За якою з наведених формул визначається закон Ома для ділянки кола з проти-е.р.с.? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За якою з наведених формул визначається закон Ома для ділянки кола з проти-е.р.с.?А/ ; Б/ ; В/ ; Г/ ;

Д/ серед наведених відповідей правильної немає.

5. Питома провідність речовини, це величина обернена до...

А/ опору провідника; Б/ провідності ділянки кола; В/ рухомості носіїв струму; Г/ питомого опору речовини; Д/ серед наведених відповідей правильної немає.

 

Обладнання: батарея акумуляторів; повзунковий реостат; амперметр магнітоелектричної системи; вольтметр магнітоелектричної системи; лампа розжарювання (3,5 В, 0,28 А) на підставці; вимикач для замикання кола; з’єднувальні провідники; масштабна лінійка.

 

Теоретичні відомості.

В колах постійного струму залежність сили струму від напруги виражається законом Ома для ділянки кола: сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника ,

де I – сила струму, U – напруга, R – опір провідника.

 

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

                   
     
 
     
 
 
   
 
 

 


 

Схема 1 Схема 2

 

Хід роботи.

Дослід 1.

1. Поставити повзунок на середину реостата і визначити, в який бік його слід переміщувати, щоб збільшити чи зменшити опір реостата; при якому положенні повзунка опір реостата близький до нуля і де його треба поставити, щоб збільшити опір до максимального.


2. Зібрати електричне коло за схемою 1.

3. Поставити повзунок в положення, яке відповідає максимальному значенню опору реостата, і замкнути коло. Записати покази амперметру.

4. Змінюючи положення повзунка реостата, стежити за показами амперметра.

5. Прикласти з боку реостата масштабну лінійку і повторюючи дослід, відмітити кілька положень повзунка і відповідні їм сили струму.

6. Результати досліду занести до таблиці.

7. На основі результатів вимірювань встановити залежність між зміщенням повзунка реостата і силою струму в колі.

Дослід 2.

1. Для регулювання напруги реостат вмикають як потенціометр.

2. Зібрати коло за схемою 2. Поставити рухомий контакт на лівому кінці реостата і замкнути коло. В цьому випадку вольтметр покаже нуль.

3. Повзунок реостата плавно переміщують вправо і спостерігають поступове збільшення показів вольтметра. Коли повзунок дійде до крайнього правого положення, вольтметр показуватиме найбільшу напругу.

4. Дослід повторити кілька разів, переміщаючи повзунок в одному і другому напрямах. Переконатись, що потенціометром можна дістати будь-яку напругу від нуля до максимального значення, яке створює джерело струму на зовнішній ділянці кола.

5. Повторити дослід, приклавши до реостата збоку масштабну лінійку. Відмітити кілька положень повзунка і відповідні їм значення напруги.


6. Результати досліду занести до таблиці .

7. На основі результатів вимірювань встановити залежність між зміщенням повзунка реостата і значенням регульованої напруги в колі.

Таблиця вимірювань та обчислень.

Дослід 1 Дослід 2
№ п/п R, ум. одиниць I, А № п/п R, ум. одиниць U, В
       
       
       
       
       

 

Побудувати графіки залежності сили струму і напруги від опору.

R,ум.од.
R,ум.од.

 

Зробити загальний висновок, щодо виконаних досліджень.

 

Контрольні запитання.

1. Який фізичний зміст сили струму?

2. Який фізичний зміст напруги на ділянці кола?

3. Який фізичний зміст електричного опору?

4. Сформулюйте закон Ома для повного кола.

5. Накресліть графік зміни струму в колі, якщо його опір дорівнює 20 Ом, а напруга рівномірно зростає від 0 до 30 В.

 


 

Лабораторна робота № 8

Тема: Дослідження роздільної здатності ока

Мета: дослідити на практиці роздільну здатність ока

 

запитання і завдання для самоконтролю:

Білет № 1

1. Абсолютний показник заломлення показує у скільки разів...

А/ кут заломлення більше кута падіння;

Б/ швидкість світла в одному середовищі більша, ніж в іншому;

В/ швидкість світла в середовищі більше швидкості світла в вакуумі;

Г/ швидкість світла в вакуумі більше швидкості світла в середовищі;

Д/ серед наведених відповідей правильної немає.

2. Вкажіть явище, яке полягає у викривленні променів світла при проходженні крізь неоднорідне середовище.

А/ дифракція; Б/ інтерференція; В/ дисперсія; Г/ поляризація; Д/ рефракція.

3. Доповніть речення „Хвильові властивості світла виявляються ... „

А/ при взаємодії з речовиною; Б/ в явищі дифракції; В/ при заломленні;

Г/ при випромінюванні; Д/ серед наведених відповідей правильної немає.

4. Вкажіть, з якою фізичною характеристикою хвиль пов’язано відчуття світла.

А/ з різницею фаз хвилі світла; Б/ з агрегатним станом джерела світла;

В/ з різницею в інтенсивності світла; Г/ з різницею в частоті коливань світла;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 397; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.017 с.)