Прочитайте. З'ясуйте вид документа, його призначення. Назвіть усі реквізити.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прочитайте. З'ясуйте вид документа, його призначення. Назвіть усі реквізити.28 травня 2010 року в актовій залі університету о 15-00 відбудеться зустріч з письменником І. В. Демченком. Запрошуємо всіх шанувальників словесності.

 

23.05.2010 Оргкомітет

 

Прочитайте текст. З'ясуйте вид документа. Доповніть відсутні реквізити. Відредагуйте текст.

Сьогодні відбудеться зустріч з профкомом психології в 256 аудиторії. Запрошуються все, хто цікавиться психологією.

Студрада

 

Допишіть речення. З'ясуйте, чим відрізняються повідомлення від оголошення.

1. Повідомлення — це ...

2. Оголошення — це ...

3. Повідомлення має такі реквізити: ...

4. Оголошення має такі реквізити:

 

Прочитайте оголошення. Доповніть текст відсутніми реквізитами, відредагуйте.

До уваги жителів житлоселища!

 

За поданим початком складіть і запишіть оголошення.

1. 14 квітня 2010 року в актовій залі ... 2. 5 березня 2010 року банк «Аваль» проводить акцію ... 3. З 20 по 27 червня 2010 року відбудеться ...

6. Запишіть оголошення, розміщені на вулицях вашого міста, проаналізуйте їх зміст і особливості оформлення, виправте по­милки.

 

 1. Відредагуйте текст повідомлення.

24 грудня 2010 року відбудеться захист кандидатської дисер­тації на тему «Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-80-х років XX століття».

Учений секретар спеціалізованої вченої ради.

 

Прочитайте заголовки звітів. Відредагуйте їх.

ЗВІТ

1) Про проведення тижня української мови у ЗОШ № 32 м. Одеси;

2) про навчально-виховну роботу серед студентів куратора групи ВасиленкоС.І.;

3) розвивальної дитячої школи «Світлячок» за 2010/2011 pp.;

4) про роботу гуртка «Юний натураліст» за 2010 рік;

5) студента природничого факультету про результати педагогіч­ної практики.

 

Складіть речення із словосполученнями.

Квартальний звіт; річний звіт; статистичний звіт; текстовий звіт; аналітичний звіт; фінансовий звіт.

 

10. Складіть звіти про: а) результати педагогічної (чи виробничої) практики; б) результати екзаменаційної сесії; в) екскурсію в Чор­номорський заповідник; г) підготовку відділення до нового навчального року.

 

Допишіть речення.

1. Службова записка пишеться з метою ... 2. У службовій записці викладають ... 3. Залежно від форми викладу інформації службова записка може бути ... 4. Службові записки оформляються на ... 5. Обов'язковими реквізитами службової записки є: ...

 

Прочитайте. З'ясуйте, яких реквізитів у службовій записці не вистачає.

Завучу школи Стрюк В.М.

Захворів учитель математики В. Я. Оксененко.

Проведіть заміну уроків.

 

Запишіть (з пам'яті) в логічному порядку реквізити довідки.

 

З'ясуйте вид документа за його ознаками.

 • Відображає процес і результати постійних і тимчасових колегіальних органів.
 • Фіксує проведення зборів, нарад, засідань, обговорень тощо,
 • За обсягом буває стислим, повним, стенографічним.
 • Текст документа укладають за формою: слухали, виступили, ухвалили.

 

Допишіть відсутні реквізити протоколу

Ø Заголовок — назва виду документа.

Ø Текст.

Ø Порядок денний.

Ø Кількісний склад учасників.

Ø Підписи голови і секретаря зборів.

 

Складіть протокол, додавши відсутні реквізити.

Протокол № 9. Збори студентської групи 241. Інституту психології, історії та соціології. Присутні...

Порядок денний. Про результати соціологічної практики. Голова... 27 травня 2010 рік. Слухали...

 

Прочитайте. З'ясуйте, яких помилок припустився секретар, оформляючи заголовок протоколу.

ПРОТОКОЛ

засідання студради

Інституту філології та журналістики

Голова К. І. Олеярник.

Присутні: усі члени студради

Повістка дня

1. Про підготовку до проведення Дня захисту дітей у підшефних школах-інтернатах.

2. Про підготовку святкування 15-ї річниці інституту.

Слухали: ...

 

Прочитайте фрагменти протоколів. Знайдіть помилки. Запишіть правильно.

1. На зборах присутні 11 чоловік батьків і 3 учителів. 2. Слухали: про підготовку до КВН, оскільки репетиції весь час зри­валися. Ухвалили: для підсилення «кавееншіків» прикріпити за ними заст. голови студради Азовську Дарину. 3. Ухвалили: заборонити студентам курити в туалетах і брати всім приклад з Табакаря Олексія, який завжди курить надворі за факульте­том. 4. Ухвалили: винести догану Муляру Тарасу за залицяння до Густинської Ю. під час лекції. 5. Ухвалили: опублікувати в пресі догану Кондратьєву Олександру за розмови по мобільному на семінарі.

VІ. Самостійна робота студентів

► Напишіть повідомлення про Всеукраїнську студентську олімпіаду з української мови, яка відбудеться в Херсонському державному університеті.

Відредагуйте текст звіту. Запишіть відповідно до правил оформлення звіту.

ЗВІТ

про педагогічну практику

студента Шафоренка В. М.

Педагогічну практику проходила у ЗОШ № 56 м. Одеси. Умови практики задовільні. Протягом практики провів чотири заліко­вих уроки, один виховний захід.

Усі уроки оцінені учителем-методистом і керівником прак­тики позитивно.

Практика сприяла закріпленню теоретичних знань із предмета, формуванню методичних умінь.

 

30.12.2010 р. В. Шафоренко

Прочитайте уривки з текстів звітів. З'ясуйте, до якої групи за способом оформлення тексту належить кожен із них.

Текст 1

Комісія перевірила стан підготовки школи № 4 до нового навчального року. У ході перевірки виявилося, що всі кабінети відремонтовано, умебльовано відповідно до віку школярів; коридори й рекреації школи озеленено й оформлено стендами й картинами; бібліотека школи комплектована підручниками з усіх предметів на 90%. Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами, має психолога, лікаря і медсестру. Їдальня відповідає вимогам санстанції.

Текст 2

У школі N° 37 працює 105 учителів, із них із вищою освітою 101, з середньою спеціальною — 4. Забезпеченість кадрами 100%.

Усього у школі навчається 1800 учнів. Кількість учнів у початкових класах — 580 чоловік, у середніх класах — 800 учнів, у старших класах — 420.

 1. Виберіть правильну відповідь

Довідка — це ...

1) вид документа з гранично стислим текстом, що вимагає тер­мінового інформування;

2) документ, що містить інструктивні (директивні) вказівки;

3) документ, який підтверджує юридичні факти та засвідчує біографічні відомості і діяльність окремих службових осіб;

4) документ, у якому описують результати діяльності підприєм­ства чи особи.

 

Заповніть бланк довідки

 

ДОВІДКА «____» ____________ 20__ р. № ______________ ____________________________________________________________навчається (прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________ (назва навчального закладу) Його (її) стипендія __________________________________________грн на місяць (цифрами і словами) Видано для подання ____________________________________________________ (назва організації) Директор ______________ (підпис) _____________________________ (назва установи) (розшифрування підпису) Секретар ______________ (підпис) _____________________________ (назва установи) (розшифрування підпису)  

 

Допишіть відсутні реквізити довідки.

AT «Світанок» ЖКГ № 34

………………

(адреса)

ДОВІДКА

00.00.00. № 00

Андрієць Надія Василівна працює бухгалтером AT «Світанок» з посадовим окладом __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

VІІ. Закріплення матеріалу

 

Доповніть речення.

1. Звіт — це документ ... 2. Звіт оформляють на ... 3. За спосо­бом відтворення тексту звіти бувають ... 4. Звіт має такі реквізити ...

Прочитайте документ. З'ясуйте відсутні у ньому відомості. Відредагуйте текст.

ПРОТОКОЛ № З

4.06.2012

Загальних зборів студентів IV курсу

Голова: І. В. Донець

Присутні: директор інституту І. В. Шапошникова, куратори груп СЮ. Криворучко, М.І. Левечко.

Порядок денний

Про підготовку до державних екзаменів.

Різне

 1. Слухали: виступ старости 431 групи С. Степаненко. Ухвалили: доповідь прийняти до відома.
 2. Слухали: різне: про підготовку аудиторії до екзаменів, про екзамени в магістратуру тощо.

 

Голова зборів: (підпис)

VІІІ. Підведення підсумків заняття

Допишіть речення.

Витяг з протоколу — це документ ...

Витяг має такі реквізити: ...

Витяг з протоколу підписують...

Витяг з протоколу складають на вимогу ...

ІХ. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал.

Написати телеграму, факс, запрошення.

 1. Виправте помилки в оформленні витягу з протоколу.

ВИТЯГ

з протоколу засідання профкому

фірми «Красуня»

Слухали: голову профкому про виділення путівок під час відпустки.

Ухвалили: надати путівки в пансіонат «Берегиня» всім відпускникам.

(підпис) О.М. Андрієць

 

 

ДОДАТОК

 

Практичні завдання

Закінчіть речення.

1. Службовий лист — це ... 2. Службовий лист складається з ... 3. За функціональними ознаками листи поділяються ... 4. За кіль­кістю адресатів листи бувають ... 5. Службовий лист має такі рек­візити: ... 6. Службовий лист оформлюється ... 7. Нумерація сто­рінок починається ... 8. Відповідати на листи слід з урахуванням його виду протягом ... 9. Лист-запит — це ... 10. Лист-претензія - це ... 11. Лист-прохання складають із метою ... 12. Лист-пропозиція пропонує ... 13. Супровідний лист інформує адресата ... 14. Гаран­тійний лист забезпечує ... 15. Адреса — це ...

 1. Напишіть перелік листів, що не потребують відповіді.
 2. Відповідно до правил, встановлених Міністерством зв'язку, адреса включає такі відомості: ...
 3. За поданим початком визначте вид листа.

1) Прошу допустити до користування архівними фондами уні­верситету магістранта кафедри архівної справи ХДУ Доценко Олесю Петрівну...

2) Центр міжнародних зв'язків Херсонського державного універ­ситету запрошує студентів узяти участь у конкурсі наукових робіт...

3) На ваш лист № 17-5-29 від 1.03.2010 р. надсилаємо відомості про переможців університетської олімпіади з рідної мови...

4) У порядку надання шефської допомоги школі просимо від­пустити 250 (двісті п'ятдесят) кілограмів фарби для підлоги. Оплату гарантуємо...

5. Запишіть імена у кличному відмінку, поєднавши їх зі словамишановний (-а) пане (пані).

1. Мирослава, Олена, Оксана, Марина, Клавдія. 2. Григорій, Анатолій, Євген, Валентин, Олег, Юрій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.013 с.)