Інструктивно-методичні матеріали 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструктивно-методичні матеріалиІнструктивно-методичні матеріали

 

до лабораторних занять з експлуатації та ремонту технічних засобів

автоматизованих систем

 

(назва дисципліни)

спеціальності « Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва »

(назва спеціальності)

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

5.05020201 « Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва »

протокол № від _________

Голова_____________Заїка В.І.

 

Лабораторна робота № 1

 

Стендова повірка та ремонт манометричного термометра, логометра та мілівольтметра.

 

Мета роботи: вивчення методики та набуття практичних навиків в визнанні технічного стану пірометричних логометрів Ш69000 (Л64),манометричного термометра, та мілівольтметра, в користуванні технічною документацією та оформленні результатів перевірки.

Прилади та обладнання:

1. Логометр Ш69000 (Л64) - 1 шт.

2. Блок живлення логометра СВ-4М - 1 шт.

3. Магазин опору зразковий Р4831 - 1 шт.

4. Магазин опору лабораторний Р33 - 2 шт.

5. Мегомметр М1102/1 - 1 шт.

6. З’єднувальні проводи.

7. Інструкція по експлуатації логометра.

8. “ Справочник слесаря по контрольно-

измерительным приборам ’’.

9. Градуювальні таблиці.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись зі змістом і методикою передмонтажної перевірки логометра (“ Справочник” cтор. 97-98, “ Інструкція на прилад’’ стор. 6-8).

2. Виконати роботи, що входять до змісту зовнішнього огляду логометра.

3. Перевірити технічний стан логометра:

а) установку стрілки на червону відмітку шкали;

б) визначити основну похибку і варіацію приладу.

Одержані результати занести в таблицю.

 

№ п/п Відмітка шкали логометра, оС Дійсне значення пору Rд, Ом Градуювальне значення опору R гр. Ом Абсолютна похибка, Ом Варіація, Ом
    Пр. хід Зв. хід   Пр. хід Зв. хід  
               

 

Розрахункові формули:

Основна приведена похибка: = (max/ (Rгр.к-Rгр. п))´100;

 

Варіація: В=((Rд-Rд )max /(Rгр.к -R­гр. п))´100.

 

4. За результатами перевірки скласти звіт і зробити висновок про придатність приладу до експлуатації.

5. За подібною методикою виконати перевірку манометричного термометра та пірометричного мілівольтметра.

Лабораторна робота № 2

Стендова повірка та ремонт автоматичного мосту, потенціометра та нормувального перетворювача.

 

Мета роботи: вивчення методики та набуття практичних навиків в визначенні технічного стану автоматичних мостів, нормувальних перетворювачів та автоматичних потенціометрів, користуванні технічною докментацією та оформленні результатів перевірки.

Прилади та обладнання:

1. Міст автоматичний врівноважений КСМ3 - 1 шт.

2. Зразковий магазин опору Р4831 - 1 шт.

3. Мегаомметр М1102/1 - 1 шт.

4. З’єднувальні проводи.

5. Інструкція по експлуатації на КСМ3.

6. Градуювальні таблиці.

7. “ Cправочник слесаря КИП иА ”.

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись зі змістом і методикою передмонтажної перевірки мосту (“ Справочник” стор. 89; “ Інструкція ” стор. 62-63).

2. Виконати роботи, що входять в зовнішній огляд мосту.

3. Зібрати схему перевірки мосту (“ Інструкція ”стор. 49, мал. 20) і визначити основну похибку і варіацію приладу. Результати занести в таблицю.

 

№ п/п Відмітка шкали мосту, оC Дійсне значення опору Rд, Ом Градуювальне значення опору Rгр, Ом Абсолютна похибка, Ом Варіація, Ом
    Пр.хід Зв. хід   Пр. хід Зв. хід  
               

 

 

4. Розрахувати приведену похибку і варіацію приладу за формулами:

Основна приведена похибка: = ______________max ´ 100

Rгр.max - Rгр.min

Bmax

Варіація: B= ----------------------- ´ 100

Rгр.max - Rгр.min

 

5. Результати зовнішнього огляду і визначення похибок приладу оформити звітом і зробити висновки.

6. За подібною методикою виконати перевірку нормувального перетворювача та автоматичного потенціометра.

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Атестаційна повірка та наладка витратоміра змінного перепаду тиску.

Мета роботи: вивчення методики та набуття практичних

навиків в визначенні технічного стану

витратомірів.

Прилади та обладнання:

1. Перетворювач витрати - 1шт.

2. Вимірювальний блок витратоміра - 1шт.

3. Витратомірна установка - 1шт.

4. Секундомір - 1шт.

 

Порядок виконання рoботи.

1. Вивчити методику настройки і повірки витратоміра.

2. Ввімкнути прилад. Задіяти до роботи насос витратомірної

установки. Регулюючим вентилем встановити стрілку блока витратоміра на першу оцифровану відмітку шкали. Ввімкнути секундомір і зафіксувати час заповнення мірної ємкості.

3. Злити воду з мірної ємкості та повторити дослід на наступних

оцифрованих відмітках шкали вимірювального блока.

По формулі: Qд = U/t*3600 де

Q - дійсна витрата (л/год)

U - об'єм перекачаної в бак води (л)

t - час заповнення бака (год.)

Вирахувати дійсну витрату рідини та занести в таблицю:

Відмітка шкали приладу (%)          
Градуювальне значення витрат л/год          
Дійсне значення витрат л/год          
Абсолютна похибка Q, л/год          

 

4. За отриманими результатами зробити висновок.

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Порядок виконання роботи.

ЕРСУ-3.

1. Виконується наладка електричної схеми сигналізації рівня при відсутності рідини в резервуарі в наступній послідовності:

а) ввімкнути сигналізатор, при цьому сигналізація верхнього та нижнього рівнів відсутня;

б) замкнути на корпус електрод нижнього датчика, при цьому повинно засвітитись табло “ Нижній рівень”;

в) не від’єднуючи від корпусу нижній електрод, замкнути на корпус верхній електрод датчика, а табло “ Нижній рівень” погаснути.

2. Заповнюючи резервуар водою, визначити висоту заповнення резервуара при вмиканні датчиків нижнього та верхнього рівнів.

РОС-101.

1. Ввімкнути живлення та прогріти прилад на протязі 15 хвилин.

2. Доторкнутись до датчика рукою і поворотом підстроєчного конденсатора добитись вмикання реле. Для повороту конденсатора необхідно використовувати відкрутку, виготовлену із ізоляційного матеріалу.

3. Провести попереднє регулювання, добиваючись спрацювання реле при повороті підстроєчного конденсатора.

4. Потім обережно повернути підстроєчний конденсатор в зворотньому напрямку до моменту відключення реле. Якщо після цього доторкнутись рукою датчика, то реле повинно спрацювати.

5. Заповнюючи резервуар водою визначити висоту заповнення резервуара при вмиканні датчиків верхнього та нижнього рівней.

6. За виконаною роботою зробити висновок.

 

Лабораторна робота № 7

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з порядком і змістом градуювання перетворювача П210 ("Паспорт", стор.21-24).

2. Зібрати схему ("Паспорт", стор.45, додаток 4).

3. В відповідності з вихідними даними (надаються викладачем) розрахувати градуювальну таблицю рН-метра і виконати операції по градуюванню перетворювача П210 ("Паспорт", стор.21-22, п.6.3).

4. Змінюючи значення вхідного сигналу Е, набраного на імітаторі И02, визначити похибку перетворювача спочатку по показанням цифрового табло перетворювача, а потім по значенню вихідного сигналу постійного струму (показання міліамперметра М325).

5. Отримані результати занести в таблицю.

 

Таблиця

Градуювальне значення Егр, мВ рівень рН, рН дійсне значення , мВ Абволютна похибка , мВ Варіація, мВ
Пр. хід Зв. хід Пр. хід Зв. хід
               
               
               
               
               
               

 

Розрахункові формули:

Егр = Еі-(54.196+0.1984 tp)(pH-pHі);

рН= (рН-рНі)/Д*100;

В = (рН'*рН")/Д*100;

γ = (Ед-Егр)/(Егр.к-Егр.п)*100.

 

За виконаною роботою зробити висновок.

 

Теоретичні відомості.

Для вимірювання рН водних розчинів застосовується потенціометричний метод, в основі якого лежить використання рівняння Нернста, в якому описується залежність електричного потенціалу металевого електроду, зануреного в розчин, від активності іонів в ньому:

Е0 - стала складова потенціалу, що визначається властивостями електроду і не залежить від активності іонів в розчині;

R - універсальна газова стала;

Т - температура розчину;

n - валентність елементу, активність якого визначається;

F - число Фарадея

lgaм - десятинний логарифм активності іонів водню.

 

Електродна система рН-метра складається з двох електродів - вимірювального і порівняльного (допоміжного).

 

 
 

Рисунок – Електродна система рН-меира

 

В ролі вимірювальних застосовуються скляні електроди. Корпус такого електроду виготовлено з каліброваної скляної трубки, до якої приварено мембрану з спеціального електродного скла. Мембрана може мати шароподібну, коп’євидну та інші форми. Ця мембрана являється чутливим елементом електроду. В її кристалічну силікатну решітку введені домішки одновалентних металів (Na, K, Li тощо). При занурені електроду в розчин атоми цих металів витісняються більш активними катіонами водню Н+. В результаті цього, на межі “електрод-розчин” виникає потенціал Ех, який визначається активністю іонів водню в розчині, тобто значенням його рН.

Допоміжний (порівняльний) електрод призначений для створення електричного ланцюга, необхідного для вимірювання Ех.

Для вимірювання ЕРС електродної системи застосовується потенціометрична схема зі статичною компенсацією. За цією схемою вимірювана ЕРС Ех порівнюється з падінням напруги на еталонному резисторі R, що створюється вихідним струмом електродного підсилювача. На вхід підсилювача подається різниця між Ех і падіння напруги на резисторі R.

Лабораторна робота № 8

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою передмонтажної перевірки регулятора ПР1.5 (“ Справочник”, с. 140-141).

2. Зібрати схему перевірки регулятора:

 

 


МТ МО2

ЗД1 ПР1.5 ЗД2

       
   

 


Ржив 4 2 Рп МО3

МО1 ЗД3

       
   
 

 


Рвих 1 5 Рз

 

 
 

 


3. Виконати наступні перевірки і, при необхідності, регулювання:

· дієздатності задатчика;

· діапазону зміни вихідного сигналу;

· визначити основну похибку регулятора;

· визначити диференціал спрацювання регулятора.

За отриманими результатами скласти протокол і зробити висновок.

Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в

виконанні передмонтажної перевірки пневматичних

пропорційних регуляторів ПР2.8.

Прилади та обладнання:

1. Регулятор ПР2.8 - 1 шт.

2. Лабораторний пневмостенд - 1 шт.

3. “ Справочник слесаря по контрольно- измерительным приборам”.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою передмонтажної перевірки регулятора ПР2.8 (“ Справочник”.).

2. Зібрати схему:

МТ2

МО2 ПР2.8 ЗД

МО1 ПТ

ЗД

Рвих 1 2 3 Ротк

       
   


Рп

ЗД ЗД

Рз Рпит

5 4

МТ1

МО3 Рн МО4

 
 

 


3. Виконати наступні перевірки:

· діапазону зміни вихідного сигналу;

· зміщення контрольної точки;

· градуювання шкал дроселів межі пропорційності;

· роботи вимикаючого реле.

За отриманими результатами скласти протокол і зробити висновок.

Лабораторна робота № 9

Порядок виконання роботи

 

1. Вивчити призначення кожного з компонентів передньої панелі.

2. Вивчити методику переходу з автоматичного режиму на ручний і навпаки.

 
 

3. Навчитися конфігурувати входи А1 і А2.

4. Навчитись калібрувати входи А1 і А2.

Перехід з ручного режиму до автоматичного здійснюється натисканням клавіші “Р/А” і підтверджується клавішею. Клавішами і можна змінювати управління виконавчим механізмом.

При конфігуруванні входу А1 (пункт меню 3,0-3,7) ми можемо контролювати слідуючи параметри: “Тип датчика”(3,0), “Тип входу”(3,1), “Тип регулятора”(3,5) та інші. Аналогічно конфігурується вхід А2 (при виборів пунктів меню 4,0-4,7).

6,1-калібровка максимуму аналогового входу А1,

6,0-Калібровка нуля аналогового входу А1.

При виборі параметрів 7,0 і 7,1 – калібровка входу А2.

5. За виконаною роботою зробити висновки.

Лабораторна робота № 10

Порядок виконання роботи

 

1. Вивчити призначення кожного з компонентів передньої панелі.

2. Вивчити методику настройки параметрів вимірювального каналу.

3. Вивчити методику постройки конфігурації логічних зв’язків вимірювальних каналів: вхідного пристрою DO1, DO2, DO3, DO4.

4. Навчитись калібрувати входи2.

Калібровка: В режимі конфігурацій встановлюється параметр 110. До входа А1(А2) підключити джерело постійного струму. При сигналі 0мА(4мА) встановлюється “0” в технічних одиницях, що відповідає 0%. Натискуємо клавішу. Аналогічно встановлюємо параметр 11.1. Для настройки каналу А2 – параметри 12.0 і 12.1.

Настройка параметрів: Вимірювальні канали входа А1 пункта меню 1.00-1.11. Настроюємо параметри “сигналізація відхилення “max” “, “Тип шкали входа2”(1,07), “Метод лінійної індикації”(1,09), “Точність лінійного індикатора”(1,10) таінші. Аналагічно настроюється канал входа А2.

Конфігурування вихідного пристрою DO1: Настраюємо такі три параметри: “Номер аналогового входа для управлыння дискретним виходом DO1”, “Логіка роботи”(не використовуєт’ся більше max і менше min) (3,01), “Установка min DO1”, Установка max DO1”. Аналогічно проводиться настройка DO2, DO3, DO4.

Висновок:

 

 

Лабораторна робота № 11

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з електричною схемою механізму (“ Паспорт”, стор. 6-7, мал. 3) і методикою його підготовки до роботи.

2. Виконати перевірку механізму і підготувати його до роботи в наступній послідовності:

- зняти верхню кришку механізму і провести зовнішній огляд;

- ослабити гайку на валу блоку датчиків до вільного обертання;

- при настройці механізму з блоком БДИ-6 в діапазоні 0-90 за допомогою ключа сумістити риску 90 профільного кулачка з підшипником на важелі блоку датчиків, а потім виконати настройку дистанційного показчика положення ДУП;

- виконати настройку кулачків мікровимикача блока датчиків;

- подати живлення;

- подачею відповідного сигналу на вхід виконавчого механізму привести його вихідний вал до руху за годинниковою стрілкою і перевірити відпрацювання мікровимикача В1 нажаттям його кнопки. Якщо механізм не зупиниться, необхідно поміняти місцями дві фази живлення електродвигуна;

- аналогічним чином перевірити відпрацювання мікровимикача В3;

- ввімкнути ланцюг керування в бік руху вихідного органу механізму за годинниковою стрілкою. При натиску на кнопку кінцевого вимикача В2; В4 за допомогою відкрутки, механізм повинен зупинятись;

- встановити верхню кришку і закріпити.

За виконаною роботою зробити висновок.

 

Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в перевірці технічного стану, настройці і визначенні технічних характеристик пневматичного мембранного виконавчого механізму типу МИМ.

Прилади та обладнання:

1. Мембранний виконавчий механізм МИМ - 1 шт.

2. Манометр зразковий - 1 шт.

3. Редуктор стиснутого повітря РДВ-1 - 1 шт.

4. Набір гаєчних ключів - 1 шт.

5. “ Справочник слесаря по контрольно-

измерительньім приборам “ - 1 шт.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою передмонтажної перевірки механізмуМИМ (“ Справочник “, стор. 155-157).

2. Зібрати схему для перевірки механізму і виконати наступні операції:

- перевірити і при необхідності відрегулювати відхилення дійсного максимального ходу штоку від умовного;

- визначити основну похибку і варіацію виконавчого механізму;

- визначити і при необхідності відрегулювати порог чутливості механізму.

 

Розрахункові формули:

а) для перевірки ходу штоку:

Х = [(P100-P0)-80]*100/80

б) основна похибка:

= (Pp-Pд)*100/80

в) варіація:

В = (Pд’-Pд”)*100/80

 

За отриманими результатами зробити висновок.

 

Мета роботи: вивчення методики і отримання практичних

навиків в наладці однообертових

виконавчих механізмів типу МЕО.

Прилади та обладнання:

1. Виконавчий механізм типу МЕО.

2. Стенд для перевірки виконавчих механізмів.

3. Підручник “ Наладка приборов и систем

автоматизации “ (Б.З.Барласов, В.И.Ильин).

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою перевірки і настройки виконавчого механізму типу МЕО. Замалювати принципову електричну схему механізму (Підручник,

стор. 122, мал. 85,б, стор. 267-269).

2. Підключити МЕО до стенду і в відповідності з методикою, що вказана в підручнику, виконати наступні операції:

- опробування дієздатності механізму;

- настройку виконавчого механізму на заданий викладачем кут переміщення вихідного валу;

- настройку індикатора положення регулюючого органу (ИПУ) на зміну сигналу від 0 до 100% діапазону в відповідності з переміщенням вихідного валу МЕО.

За результатами роботи зробити висновок.

 

Список літератури:

 

[1] Михайлов Л.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации: Учеб. Пособие. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та. 1978. – 248с.

[2] Монтаж, эксплуатация и ремонт контрольно-измерительных и регулирующих приборов. А.Ф. Попов. М.; „Машиностроение”, 1969, стр.356.

[3] Наладка приборов и средств автоматизации. Ученик для ароф.-техн. Училищ. М, „Высш. Школа”, 1975.

[4] Справочник слесаря по контрольно – измерительным приборам. – К.: Тэхника, 1988. – 176с. Гресько А.А., Долгая Л.А.

[К] Конспект лекцій.

 

Інструктивно-методичні матеріали

 

до лабораторних занять з експлуатації та ремонту технічних засобів

автоматизованих систем

 

(назва дисципліни)

спеціальності « Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва »

(назва спеціальності)

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

5.05020201 « Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва »

протокол № від _________

Голова_____________Заїка В.І.

 

Лабораторна робота № 1

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 526; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.165 с.)