Орієнтовна тематика наукових рефератів та проблемно – наукових завдань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтовна тематика наукових рефератів та проблемно – наукових завдань 

1.Ресурси підприємства, їх кругообіг.

2. Фірма як суб’єкт ринкових відносин.

3. Методи встановлення ринкової рівноваги.

4. Антимонопольна політика: її розвиток та необхідність

5. Антимонопольне законодавство України.

6. Приклади діяльності природних монополій.

7. Глобальні монополії: аналіз та роль.

8. Методи конкурентної боротьби.

9. Діяльність олігополій: приклади та наслідки.

10. Олігопольні змови: світова практика та наслідки.

11. Ринок змлі: сьогодення та перспективи.

12. Підприємницькі здібності як особливий вид капіталу.

13. Діяльність світових бірж.

14. Український фондовий ринок.

15. Ринок капіталу

ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ТЕМА 1. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ.

АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ

Задача 1.

Умова.Працівник витрачає на виробництво товару А 20 хвилин, а на виробництво товару Б 30 хвилин. Побудувати криву виробничих можливостей в межах 8-годинного робочого дня.

Вирішення.

Година містить 60 хвилин, тоді за годину працівник виготовить 3 (60:20) одиниці товару А і 2 (60:30) одиниці товару Б.

Відповідно за 8 годин 24 (8х3) одиниць товару А і 16 (8х2) одиниць товару Б.

Графіки за даним типом задач будуються відповідно до лекційного матеріалу (див. лекцію 1).


Увага!Крива виробничих можливостей має тількиопуклу до початку координатформу.

 

Задача 2.

Умова.Студент навчається в університеті, отримуючи стипендію в розмірі 40 грн.

Покинувши навчання, він міг би працювати, прикладаючи рівні зусилля та отримуючи

місячний заробіток у розмірі 250 грн. Які альтернативні витрати навчання в університеті?

Вирішення.

 

Альтернативними витратами є вартість втрачених можливостей.

Тому, обираючи навчання, студент втрачає 210 грн. (250-40). Це і є альтернативні

витрати навчання в університеті.

ТЕМА 2. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

 

Умова. Функція попиту на товар задана рівнянням Qd=8-P.

Функція пропозиції – Qs=2P-4.

Обчислити рівноважну ринкову ціну (грн.) та рівноважний ринковий обсяг продукції (шт.). Визначити обсяг продажу та величину дефіциту товару на ринку, якщо ціна товару буде фіксована на рівні 3 грн. за одиницю продукції.

Вирішення.

Згідно з твердженням про те, що рівноважна ціна та рівноважний обсяг формуються за умови врівноваження попиту та пропозиції (Qd=Qs), прирівняємо рівняння попиту та пропозиції

 

8-P=2P-4

8+4=2Р+Р

12=3Р

Р=4

Отже, рівноважна ринкова ціна 4 грн.

Підставимо знайдену ціну у будь-яке з рівнянь:

Qs=2х4-4=4

Отже, рівноважний обсяг 4 шт.


Якщо ми маємо фіксовану ціну, підставимо її значення у кожне з рівнянь:

Qd=8-3=5

Qs=2х3-4=2

Отже, обсяг попиту 5 шт, обсяг пропозиції-2 шт.

Якщо величина обсягу попиту перевищує обсяг пропозиції, то на ринку виникає дефіцит товару

Qd-Qs=5-2=3 шт.

Висновок: величина дефіциту 3 шт.

Графіки за даним типом задач будуються відповідно до лекційного матеріалу (див. лекцію 2) .

 

ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Умова.Ціна товару коливається від 15 до 20 грн. за одиницю. Попит відповідно-від 40 до 20 грн. за одиницю. Визначити коефіцієнти лінійної та дугової еластичності попиту.

Вирішення.

Дано:

Po =15 грн

P1=20 грн.

Qo= 40 од.

Q1=20 од.

Відповідно до формул лінійної еластичності (еластичності у точці):

Ed=∆Q/∆P x Po/Qo

Ed=∆Q/∆P x P1/Q1,

Визначимо зміну (∆) показників:

Увага!Зміна показників завжди визначається шляхом відніманняпопереднього показникавід кінцевого!

∆Q=20-40= - 20

∆P=20-15=5,

тоді

Ed= (-20:5) х (15:40)= - 1,5

Ed= (-20:5) х (20:20) = -4

Відповідно до формули дугової еластичності:

Ed=∆Q/∆P x P_/Q_,

нам необхідно визначити середнє значення P і Q.

Р_= (20+15) / 2= 17,5

Q_=(40+20) / 2=30

Тоді:

Ed= (-20:5) х ( 17,5 :30) = - 2,4

ТЕМА 5. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

 

 

Умова.Підприємець збирається організувати власний бізнес. Пов'язані з цим витрати включають: на купівлю устаткування (термін зносу - 5 років) - 10 тис. грн.; на зарплату персоналу - 20 тис. грн., на сировину та матеріали - 70 тис. грн./рік.

Річна зарплата підприємця складає 6 тис. грн. У купівлю устатку­вання він збирається вкласти заощадження, що приносять 6% річних. Підприємець очікує щорічно одержувати виручку, що складає 98 тис. грн. Чи є відкриття власного бізнесу вигідною операцією?

Вирішення.

Для вирішення задач і вправ з даної теми, необхідно скористатися загальною формулою для визначення прибутку:

ПРИБУТОК=ДОХОДИ-ВИТРАТИ, тобто

ЕР=ТR-ТС,

де ЕР-економічний прибуток;

ТR- сукупний виторг (дохід);

ТС –сукупні витрати.

ТR розраховується шляхом множення ціни товару на його реалізовану кількість. В нашій задачі ця величина задана і становить 98 тис. грн.

ТС розраховується як сума всіх витрат підприємства.

За умовою задачі необхідно розрахувати прибуток за рік, тому

ТС= 2 тис.грн.( 10 тис.грн : 5 років) +20 тис.грн.+70 тис.грн.=92 тис.грн

Тоді:

ЕР= 98-92=6 тис.грн.

Отже, організувавши бізнес, підприємець отримає 6 тис.грн. прибутку.

Для визначення економічної ефективності бізнесу порівняємо прибутки підприємця до і після започаткування бізнесу.

До започаткування бізнесу доходи становлять: 6 тис.грн (зарплата)+600 грн.(6% від 10 000 грн)= 6600 грн.

Порівняємо:

ЕР (6000 грн)<6600грн.

 

Висновок: бізнес не є вигідною операцією.

 

 

ТЕМА 13. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

 

Задача 1.

 

Умова. Власник депозитного внеску у 1000 грн. через рік закрив свій банківський рахунок і одержав 1300 грн. Річні темпи інфляції становили 32 %. Визначити номінальну та реальну відсоткову ставку. Зробіть висновки

Вирішення.

Для знаходження величини номінальної відсоткової ставки скористаємося формулою%

Номінальна відсоткова ставка = Реальна відсоткова ставка + Темп інфляції

Номінальна відсоткова ставка для нашої задачі визначається як різниця між величинами початкового депозитного внеску та коштами, отриманими після нарахування відсотків по депозиту (у відсотках).

1300 грн.-1000 грн.=300 грн. або 30%

Тому реальна відсоткова ставка = 30%-32%= - 2%

Отже, розміщувати депозит на таких умовахневигідно.

Задача 2.

 

Умова. Банк приймає внески під 50% річних. Ділянка землі розміром у 100 га дає його власнику щорічно 600 грн. земельної ренти. Визначити ціну 1 га землі.

Вирішення.

Скористаємося формулою для визначення ціни землі:

ЦЗ=R/S x100%,де:

ЦЗ-ціна землі;

R-розмір річної ренти ( грош.од);

S-депозитний річний банківський рахунок (%).

Рента з 1 га = 600 грн : 100 га = 6 грн.

ЦЗ= (6 грн : 50 %) х 100 % = 12 грн

 

 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Основна література

 

1.Задоя А. О.; Кірієнко О. М. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи для студентів. – 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allbest.ru/

2. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. [Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н]. - К., 2008. – 235 c.

3. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка. Навчальний посібник. / Горобчук Т. Т. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

4. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник. / Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 

Додаткова література

 

5. Балецький Е. Диференційні властивості кривих попиту і пропозиції / Балецький Е. // Мировая экономика и международные отношения.-1995. - № 12. - С. 62-73. [Рос. Мовою].

6. Бобкова І.А. Експериментальна мікроекономіка: деякі проблеми та підходи / Бобкова І.А., Левін М.І. // Економіка і математичні методи.-1997.- [Т. 33, Вип. 1.] - С. 13-25.

7.Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. / Гаврилишин О. - К.: Наукова думка, 1992.- 356 с.

8. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. / Вэриан Х.Р. - М.,1997

9.Гальперин В. М. Микроэкономика. / Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И - М., 1998.-167 c.

10.Гребенников Л.И. Микроэкономика. / Гребенников Л.И., ЛеусскийА.И., Тарасевич Л.С. - СПб.,1998-223 c.

11. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. / Долан Э.Дж., Линдсей Д. - СПб.,1994 – 132 c.

12. Гамілтон Дж. Методичний посібник до “Мікроекономіки” [під ред. Роберта С. Піндайка та Д.Рубінфельда]: [Пер. з англ.] / Гамілтон Дж. - К.: Основи, 1996.- 327 с.

13. Дзюбик С.Основи економічної теорії. / Дзюбик С., Ривак О. - К.: Основи, 1994.- 445 с.

14. Іохін В.Я. Економічна теорія: вступ до ринку і мікроекономічний аналіз. / Іохін В.Я. - М.: ИНФРА-М, 1997.- 512 с. [Рос. Мовою].

15. Казаков А.Г. Економіка. / Казаков А.Г., Мінаєва Н.В. - М.: ЦИПКК АП, 1996.- 356 с. (Рос. мовою).

16. Калабіхіна І.Е. Деякі аспекти теоретичного аналіза домогосподарства / Калабіхіна І.Е. // Вестник Московского университета: Сер.6 “экономика”. -1995. - № 5. - С. 28-40. (Рос. мовою).

17. Курс економічної теорії./ [Під заг. ред. Чепуріна М.К.] - Кіров: МГИМО МИД РФ, 1994.- 489 с. (Рос. мовою).

18. Кілієвич О.І. Англо-українсько-російський словник економічних термінів. Мікроекономіка. / Кілієвич О.І. - К., 1996.- 348 с.

19. Леханов Ю. Соціальний аспект теорії фірми / Леханов Ю. // Российский Экономический Журнал. - 1996. - № 4. - С. 103-104. (Рос. мовою).

20. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. / В.Д.Базилевич та ін.- К.: Четверта хвиля, 1997.- 246 с.

21. Макконнелл К.Р. Економікс: принципи, проблеми і політика. [В 2-х т., Т. 2]: [Пер. з англ.] - / Макконнелл К.Р., Брю С.Л. / М.: Республіка, 1992. - 400 с. (Рос. мовою).

22. Макро-мікроекономіка. Практикум. [Під ред. Ю.А.Огібіна]. - С-Пб.: “Літера плюс”, 1994.- 430 с. (Рос. мовою).

23. Микроэкономика / [Под ред. Яковлевой Е.Б.] - М.-СПб,1998 – 432 c.

24. Наливайко А.П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Наливайко А.П.,Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В - К.,1999 – 432 c.

25. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. / Нуреев Р.М. - М.,1998 – 225 c.

26. Нурєєв Р.М. Основи економічної теорії: Мікроекономіка: Теорія, задачі, питання, тести.- / Нуреев Р.М. - М.: Высшая школа, 1996.- 447 с. [Рос. Мовою].

27. Основи економічної теорії. Учбовий посібник. За ред. В.О.Білика. - К.: Академпрес, 1994.- 384 с.

28. Основи економічної теорії. Підручник. [За ред. проф. С.В.Мочерного]. - Тернопіль, 1993.- 688 с.

29. Піндайк Р. Мікроекономіка. / Піндайк Р., Рубінфельд Д. - К., 1996.- 321 c.

30. Семюелсон П.А. Мікроекономіка. / Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. - К., 1998 – 476 c.

31. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки / Слухай С.В. - К., - 1998-634 c.

32. Райхлін Е. Основи економічної теорії. [Ч.1]: Мікроекономічна теорія ринків пропозиції. / Райхлін Е. - М.: Наука, 1995.- 347 с. (Рос. мовою).

33. Ринкова економіка. Підручник. [В 3-х т., Т. 1.] [Під ред. В.Ф.Максимова]. - М.: “Сомінтек”, 1992.- 326 с. [Рос. Мовою].

34. Самуельсон П. Економіка: [Пер. з англ.] / Самуельсон П., Нордгауз В. - М.: МГП “Алгон”, ВНИИСИ,1992.- 625 с. (Рос. мовою).

35. Студенцов В. Держава і природні монополії / Студенцов В. // Мировая экономика и международные отношения.- 1995. - № 9. - С. 86-97. [Рос. Мовою].

36. Хейлбронер Р.Економіка для всіх. / Хейлбронер Р., Туроу Л. - Новосибірськ: Екор,1994.- 236 с. [Рос. мовою].

37. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения. [В 2-х т.]: [Пер. с англ.] / Хайман Д.Н. -М.: Фінансы и статистика, 1992.- 834 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/5.pdf.

2.http://referaty.com.ua/ukr/details /9046.

3.http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_2/09kon.pdf.

4.http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59102.doc.htm

5.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Pav/2009_15/15-01.pdf.

6.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_1/stat27.pdf

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.019 с.)