?

6. Що називають головним модулем? Яке розширення має головний модуль?

7. Що називають модулем форми? Як його створббть?

8. Що таке проект? Які кроки треба виконати, щоб зберегти проек?

9. Як виконується компіляція проекту?

10. Як запустити створений додаток?

11. Як призначити значок для створеного додатку?


Лабораторна робота №11
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.024 с.)