ТОП 10:

Розділи оголошеня сталих і зміннихУсі величини, які входять у програму, повинні бути описані у розділі сталих (констант), якщо вони не мінятимуть значення протягом виконання програми:

const<стала 1> = <значення 1>; <стала n> = <значення n>;

або у розділі оголошення змінних, якщо вони обчислюватимуться:

var<список змінних 1> : <тип змінних 1>;

<список змінних n> : <тип змінних n>; Елементи списків записують через кому. Кутові дужки <…> - це засіб формалізованого описування конструкцій мови. У конкретних програмах їх не використовують. Наприклад. consta=4;

b=7.58E+3; varc: integer;

d: real;

Команди присвоєння, введення й виведення

Прості (інша назва - лінійні) програми складаються з команд присвоєння, введення-виведення даних та виклику процедур.

2.6.1 Команда присвоєння

Команда присвоєння має вигляд (синтаксис):

<ім’я змінної> := <вираз>;

Дія команди (семантика). Обчислюється вираз і його значення надається змінній. Вираз призначений для описування формул, за якими виконуються обчислення. Вираз може містити числа, змінні, сталі, назву функції, з’єднані символами операцій.

Приклад.

A:= B+C;

ALFA:= 6*D;

Z1:= 12;

Змінна і вираз мають бути одного типу або узгодженими: змінним дійсного типу можна надавати значення виразів цілого типу, а змінним рядкового типу присвоювати значення виразів символьного типу, але не навпаки.

2.6.2 Команди введення (read, readln) даних

Надавати значення змінним можна двома способами: за допомогою команди присвоєння, наприклад := 5, або команд уведення даних з клавіатури. Другий спосіб робить програму більш універсальною, оскільки дає змогу розв’язувати задачі для різних значень змінних. Команда readмає вигляд:

read(<змінна 1>, … , <змінна n>);

Дія команди. Виконання програми зупиняється. Система переодить у режим очікування введення дани. Значення цих дани користувач набирає на клавіатурі через проміжок або натискає після кожного даного клавішу Enter. У результаті виконання цієї команди відповідним змінним будуть присвоєні конкретні значення.

Команда readlnмає вигляд:

readln(<змінна 1>, … , <змінна n>);

Між вказівками readи readlnє різниця. Після виконання вказівки read курсор залишиться в цьому ж рядку. Після виконання вказівки readln буде зроблено перехід у наступний рядок.

Зауваження. Команду readln без параметрів часто використовують у середовищі ТР, щоб оглянути результати виконання програми на екрані. Щоб після цього перейти у режим редагування програми, потрібно натиснути на клавішу вводу (Enter).

2.6.3 Команди виведення (write, writeln) даних

Для виведення на екран повідомлень та результатів обчислювань використовують команди writeта writeln: write(список); writeln(список);

У списку виведення перелічуються через кому сталі, змінні, вирази або текстові константи.

Команда writeln діє так само як і команда write, але після її виконання курсор переходить у наступний рядок. Таким чином вивід значень наступної команди (write чи writeln) буде у новому рядку.

Для переходу на новий рядок екрана чи для пропуску рядка використовують команду writeln без параметрів.

Для зручності виведення даних користуються своєрідними підказками користувача (текстовими константами).

Приклад

writeln(‘X=’, X);

writeln(‘Y=’, Y);

writeln(‘Z=’, Z);

На екран буде виведено результат:

X=23

Y=12

Z=8

Як бачимо з прикладу, текстові константи (‘X=’, ‘Y=’, ‘Z=’) або підказки користувача повинні з двох боків братися в лапки і відділятися від змінної комою.

Для зручності введення даних користуються поєднанням вказівок readі write.

Приклад

read(’Введіть значення X: ’);

writeln(X);

read(’Введіть значення Y: ’);

writeln(Y);

read(’Введіть значення Z: ’);

writeln(Z);

Загальний вигляд послідовного виконання даних команд: Введіть значення X: 23 Введіть значення Y: 12 Введіть значення Z: 8

2.6.4 Форматний вивід

Команди write та writeln можуть здійснювати форматний вивід даних. Форматування - це подання результатів у наперед заданому користувачем вигляді. Для цього після виразу через двокрапку записують число (:n) -кількість позицій на екрані, які треба надати для виведення значення цього виразу. Формат :nзастосовують для даних цілого та рядкового типів. Під час виведення даних дійсного типу зазначають загальну кількість позицій для всіх символів (n) та кількість позицій для дробової частини (m), тобто формат має вигляд :n:m.

Приклад (А=12,8)

writeln(’A=’, А);

На екрані отримаємо такий результат:

А= 1.2800000000Е+01

writeln(’A=’, А:5:2);

Результат:

А= 12.80

2.6.5 Складений оператор

Складений оператор - це послідовність довільних команд програми, відокремлених одна від одної крапкою з комою, взятих в операторні дужки -службові (зарезервовані) слова begin … end. Формат: begin

<оператор1>; <оператор2>; …

<onepaTopN> end;

Після службового слова end ставиться крапка з комою. У деяких випадках, коли складений оператор використовується у командах розгалуження, крапка з комою може і не записуватися. Приклад

Begin

a:=3.5; b:=7.2;

s:=a+b;

writeln(‘s=’,s)

end;

Основні операції, стандартні функції та деякі процедури

Основні операції, стандартні функції та деякі процедури мови Pascal описані в табл. 3 та 4 відповідно.

Виконання кожної операції здійснюється з урахуванням її пріоритету (1 -найвищий). Для зміни звичайного порядку виконання операцій використовують круглі дужки, наприклад:

2*-3-2=-8;

2*(-3-2)=-10;

5*(2+13)=75;

20+100/20*5=45;

20+100/(20*5)=21.

Результатом операції divє ціла частина від ділення двох чисел, a mod-остача, наприклад:

(9-2) div2 = 3; 7 mod2 = 1.

    Таблиця 3. Основні операції
Пріоритет Операції Зміст операції
+, – not Присвоєння знаку Логічне заперечення
*, / div, mod and Множення, ділення Цілочислові операції Логічний добуток
+, – or, xor Додавання, віднімання Логічні суми
=, <>, <, >, <=, >= in Відношення (порівняння) Належність до множини

 

  Таблиця 4. Основні стандартні функції та процедурі
Функція Тип аргументу Тип результату Математичний запис, коментар
abs(x) integer, real integer, real |x|
arctan(x) integer, real real arctgx
cos(x) integer, real real cosx
sin(x) integer, real real sinx
exp(x) integer, real real ex
ln(x) integer, real real lnx
sqrt(x) integer, real real Vx
sqr(x) integer, real integer, real x2
ord(x) char упорядкований integer ASCII-код симв., номер елемента
succ(x) упорядкований упорядкований повертає наступне значення
pred(x) упорядкований упорядкований повертає попереднє значення
round(x) real integer округляє число до цілого
trunc(x) real integer відкидає дробову частину числа
int(x) real real відкидає дробову частину числа
frac(x) real real дробова частина числа
odd(x) integer boolean ( - непарне) ( - парне)
random(x) integer integer генерує випадкове число з діапазону від 0 до
upcase(x) char char замінює малу літеру латинської абетки на велику
    процедури
inc(x, y) integer integer збільшує на у
inc(x) integer, char integer, char збільшує на 1
dec(x, y) integer integer зменшує на;;
dec(x) integer, char integer, char зменшує на 1

 

Приклад лінійної програми

Ввести з клавіатури чотирьохзначне число та знайти добуток цифр цього числа.

Лістинг програми

PROGRAM PRIMER1;

USES CRT;

VAR A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 : INTEGER;

BEGIN

WRITELN (‘Введіть ціле 4-х значне число’);

READLN (A); // 4375

A1 := A MOD 10; // 5

WRITELN (A1);

A2 := A DIV 10; // 437

A3 := A2 MOD 10; // 7

WRITELN (A3);

A4 := A2 DIV 10; // 43

A5 := A4 MOD 10; // 3

WRITELN (A5);

A6 := A DIV 1000; // 4

WRITELN (A6);

A7 := A1 * A3* A5*A6; // 420

WRITELN (A1, ‘*’, A3, ‘*’, A5, ‘*’, A6, ‘=’, A7);

WRITELN;

END.

Хід роботи:

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Виконати індивідуальне завдання.

3. Скласти звіт, в якому відповісти на теоретичні питання, описати алгоритм, описати програму, привести контрольний приклад виконання програми.

Контрольні запитання:

1. Для чого призначена мова програмування Pascal?

2. Що таке транслятор?

3. Що таке інтерпретатор?

4. Який порядок створення програми і запису її в файл?

5. Як створити exe-файл?

6. Як виконати програму?

7. З яких розділів складається Pascal-програма?

8. Які стандартні типи даних використовуються у мові Pascal?

9. Який оператор введення даних використовується у мові Pascal?

10. Який оператор виведення інформації використовується у мові Pascal?

11. Які пріоритети математичних операцій використовуються при створенні математичних виразів у мові Pascal?

Індивідуальні завдання: Створити програму на мові Pascal для приведеної задачі згідно варіанту:Обчислити значення функції f(x) при заданому значенні аргументу.

Формула

 

 


Лабораторна робота №2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.013 с.)