Відомості ПРО НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомості ПРО НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯПри роботі з наближеними числами необхідно дотримуватись наступних правил:

1. При додаванні і відніманні наближених чисел у кінцевому результаті варто зберігати стільки десяткових знаків, скільки їх має найменш точне дане (число з найменшим числом десяткових знаків).

2. У результаті, отриманому після множення і ділення, варто зберігати стільки значущих цифр, скільки їх має найменш точне дане.

3. При піднесенні наближеного числа в квадрат і куб варто зберігати в результаті стільки значущих цифр, скільки їх має наближене число, яке підноситься до ступеня.

4. При добуванні квадратного і кубічного коренів з наближеного числа варто зберігати в результаті стільки значущих цифр, скільки їх має підкореневий вираз.

5. При виконанні проміжних результатів необхідно брати однією цифрою більше, ніж рекомендують попередні правила.

 

Виконання лабораторних робіт пов'язано з вимірюваннями фізичних величин. Вимірювання не дають можливості одержати абсолютно точні результати. Помилки (похибки), що виникають при вимірах, пояснюються недосконалістю методів вимірювання, вимірювальних приладів, умовами досліду. Для виключення випадкових помилок і підвищення ступеня точності необхідно робити завжди кілька вимірів (мінімум три), а потім знайти середнє арифметичне.

Наприклад, визначаючи довжину якого-небудь тіла, необхідно виміряти її по краям і в середній частині. Результати трьох вимірювань додати і розділити на три.

Різниця між дійсним і виміряним значеннями шуканої величини називається абсолютною похибкою Δx:

Відношення абсолютної похибки до дійсного значення вимірюваної величини називається відносною похибкою виміру δ:

 

Якщо дійсне значення шуканої величини невідомо, то для визначення похибок можна скористатися методом середніх арифметичних:

1. Виконують вимірювання шуканої величини х кілька разів і середнє арифметичне результатів цих вимірів приймають за дійсне значення вимірюваної величини:


2. Знаходять абсолютні похибки кожного виміру:

; ;

Визначають середнє арифметичне цих похибок

і приймають його за абсолютну похибку виміру.

3. Знаходять відносну похибку δ:

 

При непрямих вимірах шуканої величини похибки можна визначити за одним з наступних методів:

1. Спосіб оцінки результатів вимірювань.

У цьому випадку похибки обчислюють по формулам теорії наближених обчислень, наведених у таблиці

 

 

№ п/п математична операція похибки
абсолютна Δх відносна δ

 

Дійсне значення вимірюваної величини

2. Спосіб знаходження верхньої і нижньої границь.

 

1. Знаходять верхню (В. Г.) і нижню (Н. Г.) границі вимірюваної величини.

2. Визначають середнє значення шуканої величини х як напівсуму верхньої і нижньої границь виміру: (В. Г.+Н. Г.)/2=хср.

3. Визначають абсолютну похибку Δх як напіврізницю верхньої і нижньої границь: (В. Г.-Н. М.)/2= Δх.

 

 


ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Динамометри

 

 

Динамометр шкільний трубчастий.

Динамометр являє собою пружинний прилад для вимірювання сил. Дія приладу ґрунтується на властивостях пружини розтягатися пропорційно величині прикладених сил. Основною частиною динамометра є спіральна стальна пружина, розрахована на розтяг. До кінців пружини прироблені пластинки з вушками перпендикулярно до поздовжньої осі пружини. У вушка вмонтовані металеві гачки для підвішування тіла, яке зважується і динамометра. В нижній частині пружини прикріплена також вертикальна металева пластинка, в кінці якої є покажчик розтягу пружини. Шкала своїми пазами насаджена на циліндр із жерсті, в якому вміщена пружина динамометра. Динамометри бувають зі шкалами від 1 до 5 кг.

Динамометр трубчастий.

Динамометром користуються для вимірювання сил, що не збігаються з напрямом сили ваги, для демонстрування дослідів додавання сил, що діють по одній прямій, напрямлених під кутом, тощо.

Прилад складається з двох трубок, з'єднаних між собою спіральною пружиною. Одна трубка, меншого діаметра, входить всередину другої. На меншій трубці нанесені кольорові поділки, добре видимі на віддалі, що забезпечує добру наочність. На кінцях трубок закріп­лені гачки.

Динамометри розраховані на силу розтягу до 3 кг.

Динамометр для лабораторних робіт(конструкції Бакушинського).

Динамометр застосовують для лабораторних робіт по вивченню тертя, правила парале­лограма сил, розкладання сил на похилій площині, для градуювання динамометра тощо.

Прилад складається з спіральної пружини з покажчиком і гачком на довгій дротині. Верхній край пружини закріплений на дерев'яній дощечці з шкалою на 400 г (ціна поділки 10 г). На нижній частині дощечки укріплено дротяну скобу, через яку проходить дротина з гачком на кінці. Ця скоба перешкоджає розтягуванню пружини при надмірних наванта­женнях.

 

 

Амперметр.

Амперметр – шкільний вимірювальний прилад електромагнітної системи, призначений для вимірювання постійного струму величиною до 3 А. Прилад використовують для лабораторних робіт. Похибка амперметра – 4 % від найбільшого показу шкали.

Принцип дії приладу заснований на втягуванні в котушку залізного сердечника, насадженого на спільній осі із стрілкою. Кут повороту стрілки залежить від величини струму. Постійний магніт дугоподібної форми повертає стрілку на нуль шкали. Обмотка приладу складається з 20—30 витків проводу діаметром 0,8 – 1 мм,її опір 0,04 – 0,07 Ом. Шкала амперметра нерівномірна. Прилад розміщено у пластмасовому корпусі. Кінці обмотки припаяно до двох клем. Біля клем є позначення «+» і «—» для правильного ввімкнення амперметра в коло.

Щоб уникнути помилки при вимірюванні, не треба розташовувати прилад біля залізних предметів. Прилад треба зберігати у сухому приміщенні з нормальною температурою, необхідно уникати сильних поштовхів і ударів і зберігати амперметр на значній віддалі від сильних магнітних полів. Не дозволяється вмикати прилад у мережу змінного струму.

Вольтметр.

Вольтметр являє собою шкільний вимірювальний прилад електромагнітної системи і використовують його для лабораторних робіт. Межі вимірювання до 8 В. Похибка не перевищує 0,2 В.

Робота приладу базується на взаємодії між магнітним полем двох нерухомих котушок із струмом, залізним сердечником зигзагоподібної форми, розміщеним на одній осі зі стрілкою. При пропусканні струму сердечник намагнічується і втягується всередину котушок повертаючи стрілку на більший чи менший кут. Встановлення стрілки на нульовій поділці шкали здійснюється дугоподібним постійним магнітом. Котушки складаються з великого числа витків діаметром 0,1мм. Загальний опір котушок 150 – 200 Ом. Кінці обмоток відведено до двох клем з позначенням « + » і «–». Прилад змонтований в пластмасовому корпусі і призначений для роботи у горизонтальному положенні.

Прилад треба зберігати у сухому приміщенні з нормальною температурою уникати дії сильних магнітних полів, поштовхів і ударів.

При одночасному користуванні вольтметром і амперметром треба розташувати їх на віддалі більшій 10 см,щоб уникнути похибки у вимірюванні внаслідок взаємодії магнітних полів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.007 с.)