МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРУСТРАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРУСТРАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙДана методика вперше описана в 1944 році С.Розенцвейгом під назвою „Методика малюнкової фрустрації”. Стимулююча ситуація цього методу полягає в схематичному контурному малюнку, на якому зображені дві або більше людини, зайняті ще не закінченою розмовою. Зображені персонажі можуть розрізнятися по статі, віку і іншим характеристикам. Загальним же для всіх малюнків є знаходження персонажа у фрустраційній ситуації. У даному варіанті приводиться модифікація методики С.Розенцвейга, розроблена в Науково-дослідному інституті ім. В.М.Бехтерева.

Методика складається з 24 малюнків, на яких зображені особи, що знаходяться у фрустраційній ситуації.

Ситуації, представлені в тексті, можна розділити на дві основні групи.

1. Ситуації „перешкоди”. У цих випадках яка-небудь перешкода, персонаж або предмет, бентежить, збиває з пантелику словом або ще яким-небудь чином. Сюди відносяться 16 ситуацій - малюнки номер 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24.

2. Ситуації „звинувачення”. Суб'єкт при цьому служить об'єктом звинувачення. Їх вісім: малюнки номер 2, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 21.

Між цими типами є зв'язок, оскільки ситуація „звинувачення” передбачає, що їй передувала ситуація „перешкоди”, де фрустратор був, у свою чергу, фрустрірован. Іноді випробовуваний може інтерпретувати ситуацію „звинувачення як ситуацію перешкоди”, або навпаки.


Процедура експериментуорганізовується згідно прикладеної до набору малюнків інструкції.

Оцінка тесту.Кожна відповідь оцінюється з погляду двох критеріїв напряму реакції і типу реакції.

1. Екстрапунітивні реакції - реакція спрямована на живе або неживе оточення у формі підкреслення ступеня ситуації, що фрустрірує, у формі осуду зовнішньої причини фрустрації, або ставиться в обов'язок іншій особі вирішити дану ситуацію.

2. Інтропунітивні реакції - реакція спрямована суб'єктом на самого себе; випробовуваний приймає ситуацію, що фрустрирує, як сприятливу для себе, приймає провину на себе або бере на себе відповідальність за виправлення даної ситуації.

3. Імпунітивні реакції – ситуація, що фрустрирує, розглядається як малозначна, як відсутність чиєї-небудь провини або як щось таке, що може бути виправлене саме собою, варто лише почекати і подумати.

Реакції розрізняються також з точки зору їх типів:

1. Тип реакції „з фіксацією на перешкоді” – у відповіді випробовуваного перешкода, що викликала фрустрацію, всіляко підкреслюється або інтерпретується як свого роду благо, а не перешкода, або описується як така, що не має серйозного значення.


2. Тип реакції „з фіксацією на самозахисті” - головну роль у відповіді випробовуваного грає захист себе, свого „Я”, і суб'єкт або засуджує когось, або визнає свою провину, або ж відзначає, що відповідальність за фрустрацію нікому не може бути приписана.

3. Тип реакції „з фіксацією на задоволенні потреби” - відповідь спрямована на розв’язанні проблеми; реакція приймає форму вимоги допомоги від інших осіб для вирішення ситуації; суб'єкт сам береться за рішення ситуації або ж вважає, що час і хід подій приведуть до її виправлення.

З поєднань цих шести категорій одержують дев'ять можливих фактори і два додаткові варіанти.

Для позначення напряму реакції користуються буквами Е, I, М.

Е — екстрапунітивні реакції;

/— інтропунітивні реакції;

М— імпунітивні реакції.

Типи реакцій позначаються наступними символами:

ОD — з фіксацією на перешкоді,

ЕD — з фіксацією на самозахисті,

NP — з фіксацією на задоволенні потреби.

Для вказівки, що у відповіді домінує ідея перешкоди, додається значок «прим» (E’, I’, M’).

Тип реакції „з фіксацією на самозахисті” позначається прописними буквами без значка.

Тип реакції „з фіксацією на задоволенні потреби” позначається рядковими буквами e, i, m.

У таблиці 1 наведено способи оцінок відповідей випробовуваних. Оцінки заносяться в реєстраційний лист для подальшої обробки. Вона передбачає обчислення показника GCR, який може бути позначений як „ступінь соціальної адаптації”. Даний показник обчислюється шляхом зіставлення відповідей конкретного випробовуваного з „стандартними”, середньостатистичним.

 

Інструкція: „На кожному малюнку зображені два або декілька чоловік. Людина зліва завжди зображена тою, що говорить якісь слова. Вам треба на аркуші відповідей під номером, відповідним малюнку, написати першу відповідь, що спала на думку, на ці слова. Не намагайтеся відбутися жартом. Дійте по можливості швидше”.

Природно припускати, що за наявності індивідуальних особливостей фрустрацйних реакцій в цілому певна соціальна спільність людей характеризуватиметься „усередненим профілем”. Серед всього різноманіття відповідей випробовуваних якоїсь групи можуть бути виділені шляхом відповідних статистичних процедур однакові або схожі відповіді, які можна вважати характерними для окремих ситуацій тесту.

Показник GCR обчислюється шляхом порівняння окулярів суб'єкта із стандартними величинами, одержаними шляхом статистичного підрахунку. Ситуацій, які використовуються для порівняння, всього 14. Їх значення представлені в таблиці 2. Зліва на листку протоколу випробовуваного ставиться знак « + », якщо відповідь суб'єкта ідентична стандартній відповіді. Коли як стандартна відповідь даються два типи відповідей на ситуацію, то достатньо, щоб хоча б одна з відповідей випробовуваного співпадала із стандартним. В цьому випадку відповідь також наголошується знаком « + ». Якщо відповідь суб'єкта дає подвійну оцінку і одна з них відповідає стандартному, він оцінюється в 0,5 бали. Якщо ж відповідь не відповідає стандартному, його позначають знаком «-». Оцінки підсумовуються, рахуючи кожен плюс за одиницю, а мінус за нуль. Потім, виходячи з 14 ситуацій (які приймаються за 100%), обчислюється процентна величина GCR випробовуваного. Кількісна величина GCR. може розглядатися як міра індивідуальної адаптації суб'єкта до свого соціального оточення.

Профілі.

Частоти появи кожного з 9 рахункових фактори заносяться в квадратики профілів. При цьому кожен рахунковий фактор, яким була оцінена відповідь, приймається за один бал. Якщо ж відповідь оцінена за допомогою декількох рахункових факторів, то при цьому обчисленні будь-яке розділення між рахунковими факторами обчислюється на пропорційній основі, причому кожному фактору надається рівне значення.

Коли 9 квадратів профілів заповнені у таблиці 3 (бланк відповідей випробовуваного), цифри підсумовуються в колонки і строчки. Оскільки число ситуацій рівне 24, то можливий максимум для кожного випадку — 24, і виходячи з цього обчислюється відсотковий зміст кожної одержаної суми. Обчислене таким чином відсоткове відношення E, I, M, OD, ED, NP представляє виражені в кількісній формі особливості фрустраційних реакцій випробовуваного.

Зразки.

На підставі профілю числових даних складаються три основних і один додатковий зразок.

1. Перший зразок виражає відносну частоту різних напрямів відповіді, незалежно від його типу. Екстрапунітивні, інтропунітивні і імпунітивні відповіді розташовуються у порядку їх убуваючої частоти. Наприклад, частоти Е- 14, I - 6, М - 4, записуються Е > I > М.

2. Другий зразок виражає відносну частоту типів відповідей
незалежно від їх напрямів. Знакові символи записуються так само, як і в попередньому прикладі. Наприклад, ми одержали OD - 10, ED - 6, NP - 8. Записується ОD > NP > ЕD.

3. Третій зразок виражає відносну частоту трьох
факториів що найчастіше зустрічаються, незалежно від типу і напряму відповіді. Записується, наприклад, Е > Е’ > М.

4. Четвертий додатковий зразок включає порівняння відповідей
Е і I в ситуаціях „перешкоди” і „звинувачення”. Сума E і I розраховується у відсотках, виходячи також з 24, але оскільки лише 8 (або
1/3) тестових ситуацій дозволяють підрахунок Е і I, то максимальний
відсоток таких відповідей складатиме 33. Для цілей інтерпретації
одержані відсотки можуть бути порівняні з цим числом.

Аналіз тенденцій.Під час досліду випробовуваний може помітно змінити свою поведінку, переходячи з одного типу або напряму реакцій до іншого. Подібна зміна має велике значення для розумінь реакцій фрустрації, оскільки показує відношення випробовуваного до своїх власних реакцій. Наприклад, випробовуваний може почати дослід, даючи екстрапунітивні реакції, потім, після дев'яти йди десяти ситуацій, які викликають у нього відчуття вини, починає давати відповіді інтропунітивного типу. Аналіз передбачає виявити існування таких тенденцій і з'ясувати їх природу.

Тенденції записуються у вигляді стріли, вище за древко якої указують чисельну оцінку тенденції, визначувана знаком „+” (позитивна тенденція) чи „ - „ (негативна тенденція).

Формула обчислення чисельної оцінки тенденції:

(а - в) : (а + в),

де а - кількісна оцінка в першій половині протоколу, в - кількісна оцінка в другій його половині.

Для того, щоб тенденція могла бути розглянута як показова, вона повинна вміщатися, принаймні, в чотири відповіді і мати мінімальну оцінку 0,33.

Аналізується п'ять типів тенденцій.

Тип 1-й. Розглядається напрям реакції в графі ОD. Наприклад, фактор E’ появляється шість разів: три рази в першій половині протоколу з оцінкою, рівною 2,5, і три рази в другій половині з оцінкою в 2 бали. Співвідношення рівне + 0,11. Фактор I’ появляється в цілому лише один раз, фактор M’ появляєтьсятри рази. Тенденція 1-го типу відсутня.

Тип 2-й. Аналогічно розглядаються чинники Е, I, М.

Тип 3-й. Аналогічно розглядаються чинники е, i, m.

Тип 4-й. Розглядаються напрями реакцій без урахування граф.

Тип 5-й. Поперечна тенденція розглядає розподіл фактори в трьох графах, не враховуючи напряму; наприклад, розгляд графи ОD вказує на наявність 4 фактори в першій половині (оцінка, позначення 3) і 6 - по другій половині (оцінка 4). Аналогічно розглядаються графи ЕD і NР.

Інтерпретація.

Випробовуваний свідомо або підсвідомо ідентифікує себе з фрустрованим персонажем кожної малюнкової ситуації. Техніка інтерпретації включає декілька етапів.

Перший етап полягає у вивченні GCR,який є важливим показником методики. Так, якщо досліджуваний має низький відсоток GCR, то можна припускати, що у нього часто бувають конфлікти (різного типу) з оточуючими його лицями, що він недостатньо адаптований до свого соціального оточення

Другий етап полягає у вивченні оцінок 6 факторів в таблиці профілів. Оцінки, що стосуються напряму реакцій (Е,1,М), мають значення, що слідують з теоретичних уявлень про фрустрації.

Так, наприклад, якщо ми одержуємо у досліджуваного оцінку М — нормальну, Е — дуже високу, І — дуже низьку, то на підставі цього можна сказати, що суб'єкт у фрустраційній манері і дуже рідко в інтропунітивній. Тобто можна припускати, що він пред'являє підвищені вимоги до оточуючих, і це може служити ознакою неадекватної самооцінки.

Оцінки, що стосуються типів реакцій, мають різний сенс. Оцінка ОD (тип реакції «з фіксацією на перешкоді») показує, в якому ступені перешкода фрустрірує суб'єкта. Так, якщо ми одержали підвищену оцінку ОD, то це говорить про те, що у фрустраційних ситуаціях у суб'єкта переважає більш ніж нормально ідея перешкоди. Оцінка ЕD (тип реакції «з фіксацією на самозахисті») означає слабку, вразливу особистість. Реакції суб'єкта зосереджені на захисті свого «Я». Оцінка NP — ознака адекватного реагування, показник того ступеня, в якій суб'єкт може вирішити фрустраційні ситуації.

Третій етап інтерпретації — вивчення тенденцій. Воно може мати велике значення в розумінні відношення досліджуваного до своїх власних реакцій.

В цілому можна додати, що на підставі протоколу обстеження можна зробити висновки щодо деяких аспектів адаптації випробовуваного до свого соціального оточення. Методика у жодному випадку не дає матеріалу для висновків про структуру особистості. Можна лише з більшою часткою ймовірності прогнозувати емоційні реакції випробовуваного на різні труднощі або перешкоди, які встають на шляху до задоволення потреб, до досягнення цілі.

Проводити обстеження можна індивідуально і в групі, необхідний час — 20-30 хвилин.

Табл. 1 Опис смислового змісту факторів, що використовуються при оцінці відповідей
  OD – з фіксацією на перешкоді ED – з фіксацією на самозахисті NP – з фіксацією на задоволенні потреби
Е Е’ – у відповіді підкреслюється наявність перешкод. Приклад: „Ця ситуація безумовно фрустрірує мене (докучає, турбує)”. Зустрічається головним чином в ситуації з перешкодою. Е – ворожість, осуд, спрямовані проти кого-небудь або чого-небудь в оточенні. У відповіді містяться звинувачення, докори, сарказм. Приклад: „Пішов до черту”,”Вы винуваті…”. Е – випробовуваний активно заперечує свою вину за скоєну провину. е –вимагається, очікується або явно мається на увазі, що хтось повинен вирішити цю ситуацію. Приклад: „Це вам треба вирішить це питання”.
І І’ - фрустрируюча ситуація інтерпретується як сприятлива- корисна, як така, що приносить задоволення (або заслуговує на покарання). Приклад: „Ця ситуація фактично – благодіяння (вигода)”. У замаскованій формі „Мені дуже шкода, що я послужив причиною цього”. І – осуд, осуду, спрямоване на самого себе, домінує відчуття вини, власної неповноцінності, розкаяння совісті. Приклад: „Це мене треба засуджувати за те, що відбулося”. І - Суб'єкт, визнаючи свою провину, заперечує відповідальність, призиваючи на допомогу пом'якшувальні обставини. Приклад: ”Я винуватий, але я зробив це не навмисне”. і - суб'єкт сам береться вирішити ситуацію, що фрустрирує, відкрито визнаючи або натякаючи на свою винність. Приклад: „ Я беру відповідальність за виправлення цієї ситуації на себе”.
М М’ – труднощі ситуації, що фрустрирує, не помічаються або зводяться до повного її заперечення. Приклад: „Ця ситуація не має ніякого значення”. М – відповідальність особи, що потрапила у ситуацію, що фрустрирує, зведено до мінімуму, осуду уникає. Приклад: „Нічого, на помилках вчимося”. m - виражається надією, що час, нормальний хід подій вирішать проблему, просто треба трохи почекати; або ж що взаєморозуміння і взаємопоступливість усунуть ситуацію, що фрустрирує. Приклад: „Питання вирішиться сам собою, варто лише нам трохи почекати, поговорити, подумати”.

 

Табл. 2 Загальна таблиця GCR для здорових осіб
№ малюнка OD ED NP
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Табл. 3 Бланк для обробки результатів   Прізвище, І.Б.______________________________________________________ Дата обстеження_________________________________________________   Оцінка відповідей досліджуваного
OD ED NP
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Табл. 4 Таблиця профілів
  OD ED NP сума % станд
E            
І            
М            
Сума            
%            
станд            
Зразки Е = = % ЕІ = = % Е – Е = = % І – І = = % М І = = % Тенденції:
Загальні зразки    

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 615; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.013 с.)